Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Harvesterioperaator, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala:
Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.

Harvesterioperaatori 4. taseme kutsestandard on välja töötatud:
a) Isikute kutsealase kompetentsuse hindamiseks
b) Erialaste täiendkoolitu...
ste õppekavade aluseks
c) Kutsehariduse vastava taseme õppekava aluseks

Loe edasi
Peida
Nimetus: ET: Harvesterioperaator, tase 4
EN: Harvester operator, level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 05.10.2017
Kehtib kuni: 30.03.2022
Kutsestandardi versiooni number: 7
Muudatused:
Kutsestandard uuendati seoses kehtivusaja lõppemisega. Uues versioonis on korrigeeritud sõnastusi, täpsustatud tööülesandeid ja teadmiste loetelusid.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Harvesterioperaator, tase 4 on oskustöötaja, kes teeb metsakasvatusega ja puidu varumisega seotud töid ja väärtustab looduskeskkonda. Ta töötab harvesteriga, tunneb selle ehitust ja hooldamise põhimõtteid.
Harvesterioperaator valib lähtuvalt metsakasvatuslikust otsusest raiutavad puud ning langeta...
b, laasib ja järkab tüved nõutava kvaliteedi ja parameetritega sortimentideks, tagades optimaalse majandusliku tulemi ning metsade ökoloogilise ja majandusliku kestvuse.
Harvesterioperaator arvestab tema tööle eelnenud ja järgnevate töölõikudega, nende sujuvusega ning puidu sortimentidele ja kokkuveoteedele esitatud nõuetega.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Hooldus- ja uuendusraie tegemine
1. Metsamasina juhtimine
2. Raielangi õigsuses veendumine
3. Järkamisfaili koostamine
4. Raiutavate puude valimine
5. Puidu sortimendi tootmine
6. Puidu sortimendi koondamine ja raporti väljastamine
7. Harvesteri kontrollmõõtmise tegemine
8. Elektroons...
ete andmete vastuvõtmine ja edastamine

A.2.2 Harvesteri seadistamine ja hooldamine
1. Harvesteri korrasoleku jälgimine
2. Harvesteri lõikepea mehhanismide hooldamine
3. Harvesteri hoolduse ja remondivajaduse määratlemine
4. Hooldus- ja remondijäätmete käitlemine

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Harvesterioperaatori töökeskkonnaks on mets. Tööaeg on paindlik ja vahetustega, mille tõttu võib see toimuda ka öisel ajal või pühadel.
Töö toimub osaliselt välitingimustes ja sõltub ilmastikust. Harvesterioperaator töötab töökohal üksi ja võtab talle antud volituste piires iseseisvalt vastu otsuse...
id. Töö on keskmisest kõrgema ohtlikkusega, tööõnnetuste vältimiseks on harvesterioperaatoril kohustus kasutada tööle vastavat turvavarustust ning järgida tööohutusnõudeid.
Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Harvesterioperaatori põhiliseks töövahendiks on harvester ehk metsalangetustraktor.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Kutsealal töötamine eeldab orienteerumisvõimet looduses ja füüsilist vastupidavust. Vajalikud on ruumilise mõtlemise võime ja rutiinitaluvus, samuti käelise tegevuse täpsus, sujuvus ja kiirus. Kasuks tulevad otsustus-, vastutus- ja keskendumisvõime.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
4. taseme harvesterioperaatoril on erialane kutseharidus või ta on omandanud kutseoskused praktilise töö käigus.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Harvesterioperaator, raiemasina operaator, harvesterijuht.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Harvesterioperaator, tase 4 kutse tõendamiseks on vajalik kompetentside B.2.1, B.2.2 ja B.2.3 (läbiv kompetents) tõendamine.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Hooldus- ja uuendusraie tegemine 4

Tegevusnäitajad:
1. Juhib harvesteri, arvestades looduslikke tingimusi ja etteantud tööülesannet.
2. Veendub kaarti või elektroonilisi abivahendeid kasutades raielangi õigsuses.
3. Seadistab masina, koostab või kohandab järkamisfaili, lähtudes tootmisülesandest ja kasutusjuhendist.
4. Valib metsakasvatuslikust eesmärgist (puude kasvutingimuste parandamine, tulevikupuistu koosseisu kujundamine, optimaalse puude vahekauguse tagamine, säilik- ja seemnepuude valik ja ökotoni kujundamine jm) lähtudes kasvama jäävad puud.
5. Toodab puidu sortimente vastavalt tootmisülesandes toodud kvaliteedi- ja parameetrite nõuetele. Hindab tööülesandest lähtudes puidu sortimenti ja kontrollib raie kvaliteeti.
6. Koondab tootmisülesandest lähtudes puidu sortimendi ja väljastab laoandmete saamiseks toodangu raporti, kasutades harvesteri arvutit või teisi sobivaid infotehnoloogilisi seadmeid.
7. Teeb harvesteri kontrollmõõtmist, kasutades kalibreerimisklupet ja mõõdulinti ning järgides tarkvara juhiseid.
8. Võtab tööülesandest lähtudes vastu ja edastab elektroonilisi andmeid.

Teadmised:
1) põhilised puu- ja põõsaliigid, nende omadused ja hooldamise põhimõtted;
2) säilik- ja seemnepuude valiku ning ökotoni kujundamise põhimõtted;
3) metsakasvatuslikud eesmärgid;
4) puidu sortimendi kvaliteedinõuded ja puidurikked;
5) puude enamlevinud kahjustused;
6) puiduvarumistehnoloogiad;
7) harvesteriga töötamise põhimõtted;
8) kalibreerimisklupe kasutamise põhimõtted;
9) relaskoopmõõtmise põhimõtted;
10) valdkonnas kasutatavate infotehnoloogiliste seadmete kasutamise põhimõtted;
11) kaartide kasutamise põhimõtted.
B.2.2 Harvesteri seadistamine ja korrashoid 4

Tegevusnäitajad:
1. Jälgib igapäevaselt töö käigus harvesteri korrasolekut ja hooldusvälpasid. Masina rikete ilmnemisel katkestab töö.
2. Hooldab jooksvalt harvesteri lõikepead.
3. Seadistab harvesteri töökohaasendi endale sobivaks, arvestades ergonoomiat, töö iseloomu ja tööülesannet.
4. Teeb kindlaks töö käigus tekkinud mehaanilised, elektrilised ja hüdraulilised rikked ja kõrvaldab need oma pädevuse piires. Teeb masinale regulaarseid hooldustöid, lähtudes kasutusjuhendist ja hoolduse vajadusest.
5. Käitleb keskkonnanõudeid silmas pidades hooldus- ja remondijäätmeid.

Teadmised:
1) harvesteri töö-, seadistamis- ja hoolduspõhimõtted;
2) ilmastikutingimuste ja valede töövõtete mõju töömehhanismidele;
3) jäätmekäitlusnõuded.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.3 Harvesterioperaator, tase 4 kutset läbiv kompetents 4

Tegevusnäitajad:
1. Mõistab oma tegevuse mõju metsa eluringile.
2. Mõistab oma rolli puiduvarumise tehnoloogilises ahelas.
3. Kasutab materjale ja töövahendeid heaperemehelikult ja säästlikult ning töötab ettevõtte kasumlikkust järgides.
4. Kasutab harvesteriga töötamisel säästvaid töövõtteid.
5. Lähtub oma tegevuses töökeskkonna ja ohutusnõuetest. Kasutab ohutuid töövõtteid ja ettenähtud kaitsevahendeid.
6. Hindab tööga seotud ohufaktoreid: väldib ja ennetab metsa-, pinnase- ja keskkonnakahjustuse tekkimist ning teisi tööga kaasneda võivaid riske oma töölõigus. Võtab kasutusele sobivad abinõud riskide maandamiseks.
7. Annab õnnetusjuhtumi korral vältimatut abi, kutsub professionaalse abi ja teatab õnnetusjuhtumist tööandjale.
8. Kasutab oma töös arvutit, nutiseadmeid ja muid tehnoloogilisi abivahendeid: arvuti- ja internetikasutamise põhitõed, internetiturvalisus, erialased äpid ja veebirakendused.

Teadmised:
1) kutsealaga seonduvad peamised mõisted ja õigusaktidest tulenevad nõuded (metsaseadus, metsa majandamise eeskiri, metsa korraldamise juhend);
2) ergonoomia põhimõtted;
3) töö- ja keskkonnaohutuse alused;
4) esmaabi alused.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 16-05102017-4.1/7k
Kutsetegevuse valdkond: Metsandus
Vastutav kutsenõukogu: Metsanduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 8
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 05.10.2017
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: PÕLLUMAJANDUS, KALANDUS, METSANDUS, TOIDUAINETÖÖSTUS
Kutseala: Metsandus
Kutse grupp: Harvesterioperaator
Ametite (ISCO) klassifikaator: 8 Seadme- ja masinaoperaatorid ning koostajad
83 Mootorsõidukite ja liikurmasinate juhid
834 Liikurmasinate juhid
8341 Põllu- ja metsamasinate juhid
ISCED klassifikaator: 08 Põllumajandus, metsandus, kalandus ja veterinaaria
082 Metsandus
0821 Metsandus
EMTAK klassifikaator: A PÕLLUMAJANDUS, METSAMAJANDUS JA KALAPÜÜK
02 Metsamajandus ja metsavarumine
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Arvuti kasutamise oskused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Pille Meier MTÜ Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit
Rainer Laigu Riigimetsa Majandamise Keskus
Peeter Lips Luua Metsanduskool
Meelis Kall Luua Metsanduskool
Tenek Mäekivi Metsatuba OÜ
Toomas Kams HD FestForest Estonia AS
Andres Olesk OÜ Valga Puu
Marek Moorits OÜ Combimill Reopalu

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist