Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Harvesterioperaator, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Nimetus: ET: Harvesterioperaator, tase 4
EN: Harvester operator, level 4
Kutsestandardi tähis: 16-05102017-4.1/7k
Kutsestandardi versiooni number: 7
Kutsestandardi versioonid:
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kutsetegevuse valdkond: Metsandus
Vastutav kutsenõukogu: Metsanduse Kutsenõukogu
Valdkond: PÕLLUMAJANDUS, KALANDUS, METSANDUS, TOIDUAINETÖÖSTUS
Kutseala: Metsandus
Kutse grupp: Harvesterioperaator
Kutsenõukogu otsuse number: 8
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 05.10.2017
Kehtib alates: 05.10.2017
Kehtib kuni: 04.10.2022
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Ametite (ISCO) klassifikaator: 8 Seadme- ja masinaoperaatorid ning koostajad
83 Mootorsõidukite ja liikurmasinate juhid
834 Liikurmasinate juhid
8341 Põllu- ja metsamasinate juhid
ISCED klassifikaator: 08 Põllumajandus, metsandus, kalandus ja veterinaaria
082 Metsandus
0821 Metsandus
EMTAK klassifikaator: A PÕLLUMAJANDUS, METSAMAJANDUS JA KALAPÜÜK
02 Metsamajandus ja metsavarumine
Muudatused:
Kutsestandard uuendati seoses kehtivusaja lõppemisega. Uues versioonis on korrigeeritud sõnastusi, täpsustatud tööülesandeid ja teadmiste loetelusid.
Kutse andjad:
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Arvuti kasutamise oskused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Pille Meier MTÜ Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit
Rainer Laigu Riigimetsa Majandamise Keskus
Peeter Lips Luua Metsanduskool
Meelis Kall Luua Metsanduskool
Tenek Mäekivi Metsatuba OÜ
Toomas Kams HD FestForest Estonia AS
Andres Olesk OÜ Valga Puu
Marek Moorits OÜ Combimill Reopalu
Kutsekirjeldus
Kutsestandardi kasutusala:
Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.

Harvesterioperaatori 4. taseme kutsestandard on välja töötatud:
a) Isikute kutsealase kompetentsuse hindamiseks
b) Erialaste täiendkoolitu...
ste õppekavade aluseks
c) Kutsehariduse vastava taseme õppekava aluseks

Loe edasi
Peida
Töö kirjeldus:
Harvesterioperaator, tase 4 on oskustöötaja, kes teeb metsakasvatusega ja puidu varumisega seotud töid ja väärtustab looduskeskkonda. Ta töötab harvesteriga, tunneb selle ehitust ja hooldamise põhimõtteid.
Harvesterioperaator valib lähtuvalt metsakasvatuslikust otsusest raiutavad puud ning langeta...
b, laasib ja järkab tüved nõutava kvaliteedi ja parameetritega sortimentideks, tagades optimaalse majandusliku tulemi ning metsade ökoloogilise ja majandusliku kestvuse.
Harvesterioperaator arvestab tema tööle eelnenud ja järgnevate töölõikudega, nende sujuvusega ning puidu sortimentidele ja kokkuveoteedele esitatud nõuetega.

Loe edasi
Peida
Tööosad:
A.2.1 Hooldus- ja uuendusraie tegemine
1. Metsamasina juhtimine
2. Raielangi õigsuses veendumine
3. Järkamisfaili koostamine
4. Raiutavate puude valimine
5. Puidu sortimendi tootmine
6. Puidu sortimendi koondamine ja raporti väljastamine
7. Harvesteri kontrollmõõtmise tegemine
8. Elektroons...
ete andmete vastuvõtmine ja edastamine

A.2.2 Harvesteri seadistamine ja hooldamine
1. Harvesteri korrasoleku jälgimine
2. Harvesteri lõikepea mehhanismide hooldamine
3. Harvesteri hoolduse ja remondivajaduse määratlemine
4. Hooldus- ja remondijäätmete käitlemine

Loe edasi
Peida
Töö keskkond ja eripära:
Harvesterioperaatori töökeskkonnaks on mets. Tööaeg on paindlik ja vahetustega, mille tõttu võib see toimuda ka öisel ajal või pühadel.
Töö toimub osaliselt välitingimustes ja sõltub ilmastikust. Harvesterioperaator töötab töökohal üksi ja võtab talle antud volituste piires iseseisvalt vastu otsuse...
id. Töö on keskmisest kõrgema ohtlikkusega, tööõnnetuste vältimiseks on harvesterioperaatoril kohustus kasutada tööle vastavat turvavarustust ning järgida tööohutusnõudeid.
Loe edasi
Peida
Töövahendid: Harvesterioperaatori põhiliseks töövahendiks on harvester ehk metsalangetustraktor.
Tööks vajalikud isikuomadused: Kutsealal töötamine eeldab orienteerumisvõimet looduses ja füüsilist vastupidavust. Vajalikud on ruumilise mõtlemise võime ja rutiinitaluvus, samuti käelise tegevuse täpsus, sujuvus ja kiirus. Kasuks tulevad otsustus-, vastutus- ja keskendumisvõime.
Kutsealane ettevalmistus: 4. taseme harvesterioperaatoril on erialane kutseharidus või ta on omandanud kutseoskused praktilise töö käigus.
Enamlevinud ametinimetused: Harvesterioperaator, raiemasina operaator, harvesterijuht.
Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Harvesterioperaator, tase 4 kutse tõendamiseks on vajalik kompetentside B.2.1, B.2.2 ja B.2.3 (läbiv kompetents) tõendamine.
Kompetentsid
  Nimetus EKR tase
Hooldus- ja uuendusraie tegemine 4
Harvesteri seadistamine ja korrashoid 4
Kutset läbivad kompetentsid
  Nimetus EKR tase
Harvesterioperaator, tase 4 kutset läbiv kompetents 4

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist