Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Hoolekandeasutuse juht, tase 6
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.

Hoolekandeasutuse juht, tase 6 kutsestandard on aluseks koolitusprogrammide koostamisele ning isikute kompetentsuse hindamisele kutse andmisel.
Nimetus: ET: Hoolekandeasutuse juht, tase 6
EN: Manager of Social Care Institution, level 6
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 21.01.2014
Kehtib kuni: 20.01.2019
Kutsestandardi versiooni number: 4
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Hoolekandeasutuse juhi töö eesmärk on hoolekandeasutuse (edaspidi: asutuse) töö korraldamine.
Hoolekandeasutuse juhi ülesanneteks on asutuse strateegiline juhtimine, töö operatiivne juhtimine, töötajate juhtimine ja asutuse esindamine.
A.2 Tööosad
A.2.1. Hoolekandeasutuse strateegiline juhtimine
2.1.1. Asutuse arengukava koostamine.
2.1.2. Asutuse arengu- ja tegevuskava rakendamine.
2.1.3. Asutuse eelarvestrateegia kavandamine.
2.1.4. Asutuse struktuuri kujundamine.
2.1.5. Asutuse sisekontrolli korraldamine.
2.1....
6. Asutuse dokumentide ja protseduurireeglite väljatöötamine.
A.2.2. Hoolekandeasutuse töö operatiivne juhtimine
2.2.1. Asutuse üldine töö korraldamine.
2.2.2. Töö dokumentidega.
A.2.3. Hoolekandeasutuse töötajate juhtimine
2.3.1. Mehitamine: personali planeerimine, värbamine ja valik.
2.3.2. Tööülesannete delegeerimine.
2.3.3. Meeskonnatöö kujundamine ja koostöö koordineerimine.
2.3.4. Töötajate juhendamine, nõustamine ja innustamine.
2.3.5. Töötajate motiveerimine ja arendamine.
2.3.6. Töötulemuste kontrollimine ja tulemustest teavitamine.
A.2.4. Hoolekandeasutuse esindamine
2.4.1. Asutuse/kliendi esindamine õigustoimingutes.
2.4.2. Suhtlemine koostööpartnerite ja avalikkusega.
A.2.5. Refleksioon ja enesearendamine
2.5.1. Oma töö analüüsimine.
2.5.2. Töövõime hoidmine.
2.5.3. Enesetäiendamine ja kutseoskuste arendamine.

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Hoolekandeasutuse juht töötab siseruumides, tööaeg on paindlik.
Ta võib kokku puutuda ohuteguritega (infektsioonid, emotsionaalsed ja/või füüsilised rünnakud, kõrgendatud emotsionaalne pinge jm).
A.4 Töövahendid
Hoolekandeasutuse juhi töövahenditeks on IKT vahendid, infosüsteemid, bürootarbed jne.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Hoolekandeasutuse juhi töö nõuab usaldusväärsust, sihikindlust, pingetaluvust, ettevõtlikkust, analüüsi- ja sünteesivõimet, koostöövõimet ning otsustus- ja vastutusvõimet.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Tavaliselt on hoolekandeasutuse juhil kõrgharidus ja läbitud hoolekandeasutuse juhi koolitus.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Hoolekandeasutuse juhataja, hoolekandeasutuse direktor, hoolekandeasutuse juht, direktor, juhataja, juht.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Hoolekandeasutuse juht, tase 6 kutse koosneb kuuest kompetentsist. Selle kutse taotlemisel on nõutav kõikide kompetentside tõendamine.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Hoolekandeasutuse strateegiline juhtimine 6

Tegevusnäitajad:
1) kogub ja analüüsib asutuse tööd mõjutavat informatsiooni, kasutades selleks erinevaid infokanaleid; koostab arengukava lähtuvalt vajadustest, kaasates väljatöötamisse huvirühmi, eksperte jt osapooli; kujundab personalistrateegia ja -poliitika, arvestades asutuse eripära ja arengusuundi; tutvustab ja selgitab arengukava töötajatele ja koostööpartneritele; koostab tegevuskava asutuse arengukava elluviimiseks;
2) korraldab asutuse töö, lähtudes arengu- ja tegevuskavas määratletud eesmärkidest ja tegevustest; analüüsib ja hindab perioodiliselt asutuse arengu- ja tegevuskava elluviimist ning teavitab muudatuste vajadustest asjaosalisi isikuid/osapooli;
3) analüüsib süsteemselt asutuse tegevust ja määratleb vajalikud ressursid; koostab eelarve ning tagab vahendite efektiivse kasutuse; korraldab raamatupidamisarvestuse Eesti Hea Raamatupidamistava kohaselt;
4) määratleb asutuse tööjaotuse põhimõtted, käsuliinid ja juhtimistasandid, lähtudes asutuse eripärast ja arengusuundadest; koostab asutuse struktuuri ja loob ametikohad, arvestades kvaliteedijuhtimise ja tööjaotuse põhimõtteid, klientide vajadusi ja õigusakte;
5) töötab välja asutuse sisekontrolli põhimõtted, kaasates eksperte, struktuuriüksuste juhte ja teisi vajalikke isikuid; korraldab asutuse sisekontrolli, juhindudes seadusandlusest ja välishindamise ettepanekutest;
6) töötab välja asutuse tegutsemiseks vajaliku asjaajamiskorra, arvestades õigusakte ja asutuse põhikirja; töötab välja asutuse töökorralduse reeglid, arvestades asutuse eripära ja teenuste vajaduste spetsiifikat; töötab välja asutuse teenusstandardid, arvestades hoolekandeasutuse eripära, klientide vajadusi ja õigusakte.

Teadmised:
1) hoolekande korralduse põhimõtted;
2) majandusarvestuse alused;
3) personalijuhtimise alused;
4) kommunikatsiooni põhimõtted;
5) kvaliteedijuhtimise põhimõtted.

Hindamismeetodid: portfoolio, eneseanalüüs ja vestlus.
B.2.2 Hoolekandeasutuse töö operatiivne juhtimine 6

Tegevusnäitajad:
1) jälgib, suunab ja vajadusel korrigeerib asutuse tööd, juhindudes asutuse üldisest töökorraldusest, õigusaktidest ja regulatsioonidest; loob töö korraldamiseks vajaliku teabe vahetamise süsteemi;
2) töötab/loeb igapäevaselt läbi kirjavahetuse ja muud dokumendid; vajadusel määrab täitmise eest vastutajad ja tähtajad.

Hindamismeetodid: portfoolio, eneseanalüüs ja vestlus.
B.2.3 Hoolekandeasutuse töötajate juhtimine 6

Tegevusnäitajad:
1) tagab asutuse tööks vajaliku personali; valib töötajad, arvestades asutuse vajadusi ja võimalusi ning töötajate kompetentse; sõlmib töötajaga lepingu;
2) delegeerib tööülesandeid vastavalt kinnitatud tööjaotusele, andes selgeid ja täpseid juhiseid ning korraldusi; annab alluvatele võimaluse tegutseda ja vastutada nende pädevuse piires;
3) kujundab positiivse, usaldusliku, teineteist toetava töökeskkonna; loob hästi funktsioneerivad meeskonnad, koostades ühtsed alused nende tööks; toetab meeskonnaliikmeid ja aitab lahendada tööülesannete täitmisel tekkinud probleeme;
4) juhendab töötajaid, valides juhendatava vajadusi ja eeldusi arvestava juhendamisstiili; seab juhendamisele selged eesmärgid, planeerib ja kavandab juhendamisprotsessi; nõustab ja innustab meeskonna liikmeid asutuse eesmärkide saavutamisel ja annab neile tagasisidet; korraldab uuendusi tutvustavaid teabepäevi, kaasates vajadusel erialaspetsialiste;
5) korraldab regulaarselt töötajate arenguvestlusi koos tagasiside andmisega; loob töötajate tasustamis-, hindamis- ja koolitussüsteemi, juhindudes asutuse vajadustest ja võimalusest ning töötajate arengupotentsiaalist; loob asutuse optimaalse motivatsioonisüsteemi; tunnustab ja julgustab töötajaid ning annab neile töötulemuste põhjal tagasisidet;
6) töötulemuste kontrollimiseks töötab välja ja rakendab sisekontrolli süsteemi; analüüsib sisekontrolli tulemusi ning planeerib vajalikud muudatused; korraldab sisekontrolli tulemustest tagaside töötajatele.

Hindamismeetodid: portfoolio, eneseanalüüs ja vestlus.
B.2.4 Hoolekandeasutuse esindamine 6

Tegevusnäitajad:
1) esindab asutust põhikirja (põhimääruse), isikuga sõlmitud töö- ja/või juhatuse liikme lepingu volituste alusel; korraldab klientide esindamise volikirjade alusel; korraldab lepingute sõlmimist koostööpartnerite või klientidega määratud volituste piires;
2) korraldab koostööpartneritega läbirääkimisi, kohtumisi, tänuüritusi jne; korraldab vastavalt vajadustele ja võimalustele asutuse tegevuse kajastamise, kasutades erinevaid meediakanaleid; teeb koostööd teiste asutustega.

Hindamismeetodid: portfoolio, eneseanalüüs ja vestlus.
B.2.5 Refleksioon ja enesearendamine 6

Tegevusnäitajad:
1) analüüsib regulaarselt oma tööd ning sellest tulenevalt määratleb lühi- ja pikaajalised tööalase arengu eesmärgid; kogub tagasisidet enda tegevuste ja nende tulemuste kohta, analüüsib saadud tulemusi ning vajadusel kohandab enda tegevusi;
2) jälgib, hindab ja väärtustab oma füüsilist, vaimset ja emotsionaalset tervist, tegutseb nende tasakaalus hoidmise nimel, optimeerides iseenda aja- ning energiakulu;
3) arendab end pidevalt, lugedes (erialast) kirjandust, osaledes valdkonnaga seotud täienduskoolitustel (konverentsid, seminarid, töötoad, veebipõhised koolitussüsteemid jne); hoiab end kursis valdkonna riikliku ja rahvusvahelise arenguga.

Hindamismeetodid: portfoolio, eneseanalüüs ja vestlus.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.6 Hoolekandeasutuse juht, tase 6 kutset läbiv kompetents 6

Tegevusnäitajad:
1) kasutab oma töös riigikeelt tasemel B2 (vt lisa 1 „Keeleoskuse hindamise skaala“) ning vähemalt ühte võõrkeelt osaoskuste mõistmine ja rääkimine osas tasemel B1 ;
2) kasutab oma töös arvutit tasemetel: AO1 – Info- ja sidetehnoloogia, AO2 – Arvuti kasutamine ja failihaldus, AO3 – Tekstitöötlus, AO4 – Arvutustabelid, AO5 – Andmebaaside kasutamine, AO6 - Esitlus, AO7 – Veebisirvimine ja suhtlus, AO12 – Turvalisus (vt lisa 2 „Arvutikasutamise oskus");
3) hoiab end kursis tööga seotud valdkondade õigusaktide nõuetega ning rakendab neid, arvestades konkreetseid juhtumeid ja nendest tulenevaid vajadusi;
4) järgib oma töös sotsiaalala töötaja eetikakoodeksit.

Hindamismeetodid:
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 05-21012014-05/4k
Kutsetegevuse valdkond: Sotsiaalhoolekanne
Vastutav kutsenõukogu: Tervishoiu ja Sotsiaaltöö Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 18
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 21.01.2014
EKR tase: 6
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 6
Valdkond: TERVIS JA HEAOLU
Kutseala: Sotsiaalhooldus
Kutse grupp: Hoolekandeasutuse juht
Ametite (ISCO) klassifikaator: 1 Juhid
13 Põhitegevuse ja valdkondade juhid
134 Kutseteenuste juhid
1344 Sotsiaalhoolekande teenuste juhid
ISCED klassifikaator: 04 Ärindus, haldus ja õigus
041 Ärindus ja haldus
0413 Juhtimine ja haldus
EMTAK klassifikaator: Q TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE
87 Hoolekandeasutuste tegevus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Arvuti kasutamise oskused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Mare Pariis Eesti Sotsiaalasutuste Juhtide Nõukoda
Uku Torjus Sotsiaalministeerium
Vello Vengerfeldt MTÜ Balti Sotsiaalteenuste Kvaliteedi Liit
Terje Kraanvelt Iru Hooldekodu
Mailiis Kaljula Eesti Maaomavalitsuste Liit

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist