Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Sepp, tase 5
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.

Sepp, tase 5 kutsestandard on kutse- ja täiendusõppe õppekavade koostamise ning isikute kutsealaste kompetentside hindamise alus.
Nimetus: ET: Sepp, tase 5
EN: Blacksmith, level 5
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 03.03.2014
Kehtib kuni: 13.11.2018
Kutsestandardi versiooni number: 5
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Sepistamine on metallide survetöötlemine, mille puhul toode või pooltoode saadakse kuumutatud toorikut plastselt deformeerides. Käsisepistamisel muudetakse järkjärguliselt alasil vabalt paikneva tooriku kuju sepavasara, suruõhuvasara jm sepatööriistade abil.
Sepistamise põhioperatsioonid on jämen...
damine, venitamine, silumine, augu löömine, raiumine, painutamine, väänamine ja kokkukeetmine.
Sepistamisel jäävad metalli kiud läbi lõikamata, seepärast on sepistatud tooteil paremad mehaanilised omadused kui lõiketöötlemise teel valmistatud todetel.

5. taseme sepp valmistab enda koostatud kavandite või etteantud esemete järgi kvaliteetseid, esteetilisi ja funktsionaalseid sepiseid sh unikaalesemeid ja väikesarju.
Tema käe all valmivad erinevatest metallidest traditsioonilistes või kaasaegsetes tehnikates sepistatud tööriistad ning käsitöö- ja tarbeesemed.
Tööülesanded on seotud metallide ettevalmistuse, kuumtöötlemise ja sepistamise, sepise kokku monteerimise ja sepise pinna viimistlemisega.
Sepp orienteerub olulisemates sepist mõjutanud ajaloolistes stiilides nagu nt renessanss, barokk, klassitsism ja juugend.
5. taseme sepp vastutab enda ja teiste töötajate töötulemuste eest. Ta organiseerib ja suunab kaastöötajate või praktikantide tegevust.
Ta on suuteline majandama ettevõtet ning tegema koostööd oma eriala spetsialistide ning sidusalade esindajatega: ehitajate, sisekujundajatega jt.
5. taseme sepp on omandanud lisaks vähemalt ühe järgnevatest erioskustest: vanade esemete parandamine ja restaureerimine, raua (terase) keetmine ja damaskimine, terariistade valmistamine või hobuse rautamine.
Töös on oluline järgida käsitöömeistri eetikanõuedeid ning tööohutuse ja keskkonnahoiu reegleid.
5. taseme sepp on valmis tegutsema ettevõtjana, turundama oma toodangut (teostama oma ideid, uuendama ja täiendama olemasolevaid tooteid jms), suhtlema tellijatega ning osutama teenuseid, nagu näiteks sepiste valmistamine kavandite järgi, allhanke tegemine ja harrastajate juhendamine. Seotud kutsed
Sepp, tase 4

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Sepiste valmistamine
2.1.1 Esemete kavandamine.
2.1.2 Materjalide varumine ja kasutamine.
2.1.3 Tööprotsessi ettevalmistamine.
2.1.4 Töövahendite ja seadmete ettevalmistamine ja kasutamine.
2.1.5 Ergonoomilise ja ohutu töökeskkonna loomine.
2.1.6 Eseme valmistamine ja viimistle...
mine.
A.2.2 Sepistatud toodete ja sepatöö teenuste turundus
2.2.1 Toodete ja teenuste kujundamine.
2.2.2 Toodete ja teenuste kaubastamine.

Loe edasi
Peida
Valitavad tööosad
A.2.3 Vanade esemete parandamine ja restaureerimine
A.2.4 Raua keetmine ja damaskimine
A.2.5 Terariistade valmistamine
A.2.6 Hobuse rautamine
A.3 Töö keskkond ja eripära
Töökoormus võib jaotuda ebaühtlaselt, vajadusel tuleb valmis olla hooajatööks.
Töö võib olla füüsiliselt pingutav, sundasendit nõudev ja kiire tempoga. Võib esineda kokkupuudet tolmu, müra või vibratsiooniga, mis võib kujutada ohtu tervisele (allergia vms), mistõttu on vaja kasutada töökaitsevahe...
ndeid ning järgida tööohutusnõudeid.
Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Alasi, sepavasarad (käsivasarad), sepapihid, pinnid, venitusrauad, sepameislid ja -tornid, alusrauad.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Töös on oluline käeline osavus, ruumiline kujutlusvõime, ilumeel, proportsioonitunnetus, püsivus, loovus, õpivalmidus ja vastutustunne, visuaalne mälu ja loogiline mõtlemine.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Sepaks saab õppeasutuses õppides või kutsealal töötades nt meistri käe all.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Sepiste valmistaja, metallikunstniku abiline, disaineri abiline, hobuserautaja, relvasepp, sepistaja jm.
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Keevitajana töötamine on reguleeritud, nõuab kehtiva atesteerimistunnistuse olemasolu.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
Kutse taotlemisel on nõutav kompetentside B.2.1 - B.2.2 tõendamine, vähemalt ühe kompetentsi tõendamine valikust B.2.3 - B.2.6 ning läbiva kompetentsi B.2.7 tõendamine.

Kui sepal on omandatud kvalifikatsioon mõnes terase töötlemise tehnoloogias (nt keevitaja, treial), ei ole 5. taseme kutse tao...
tlemisel nõutav erioskuse valimine.

Loe edasi
Peida
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Sepiste valmistamine 5

Tegevusnäitajad:
1) kavandab oma idee tellijale, teostajale arusaadavalt;
2) loeb etteantud kavandeid ja tööjooniseid;
3) planeerib etteantud eseme või kavandi põhjal töö käigu: planeerib tööde järjekorra ja tööülesande täitmiseks kuluva aja, arvestades tööde mahtu, toodete hulka ja tellija vajadusi;
4) teeb vajalikud mõõdistused ja joonised, valib tehnoloogia, hangib vajalikud materjalid ja tarvikud, arvestades materjalide kuluga;
5) lahendab probleeme ja teeb ettepanekuid töötulemuste parandamiseks.
6) hoiustab materjalid hoiustamisnõuetele vastavalt;
7) kasutab ressursse säästlikult;
8) seab valmistusprotsessist lähtudes sisse ohutu ja käepärase töökoha ning hoiab selle puhta ja korras;
9) valib välja sobivad töövahendid ja seadmed, seab need üles;
10) kontrollib seadmete ja tööriistade korrasolekut ning hoiab need korras;
11) valmistab sepise või sepise osad kasutades kuumtöötlemist ja sepistamist nii käsitsi kui suruõhuvasara vm töövahendi abil;
12) monteerib sepise sobivas monteerimistehnikas, nt keevituse, keetmise, neetimise, või klammerdamise teel.
13) kasutab vajadusel (nt abivahendite valmistamisel, komplekteerimisel) keevitamist:
valib vastavalt ülesandele keevitustüübi (nt MIG, MAG, TIG, elektroodkeevitus), valmistab materjali ette (puhastab, faasib liitekohad jm), seadistab keevitusaparaadi vastavalt tööülesandele, ühendab detailid, kasutades keevitamisel õigeid ja ohutuid töövõtteid,
14) viimistleb tehtud töö, kasutades pinnaviimistluse ja korrosioonitõrje tehnoloogiaid;
15) töötab seadmete ja tööriistadega turvaliselt ja ergonoomiliselt;
14) järgib seadmete, töövahendite ja -riistade kasutamisjuhendeid ning hooldusnõudeid.

Teadmised:
1) sepatöös kasutatavate materjalide omadused ja markeeringud, kasutusala ning hankimise allikad;
2) materjalikulu arvestuse põhimõtted;
3) sepikoja sisseseade;
4) tööohutus;
5) metallide/materjalide tootmise etapid;
6) jootmise, külmtöötlemise ja lõikamise tehnoloogiad;
7) keevitustehnoloogia põhimõtted;
8) keevitusõmbluse tüübid;
9) terasesortide kuumtöötlemise põhilised meetodid (nt karastamine, noolutamine);
10) sepiste valmistamise tehnikad ja töövõtted.

Hindamismeetod(id):
1) tööde mapp;
2) valmistatud ese;
3) teoreetilised küsimused ja/või töövõtete demonstratsioon;
4) vestlus.
B.2.2 Sepistatud toodete ja teenuste turundus 5

Tegevusnäitajad:
1) vaeb toote ja/või teenuse idee teostatavust
2) oskab teostada oma ideid, uuendada ja täiendada olemasolevaid tooteid jm
3) arvestades turusituatsiooni leiab oma tootele ja/või teenusele sobiva sihtgrupi;
4) leiab oma tootele ja/või teenusele sobiva sihtgrupi;
5) leiab oma tootele ja teenusele sobivaima teostusviisi lähtudes sihtgrupist, oma oskustest, tootmisbaasist ja tasuvusest;
6) vormistab toote (pakendab eseme turvaliselt ja esteetiliselt, koostab kasutusjuhendi jne);
7) kujundab toote ja/või teenuse hinna;
8) leiab võimalusi oma toote ja/või teenuse müügiks, oskab hinnata müügikanali sobivust toote turundamiseks;
9) leiab sobivaid võimalusi tooteid ja/või teenuseid tutvustada;
10) korraldab toote ja/või teenuse müügi, kasutades käsitöö valmistamiseks ja müümiseks sobivaid ettevõtlusvorme;
11) kasutab sidusvaldkondade vahelise koostöö võimalusi müügi edendamisel.

Teadmised:
1) sepikoja tehniline baas ja majandamine;
2) ettevõtluse ja turundamise algtõed;
3) tootevastutust, ettevõtlust ja kauplemist reguleerivaid õigusaktid;
4) käsitööndusliku ja tööstusliku tootearenduse meetodid;
5) rahvusvahelise kauplemise põhitõed;
6) sepiste tootmise keskkonnamõjud;
7) käsitööndusliku tootmise eripära;
8) toote elukaare põhimõtted.

Hindamismeetodid:
1) teoreetilised küsimused ja/või praktiline töö: toote või teenuse lugu (idee, teostus, müük)
2) vestlus.
Valitavad kompetentsid
Kutse taotlemisel on nõutav vähemalt ühe kompetentsi tõendamine valikust B.2.3 - B.2.6. Kui sepal on omandatud kvalifikatsioon mõnes terase töötlemise tehnoloogias (nt keevitaja, treial), ei ole 5. taseme kutse taotlemisel nõutav erioskuse valimine.
    Nimetus EKR tase
B.2.3 Vanade esemete parandamine ja restaureerimine 5

Tegevusnäitajad:
1) hindab eseme tehnilist olukorda, teeb tehnoloogilist rida silmas pidades otsuse, kas eset on võimalik taastada/parandada või tuleb see täielikult asendada;
2) teeb vajadusel tööjoonise;
3) valib taastatava/parandatava eseme järgi sobiva tehnoloogia;
4) teeb vajalikud eeltööd (materjalide hankimine, töökoha ettevalmistus jne);
5) taastab/parandab eseme, arvestab seejuures parandatava eseme olemasolevat stiili.

Teadmised:
1) materjalide koosmõju (nt erinevad terasesordid, teras ja puit, teras ja kivi);
2) tehnoloogitates orienteerumine (nt valatud ja sepistatud eseme eristamine).

Hindamismeetodid:
1) tööde mapp;
2) valmistatud ese;
3) teooriaküsimused ja/või töövõtete demonstratsioon;
4) vestlus.
B.2.4 Raua (terase) keetmine ja damaskimine 5

Tegevusnäitajad:
1) valib eesmärgipäraselt materjali ja kütuse;
2) vastavalt kasutatavale liiteühenduse tüübile valmistab materjali ette (nt puhastab pinnad);
3) kasutab sobivaid materjale, kütteaineid ja räbusteid;
4) suudab ajastada tööprotsessi erinevaid etappe (keetmishetk, räbusti kasutamine jms).

Teadmised:
1) raua keetmise ja damaskimise tehnoloogia;
2) terase tüübid.

Hindamismeetodid:
1) tööde mapp
2) valmistatud ese;
3) teooriaküsimused ja/või töövõtete demonstratsioon;
4) vestlus.
B.2.5 Terariistade valmistamine 5

Tegevusnäitajad
1) kasutab terase termilise töötlemise võtteid (lokaalset tsementeerimist, karastamist lõõmutamist, noolutamist), järgib õiget ajastust, temperatuuri ja jahutuskeskkonda;
2) keedab kokku erineva süsiniku sisaldusega teraslehed;
3) liidab rauast põhiosale terasest lõiketera;
4) kasutab teritamisel erinevaid abrasiivmaterjale;
5) oskab valida õige terituse nurga vastavalt eseme otstarbele.

Teadmised:
1) terade tüübid (kuju, omadused jm);
2) pakettkeevis.

Hindamismeetodid:
1) tööde mapp
2) valmistatud ese;
3) teooriaküsimused ja/või töövõtete demonstratsioon;
4) vestlus.
B.2.6 Hobuse rautamine 5

Tegevusnäitajad
1) hindab kapjade seisukorda;
2) puhastab ja värgib kabja;
3) valib sobiva raua tüübi;
4) valmistab uue või korrigeerib olemasoleva raua;
5) rautab kabjad kasutades kuum- külm- või ravirautust.

Teadmised:
1) hobuse anatoomia ja füsioloogia algtõed.

Hindamismeetodid:
1) tööde mapp
2) valmistatud ese;
3) teooriaküsimused ja/või töövõtete demonstratsioon;
4) vestlus.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.7 Sepp, tase 5 kutset läbiv kompetents 5

Tegevusnäitajad:
1) järgib oma tegevuses käsitööliste eetikanõudeid (vt lisa 1 „Käsitöömeistri kutse-eetika“);
2) säilitab ja arendab oma kutseoskusi, hoiab end kursis valdkonna tehnoloogiliste muutustega;
3) juhindub töötervishoiu, keskkonnahoiu, tööohutuse ja kultuuripärandi hoidmise reeglitest;
4) suudab töötada meeskonnas, tajub oma rolli, järgib koostööreegleid;
5) suudab eriolukorras orienteeruda, on võimeline lahendama konflikte;
6) kasutab oma aega efektiivselt, peab kinni ajakavast ja tähtaegadest;
7) loob head suhted klientide ja kolleegidega: valib sobiva suhtlemisviisi, suudab aktiivselt kuulata ja lahendada sihtgrupi probleeme;
8) kasutab arvutit infootsinguks ja kommunikatsiooniks (e-kirjad, tutvustuskirjad, arved jm);
9) kasutab nii kõnes kui ka kirjas korrektset eesti keelt;
10) suudab vahetada tehnilist informatsiooni inglise keeles;
11) planeerib tervikliku tegevuskava, korraldab tööprotsessi, jälgib töö kvaliteeti;
12) tagab vajalikud ressursid ja meeskonna motiveerituse;
13) sõlmib lepingud klientide, alltöövõtjate, tarnijate jt osapooltega;
14) edastab arusaadavalt kutsealaseid oskusi ja teadmisi, organiseerib ja kontrollib juhendatavate tööd, annab juhendatavatele arendavat tagasisidet;
15) pakub lahendusi tööde paremaks ja efektiivsemaks korraldamiseks.

Teadmised:
1) kompositsioon ja värvusõpetus;
2) esitamise tehnikad (joonistamine, joonestamine, maalimine, fotografeerimine jne);
3) eriala pärand: rauakasutuse ajalugu, sh raua jõudmine Eesti aladele, iidsed rauasulatustehnoloogiad, ülevaade sepatöö arengust ja traditsioonidest maailma ajaloos, Eesti professionaalse sepatöö arengujooni 20.saj;
4) eesti rahvakultuuri ajalugu, eripära ja traditsioonid;
5) sepatöö terminoloogia;
6) autorikaitse, tarbijakaitse jm kutsealaga seotud õigusaktid;
7) jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse põhimõtted;
8) suhtlemise põhitõed.

Hindamismeetod(id):
Läbivat kompetentsi hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 17-03032014-6.1/5k
Kutsetegevuse valdkond: Kultuur
Vastutav kutsenõukogu: Rahvakunsti ja Käsitöö Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 15
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 03.03.2014
EKR tase: 5
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5
Valdkond: HARIDUS JA KULTUUR
Kutseala: Käsitöö
Kutse grupp: Sepp
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
72 Metallitöötluse, masinaehituse jms oskustöölised
722 Sepad, tööriistavalmistajad jms oskustöölised
7221 Sepad, stantsijad jms oskustöölised
ISCED klassifikaator: 02 Humanitaaria ja kunstid
021 Kunstid
0214 Käsitöö
EMTAK klassifikaator: S MUUD TEENINDAVAD TEGEVUSED
94 Organisatsioonide tegevus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Käsitöömeistri kutse-eetika
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Kaupo Kangur Kunstiosakond OÜ
Heigo Jelle Eesti Metallikunstnike Liit
Joonas Kiri Vana-Vigala TTK
Tauro Pungas Ferrum Fabricum OÜ

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist