Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Sepp, tase 5
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Sepp, tase 5
EN: Blacksmith, level 5
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 14.11.2018
Kehtib kuni: 07.11.2023
Kutsestandardi versiooni number: 6
Muudatused:
Kutsestandard uuendati tulenevalt lõppevast kehtivusajast. Uuendamisel täpsustatud sõnastust.
Kompetents " Sepistatud toodete ja sepatöö teenuste turundus" nimetati ümber kompetentsiks "Sepatööalane ettevõtlus" ning lisati kompetents „Nõustamine ja juhendamine“. Kaotati valitavad kompetentsid.
Varem eraldi välja toodud teadmised kirjutati tegevusnäitajatesse.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Sepistamine on metallide survetöötlemine, mille puhul toode või pooltoode saadakse kuumutatud toorikut plastselt deformeerides. Sepistamisel muudetakse järkjärguliselt tooriku kuju sepavasara, suruõhuvasara jm sepatööriistade ning masinate abil.

Sepp, tase 5 valmistab enda koostatud kavandite või...
etteantud esemete järgi kvaliteetseid, esteetilisi ja funktsionaalseid sepiseid sh unikaalesemeid ja väikesarju. Tema käe all valmivad erinevatest metallidest traditsioonilistes või kaasaegsetes tehnikates sepistatud tööriistad ning käsitöö- ja tarbeesemed.
Tööülesanded on seotud metallide ettevalmistuse, kuumtöötlemise ja sepistamise, sepise kokku monteerimise ja sepise pinna viimistlemisega. Töö eeldab orienteerumist olulisemates sepist mõjutanud ajaloolistes stiilides ja perioodides.
Sepp, tase 5 vastutab enda ja teiste töötajate töötulemuste eest. Ta organiseerib ja suunab kaastöötajate või praktikantide tegevust. Ta majandab ettevõtet ning teeb koostööd oma eriala spetsialistide ning sidusalade esindajatega: ehitajate, sisekujundajatega jt. 5. taseme sepp turundab oma toodangut, suhtleb tellijatega ning osutab teenuseid, nagu näiteks sepiste valmistamine kavandite järgi, allhanke tegemine ja harrastajate juhendamine.

Lisaks 5. taseme sepale on kutsealal ka madalam tase, vähema vastutuse ja töökogemusega sepp, tase 4.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Sepiste valmistamine
1. Esemete kavandamine.
2. Tööjooniste koostamine ja kavandite lugemine.
3. Materjalide varumine ja kasutamine.
4. Tööprotsessi ettevalmistamine.
5. Töövahendite ja seadmete ettevalmistamine ja kasutamine.
6. Ergonoomilise ja ohutu töökeskkonna loomine.
7. Eseme va...
lmistamine ja viimistlemine.
8. Tööprotsessi dokumenteerimine.

A.2.2 Sepatööalane ettevõtlus
1. Ettevõtte tegevuse korraldamine.
2. Töötajate juhendamine.
3. Esemete disainimine.
4. Toote ja/või teenuse arendus.
5. Toodete ja/või teenuste esitlus ning müük.

A.2.3 Nõustamine ja juhendamine
1. Nõustamine.
2. Juhendamine.
3. Õppematerjalide koostamine.

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Töökoormus võib jaotuda ebaühtlaselt, vajadusel tuleb valmis olla hooajatööks. Töö võib olla füüsiliselt pingutav, sundasendit nõudev ja kiire tempoga. Võib esineda kokkupuudet tolmu, müra või vibratsiooniga, mis võib kujutada ohtu tervisele (allergia vms), mistõttu on vaja kasutada töökaitsevahend...eid ning järgida tööohutusnõudeid.
Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Alasi, alasi abivahendid, sepavasarad, sepapihid, pinnid, venitusrauad, sepameislid ja -tornid, masinad ja seadmed.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Töös on olulised käeline osavus, ruumiline kujutlusvõime, ilumeel, proportsioonitunnetus, püsivus, õpivalmidus ja vastutustunne, visuaalne mälu ja loogiline mõtlemine.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
5. taseme sepa kutseoskused on omandanud töö käigus. Tavaliselt on tal töökogemuse eelselt ka 4. taseme kutsealane ettevalmistus.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Sepp.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Selle kutse taotlemisel tuleb tõendada kõik kompetentsid.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Sepiste valmistamine 5

Tegevusnäitajad:
1. kavandab eseme, arvestades vormi, kompositsiooni ja värvusõpetuse põhimõtetega ning lähtudes materjali eripärast ja kasutatavast tehnoloogiast;
2. kavandab oma idee tellijale ja teostajale arusaadavalt; loeb kavandeid ja tööjooniseid;
3. arvestab vastavalt kavandile, tööproovile ja eseme otstarbele materjali koguse; hindab materjali kvaliteeti ja sobivust, arvestades selle kasutamise eesmärki; varub materjalid; valmistab ette tööks vajaliku koguse materjali vastavalt juhendile ja kasutatavale tehnikale, arvestades valmiva eseme otstarvet ning omadusi; kasutab ressursse säästlikult;
4. planeerib eseme või kavandi põhjal töö käigu: planeerib tööde järjekorra ja tööülesande täitmiseks kuluva aja, arvestades tööde mahtu, toodete hulka ja tellija vajadusi; arvestab enda ja meeskonna tööks kuluva aja, arvestades eseme valmimise tähtaega;
5. valib välja sobivad töövahendid ja seadmed, vajadusel valmistab ja/või kohandab neid; kontrollib seadmete ja tööriistade korrasolekut, vajadusel korraldab hooldust; kasutab seadmeid, töövahendeid ja -riistu, järgides kasutusjuhendeid ning hooldusnõudeid;
6. seab valmistusprotsessist lähtudes sisse ohutu, ergonoomilise ja käepärase töökoha ning hoiab selle puhta ja korras;
7. valmistab sepise või sepise osad, kasutades kuumtöötlemist ja sepistamist nii käsitsi kui suruõhuvasara vm töövahendi abil ning valides tehnoloogiast lähtuvalt sobiva söe või gaasi; kasutab erinevaid ääsi ja ahju tüüpe õigesti; kuumutab erinevaid terase marke, arvestades nende eripära ja omadusi; kasutab termotöötluse võtteid (nt karastamine, noolutamine, normaliseerimine, lõõmutamine); monteerib sepise sobivas tehnikas, nt jootmise, keevituse, keetmise, neetimise, või klammerdamise teel; viimistleb tehtud töö, kasutades pinnaviimistluse ja korrosioonitõrje tehnoloogiaid; parandab lihtsamaid sepiseid, kasutab sobivaid töövõtteid ja tööriistu;
8. dokumenteerib tööprotsessi esemete kordusvalmistamiseks ja kogemuse talletamiseks; teeb valmisesemete esitlemiseks fotod, kasutab neid toodete reklaamimiseks ja müügiks.
B.2.2 Sepatööalane ettevõtlus 5

Tegevusnäitajad:
1. hindab tegutsemise eesmärgist lähtuvalt ettevõtluse võimalusi; valib talle sobiva ettevõtlusvormi; korraldab oma tegevust, arvestades kutsealast teavet ja õigusakte ning lähtudes väikeettevõtluse põhitõdedest; planeerib oma töö; teeb koostööd erinevate partneritega, sh võrgustikega, jälgides tegutsemise tõhusust; sõlmib lepingud klientide, alltöövõtjate, tarnijate jt osapooltega;
2. annab arusaadavalt edasi kutsealaseid oskusi ja teadmisi kaastöötajatele või koostööpartneritele ja praktikantidele; organiseerib ja kontrollib juhendatavate tööd, annab juhendatavatele konstruktiivset tagasisidet, probleemide ilmnemisel pakub välja lahendusi;
3. turuseisust lähtuvalt leiab oma tootele ja/või teenusele sobiva sihtgrupi; kujundab sihtgrupist lähtudes toote ja/või teenuse, arvestades vajadust ja nõudlust uute toodete järele;
4. leiab oma tootele ja teenusele sobivaima teostusviisi, lähtudes sihtgrupist, logistikast, tasuvusest ja tootmisbaasist; kujundab toote ja/või teenuse hinna; korraldab toote pakendamise, vajadusel koostab kasutus- ja hooldusjuhendi; analüüsib klientide tagasisidet eesmärgiga hinnata tooteuuenduse või uue toote arendamise vajadusi;
5. organiseerib oma toodete ja/või teenuste esitluse ning müügi, arvestades nõudlust, võimalusi, tasuvust jm.
B.2.3 Nõustamine ja juhendamine 5

Tegevusnäitajad:
1. nõustab tellijat ja koostööpartnerit sobiva materjali, tehnoloogia ja kompositsiooni valimisel oma pädevuse piires;
2. jälgib juhendatava tööd ning vajadusel selgitab ja korrigeerib töövõtteid, demonstreerides ja lastes juhendataval tegevust korrata kuni korrektse tulemuse saavutamiseni; annab juhendatavale tagasisidet töösoorituste ning töö edenemise kohta;
3. koostab õppematerjale ja tööjuhiseid.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.4 Sepp, tase 5 kutset läbiv kompetents 5

Tegevusnäitajad:
1. järgib oma tegevuses käsitööliste eetikanõudeid (vt lisa 1 Käsitöölise kutse-eetika); hoiab ja säilitab kultuuripärandit; arvestab eriala pärandiga: rauakasutuse ajalugu, sh raua jõudmine Eesti aladele, iidsed rauasulatustehnoloogiad, sepatöö areng ja traditsioonid maailma ajaloos, Eesti professionaalse sepatöö arengujooned 20. saj;
2. järgib oma tööga seotud õigusakte, sh autoriõiguse seadust;
3. planeerib ja kasutab ressursse (nt inimesed, aeg, töövahendid, finantsid) efektiivselt ja säästlikult; jälgib tähtaegadest ning etappidest kinnipidamist; tagab vajalikud ressursid; planeerib tervikliku tegevuskava, korraldab tööprotsessi, jälgib töö kvaliteeti;
4. säilitab ja arendab oma kutseoskusi; hoiab end kursis valdkonna tehnoloogiliste muutustega; annab arusaadavalt edasi kutsealaseid oskusi ja teadmisi;
5. tegutseb vastutustundlikult ja eesmärgipäraselt, arvestades töötervishoiu, keskkonnahoiu ja tööohutuse reegleid; kasutab vastavalt vajadusele isikukaitsevahendeid;
6. töötab tõhusalt meeskonnas; arvestab teistega ja täidab oma rolli meeskonnas; juhib meeskonda, tagab meeskonna motiveerituse; organiseerib ja kontrollib juhendatavate tööd;
7. reageerib tööprotsessis tekkinud eriolukordades adekvaatselt, lahendab olukorra;
8. valib sihtgrupile vastava suhtlemisviisi; esitab teabe selgelt, loogiliselt ja sihtgrupile mõistetavalt;
9. kasutab oma töös digioskuste osaoskusi Info haldamine, Suhtlemine digikeskkondades, Sisuloome ja Turvalisus (vt lisa 2 Digioskused);
10. kasutab nii kõnes kui kirjas korrektset eesti keelt klientide ja kolleegidega suhtlemiseks vajalikul tasemel; kasutab erialast terminoloogiat korrektselt; jagab ja vahetab tehnilist informatsiooni vähemalt ühes võõrkeeles.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 19-14112018-1.12/6k
Kutsetegevuse valdkond: Kultuur
Vastutav kutsenõukogu: Kultuuri Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 13
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 14.11.2018
EKR tase: 5
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5
Valdkond: HARIDUS JA KULTUUR
Kutseala: Käsitöö
Kutse grupp: Sepp
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
72 Metallitöötluse, masinaehituse jms oskustöölised
722 Sepad, tööriistavalmistajad jms oskustöölised
7221 Sepad, stantsijad jms oskustöölised
ISCED klassifikaator: 02 Humanitaaria ja kunstid
021 Kunstid
0214 Käsitöö
EMTAK klassifikaator: S MUUD TEENINDAVAD TEGEVUSED
94 Organisatsioonide tegevus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Käsitöölise kutse-eetika
Lisa 2 Digioskused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Ivar Feldmann OÜ Raudtuli
Heigo Jelle OÜ HJ
Joonas Kiri Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool
Maret Lehis Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist