Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Puukäsitööline, tase 3
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.

Puukäsitööline, tase 3 kutsestandard on kutse- ja täiendusõppe õppekavade koostamise ning isikute kutsealaste kompetentside hindamise alus.
Nimetus: ET: Puukäsitööline, tase 3
EN: Woodworker, level 3
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
  • Puitesemete ja -detailide valmistamine, tase 3
Kehtib alates: 03.03.2014
Kehtib kuni: 13.11.2018
Kutsestandardi versiooni number: 1
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Tallinna Kopli Ametikool Puukäsitööline (osakutse puitesemete ja detailide valmistamine) 130137 431 Kolmanda taseme kutseõpe (vv alates 01.09.2013) 0/9 05.08.2015 Vastuvõttu ei toimu, õppimine keelatud
2 Tallinna Kopli Ametikool Puukäsitööline (osakutse puitesemete ja detailide valmistamine) 134846 431 Kolmanda taseme kutseõpe (vv alates 01.09.2013) 0/6 14.08.2015 Vastuvõttu ei toimu, õppimine keelatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Puukäsitööline, tase 3 teeb vastavalt etteantud juhenditele kvaliteetseid ja esteetilisi puidust käsitööesemeid või detaile puidutöö põhilistes tehnikates.
Tavaliselt töötab ta iseseisvalt, keerukamate tööülesannete juures võib ta vajada juhendamist. Puitesemete valmistaja vastutab talle antud tö...
öülesannete täitmise eest.
Ta on valmis oma oskuste piires osutama teenuseid allhanke korras jms.
Puukäsitööline järgib töö turvalisuse ja keskkonnahoiu reegleid. Ta peab tähtsaks käsitöö valdkonna eetilisi tõekspidamisi ja väärtusi.
Seotud kutsed:
Puukäsitööline, tase 4

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Tööprotsessi ettevalmistamine
2.1.1 Töö planeerimine.
2.1.2 Materjalide varumine ja kasutamine.
2.1.3 Töövahendite ettevalmistamine.
2.1.4 Töökoha korraldamine.
A.2.2 Puitesemete ja detailide valmistamine
2.2.1 Eseme või selle osa valmistamine.
2.2.2 Eseme viimistlemine.

Puuese...
mete valmistaja, tase 3 tervikkutse sisaldab osakutset „Puitesemete ja detailide valmistamine“.
Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Töökoormus võib jaotuda ebaühtlaselt, vajadusel tuleb valmis olla hooajatööks.
Töö võib olla füüsiliselt pingutav, sundasendit nõudev ja kiire tempoga. Võib esineda kokkupuudet tolmu, müra või vibratsiooniga, mis võib kujutada ohtu tervisele (allergia vms), mistõttu on vaja kasutada töökaitsevahe...
ndeid ning järgida tööohutusnõudeid.
Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Traditsioonilised käsitööriistad, puutöömasinad jm.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Töös on oluline käeline osavus, ilumeel, püsivus, pühendumine, õpivalmidus ja vastutustunne.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Puukäsitööliseks saab õppida õppeasutuses või juhendaja käe all.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Kutse taotlemisel on nõutav kompetentside B.2.1-B.2.3 tõendamine.
Puukäsitöölise osakutse „Puitesemete ja detailide valmistamine“ koosneb kompetentsidest B.2.2 ja B.2.3.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Tööprotsessi ettevalmistamine 3

Tegevusnäitajad:
1) loeb kavandeid;
2) koostab eseme või kavandi põhjal töö käigu, kasutades vajadusel juhendaja abi;
3) valib materjalid ja tarvikud, arvestades materjalide kulu, vajadusel kasutab juhendaja abi;
4) valmistab tööülesandest lähtuvalt ette materjalid ja tarvikud; järgib säästliku materjalikasutuse ja keskkonnahoiu põhimõtteid;
5) valib töövahendid ja seadmed, kasutades vajadusel juhendaja abi;
6) kontrollib seadmete ja tööriistade korrasolekut, vajadusel teeb lihtsamat hooldust;
7) seab valmistusprotsessist lähtudes sisse ohutu ja käepärase töökoha ning hoiab selle puhta ja korras.

Teadmised:
1) puitmaterjalide omadused;
2) materjalikulu arvestuse põhimõtted;
3) põhiliste puutöötehnikate terminoloogia;
4) põhitöövahendid;
5) põhilised töövõtted.

Hindamismeetod(id):
1) teoreetilised küsimused;
2) vestlus.
B.2.2 Puitesemete ja -detailide valmistamine 3

Tegevusnäitajad:
1) valmistab põhilistes puidutöö tehnikates (vestmise, tahumise, saagimise, lõhestamise, hööveldamise, puurimise, punnimise ja tappimise teel) eseme või detaili tööjoonise järgi;
2) kasutab esemete viimistlemisel kirjamist, põimimist, põletamist
3) käsitseb turvaliselt ja ergonoomiliselt kasutusotstarbele vastavaid seadmeid, tööriistu ja -vahendeid;
4) järgib seadmete, töövahendite ja -riistade kasutamisjuhendeid ning hooldusnõudeid.

Teadmised:
1) põhitöövahendid;
2) põhilised töövõtted.

Hindamismeetodid:
1) valmistatud ese:
2) teoreetilised küsimused ja/või töövõtete demonstratsioon;
3) vestlus.
Osakutsega seotud kompetentsid
Puitesemete ja -detailide valmistamine, tase 3 EKR tase: 3
  Kompetents EKR tase
B.2.2 Puitesemete ja -detailide valmistamine 3

Tegevusnäitajad:
1) valmistab põhilistes puidutöö tehnikates (vestmise, tahumise, saagimise, lõhestamise, hööveldamise, puurimise, punnimise ja tappimise teel) eseme või detaili tööjoonise järgi;
2) kasutab esemete viimistlemisel kirjamist, põimimist, põletamist
3) käsitseb turvaliselt ja ergonoomiliselt kasutusotstarbele vastavaid seadmeid, tööriistu ja -vahendeid;
4) järgib seadmete, töövahendite ja -riistade kasutamisjuhendeid ning hooldusnõudeid.

Teadmised:
1) põhitöövahendid;
2) põhilised töövõtted.

Hindamismeetodid:
1) valmistatud ese:
2) teoreetilised küsimused ja/või töövõtete demonstratsioon;
3) vestlus.

Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.3 Puukäsitööline, tase 3 kutset läbiv kompetents 3

Tegevusnäitajad:
1) järgib oma tegevuses käsitööliste eetikanõudeid; (vt lisa 1 „Kutse-eetika“);
2) arendab oma kutseoskusi;
3) tegutseb vastutustundlikult ja eesmärgipäraselt;
4) järgib töötervishoiu-, keskkonnahoiu- ja tööohutusnõudeid;
5) järgib koostööreegleid.

Teadmised:
1) puidutöö terminoloogia.

Hindamismeetod(id):
Läbivat kompetentsi hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 17-03032014-3.1/1k
Kutsetegevuse valdkond: Kultuur
Vastutav kutsenõukogu: Rahvakunsti ja Käsitöö Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 15
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 03.03.2014
EKR tase: 3
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 3
Valdkond: HARIDUS JA KULTUUR
Kutseala: Käsitöö
Kutse grupp: Puutöömeister
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
73 Käsitöömeistrid, täppisinstrumentide valmistajad ja trükitöölised
731 Käsitöömeistrid ja täppisinstrumentide valmistajad
7317 Puidust, punumis- jm materjalidest tooteid valmistavad käsitöömeistrid
ISCED klassifikaator: 02 Humanitaaria ja kunstid
021 Kunstid
0214 Käsitöö
EMTAK klassifikaator: S MUUD TEENINDAVAD TEGEVUSED
94 Organisatsioonide tegevus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Käsitöömeistri kutse-eetika
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Meelis Kihulane Olustvere TMK
Elo Liiv Kuressaare Ametikool
Andres Koidu Kersleti ateljee
Janica Sepp, ettevõtja

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist