Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Puukäsitööline, tase 3
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Puukäsitööline, tase 3
EN: Woodworker, level 3
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 14.11.2018
Kehtib kuni: 07.11.2023
Kutsestandardi versiooni number: 2
Muudatused:
Kutsestandard uuendati seoses lõppeva kehtivusajaga.
Varasemalt eraldi seisnud kompetentsid Tööprotsessi ettevalmistamine ja Puitesemete ja detailide valmistamine liideti kompetentsiks Puidust käsitööesemete valmistamine.
Kaotati osakutse Puidust käsitööesemete valmistamine.
Varem eraldi välja toodud teadmised kirjutati tegevusnäitajatesse.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Viljandi Kutseõppekeskus Puukäsitööline 221866 431 Kolmanda taseme kutseõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 16.05.2021 Vastuvõttu ei toimu, õppimine keelatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Puukäsitööline, tase 3 teeb vastavalt etteantud juhenditele kvaliteetseid ja esteetilisi puidust käsitööesemeid või detaile puidutöö põhilistes tehnikates.
Tavaliselt töötab ta iseseisvalt, keerukamate tööülesannete juures võib ta vajada juhendamist. Puukäsitööline, tase 3 osutab oma oskuste piire...
s teenuseid allhanke korras jms.

Kutsealal tegutseb ka puukäsitööline, tase 4, kes valmistab tööjooniste, kavandite või lihtsamate esemete järgi kvaliteetseid ja esteetilisi traditsioonilistes või kaasaegsetes põhitehnikates puidust käsitööesemeid. Ta vestab, tahub, punub, painutab, saeb, lõhestab, hööveldab, puurib ja tapib, valmistab lihtsamaid vorme, ühendab detaile ja viimistleb esemeid. Ta oskab teha puitesemete lihtsamaid parandustöid. Tema tegevus hõlmab ka toore ja kuiva puitmaterjali varumist, säilitamist ja töötlemist. Puukäsitööline, tase 4 juhendab oma oskuste piires kaastöötajaid. Ta võib töötada puutöönduse ettevõtetes või tegutseda iseseisva ettevõtjana.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Puidust käsitööesemete valmistamine
1. Tööprotsessi ettevalmistamine.
2. Töövahendite ettevalmistamine ja kasutamine.
3. Materjalide varumine ja kasutamine.
4. Ergonoomilise ja ohutu töökeskkonna loomine.
5. Eseme valmistamine.
6. Eseme viimistlemine.
7. Tööprotsessi dokumenteerimine.
A.3 Töö keskkond ja eripära
Töökoormus võib jaotuda ebaühtlaselt, vajadusel tuleb valmis olla hooajatööks. Töö on füüsiliselt pingutav ja sundasendit nõudev. Esineb kokkupuudet tolmu, müra või vibratsiooniga, mis võib kujutada ohtu tervisele (allergia vms), mistõttu on vaja kasutada isikukaitsevahendeid ning järgida tööohutusn...õudeid.
Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Traditsioonilised käsitööriistad, elektritööriistad ja puidutöötluspingid.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Töös on olulised käeline osavus, püsivus, pühendumine, õpivalmidus ja vastutustunne.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Puukäsitööliseks saab õppida kutseõppeasutuses või kutsealal töötades/meistri käe all õppides.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Puukäsitööline, puuesemete valmistaja.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Selle kutse taotlemisel tuleb tõendada kõik kompetentsid.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Puidust käsitööesemete valmistamine 3

Tegevusnäitajad:
1. koostab eseme või kavandi põhjal töö käigu, kasutades vajadusel juhendaja abi;
2. valib töövahendid ja seadmed, arvestades eseme valmistamiseks kasutatavat tehnikat, vajadusel kasutab juhendaja abi; kontrollib tööriistade ja seadmete korrasolekut, järgib seadmete, töövahendite ja -riistade kasutamisjuhendeid ning hooldusnõudeid, vajadusel teeb lihtsamat hooldust;
3. valib materjalid ja tarvikud, arvestades puitmaterjalide omadusi, materjalide kulu ning vajadusel kasutab juhendaja abi; valmistab tööülesandest lähtuvalt ette tööks vajalikud materjalid ja tarvikud; vajadusel kuivatab puidu vastavalt tööoperatsioonile ja valmistatavale esemele, arvestades puu kuivamise ja kuivatamise iseärasusi; järgib säästliku materjalikasutuse ja keskkonnahoiu põhimõtteid;
4. seab valmistusprotsessist lähtudes sisse ohutu ja käepärase töökoha ning hoiab selle puhta ja korras;
5. valmistab põhilistes puidutöö tehnikates (vestmise, tahumise, punumise, painutamise, saagimise, lõhestamise, hööveldamise, puurimise, punnimise ja tappimise teel) eseme või detaili tööjoonise järgi;
6. viimistleb eseme kirjamis- või põletamistehnikas;
7. dokumenteerib tööprotsessi esemete kordusvalmistamiseks ja kogemuse talletamiseks.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.2 Puukäsitööline, tase 3 kutset läbiv kompetents 3

Tegevusnäitajad:
1. järgib oma tegevuses käsitööliste eetikanõudeid (vt lisa 1 Käsitöölise kutse-eetika); hoiab ja säilitab kultuuripärandit;
2. järgib oma tööga seotud õigusakte, sh autoriõiguse seadust;
3. säilitab ja arendab oma kutseoskusi;
4. planeerib ja kasutab ressursse (nt aeg, töövahendid) efektiivselt ja säästlikult;
5. tegutseb vastutustundlikult ja eesmärgipäraselt, arvestades töötervishoiu, keskkonnahoiu ja tööohutuse reegleid; kasutab isikukaitsevahendeid;
6. töötab tõhusalt meeskonnas; arvestab teistega ja täidab oma rolli meeskonnas;
7. valib sihtgrupile vastava suhtlemisviisi;
8. kasutab oma töös digioskuste osaoskusi Info haldamine, Suhtlemine digikeskkondades ja Turvalisus (vt lisa 2 Digioskused);
9. kasutab nii kõnes kui kirjas korrektset eesti keelt klientide ja kolleegidega suhtlemiseks vajalikul tasemel; kasutab erialast terminoloogiat korrektselt.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 19-14112018-1.9/2k
Kutsetegevuse valdkond: Kultuur
Vastutav kutsenõukogu: Kultuuri Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 13
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 14.11.2018
EKR tase: 3
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 3
Valdkond: HARIDUS JA KULTUUR
Kutseala: Käsitöö
Kutse grupp: Puutöömeister
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
73 Käsitöömeistrid, täppisinstrumentide valmistajad ja trükitöölised
731 Käsitöömeistrid ja täppisinstrumentide valmistajad
7317 Puidust, punumis- jm materjalidest tooteid valmistavad käsitöömeistrid
ISCED klassifikaator: 02 Humanitaaria ja kunstid
021 Kunstid
0214 Käsitöö
EMTAK klassifikaator: S MUUD TEENINDAVAD TEGEVUSED
94 Organisatsioonide tegevus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Käsitöölise kutse-eetika
Lisa 2 Digioskused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Meelis Kihulane Edev Eremiit MTÜ
Maret Lehis Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist