Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Puukäsitööline, tase 3
Tagasi: Kutsestandardid |

Nimetus: ET: Puukäsitööline, tase 3
EN: Woodworker, level 3
Kutsestandardi tähis: 19-14112018-1.9/2k
Kutsestandardi versiooni number: 2
Kutsestandardi versioonid:
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kutsetegevuse valdkond: Kultuur
Vastutav kutsenõukogu: Kultuuri Kutsenõukogu
Valdkond: HARIDUS JA KULTUUR
Kutseala: Käsitöö
Kutse grupp: Puutöömeister
Kutsenõukogu otsuse number: 13
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 14.11.2018
Kehtib alates: 14.11.2018
Kehtib kuni: 13.11.2023
EKR tase: 3
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 3
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
73 Käsitöömeistrid, täppisinstrumentide valmistajad ja trükitöölised
731 Käsitöömeistrid ja täppisinstrumentide valmistajad
7317 Puidust, punumis- jm materjalidest tooteid valmistavad käsitöömeistrid
ISCED klassifikaator: 02 Humanitaaria ja kunstid
021 Kunstid
0214 Käsitöö
EMTAK klassifikaator: S MUUD TEENINDAVAD TEGEVUSED
94 Organisatsioonide tegevus
Muudatused:
Kutsestandard uuendati seoses lõppeva kehtivusajaga.
Varasemalt eraldi seisnud kompetentsid Tööprotsessi ettevalmistamine ja Puitesemete ja detailide valmistamine liideti kompetentsiks Puidust käsitööesemete valmistamine.
Kaotati osakutse Puidust käsitööesemete valmistamine.
Varem eraldi välja toodud teadmised kirjutati tegevusnäitajatesse.
Kutse andjad:
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Käsitöölise kutse-eetika
Lisa 2 Digioskused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Meelis Kihulane Edev Eremiit MTÜ
Maret Lehis Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit
Kutsekirjeldus
Kutsestandardi kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Töö kirjeldus:
Puukäsitööline, tase 3 teeb vastavalt etteantud juhenditele kvaliteetseid ja esteetilisi puidust käsitööesemeid või detaile puidutöö põhilistes tehnikates.
Tavaliselt töötab ta iseseisvalt, keerukamate tööülesannete juures võib ta vajada juhendamist. Puukäsitööline, tase 3 osutab oma oskuste piire...
s teenuseid allhanke korras jms.

Kutsealal tegutseb ka puukäsitööline, tase 4, kes valmistab tööjooniste, kavandite või lihtsamate esemete järgi kvaliteetseid ja esteetilisi traditsioonilistes või kaasaegsetes põhitehnikates puidust käsitööesemeid. Ta vestab, tahub, punub, painutab, saeb, lõhestab, hööveldab, puurib ja tapib, valmistab lihtsamaid vorme, ühendab detaile ja viimistleb esemeid. Ta oskab teha puitesemete lihtsamaid parandustöid. Tema tegevus hõlmab ka toore ja kuiva puitmaterjali varumist, säilitamist ja töötlemist. Puukäsitööline, tase 4 juhendab oma oskuste piires kaastöötajaid. Ta võib töötada puutöönduse ettevõtetes või tegutseda iseseisva ettevõtjana.

Loe edasi
Peida
Tööosad: A.2.1 Puidust käsitööesemete valmistamine
1. Tööprotsessi ettevalmistamine.
2. Töövahendite ettevalmistamine ja kasutamine.
3. Materjalide varumine ja kasutamine.
4. Ergonoomilise ja ohutu töökeskkonna loomine.
5. Eseme valmistamine.
6. Eseme viimistlemine.
7. Tööprotsessi dokumenteerimine.
Töö keskkond ja eripära:
Töökoormus võib jaotuda ebaühtlaselt, vajadusel tuleb valmis olla hooajatööks. Töö on füüsiliselt pingutav ja sundasendit nõudev. Esineb kokkupuudet tolmu, müra või vibratsiooniga, mis võib kujutada ohtu tervisele (allergia vms), mistõttu on vaja kasutada isikukaitsevahendeid ning järgida tööohutusn...õudeid.
Loe edasi
Peida
Töövahendid: Traditsioonilised käsitööriistad, elektritööriistad ja puidutöötluspingid.
Tööks vajalikud isikuomadused: Töös on olulised käeline osavus, püsivus, pühendumine, õpivalmidus ja vastutustunne.
Kutsealane ettevalmistus: Puukäsitööliseks saab õppida kutseõppeasutuses või kutsealal töötades/meistri käe all õppides.
Enamlevinud ametinimetused: Puukäsitööline, puuesemete valmistaja.
Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Selle kutse taotlemisel tuleb tõendada kõik kompetentsid.
Kompetentsid
  Nimetus EKR tase
Puidust käsitööesemete valmistamine 3
Kutset läbivad kompetentsid
  Nimetus EKR tase
Puukäsitööline, tase 3 kutset läbiv kompetents 3

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist