Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Vedurijuhi abi, tase 3
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.

Vedurijuhi abi, tase 3 kutsestandard on aluseks täiendusõppe õppekavade koostamisele ning isikute kompetentsuse hindamisele kutse andmisel.
Nimetus: ET: Vedurijuhi abi, tase 3
EN: Assistant driver, level 3
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 04.03.2014
Kehtib kuni: 20.09.2018
Kutsestandardi versiooni number: 5
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Vedurijuhi abi töötab vedurimeeskonna liikmena ja koostöös vedurijuhiga jälgib tee vabaolekut, signaale, signaalnäidikuid ja -märke, ütleb vedurijuhile signaalide näidud ja lubatud kiirused, vajadusel kontrollib rongi seisukorda ja vedurijuhi korraldusel veduri (mootorrongi) tehnilist korrasolekut. ...Lisaks täidab 3. taseme vedurijuhi abi ka manöövrijuhi ülesandeid, tehes manöövritööd, juhtides ja juhendades seejuures manöövrimeeskonna liikmeid, tehes kommertsülevaatust ja vagunite tehnohooldust.

Vedurijuhi abi kutsealal on kaks kutset.
Vedurijuhi abi, tase 2 töötab koos vedurijuhiga, täites tema korraldusi.
Vedurijuhi abi, tase 3 täidab lisaks 2. taseme vedurijuhi abi ülesannetele ka manöövrijuhi ülesandeid.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Töö alustamine, veduri vastuvõtmine ja üleandmine
1) Tutvumine operatiivkorralduste ja muudatustega tööpiirkonnas
2) Tööks kasutatava inventari olemasolu ja korrasoleku kontrollimine
3) Tutvumine raudteeveeremi üle andnud vedurimeeskonna märkustega ja tehnohoolduse tegemise kuupäeva kontrol...
limine
4) Veendumine raadioside ja mootorrongi koosseisus "reisija-vedurijuht" side korrasolekus
5) Veendumine veduri automaatsignalisatsiooni, autostopi, kiirusmeeriku ja muude ohutusseadmete plommide korrasolekus
6) Kontrollülevaatuse tegemine raudteeveeremi vastuvõtmisel depoos või jaama teedel
7) Veduri koristamine ja puhastamine
8) Mittekorras seadmete rikkepõhjuste ja seisundi kindlakstegemine ning rikete kõrvaldamine

A.2.2 Tööpiirkonnas liikumine
1) Vedurijuhi korralduste täitmine veoveeremi agregaatide ja sõlmede kontrollimisel, hooldusel ja tehnilisel teenindamisel
2) Kehtestatud kõneluste reglemendi täitmine
3) Rongi sundpeatumisel jaamavahel pidurite iseenesliku töösserakendumise põhjuste väljaselgitamine ning raudteeveeremi kinnitamine iseenesliku liikuma hakkamise vältimiseks
4) Tee ja signaalide jälgimine
5) Keelava näiduga foorile lähenemisel või muudel kiiruse vähendamist nõudvatel juhtudel vedurijuhi tegevuse kontrollimine ja keelava näidu pidev kordamine ning vedurijuhi mittetegutsemisel rongi peatamine
6) Vedurijuhi mittetegutsemisel või juhtimisvõime kaotusel teate edastamine liikluskorraldajale ja kõikidele sel teelõigul olevatele raudteeveeremi juhtidele
7) Reisirongi peatuste ajal reisijate peale- ja mahamineku visuaalne jälgimine
8) Mootoriruumi seadmete töö kontrollimine ja tulemuste teatamine vedurijuhile
9) Rongi seisukorra, terviklikkuse ja rongist antavate signaalide jälgimine, kaherajalises piirkonnas ka vastutuleva rongi seisukorra jälgimine

A.2.3 Veduri tehniline teenindamine teel olles ja vahejaamas
1) Veduri veermiku seisundi kontrollimine
2) Pidurihoovastiku kontrollimine ja reguleerimine
3) Piduriklotside kulumisastme, neid fikseerivate kiilude olemasolu ja asendi kontrollimine
4) Veoveeremi agregaatide ja sõlmede korrasoleku kontrollimine
5) Veduri määrdeainete, liiva, vee ja kütusega varustatuse kontrollimine

A.2.4 Rongi tehnohoolduse tegemine
1) Raudteeveeremi tehnohoolduse tegemine, raudteeveeremi sõlmede korrasoleku ja komplektsuse kontrollimine
2) Õhujagajate režiimide kontrollimine, raudteeveeremi pidurivoolikute ühendamine ning automaatpiduriproovi tegemine ja piduriteatise vormistamine
3) Raudteeveeremi piiramine

A.2.5 Raudteeveeremi kinnitamine pidurkingadega ja pidurkingade eemaldamine
1) Raudteeveeremi kinnitamine pidurkingadega ning korralduse andmine pidurkingadele pealesõitmiseks
2) Korralduse andmine pidurkingadelt mahasõitmiseks, pidurkingade eemaldamine ja hoiukohta paigutamine
3) Raudteeveeremi kinnitamine muude kehtestatud kinnitusvahenditega ja neist vabastamine

A.2.6 Matka valmistamine
1) Üksikpöörme või jaamakõriku kohalikule juhtimisele võtmine
2) Matka valmistamine käsipöörmetel
3) Matka valmistamine kurbliga
4) Üksikpöörme või jaamakõriku keskjuhtimisele tagasiandmine

A.2.7 Dokumentidega töötamine
1) Veodokumentide vastuvõtmine ja üleandmine
2) Veodokumentide ja vagunite vastavuse kontrollimine
3) Vedurijuhi jaoks kirjaliku hoiatuse ja/või muu sõiduloa saamine ja nende kontrollimine

A.2.8 Töövahetuse alustamine ja lõpetamine manöövrijuhi töös
1) Tööks kasutatava inventari olemasolu ja korrasoleku kontrollimine
2) Teel asuva raudteeveeremi paigutuse kontrollimine
3) Teedel asuvate vagunite pidurkingadega kinnitamise kontrollimine
4) Pidurkingade olemi ja nende korrasoleku kontrollimine
5) Töökoha korrasoleku tagamine ja kontrollimine
6) Töövahetuse alustamise ja lõpetamise vormistamine

A.2.9 Rongi koostamine ja lahutamine ning manöövritöö tegemine manöövrijuhi töös
1) Töökoha ettevalmistamine teedel
2) Rongi lahutamiseks ettevalmistamine ja rongi lahutamine
3) Raudteeveeremi paigutamine vastavalt koosteplaanile
4) Raudteeveeremi tagurdamine või kokkulükkamine
5) Raudteeveeremi kokkuhaakumise kontrollimine
6) Raudteeveeremi olukorra kontrollimine
7) Manöövritöö katkestamine

A.2.10 Kommertsülevaatuse tegemine manöövrijuhi töös
1) Kaupade laadimiseeskirjade järgse laadimise ja kinnitamise kontrollimine lahtisel raudteeveeremil
2) Raudteeveeremi dokumentidele vastavuse kontrollimine
3) Vaguni puhtuse kontrollimine

A.2.11 Laadimis- ja tühjendamiskohtade teenindamine manöövrijuhi töös
1) Laadimis- ja tühjendamiskohale sõiduks korralduse vastuvõtmine
2) Laadimis- ja tühjendamiskohale sõitmine
3) Manöövritöö tegemine laadimis- ja tühjendamiskohal

A.2.12 Manöövrimeeskonna liikmete juhtimine ja juhendamine manöövrijuhi töös
1) Manöövritööplaani kooskõlastamine liikluskorraldajaga
2) Manöövrimeeskonna liikmetele liikluskorraldajaga kooskõlastatud tööplaani tutvustamine
3) Manöövrimeeskonna liikmete suunamine töökohale
4) Manöövrimeeskonna tööks valmisoleku kontrollimine

A.2.13 Töö- või päästerongiga töötamine manöövrijuhi töös
1) Töörongi koostamine enne väljumist
2) Piduriproovi tegemine jaamas ja jaamavahel ning piduriteatise korrigeerimine või uue väljastamine
3) Vedurijuhi jaoks kirjaliku hoiatuse ja/või muu sõiduloa saamine
4) Töötamine tööjuhi või päästerongi juhi või kohaliku päästejuhi korraldusel
5) Vagunite tehnohoolduse tegemine

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Vedurijuhi abi tööaeg sõltub tööiseloomust ja rongide liiklusgraafikust, seetõttu töötab ta ka puhkepäevadel, riiklikel pühadel ja öösiti.
Töö on vahelduvate tööülesannetega, toimub välitingimustes ja raudteeveeremil.
Võimalik on kokkupuude tervistkahjustavate ainetega (mootorikütused, määrdeained...
ja tehnilised vedelikud, happed, heitegaasid jmt).
Töökeskkonnas võib esineda müra, tolmu, niiskust ja vibratsiooni.
Töökeskkond (näit liikuv raudteeveerem ja liikuvad mehhanismid) on seotud vigastuste tekkimise kõrgendatud riskiga.
Keskmisest kõrgema ohtlikkusega töö tõttu peab vedurijuhi abi täpselt järgima tööeeskirjade, tervisekaitse- ja ohutusnõudeid, kandma tööandja poolt väljastatud ja töötingimustele vastavat tööriietust ning kasutama isikukaitsevahendeid. Ohutusnõuete rikkumine võib põhjustada haigestumise, trauma, töövõimetuse või raudteeliiklusõnnetuse.
Vedurijuhi abi kutse eeldab regulaarset tervisekontrolli.

Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Põhilisteks töövahenditeks on raudteeveerem ja selle hoolduseks vajalikud käsitööriistad, raadiojaam, vile ja signaalvahendid (näit signaallipud, käsilatern), lahtihaakimiskahvel, pidurkingad.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Vedurijuhi abi töö eeldab loogilist mõtlemist, visuaalset mälu, keskendumisvõimet, füüsilist vastupidavust, liigutuste täpsust ja kiirust, head koordinatsiooni, head nägemist ja kuulmist, pingetaluvust, keskkonnataluvust, koostöövõimet ja meeskonnatöö korraldamise oskust, õppimisvõimet, otsustus- ja... vastutusvõimet, täpsust, suhtlusvalmidust, kohusetundlikkust ja iseseisvust.
Töö ohtlikkuse tõttu on vedurijuhi abi töös olulised kõrge enesedistsipliin ja meelekindlus.
Vedurijuhi abi peab suhtuma oma töösse ja teistesse inimestesse tähelepanuga, uskuma oma töö vajalikusse ja organisatsiooni toimepidevusse ning manöövrijuhi ülesandeid täites usaldama alluvaid nende tööülesannete täitmisel.

Loe edasi
Peida
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Tavaliselt töötavad 3. taseme vedurijuhi abina inimesed, kellele on vähemalt üldkeskharidus ja kutseoskused on omandatud töökohal õppides vähemalt samal tasemel kogenud vedurijuhi abi või vedurijuhi juhendamisel.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Vedurijuhi abi
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Vedurijuhi abi töö on reguleeritud raudteeseadusega ja Vabariigi Valitsuse määrusega „Töökeskkonna ohutegurite ja tööde loetelu, mille puhul alaealise töötamine on keelatud“.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Vedurijuhi abi, tase 3 kutse taotlemisel on nõutav kompetentside B.2.1-B.2.14 tõendamine.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Töö alustamine, veduri vastuvõtmine ja üleandmine 2

Tegevusnäitajad:
1) tutvub operatiivkorralduste ja muudatustega tööpiirkonnas, juhindudes organisatsiooni normdokumentide nõuetest;
2) kontrollib tööks kasutatava inventari olemasolu ja korrasolekut (sh käsisignaalide, pidurkingade jmt) olemasolu ja korrasolekut; raadiojaama korrasolekut, juhindudes organisatsiooni normdokumentide nõuetest;
3) tutvub raudteeveeremi üle andnud vedurimeeskonna märkustega ja kontrollib tehnohoolduse tegemise kuupäeva, juhindudes organisatsiooni normdokumentide nõuetest;
4) veendub raadioside ja mootorrongi koosseisus "reisija-vedurijuht" side korrasolekus, juhindudes organisatsiooni normdokumentide nõuetest;
5) veendub veduri automaatsignalisatsiooni, autostopi, kiirusmeeriku ja muude ohutusseadmete plommide korrasolekus, juhindudes raudtee tehnokasutuseeskirja ja seadmete kasutusjuhendite nõuetest;
6) teeb kontrollülevaatust raudteeveeremi vastuvõtmisel depoos või jaama teedel, juhindudes organisatsiooni normdokumentide nõuetest, kontrollides:
a) helisignaali andmise seadme, prožektori ja teiste signaaltulede, valgustuse, kontroll- või mõõteseadmete korrasolekut;
b) piduriseadmete korrasolekut;
c) diiselmootori ja selle muude seadmete korrasolekut;
d) haakeseadmete ja liivapuisturite korrasolekut;
e) veermikuosade korrasolekut;
f) valmistajatehase poolt konstruktsioonis ettenähtud kaitseseadmete olemasolu ja korrasolekut, vältides detailide või sõlmede-agregaatide mahakukkumist;
g) tulekustutusseadmete, signaal- ja päästevahendite olemasolu ja korrasolekut;
h) lühise- ja ülekoormuskaitsme, diiselmootori avariiseiskamise, stopp- ja kaitseseadmete korrasolekut;
i) elektriseadmete ruumi kaitseblokeeringu korrasolekut;
j) akude, elektriseadmete kaitsekatete korrasolekut;
k) sissepääsu-uste lukustamisseadmete ja sissepääsu-uste sulgemise kontrollsignalisatsiooni korrasolekut;
l) transpordiasendis oma jõul liikuvale raudteeveeremile valmistajatehase poolt ettenähtud töötavate sõlmede stopp- ja kaitseseadmete korrasolekut;
m) kütuse, jahutusvedeliku, määrdeainete ja liivaga varustatust ning lekke puudumist;
7) koristab ja puhastab veduri diislikütuse ja õli leketest, prahist jm mustusest, lumest ja jääst, juhindudes organisatsiooni normdokumentide nõuetest ja kasutades asjakohaseid töövahendeid;
8) teeb oma kompetentsuse piires kindlaks mittekorras seadmete rikkepõhjused ja kõrvaldab rikked, juhindudes seadmete kasutusjuhendite nõuetest ning kasutades asjakohaseid töö- ja isikukaitsevahendeid.

Hindamismeetodid:
suuline ja kirjalik hindamine, proovitöö
B.2.2 Tööpiirkonnas liikumine 2

Tegevusnäitajad:
1) täidab vedurijuhi korraldusi veoveeremi agregaatide ja sõlmede kontrollimisel, hooldusel, tehnilisel teenindamisel, juhindudes organisatsiooni normdokumentide ja seadmete kasutusjuhendite nõuetest;
2) täidab kehtestatud kõneluste reglementi (teavitab vedurijuhti fooride näitudest, jaamakorraldajate ja signalistide signaalidest, liikumise kiirustest jaamateedel ja jaamavahel, lähenemisest kiiruse piirangutega aladele), juhindudes raudtee tehnokasutuseeskirja ja selle lisade nõuetest ning organisatsiooni normdokumentide nõuetest;
3) rongi sundpeatumisel jaamavahel selgitab välja pidurite iseenesliku töösserakendumise põhjused ning kinnitab raudteeveeremi iseenesliku liikuma hakkamise vältimiseks, juhindudes raudtee tehnokasutuseeskirja ja selle lisade nõuetest;
4) jälgib teed ja signaale, juhindudes raudtee tehnokasutuseeskirja ja signalisatsioonijuhendi nõuetest;
5) kontrollib vedurijuhi tegevust keelava näiduga foorile lähenemisel või muudel kiiruse vähendamist nõudvatel juhtudel ja kordab pidevalt keelavat näitu; vedurijuhi mittetegutsemisel peatab rongi, juhindudes signaalide näitudest, vedurijuhi kontrolleri asendist või juhtimise organite tõmbejõust, pidurdus- ja rõhualuste magistraalide rõhu suurusest, kehtestatud kiirustest;
6) vedurijuhi mittetegutsemisel või juhtimisvõime kaotusel edastab teate rongidispetšerile või jaamakorraldajale ja kõikidele antud teelõigul olevatele raudteeveeremi juhtidele, juhindudes tehnokasutuseeskirja ja selle lisade ning organisatsiooni normdokumentide nõuetest;
7) jälgib reisijate peale- ja mahaminekut reisirongi peatuste ajal, juhindudes organisatsiooni normdokumentide nõuetest;
8) kontrollib mootoriruumi seadmete tööd ja teatab vedurijuhile kõrvaliste helide, sädemete, valgussähvatuste, kõrbenud isolatsiooni, õli- ja kütuselekete jm avastamisest;
9) jälgib rongi seisukorda ja kaherajalises piirkonnas ka vastutuleva rongi seisukorda, juhindudes organisatsiooni normdokumentide nõuetest.

Hindamismeetodid:
suuline ja kirjalik hindamine, proovitöö
B.2.3 Veduri tehniline teenindamine teel olles ja vahejaamas 2

Tegevusnäitajad:
1) kontrollib veduri veermiku seisundit, juhindudes valmistajatehase kehtestatud nõuetest;
2) kontrollib ja reguleerib pidurihoovastikku, juhindudes valmistajatehase kehtestatud nõuetest;
3) kontrollib piduriklotside kulumisastet, neid fikseerivate kiilude olemasolu ja asendit, juhindudes pidurikasutusjuhendi nõuetest;
4) kontrollib veoveeremi agregaatide ja sõlmede korrasolekut, juhindudes valmistajatehase kehtestatud ja organisatsiooni normdokumentide nõuetest;
5) kontrollib veduri määrdeainete, liiva, vee ja kütusega varustatust, juhindudes organisatsiooni normdokumentide nõuetest.

Hindamismeetodid:
suuline ja kirjalik hindamine, proovitöö
B.2.4 Rongi tehnohoolduse tegemine 2

Tegevusnäitajad:
1) teeb raudteeveeremi tehnohooldust, kontrollides raudteeveeremi sõlmede (näit käiguosad, automaatpidurid, haakeseadmed, vaguni raam ja kere) korrasolekut ja komplektsust; kontrollib visuaalselt raudteeveeremi tühjendusseadmete, uste ja luukide suletust ning remonditähtaegu, juhindudes raudteeveeremi käitamise ja ohutuse nõuetest;
2) kontrollib ja lülitab õhujagajad ümber vajalikule režiimile, ühendab raudteeveeremi pidurivoolikud, teeb automaatpiduriproovi ja vormistab piduriteatise vedurijuhile, juhindudes raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi ning raudteeveeremi pidurite kasutamise eeskirja nõuetest;
3) piirab raudteeveeremi vastavalt saadud korraldusele, juhindudes raudtee signalisatsioonijuhendi ja jaama tehnokorraldusakti nõuetest.

Hindamismeetodid:
suuline ja kirjalik hindamine, proovitöö
B.2.5 Raudteeveeremi kinnitamine pidurkingadega ja pidurkingade eemaldamine 3

Tegevusnäitajad:
1) kinnitab raudteeveeremi pidurkingadega ratta pidurkingale pealesõiduga, saades liikluskorraldajalt korralduse raudteeveeremi kinnitamiseks, valides pidurkingad ja toimetades need raudteeveeremi juurde; asetab vastava arvu pidurkingi rööpale, annab vedurijuhile korralduse pidurkingadele pealesõiduks, jälgides raudteeveeremi liikumist ja teatades raudteeveeremi kinnitamisest liikluskorraldajale, juhindudes raudteeinfrastruktuuri valdaja kehtestatud korrast;
2) annab vedurijuhile korralduse pidurkingadelt mahasõiduks, mahasõidu järgselt eemaldab pidurkingad ja kontrollib pidurkingade korrasolekut, pidurkingade arvu ja paigutab need hoiukohta, teatades liikluskorraldajale pidurkingade eemaldamisest ja hoiukohta paigutamisest, juhindudes raudteeinfrastruktuuri valdaja kehtestatud korrast;
3) kinnitab raudteeveeremi muude kinnitusvahenditega (näit seisupidur, käsipidur), juhindudes raudteeveeremi käitamise eeskirja nõuetest.

Teadmised:
1) raudteeveeremi käsipiduritega või muude kehtestatud kinnitusvahenditega kinnitamise ja vabastamise põhimõtted;
2) pidurkingadele kehtestatud nõuded;
3) pidurkingade hoiustamise põhimõtted;
4) raudteeveeremi pidurkingadega kinnitamise ja pidurkingade rataste alt eemaldamise korra nõuded.

Hindamismeetodid:
suuline ja kirjalik hindamine, proovitöö
B.2.6 Matka valmistamine 3

Tegevusnäitajad:
1) võtab üksikpöörme või jaamakõriku kohalikule juhtimisele, juhindudes raudteeinfrastruktuuri valdaja kehtestatud korrast;
2) valmistab matka käsipöörmetel (sh seab pöörangud matkaasendisse), juhindudes raudteeinfrastruktuuri valdaja kehtestatud korrast;
3) valmistab matka kurbliga (sh seab pöörangud matkaasendisse), juhindudes raudteeinfrastruktuuri valdaja kehtestatud korrast;
4) annab üksikpöörme või jaamakõriku keskjuhtimisele tagasi, juhindudes raudteeinfrastruktuuri valdaja kehtestatud korrast.

Hindamismeetodid:
suuline ja kirjalik hindamine, proovitöö
B.2.7 Dokumentidega töötamine 3

Tegevusnäitajad:
1) võtab vastu ja annab üle veodokumendid, juhindudes raudteeinfrastruktuuri valdaja ja raudteeveo-ettevõtja kehtestatud korrast;
2) kontrollib veodokumentide ja vagunite vastavust, juhindudes raudteeinfrastruktuuri valdaja ja raudteeveo-ettevõtja kehtestatud korrast;
3) võtab vastu kirjaliku hoiatuse ja/või muu sõiduloa vedurijuhi jaoks (näit võtisaua, teeloa) ja kontrollib nende õigsust, juhindudes raudteeinfrastruktuuri valdaja kehtestatud korrast.

Hindamismeetodid:
suuline ja kirjalik hindamine, proovitöö
B.2.8 Töövahetuse alustamine ja lõpetamine manöövrijuhi töös 3

Tegevusnäitajad:
1) kontrollib tööks kasutatava inventari (sh lahtihaakimiskahvli, käsisignaalide, pidurkingade jmt) olemasolu ja korrasolekut; raadiojaama korrasolekut, juhindudes kasutusjuhendi ning jaama tehnokorraldusakti ja selle lisade nõuetest;
2) kontrollib teedel asuva raudteeveeremi paigutust, (vagunite kokkuhaakumist, vagunite (sh ohtlike veostega vagunite) asumist tee piires, ohtlike veostega vagunite piiramist, vigaste vagunite olemasolu teedel), juhindudes jaama tehnokorraldusakti ja selle lisade nõuetest;
3) kontrollib teedel asuvate vagunite pidurkingadega kinnitamist, juhindudes raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi, jaama tehnokorraldusakti ja selle lisade nõuetest;
4) kontrollib pidurkingade olemit ja nende korrasolekut, juhindudes raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi, jaama tehnokorraldusakti ja selle lisade nõuetest ning ettevõttesisesest korrast;
5) kontrollib ja tagab töökoha korrasoleku, paigutades töövahendid ettenähtud kohtadele;
6) vormistab töövahetuse alustamise, tehes sissekanded vastavatesse raamatutesse pidurkingade, raadio ja telefoni ning töövahetuse vastuvõtmise kohta.

Hindamismeetodid:
suuline ja kirjalik hindamine
B.2.9 Rongi koostamine ja lahutamine ning manöövritöö tegemine manöövrijuhi töös 3

Tegevusnäitajad:
1) valmistab töökoha teedel ette, kontrollides vagunipidurdaja ja rongikoostaja abi ettekannete alusel raudteeveeremi ning pidurkingade paigutust teedel;
2) valmistab rongi lahutamiseks ette, tutvudes rongi kaalulehe alusel vagunite asetusega rongis ja nende laadituse astmega; määrab vagunite arvu haagendis ning teavitab pidevalt rongi lahutamise käigus haagendi suurusest ja vagunite liikumisomadustest ning teenumbrist, kuhu haagend suunata;
3) paigutab raudteeveeremi vastavalt koosteplaanile, tutvudes rongi lahutamise käigus kaalulehe alusel vagunite sihtjaama ja -raudteega, juhindudes rongide koosteplaani ning rongi koostamisele esitatavatest nõuetest;
4) tagurdab või lükkab raudteeveeremi kokku, kontrollides vahesid ja vagunite kokkuhaakumist ning pidurkingade eemaldamist, juhendades manöövriveduri juhti ja rongikoostaja abi vagunite tagurdamisel, kontrollides vaguneid pärast tagurdamist ja teatades tagurdamise lõpetamisest sorteermäe korraldajale;
5) kontrollib raudteeveeremi kokkuhaakumist, haakeseadmete õiget kokkuhaakumist ja lahtihaakehoova õiget asendit, juhindudes manöövrijuhi töökorralduse juhendi nõuetest;
6) kontrollib raudteeveeremi olukorda, jälgides vagunite kokkuhaakumist, ühendades pidurivoolikud, lülitades ümber pidurirežiimi ja kontrollides veose vagunile paigutamise õigsust vastavalt rongiliikluse ja manöövritöö juhendi, pidurite kasutamise eeskirja, kommertsülevaatuse juhendi ning jaama tehnokorraldusakti nõuetele;
7) manöövritöö katkestamise nõude alusel edastab koheselt vedurijuhile korralduse peatumiseks ja täpsustab katkestamise põhjuse ning vajadusel muudab saadud informatsiooni alusel manöövritöö plaani.

Hindamismeetodid:
suuline ja kirjalik hindamine
B.2.10 Kommertsülevaatuse tegemine manöövrijuhi töös 3

Tegevusnäitajad:
1) kontrollib lahtisel raudteeveeremil kaupade laadimist ja kinnitamist, juhindudes kaupade laadimiseeskirjade nõuetest, kontrollides plommide olemasolu ja terviklikkust ning ohutusmärkide olemasolu vagunitel ohtlike kaupade laadimisel;
2) kontrollib raudteeveeremi ja dokumentide vastavust ning plommide märgistuse vastavust dokumendis märgitule, juhindudes rongi kaalulehe koostamise juhendi nõuetest;
3) kontrollib, et vagun oleks puhastatud kaubajääkidest, sh vaguni välispind ja rattapaarid, juhindudes raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi ning kaubaveoeeskirja nõuetest.

Hindamismeetodid:
suuline ja kirjalik hindamine
B.2.11 Laadimis- ja tühjendamiskohtade teenindamine manöövrijuhi töös 3

Tegevusnäitajad:
1) võtab vastu korralduse laadimis- või tühjendamiskohale sõiduks ja sõidab teele, kus asuvad eraraudteele viidavad vagunid, haakides veduri külge vagunid, mis on vaja viia erateele, eemaldades pidurkingad, lülitades sisse pidurimagistraali, tehes piduriproovi, võttes vastu vagunite üleandedokumendid ja edastades ettekande liikluskorraldajale eraraudteele sõiduks valmisolekust;
2) sõidab laadimis- või tühjendamiskohale, kontrollides liikumismatka õigsust ja vabaolekut ning raudteeveeremit liikumise ajal, peatudes eraraudtee piiril, kontrollides sissesõidupööranguid (matka) ja suheldes eraraudtee esindajaga vastavalt raudteeinfrastruktuuride vahelise piiri ületamise korra ning eraraudteel manöövritöö tegemise ja liiklusohutuse tagamise juhendi nõuetele;
3) teeb manöövritööd laadimis- või tühjendamiskohal, võttes vastu tööplaani eraraudtee esindajalt ning vagunite kinnitamise teabe, tehes manöövritööd eraraudteel, kinnitades vagunid vastavalt juhendile ning andes vagunid üle eraraudtee esindajale.

Hindamismeetodid:
suuline ja kirjalik hindamine
B.2.12 Manöövrimeeskonna liikmete juhtimine ja juhendamine manöövrijuhi töös 3

Tegevusnäitajad:
1) kooskõlastab manöövritöö plaani liikluskorraldajaga pärast seda, kui on tutvunud konkreetse rongi kaalulehega ning on koostanud manöövritöö plaani juhindudes veose dokumentides ja rongi kaalulehes olevatest veose liikumise eritingimustest ning rongi koosteplaani ja raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi nõuetest;
2) tutvustab kooskõlastatud manöövritööplaani manöövrimeeskonna liikmetele, juhindudes veose dokumentides, rongi kaalulehes olevate veose liikumise eritingimustest, rongi koosteplaani ning raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi ning jaama tehnokorraldusakti nõuetest;,
3) suunab manöövrimeeskonna liikmed töökohale, juhindudes manöövritööplaanist;
4) kontrollib manöövrimeeskonna tööks valmisolekut nende ettekannete alusel vastavalt raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi ning jaama tehnokorraldusakti nõuetele.

Hindamismeetodid:
suuline ja kirjalik hindamine
B.2.13 Töö- või päästerongiga töötamine manöövrijuhi töös 3

Tegevusnäitajad:
1) koostab töörongi enne väljumist, juhindudes tööjuhilt saadud rongi koostamise plaanist, haagib vagunid kokku, ühendab pidurimagistraali õhuvoolikud vastavalt raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi ning raudtee remonditöödel liiklusohutuse tagamise juhendi nõuetele,
2) teeb jaamas ja jaamavahel piduriproovi, korrigeerib piduriteatist või väljastab uue piduriteatise olenevalt raudteeveeremi muudatustest, juhindudes pidurite kasutamise eeskirja nõuetest,
3) võtab vastu kirjaliku hoiatuse ja/või muu sõiduloa vedurijuhi jaoks (näit võtisaua, teeloa), juhindudes raudteeinfrastruktuuri valdaja kehtestatud korrast, raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi, jaama tehnokorraldusakti nõuetest ning tööjuhilt saadud korraldustest,
4) töötab tööjuhi või päästerongi juhi või kohaliku päästejuhi korraldusel, täites neilt saadud ülesandeid,
5) teeb tehnohooldust, juhindudes raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi ning raudtee remonditöödel liiklusohutuse tagamise juhendi nõuetest.

Hindamismeetodid:
suuline ja kirjalik hindamine
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.14 Vedurijuhi abi, tase 3 kutset läbiv kompetents 3

Tegevusnäitajad:
1) kuulab ära tööülesannete täitmiseks vajaliku info, edastab tööülesannete täitmiseks vajaliku info, täites reglemendi nõudeid;
2) järgib organisatsioonis kehtestatud reegleid ja normdokumentide nõudeid, tööjuhiseid, tehnoloogiaid ja kvaliteedinõudeid;
3) määratleb tööeesmärkide saavutamisega kaasneda võivad riskid (näit ohutus, tähtajad) ning võtab kasutusele abinõud nende maandamiseks;
4) töötab hoolikalt ja korrektselt, ohustamata enda ja teiste inimeste tervist, vara või keskkonda;
5) korrastab töökoha nõuetekohaselt, valib sobivad töövahendid, juhindudes töö iseloomust ning veendub enne töö alustamist nende korrasolekus ja ohutuses;
6) kasutab kõiki töövahendeid ja seadmeid otstarbekalt, sihipäraselt ja heaperemehelikult, järgides nende kasutusjuhendite nõudeid;
7) korrastab ja puhastab töös kasutatavaid töövahendeid, seadmeid ja kaitsevahendeid regulaarselt, järgides nende hooldusjuhendite nõudeid;
8) kasutab side- ja signaalvahendeid (rongiraadioside, manöövriraadioside, käsi- ja helisignaalvahendid);
9) teeb sissekandeid kaubavagunite tehniliseks teenindamiseks esitamise raamatusse, vormistab vigastatud või kommertsseisukorrale mittevastavale vagunile akti, vormistab piduriteatise ja edastab selle vedurijuhile, vormistab muid vajalikke dokumente;
10) järgib töötervishoiu- ja tööohutusnõudeid töö planeerimisel, töökoha ettevalmistamisel, töö käigus ja töökoha korrastamisel, kasutades tervisekaitseks ettenähtud isikukaitsevahendeid (näit töötab tööriietes ja -jalatsites, kindlasti ohutusvest jm) ning sobivaid töömeetodeid ja –võtteid, mis ei ohusta elu ega tervist, ning arvestab teiste inimeste ja keskkonnaga enda ümber, vältimaks tööõnnetusi raudteel;
11) tervisele, kaubale, tehnikale või keskkonnale ohtliku olukorra tekkides katkestab töö ja teavitab sellest koheselt vedurijuhti, liikluskorraldajat ja tööandjat;
12) tegutseb ebastandardses olukorras (edastab teabe, tegutseb, teeb manöövritööd);
13) õnnetusjuhtumi korral annab vältimatut abi ja teatab õnnetusjuhtumist tööandjale;
14) on avatud koostööle, osaleb meeskonnatöös, jagab teistega kogu vajalikku ja kasulikku informatsiooni ning tegutseb parima ühise tulemuse saavutamise nimel;
15) on võimeline iseseisvalt kohanema muutuvate tööoludega, oskab leida ja analüüsida asjakohast teavet oma tööülesannete täitmiseks ja lahendada probleeme oma pädevuse piires;
16) osaleb erialastes aruteludes oma kompetentsuse piires, oskab ja julgeb esitada ning argumenteeritult kaitsta oma seisukohti;
17) osaleb kutsealases täiendusõppes; rakendab õpitut igapäevaselt oma ametialases töös;
18) suhtleb tööalaselt eesti keeles vähemalt tasemel A2 ja vene keeles vähemalt tasemel A2 (vt lisa 2 „Keelte oskustasemete kirjeldused“).

Teadmised:
1) raudteetranspordi töö ja liikluse organiseerimise põhimõtted,
2) liikumise üldised nõuded, töörongiga liiklemise korra nõuded, jaamavahe rongiliikluseks sulgemata või sulgemisega, nii kaherajalisel liinil kui üherajalisel kahesuunalisel liinil,
3) kehtivad kvaliteedinõuded raudteele oma kutseala piires,
4) raudteeveeremile esitatavad nõuded oma kutseala piires,
5) raudteeveeremi põhisõlmede ja -seadmete ehitus, varustatuse ja tehnoseisundi nõuded, sh tehniliste rikete liigid ja kõrvaldamise viisid oma kutseala piires,
6) rongide suurimad lubatavad sõidukiirused ja piirangud sõidupiirkonnas, signaalidega seotud muutused; jaamade tehnokorraldusaktide nõuded; jaamade ja meldepunktide asukohad; liikluskorraldustingimused; liini teeprofiil ja seal asuvate signaalide, signaalnäidikute ja -märkide paiknemine ja tähendus,
7) raudteeveeremi pidurdusvõimsus, pidurite liigid, ehitus ning töö- ja hoolduspõhimõtted,
8) pidurivoolikute ühendamise ja piduriproovi tegemise kord ning rongi pidurimagistraali rõhu normid,
9) signaal- ja ohutusvahendite liigid, kasutus- ja hoolduspõhimõtted, turvanguseadmete tööpõhimõtted,
10) tööohutuse- ja töötervishoiu põhimõtted, sh ilmastikutingimustest (äike, tugev tuul, vihm, jää jne) tulenevad ohud töödel ja nendest tulenevad teostatavate tööde eripärad,
11) ohuolukorras tegutsemise põhimõtted,
12) õnnetuspaigal esmaabi andmise põhimõtted,
13) vajalike töövahendite, mõõteriistade ja seadmete käsitsemise, hooldamise ja hoiustamise põhimõtted,
14) peamised töövõtted ja nende rakendamine erinevates töösituatsioonides,
15) kutsealaste õigusaktide ja normdokumentide nõuded, kutsealaste terminite tähendused,
16) sõiduks vajaliku dokumentatsiooni (näit liinileht) nõuded oma kutseala piires,
17) jäätmekäitluse põhimõtted.

Hindamismeetod:
Läbivat kompetentsi hinnatakse integreeritult teiste kutsestandardis toodud kompetentsidega.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 12-04032014-02/5k
Kutsetegevuse valdkond: Transport ja Logistika
Vastutav kutsenõukogu: Transpordi ja Logistika Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 16
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 04.03.2014
EKR tase: 3
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 3
Valdkond: TRANSPORT JA LOGISTIKA
Kutseala: Raudteetransport
Kutse grupp: Vedurijuht
Ametite (ISCO) klassifikaator: 8 Seadme- ja masinaoperaatorid ning koostajad
83 Mootorsõidukite ja liikurmasinate juhid
831 Veduri- ja rongijuhid ning raudtee liiklustöötajad
8311 Veduri- ja rongijuhid
ISCED klassifikaator: 10 Teenindus
104 Transporditeenused
1041 Transporditeenused
EMTAK klassifikaator: H VEONDUS JA LAONDUS
49 Maismaaveondus ja torutransport
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Tööosad ja tööülesanded
Lisa 2 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Anto Looken SA Raudteekutsed
Evi Noorhani Eesti Energia Kaevandused ASi Logistikaettevõte
Leonid Vätson AS EVR Cargo
Mart Klaassen Edelaraudtee AS
Mati Lõhmus AS Eesti Raudtee
Tiiu Poltruk Edelaraudtee Infrastruktuuri AS
Tarvi Viisalu AS Eesti Raudtee
Tambet Lõhmus AS EVR Cargo
Tambet Õun AS EVR Cargo
Tõnu Aruste AS Eesti Raudtee
Tõnu Sarapuu Edelaraudtee AS
Vera Pesotskaja Eesti Energia Kaevandused ASi Logistikaettevõte

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist