Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Vedurijuhiabi, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Vedurijuhiabi, tase 4
EN: Assistant Driver, EstQF Level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 03.11.2023
Kehtib kuni: 02.11.2028
Kutsestandardi versiooni number: 8
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
Vedurijuhiabi, tase 3 asemel otsustas töörühm koostada vedurijuhiabi, tase 4, kuna töö iseseisvuse ja vastutuse ulatus vastab EKR tasemele 4.

1. Muudeti struktuuri – kompetentse tõsteti kokku ja jäeti ära. Selle eesmärgiks oli kirjeldada kutsestandardis ainult sisulised tööosad ning mitte rääkida töökorraldusega seotud tegevustest, mis on ettevõttespetsiifilised. Lisaks sellele lisati valitavate tööosadena vagunijärelevaataja kompetentsid. Soovijad saavad kutseeksamil tõendada ka neid.

2. Lisa...
ti A.6 „Tulevikuoskused“.

3. Tulenevalt muudetud „Kutsestandardi koostamise ja vormistamise juhendist“ lisati alajaotus B.1., mis määratleb nõuded kutse taotlemisel ja taastõendamisel.

4. Lisati B.2 „Üldoskused“ koostöös Kutsekoja oskuste registri spetsialistiga (sõnastati ümber kehtiva versiooni Kutset läbiv kompetents).

5. Korrastati sõnastusi kogu kutsestandardi ulatuses.

Loe edasi
Peida
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Vedurijuhiabi töö eesmärk on tagada koostöös vedurijuhiga liiklusohutus ja veoste säilivus rongide liikumisel ja manöövritöödel.

Töö toimub üldjuhul välitingimustes nii päevasel kui ka öisel ajal. Töökeskkond on kõrgendatud ohuga töökoht raudteel, sealjuures töötamine ebatasasel pinnal ja erinev...
ates ilmastikuoludes. Seetõttu on vedurijuhiabi töös vajalik hea füüsiline tervis ja keskkonnataluvus, ta peab järgima tööeeskirju, tervisekaitse- ja ohutusnõudeid, kasutama töö iseloomule ja ilmastikule vastavat hästimärgatavat tööriietust ning isikukaitsevahendeid. Ohutusnõuete rikkumine võib põhjustada raudteeohutust mõjutava juhtumi või tööõnnetuse.
Kohustuslik on läbida tööle asumisele eelnev ja perioodiline raudteetöötaja tervisekontroll.

Vedurijuhiabi põhilisteks töövahenditeks on raudteeveerem ja selle hoolduseks vajalikud käsitöö- ja mõõteriistad, raadiojaam, vile ja signaalvahendid, pidurkingad, taskulamp.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1. Veoveeremi tehniline teenindamine
A.2.2. Raudteeveeremi tehnohoolduse tegemine
A.2.3. Raudteeveeremi kinnitamine pidurkingadega ja pidurkingade eemaldamine
A.2.4. Matka valmistamine
A.2.5. Manöövritööde teostamine
A.2.6. Kommertsülevaatuse tegemine
Valitavad tööosad
A.2.7. Saabuva ja väljumiseks koostatud rongi ülevaatuse ja tehnohoolduse tegemine
A.2.8. Vaguni ettevalmistamine laadimiseks
A.2.9. Vagunite üleandmine ja vastuvõtmine
A.3 Kutsealane ettevalmistus
Tavaliselt töötavad 4. taseme vedurijuhiabina inimesed, kellel on vähemalt keskharidus ja kes on läbinud erialase väljaõppe tööandja juures (vt ka B.1).
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Vedurijuhiabi.
A.5 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Vedurijuhiabina töötamiseks on nõutud kutsetunnistus vastavalt raudteeseadusele.
A.6 Tulevikuoskused
Teave oskuste ja trendide kohta, mille tähtsus valdkonnas kasvab

Tulevikus on olulised praegusest paremad spetsiifilised ohutusalased teadmised ning tööprotsesside laiemad alusteadmised. Seoses uute tarkvarade juurutamisega suureneb pidevalt vajadus paremate digioskuste järele.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Vedurijuhiabi, tase 4 kutsestandard koosneb üldoskustest ja kompetentsidest. Kutse taotlemisel tuleb tõendada üldoskused B.2 ja kohustuslikud kompetentsid B.3.1-B.3.6. Valitavate kompetentside B.3.7-B.3.9 tõendamine on vabatahtlik.
Kvalifikatsiooninõuded haridusele ja töökogemusele:
Nõuded kutse taotlemisel
1. Vähemalt keskharidus
2. Läbitud erialane väljaõpe töökohal

Nõuded kutse taastõendamisel
1. Sama taseme kehtiv või mitte rohkem kui 1 aasta tagasi kehtivuse kaotanud kutse
2. Läbitud täiendkoolitus

Kutse andmise korraldamine on reguleeritud raudteetranspordi kuts...
eala kutse andmise korras.
Loe edasi
Peida
B.2 Vedurijuhiabi, tase 4 üldoskused
1. Järgib raudteetranspordi töö ja liikluse korraldamise põhimõtteid oma kutsetaseme piires.
2. Järgib oma töös kõikide asjakohaste standardite, juhendite ja õigusaktide nõudeid.
3. Oskab rakendada töötervishoiu reeglite kohaseid ohutusvõtteid; rakendab tööd soodustavaid ja tervist säästvaid asend...
eid ja töövõtteid tööülesannete täitmisel.
4. Järgib tööohutusnõudeid (sh kasutab isikukaitsevahendeid) töö planeerimisel, töökoha ettevalmistamisel, töö käigus ja töökoha korrastamisel ning arvestab teiste inimeste ja keskkonnaga enda ümber, vältimaks tööõnnetusi raudteel.
5. Hoiab puhtust ja korda ning kasutab teiste inimeste, organisatsiooni, ühiskonna ja loodusvarasid (töökoht, materjalid, seadmed, jm) hoolivalt ja otstarbekalt; sorteerib jäätmed, juhindudes taaskasutusest ja järgides jäätmekäitluseeskirja nõudeid.
6. Katkestab töö tervisele, tehnikale, liiklusele või keskkonnale ohtliku olukorra tekkides; teavitab koheselt vastavalt nõuetele.
7. Annab õnnetuses osalenule, vigastatule, terviserikkega inimesele või muul moel kannatanule esmast abi kuni arsti saabumiseni.
8. Kavandab teadlikult oma aega.
9. Oskab märgata potentsiaalset probleemi, vaadata läbi seotud teavet, sõnastada lahendamist vajav küsimus ja hinnata võimalusi ning strateegiaid sellele vastuse leidmiseks.
10. Oskab arvestada kollektiivi vajadustega ning ühise eesmärgiga ja teistega ülesannete täitmiseks koostööd teha, sealhulgas vajalikku ja kasulikku informatsiooni jagada.
11. Osaleb erialastes aruteludes oma kompetentsuse piires; oskab konstruktiivses väitluses ja arutelus argumente koostada ja esitada, et veenda vastaspoolt või neutraalset kolmandat poolt oma seisukohas.
12. Osaleb kutsealases täiendusõppes, rakendab õpitut oma töös.
13. Valdab eesti keelt tööks vajalikul tasemel.
14. Mõistab ja kasutab tööks vajalikke digitaalseid süsteeme, tööriistu ja rakendusi ning töötleb digitaalset teavet algtasemel kasutaja tasemel (vt lisa 1).

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Veoveeremi tehniline teenindamine 4

Tegevusnäitajad
1. Kontrollib agregaatide ja sõlmede korrasolekut, juhindudes valmistajatehase kehtestatud ja organisatsiooni normdokumentide nõuetest.
2. Kontrollib määrdeainete, liiva, jahutusvedeliku ja kütusega varustatust, juhindudes valmistajatehase kehtestatud ja organisatsiooni normdokumentide nõuetest.
B.3.2 Raudteeveeremi tehnohoolduse tegemine 4

Tegevusnäitajad
1. Piirab raudteeveeremi vastavalt saadud korraldusele, juhindudes jaama tehnokorraldusakti nõuetest.
2. Teeb raudteeveeremi tehnohooldust, kontrollides raudteeveeremi sõlmede korrasolekut ja komplektsust; kontrollib visuaalselt raudteeveeremi tühjendusseadmete, uste ja luukide suletust ning remonditähtaegu, juhindudes raudteeveeremi käitamise ja ohutuse nõuetest.
3. Kontrollib ja lülitab õhujagajad ümber vajalikule režiimile, ühendab raudteeveeremi pidurivoolikud, teeb automaatpiduriproovi ja vormistab piduriteatise vedurijuhile, juhindudes raudteeveeremi pidurite kasutamise eeskirja nõuetest.

Teadmised
1. raudteeveeremi põhisõlmede ja -seadmete ehitus, varustatuse ja tehnoseisundi nõuded, sh tehniliste rikete liigid ja kõrvaldamise viisid oma kutseala piires;
2. raudteeveeremi pidurdusvõimsus, pidurite liigid, ehitus ning töö- ja hoolduspõhimõtted.
B.3.3 Raudteeveeremi kinnitamine pidurkingadega ja pidurkingade eemaldamine 4

Tegevusnäitajad
1. Kinnitab veeremi pidurkingadega, paigutades pidurkingad vastavalt jaama tehnokorraldusaktile.
2. Eemaldab pidurkingad ja paigutab need hoiukohta vastavalt jaama tehnokorraldusaktile.

Teadmised
1. raudteeveeremi käsipiduritega või muude kehtestatud kinnitusvahenditega kinnitamise ja vabastamise põhimõtted;
2. pidurkingadele kehtestatud nõuded.
B.3.4 Matka valmistamine 4

Tegevusnäitajad
1. Võtab üksikpöörme või jaamakõriku kohalikule juhtimisele, juhindudes raudteeinfrastruktuuri valdaja kehtestatud korrast.
2. Valmistab matka käsipöörmetel, juhindudes raudteeinfrastruktuuri valdaja kehtestatud korrast.
3. Valmistab matka kurbliga, juhindudes raudteeinfrastruktuuri valdaja kehtestatud korrast.
4. Annab üksikpöörme või jaamakõriku keskjuhtimisele tagasi, juhindudes raudteeinfrastruktuuri valdaja kehtestatud korrast.
B.3.5 Manöövritööde teostamine 4

Tegevusnäitajad
1. Kontrollib tööks kasutatava inventari olemasolu ja korrasolekut (sh raadiojaama korrasolekut).
2. Kontrollib raudteeveeremi paigutust ning pidurkingadega kinnitust teedel.
3. Tutvustab manöövritööplaani manöövritööga seotud isikutele.
4. Teostab manöövritöid ja paigutab raudteeveeremi vastavalt plaanile.
5. Kontrollib raudteeveeremi kokkuhaakumist, haakeseadmete õiget kokkuhaakumist ja lahtihaakehoova õiget asendit, ühendab pidurivoolikud.
6. Töö- või päästerongiga töötamisel täidab tööjuhi või päästerongi juhi korraldusi.
B.3.6 Kommertsülevaatuse tegemine 4

Tegevusnäitajad
1. Teeb jaamas kommertsülevaatust, kontrollides plommide olemasolu ja terviklikkust (vajadusel paigaldades uued plommid), kontrollides kauba vastavust saatelehtedele, avades vaguni tollikontrolliks, kontrollides ohtlike kaupadega laaditud vagunitel ohutusmärkide olemasolu ja kaupade laadimiseeskirjade järgset laadimist ja kinnitamist lahtisel veeremil.
2. Jaamas töötades vormistab üleandmisdokumendid, juhindudes lepingust ja dokumendi koostamise juhendist.

Teadmised
1. kaupade laadimise ja kinnitamise tehnilised tingimused;
2. ohtlike kaupade veoeeskirja nõuded.
Valitavad kompetentsid
Valitavate kompetentside B.3.7-B.3.9 tõendamine on vabatahtlik.
    Nimetus EKR tase
B.3.7 Saabuva ja väljumiseks koostatud rongi ülevaatuse ja tehnohoolduse tegemine 4

Tegevusnäitajad
1. Jälgib rongi selle liikumise ajal, kontrollides visuaalselt ja kuulmise järgi rattapaaride ja teiste vagunisõlmede korrasolekut ning lekke puudumist.
2. Piirab saabuva rongi teisaldatavate signaalidega, juhindudes jaama tehnokorraldusakti nõuetest ja kandes sellest ette raudtee liikluskorraldajale.
3. Teeb vaguni tehnohooldust, sh mahahaakimiseta remonti, märgistab vagunitel avastatud rikked ja puudused ning kontrollib remonditähtaegu ja läbijooksu, järgides kasutuses olevate vagunite tehnohoolduse läbiviimise korra nõudeid.
4. Teeb väljumiseks koostatud rongis vagunite tehnilist ülevaatust, kontrollides vagunisõlmede korrasolekut vastavalt normdokumendile; kontrollib visuaalselt vagunite tühjendusseadmete, uste ja luukide suletust.
5. Kontrollib jaamades rongi koosseisu pidureid (sh suruõhutorustikuga), lähtudes vastavate juhendite ja kordade nõuetest.

Teadmised
1. vagunite liigid ja nende konstruktsioon, vagunite põhiseadmete ehitus (rattapaarid, puksid, vedrustus, pöördvankrid, raamid ja kered, haakeseadmed, pidurid), vagunite rikked ja nende avastamise viisid;
2. vagunite detailide ja sõlmede remondi tehnoloogia;
3. veeremi automaatpidurite ehitus.
B.3.8 Vaguni ettevalmistamine laadimiseks 4

Tegevusnäitajad
1. Kontrollib vaguni tehnoseisundit (sh vaguni käiguosade, automaatpiduriseadmete, haakeseadmete, vaguni raami ja kere korrasolekut), edastab info ning remondib vagunit rongi koosseisus, kasutades asjakohaseid tööriistu ja juhindudes vagunite tehnohoolduse läbiviimise juhendi nõuetest.
2. Kontrollib vaguni remonditähtaega ja erialast tarkvara kasutades vaguni läbijooksu, lähtudes vagunite remondiaegadest ja lubatud läbijooksudest.

Teadmised
1. vagunite liigid ja nende konstruktsioon, vagunite põhiseadmete ehitus (rattapaarid, puksid, vedrustus, pöördvankrid, raamid ja kered, haakeseadmed, pidurid), vagunite rikked ja nende avastamise viisid;
2. ohtlike kaupade veoeeskirja nõuded.
B.3.9 Vagunite üleandmine ja vastuvõtmine 4

Tegevusnäitajad
1. Teeb vaguni tehnilist ülevaatust selle kliendile üleandmisel, kontrollides vagunisõlmede korrasolekut.
2. Teeb vaguni või rongi tehnilist ülevaatust selle kliendilt vastuvõtmisel, kontrollides vagunisõlmede korrasolekut; kontrollib visuaalselt vagunite tühjendusseadmete, uste ja luukide suletust.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 12-03112023-2.9/8k
Kutsetegevuse valdkond: Transport ja Logistika
Vastutav kutsenõukogu: Transpordi ja Logistika Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 27
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 03.11.2023
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: TRANSPORT JA LOGISTIKA
Kutseala: Raudteetransport
Kutse grupp: Vedurijuht
Ametite (ISCO) klassifikaator: 8 Seadme- ja masinaoperaatorid ning koostajad
83 Mootorsõidukite ja liikurmasinate juhid
831 Veduri- ja rongijuhid ning raudtee liiklustöötajad
8311 Veduri- ja rongijuhid
ISCED klassifikaator: 10 Teenindus
104 Transporditeenused
1041 Transporditeenused
EMTAK klassifikaator: H VEONDUS JA LAONDUS
49 Maismaaveondus ja torutransport
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Digipädevuste enesehindamise skaala
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Kersti Aasaväli Edelaraudtee AS
Tarmo Annus AS Eesti Raudtee
Tõnu Aruste AS Eesti Raudtee
Sergei Gorbenkov AS Enefit Power
Mart Klaassen AS GoRail
Tambet Lõhmus AS Operail
Natalja Orover-Korjakina AS Operail
Pavel Sergeev AS Enefit Power
Tanel Tina Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet
Viktor Tkatšov AS Eesti Raudtee
Leonid Vätson AS Operail
Peep Õim SA Raudteekutsed
Tambet Õun AS Operail

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist