Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Nooremaednik, tase 3
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala:
Selle kutsestandardi alusel võib kutse andmine jätkuda kutseõppe tasemeõppe eksami sooritajatele, kes on õppinud vastaval õppekaval kuni 30. juulini 2020.

Alus: Kutsekoja juhatuse liikme korraldus nr 10 25.02.2019.

-----------------
Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning tö...
ö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid

Nooremaednik, tase 3 kutsestandard on aluseks kutsehariduse ja täiendusõppe õppekavade koostamisele ning isikute kompetentsuse hindamisele kutse andmisel.

Loe edasi
Peida
Nimetus: ET: Nooremaednik, tase 3
EN: Gardener’s assistant, level 3
Spetsialiseerumised:
  • Taimmaterjali paljundaja ja istikute kasvataja, tase 4
Osakutsed:
Kehtib alates: 09.04.2014
Kehtib kuni: 16.04.2018
Kutsestandardi versiooni number: 7
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Tallinna Ehituskool Nooremaednik 131658 431 Kolmanda taseme kutseõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 13.11.2015 Vastuvõttu ei toimu, õppimine keelatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Aianduse kutsealal on neli kutset:
abiaednik, tase 2;
nooremaednik, tase 3;
aednik, tase 4 ja
meisteraednik, tase 5.

3. taseme nooremaednik on oskustöötaja, kes mõistab põhilisi tööalaseid fakte ja põhimõtteid. Ta täidab põhilisi tööülesandeid kõikides aianduse valdkondades – köögiviljand...
uses, puuviljanduses, puukoolis, lillekasvatuses jm. Nooremaednik valib ja kasutab aiatöödeks sobivaid töövahendeid ja meetodeid, tegutsedes plaanipäraselt, säästlikult ja tulemuslikult. Tema põhilisteks tööülesanneteks on külvi- ja
istutuspinna ettevalmistamine ning külvamine ja istutamine, hooldamine; saagi/toodangu koristamine, säilitamine ja müügiks ettevalmistamine. Nooremaednik töötab üldjuhul muutumatus olukorras, etteantud juhiste järgi ning osaleb tulemuslikult meeskonnatöös. Nooremaednik peab tähtsaks eetilisi tõekspidamisi ja väärtusi, järgides head aiandustava ning keskkonna- ja tööohutusnõudeid.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Külvi- ja istutuspinna ettevalmistamine ning külvamine ja istutamine
A.2.2 Aiakultuuride hooldamine
A.2.3 Saagi või toodangu koristamine, säilitamine ja müügiks ettevalmistamine
Spetsialiseerumisega seotud tööosad
Nooremaednik, tase 3 kutse sisaldab järgmist spetsialiseerumist:
Taimmaterjali paljundaja ja istikute kasvataja, tase 4, mis koosneb tööosadest A.2.1-A.2.4
Valitavad tööosad
A.2.4 Taimmaterjali paljundamine ja istikute kasvatamine
A.2.5 Muru rajamine ja hooldamine
A.2.6 Haljasalade rajamine ja hooldamine
A.2.7 Sillutise (betoonkivi, looduskivi, puidu- ja sõelmeteede) paigaldamine
A.2.8 Lilleseadete ja kompositsioonide valmistamine
A.2.9 Sisehaljastuse rajamin...
e ja hooldamine
Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Nooremaedniku töö on paindliku tööajaga, vajadusel töötatakse ka puhkepäevadel. Tema töö on vahelduvate tööülesannetega ning toimub nii väli- kui ka sisetingimustes.
Nooremaedniku töö terviseriskid on raskuste tõstmine, müra, töötamine mehhanismidega, töötamine kõrgustes, ilmastikuolude ja temperat...
uuride vaheldumine, niiskus ning kokkupuude erinevate allergeenidega (nt taimed, kemikaalid, tolm jm).

Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Nooremaedniku põhilisteks töövahenditeks on:
aiandustarvikud: substraadid, pakkematerjalid, potid, väetised, taimekaitsevahendid, aianduslikud kattematerjalid, toestusvahendid, multšid, kärud, labidad, rehad, kühvlid, mitmesugused lõikevahendid ja muud tarvikud;
masinad ja seadmed: traktorid, mull...
aharimisriistad, külvi- ja istutusmasinad, väetisekülvikud, taimekaitsepritsid, saagikoristusmasinad, niidukid, trimmerid, mootorsaed, hekilõikurid, laadurid, kastmissüsteemid, kasvuhooneautomaatika ja muud masinad ning seadmed;
mõõteriistad: kasvuparameetrite mõõtjad, mõõdulint, kaal ja muud mõõteriistad;
sidevahendid: arvuti ja telefon jm;
muud abivahendid: koristusvahendid jm abivahendid.

Loe edasi
Peida
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Nooremaedniku töö eeldab töökust, ausust, motiveeritust, vastupidavust, koordinatsiooni; koormus-, pinge- ja keskkonnataluvust; kohanemis-, vastutus-, koostöö- ja õppimisvõimet; korrektsust ja sotsiaalsust.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
3. taseme nooremaednikena töötavad tavaliselt inimesed, kellel on läbitud kutsealane täiendusõpe või on oskused omandatud praktilise tööga.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Köögiviljakasvataja, puuviljakasvataja, nooremaednik, abiaednik, puukooli aednik, puukooli tööline, lillekasvataja, põllutööline, aiatööline.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
Nooremaednik, tase 3 kutse taotlemisel on nõutav kohustuslike kompetentside B.2.1-B.2.3 ja B.2.10 (läbiv kompetents) tõendamine ning võimalus valida ja tõendada lisakompetentsid (valitavad kompetentsid B.2.4-B.2.9).

Kutse taotlemisel on võimalus spetsialiseeruda taimmaterjali paljundamisele ja ...
istikute kasvatamisele, milleks on vajalik kompetentside B.2.1-B.2.3, B.2.4 ja B.2.10 tõendamine.
Loe edasi
Peida
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Külvi- ja istutuspinna ettevalmistamine ning külvamine ja istutamine 3

Tegevusnäitajad:
1) valmistab töökoha ja aiakultuuride kasvukoha ette (paigaldab tööks vajalikud vahendid, rohib, puhastab, kaevab, tasandab jm) vastavalt etteantud juhistele, kasutades selleks vajadusel käsitööriistu;
2) sorteerib paljundusmaterjali vastavalt juhistele;
3) külvab seemned, pikeerib ning istutab aiakultuurid käsitsi või masinal vastavalt etteantud külvinormile ja istutusskeemile;
4) multšib vastavalt etteantud juhistele;
5) toestab aiakultuurid vastavalt etteantud juhistele.

Teadmised:
1) paljundusmaterjalide liigitus, omadused ja kvaliteedinõuded;
2) enamkasvatatavate taimede ja enamlevinud umbrohtude liigitus;
3) aiakultuuride agrotehnoloogia alused (vt lisa 2).

Hindamismeetod(id):
Praktiline töö.
B.2.2 Aiakultuuride hooldamine 3

Tegevusnäitajad:
1) väetab aiakultuure vastavalt etteantud juhistele;
2) kastab aiakultuure vastavalt etteantud juhistele;
3) teeb taimekaitsetöid vastavalt etteantud juhistele; töötades taimekaitsevahenditega, mille kasutamiseks pole vaja taimekaitsetunnistust, järgib töö- ja keskkonnaohutusnõudeid;
4) tõrjub umbrohtu, kasutades vajalikke tööriistu ja -vahendeid vastavalt etteantud juhistele;
5) kujundab ja lõikab aiakultuure vastavalt etteantud juhistele.

Teadmised:
1) ergonoomika, keskkonna- ja tööohutusnõuded;
2) aiakultuuride hooldamise töövõtted ja -vahendid;
3) enamkasvatatavate taimede ja levinumate umbrohtudeliigitus;
4) taimekasvunõuete alused;
5) aiakultuuride enamlevinud haiguste ja kahjurite liigitus, taimekaitse alused;
6) aiakultuuride agrotehnoloogia alused.

Hindamismeetod(id):
Praktiline töö.
B.2.3 Saagi või toodangu koristamine, säilitamine ja müügiks ettevalmistamine 3

Tegevusnäitajad:
1) koristab saagi, sorteerib mittekvaliteetse saagi ning komplekteerib toodangu vastavalt etteantud juhistele;
2) ladustab, sorteerib, pakendab ja markeerib saagi või toodangu vastavalt etteantud juhistele.

Teadmised:
1) saagi või toodangu kvaliteedinõuded ja -klassid.

Hindamismeetod(id):
Praktiline töö ja intervjuu.
Spetsialiseerumistega seotud kompetentsid
Taimmaterjali paljundaja ja istikute kasvataja, tase 4
    Kompetents EKR tase
B.2.4 Taimmaterjali paljundamine ja istikute kasvatamine 4

Tegevusnäitajad:
arvestades paljundusaegu, -tingimusi ja -viise:
1) poogib (silmastab, oksastab jm);
2) paljundab taimmaterjali (juurevõsud, võsundid jm), lähtudes taimede paljundusviisist;
3) paljundab pistikutega (lehe-, juure-, varrepistik, pistoks, haljaspistik, võrsik jm);
4) paljundab generatiivselt (valib taimed ja seemned, tolmeldab jm), lähtudes taimest;
5) kasvatab istikuid, lähtudes taimeliigi kasvutingimuste nõuetest;
6) pakendab ja markeerib toodangu, arvestades taimmaterjali eripära.

Teadmised:
1) taimmaterjali vegetatiivse paljundamise põhimõtted;
2) taimmaterjali generatiivse paljundamise põhimõtted;
3) puukoolimajanduse põhimõtted.

Hindamismeetod(id):
Praktiline töö ja teoreetiline ülesanne.

Valitavad kompetentsid
Kutse taotlemisel on võimalus valida ja tõendada lisakompetentsid B.2.4-B.2.9.
    Nimetus EKR tase
B.2.4 Taimmaterjali paljundamine ja istikute kasvatamine 4

Tegevusnäitajad:
arvestades paljundusaegu, -tingimusi ja -viise:
1) poogib (silmastab, oksastab jm);
2) paljundab taimmaterjali (juurevõsud, võsundid jm), lähtudes taimede paljundusviisist;
3) paljundab pistikutega (lehe-, juure-, varrepistik, pistoks, haljaspistik, võrsik jm);
4) paljundab generatiivselt (valib taimed ja seemned, tolmeldab jm), lähtudes taimest;
5) kasvatab istikuid, lähtudes taimeliigi kasvutingimuste nõuetest;
6) pakendab ja markeerib toodangu, arvestades taimmaterjali eripära.

Teadmised:
1) taimmaterjali vegetatiivse paljundamise põhimõtted;
2) taimmaterjali generatiivse paljundamise põhimõtted;
3) puukoolimajanduse põhimõtted.

Hindamismeetod(id):
Praktiline töö ja teoreetiline ülesanne.
B.2.5 Muru rajamine ja hooldamine 4

Tegevusnäitajad:
1) valmistab ette pinnase, arvestades olemasoleva pinnase eripära, vajadusel teeb keemilist umbrohutõrjet, kasutades tehnilisi vahendeid ning järgides keskkonna- ja tööohutusnõudeid;
2) märgib maha murupinna, lähtudes projektist (töökirjeldusest);
3) külvab käsitsi või külvikuga muruseemned ja väetise ning tihendab pinnase, arvestades külvinormidega;
4) paigaldab siirdmuru, arvestades maapinna eripära ja ilmastikutingimusi;
5) kastab muru külvijärgselt, hindab perioodilist kastmisvajadust ning kastab vastavalt vajadusele kogu murupinna ulatuses;
6) hindab niitmisvajadust ja niidab muru, kasutades mehhanisme (muruniidukit, trimmerit) ja järgides tööohutusnõudeid;
7) hindab muru väetusvajadust ja väetab muru käsitsi või külvikuga vastavalt vajadusele;
8) teeb muid hooldustöid (multšimine, õhustamine, püstilõikus, samblatõrje, parandus- ja täienduskülv jm).

Teadmised:
1) murutüübid; muruseemne liigid ja -sordid ning nende sobivus seemnesegudesse;
2) käsitsi ja mehaanilise mullaharimise põhimõtted;
3) mullaharimise ja muru hooldamise tööriistade kasutuspõhimõtted;
4) erinevate murude rajamise põhimõtted;
5) murupinna mahamärkimise põhimõtted;
6) aiakultuuride kastmis- ja väetamispõhimõtted;
7) hooldustööde põhimõtted.

Hindamismeetod(id):
Praktiline töö.
B.2.6 Haljasalade rajamine ja hooldamine 4

Tegevusnäitajad:
1) märgib istutusalad ja nende kõrgused ning taimede asukohad, lähtudes projektist (töökirjeldusest);
2) valmistab ette kasvualuse, arvestades projekti, olemasolevat pinnast ja planeeritud taimi ning teeb vajadusel umbrohutõrjet;
3) paigaldab istutusala servad, lähtudes objekti vertikaalplaneerimisest;
4) paigaldab geotekstiilid, lähtudes projektist (töökirjeldusest) ja objekti eripärast;
5) külvab seemned; istutab, kastab, toestab ja lõikab tagasi taimed, lähtudes projektist (töökirjeldusest), arvestades istiku tüüpi, suurust, taime liiki, kasvunõudeid, ilmastiku- ja mullatingimusi;
6) istutab suured puud/põõsad, arvestades haljastusprojekti (töökirjeldust) ning järgides tööohutusnõudeid;
7) multšib, lähtudes projektist (töökirjeldusest) ja taimede kasvunõuetest;
8) pügab või noorendab hekke, kasutades selleks ettenähtud hekilõikureid ja -kääre, järgides töökeskkonna ja tööohutusnõudeid ning head aiandustava;
9) hooldab (toestab, lõikab, kastab, multšib, kobestab, rohib, valmistab talveks ette) taimi ja istutusalasid, arvestades head aiandustava;
10) teeb taimekaitsetöid, kasutades taimekaitsevahendeid vastavalt nõuetele;
11) väetab vastavalt väetusskeemile, arvestades väetusnorme;
12) teeb vilja- ja ilupuude ning marja- ja ilupõõsaste hooldus-, kujundus- ja noorenduslõikust, järgides head aiandustava;
13) komposteerib taimejäätmed orgaanilise aineringe tagamiseks ning taimetervise ökoloogiliseks tugevdamiseks.

Teadmised:
1) aias kasvatatavate taimede liigitus ja kasvunõuded;
2) põhiliste umbrohtude liigitus;
3) objekti kasvukeskkonnast tulenevad taimede istutusnõuded;
4) istikutüübid;
5) geotekstiilide, multšide ja erinevate servamaterjalide liigitus ja omadused;
6) aiakultuuride ja haljasalade mahamärkimiseks (horisontaalseks ja vertikaalseks) kasutatavate mõõteriistade liigitus, töö- ja hoolduspõhimõtted;
7) aiakultuuride ja haljasalade mahamärkimise põhimõtted;
8) taimekaitsevahendite liigitus ja taimekaitsetööde põhimõtted;
9) aiakultuuride väetamise alused;
10) haljasalade hooldamispõhimõtted;
11) haljasalade hoolduses kasutatavate tööriistade töö- ja hoolduspõhimõtted;
12) aiakultuuride hooldus- ja kujunduslõikuste põhimõtted;
13) komposteerimise (või kompostimajandus) ja jäätmekäitluse põhimõtted.

Hindamismeetod(id):
Praktiline töö, intervjuu.
B.2.7 Sillutise (betoonkivi, looduskivi, puidu- ja sõelmeteede) paigaldamine 4

Tegevusnäitajad:
1) märgib maha teed ja platsid, lähtudes projektist (töökirjeldusest) ja arvestades projekti puudumisel objekti eripäraga;
2) kaevab teesüvendi ja paigaldab tee aluskihid (täitekiht, külmakaitsekiht, kandekiht, tasanduskiht), kasutades vastavat tehnikat ning järgides maastikuehitusega seotud õigusaktide ja tööohutusnõudeid;
3) paigaldab teeäärise ja sillutise, teeb vajalikud betoonitööd, lähtudes projektist (töökirjeldusest), kasutades vajadusel ketaslõikurit või kivigiljotiini ja järgides tööohutusnõudeid;
4) viimistleb eri tüüpi sillutisi, järgides kvaliteedinõudeid ja projekti (töökirjeldust).

Teadmised:
1) teesüvendi ja aluspõhja rajamise põhimõtted;
2) teede ja platside mahamärkimise põhimõtted;
3) teede ja platside ehitusnõuded;
4) lihtsamate mehhanismide (ketaslõikur, kivigiljotiin, taldvibraator ja segumasin) kasutuspõhimõtted;
5) betooni valmistamise põhimõtted.

Hindamismeetod(id):
Praktiline töö.
B.2.8 Lilleseadete ja kompositsioonide valmistamine 4

Tegevusnäitajad:
1) valib ideele ja kompositsioonireeglitele vastava lilleseade või kompositsiooni lahenduse;
2) püstitab tööülesande ning valib eesmärgipärased töövõtted, materjalid ja tehnika, arvestades konkreetse töö nõudeid (suurust, raskusastet, mahukust, püsivust, kestvust, tingimusi);
3) planeerib ajakasutust, arvestades töö suurust, raskusastet, mahukust;
4) koordineerib madalama tasemega töötajate tööajakasutust, lähtudes tööülesandest;
5) kujundab töö hinna, arvestades suurust, materjali, töö keerukust, mahukust, tingimusi ja tööaega;
6) pakib lilleseaded, arvestades töö eripära ja ilmastikutingimusi;
7) organiseerib vajadusel taimeseadete lilleseadete transpordi, lähtudes tellimusest.

Teadmised:
1) kompositsioonireeglid;
2) erinevad lilleseadetööd;
3) töö asetusviisid ja tehnika;
4) töövahendid ja -materjalid;
5) töövõtted;
6) pakkimispõhimõtted;
7) transpordikorralduse põhimõtted;
8) hinnakujundamise põhimõtted.

Hindamismeetod(id):
Praktiline töö, vaatlus, õpimapp, intervjuu, kombineeritud meetod
B.2.9 Sisehaljastuse rajamine ja hooldamine 4

Tegevusnäitajad:
1) analüüsib olukorda sisehaljastusobjektil, arvestades objekti eripära ja eesmärki;
2) koostab projekti (töökirjelduse) eelarved, arvestades sisehaljastuse rajamise ja hooldamise materjale ja nende mahtusid;
3) teeb sisehaljastust, lähtudes projektist (töökirjeldusest) ja objekti eripärast;
4) otsustab hoolduse vajaduse ja hooldab haljastust, lähtudes projektist (töökirjeldusest) ning objekti eripärast;
5) koostab sisehaljastuse hoolduskava vastavalt vajadusele.

Teadmised:
1) toataimede liigitus ja hoolduspõhimõtted;
2) toataimede kasvunõuded;
3) taimede kasvatussüsteemid (potid, kastmissüsteemid jne);
4) enamlevinud taimehaiguste ja kahjurite liigitus, taimekaitse alused;
5) sisehaljastuse hoolduskava koostamise põhimõtted;
6) eelarve koostamise põhimõtted.

Hindamismeetod(id):
Praktiline töö.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.10 Nooremaednik, tase 3 kutset läbiv kompetents 3

Tegevusnäitajad:
1) peab tähtsaks head aiandustava ja aedniku eetikat;
2) näitab üles vajalikul tasemel füüsilist koordinatsiooni ja vastupidavust, käelisi oskusi jne;
3) täidab võetud kohustusi ja saavutab tööeesmärgid määratud aja jooksul, tegutseb iseseisvalt vastavalt juhistele;
4) on avatud koostööle, osaleb meeskonnatöös, jagab teistega vajalikku ja kasulikku informatsiooni, tegutseb parima ühise tulemuse saavutamise nimel;
5) hindab tööga kaasnevaid ohufaktoreid ja keskkonnariske ning võtab kasutusele abinõud nende maandamiseks, juhindudes keskkonna- ja tööohutusnõuetest;
6) hoiab korras oma töökoha ja -vahendid;
7) annab õnnetusjuhtumi korral esmaabi, kutsub professionaalse abi ja teatab õnnetusjuhtumist objektijuhile või tööandjale;
8) keelteoskus: valdab eesti keelt tasemel A2 (vt lisa 3);
9) kasutab arvutit tasemel Moodul 2, Moodul 3 ja Moodul 7 (vt lisa 4).

Teadmised:
1) ergonoomilised töövõtted;
2) keskkonna- ja tööohutusnõuded ning jäätmekäitlus;
3) esmaabi alused;
4) juhistes kasutatavate mõistete tähendus
5) taimede ladinakeelsed nimetused.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis loetletud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 11-09042014-2.1/7k
Kutsetegevuse valdkond: Toiduainetööstus ja Põllumajandus
Vastutav kutsenõukogu: Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 23
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 09.04.2014
EKR tase: 3
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 3
Valdkond: PÕLLUMAJANDUS, KALANDUS, METSANDUS, TOIDUAINETÖÖSTUS
Kutseala: Aiandus ja maastikuehitus
Kutse grupp: Aednik
Ametite (ISCO) klassifikaator: 6 Põllumajanduse, metsanduse, kalanduse ja jahinduse oskustöölised
61 Põllumajanduse oskustöölised
611 Taimekasvatuse oskustöölised
6113 Aednikud, puukooli töötajad ja istikukasvatajad
ISCED klassifikaator: 08 Põllumajandus, metsandus, kalandus ja veterinaaria
081 Põllumajandus
0812 Aiandus
EMTAK klassifikaator: A PÕLLUMAJANDUS, METSAMAJANDUS JA KALAPÜÜK
01 Taime- ja loomakasvatus, jahindus ja neid teenindavad tegevusalad
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Tööosad ja tööülesanded
Lisa 2 Kutsealaga seonduvad mõisted
Lisa 3 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 4 Arvuti kasutamise oskused
Lisa 5 Taimmaterjali nimekiri
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Madis Kahu AS Sagro
Leo-Kaupo Kivirand FIE Lillekasvatus
Tiina Paasik Räpina Aianduskool
Mihkel Saar Hansaplant
Aita Sauemägi SA Innove
Indrek Teder Baltic Agro AS
Elmar Zimmer Seedri Puukool

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist