Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Nooremaednik, tase 3
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Nooremaednik, tase 3
EN: Gardener’s assistant, level 3
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 11.04.2023
Kehtib kuni: 30.10.2023
Kutsestandardi versiooni number: 10
Muudatused:
31.10.2023
Selle kutsestandardi alusel võib jätkuda kutse andmine kuni 31. detsembrini 2024 neile isikutele, kes on õppinud vastava kutsestandardi põhjal koostatud kutseõppe õppekaval.

Alus: SA Kutsekoda juhatuse liikme korraldus nr. 1-3/57 31.10.2023.

------------------------------------
11.04.2023 Muudatusteta pikendamine 1 aastaks.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad:
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Tallinna Ehituskool Maastikuehitaja 131878 431 Kolmanda taseme kutseõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 17.08.2023 Avatud
2 Hiiumaa Ametikool Nooremaednik 130639 431 Kolmanda taseme kutseõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 12.04.2023 Avatud
3 Pärnumaa Kutsehariduskeskus Nooremaednik 213577 431 Kolmanda taseme kutseõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 12.04.2023 Avatud
4 Räpina Aianduskool Nooremaednik 131659 431 Kolmanda taseme kutseõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 12.04.2023 Vastuvõttu ei toimu, õppimine keelatud
5 Räpina Aianduskool NOOREMAEDNIK 224482 431 Kolmanda taseme kutseõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 12.04.2023 Avatud
6 Tallinna Kopli Ametikool Nooremaednik 125517 431 Kolmanda taseme kutseõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 21.07.2023 Avatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Aianduse kutsealal on neli kutset: abiaednik, tase 2; nooremaednik, tase 3; aednik, tase 4 ja meisteraednik, tase 5.

3. taseme nooremaednik on oskustöötaja, kes mõistab põhilisi tööalaseid fakte ja põhimõtteid nii tava- kui mahetootmises. Ta täidab juhendamisel põhilisi tööülesandeid kõikides ai...
anduse valdkondades – köögiviljanduses, puuviljanduses, puukoolis, lillekasvatuses jm.

Nooremaednik kasutab aiatöödeks sobivaid töövahendeid ja töövõtteid, tegutsedes plaanipäraselt, säästlikult ja tulemuslikult. Tema põhilisteks tööülesanneteks on külvi- ja istutuspinna ettevalmistamine ning külvamine ja istutamine, hooldamine; saagi/toodangu koristamine, säilitamine ja müügiks ettevalmistamine. Nooremaednik töötab üldjuhul muutumatus olukorras, etteantud juhiste järgi ning osaleb tulemuslikult meeskonnatöös. Nooremaednik peab tähtsaks eetilisi tõekspidamisi ja väärtusi, järgides head aiandustava ning keskkonna- ja tööohutusnõudeid.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Külvi- ja istutuspinna ettevalmistamine ning külvamine ja istutamine
1. Töökoha ettevalmistamine.
2. Paljundus- ja istutusmaterjali hindamine.
3. Külvamine, pikeerimine ja istutamine.
4. Puude/põõsaste istutamine.
5. Kastmine istutamisel.
6. Väetamine külvamisel ja istutamisel.
7. Mult...
šimine.
8. Toestamine.

A.2.2 Aiakultuuride hooldamine
1. Kastmine.
2. Väetamine.
3. Taimekaitsetööde tegemine.
4. Umbrohutõrje tegemine.
5. Kujundamine ja lõikamine.
6. Taimede kaitsmine ebasoodsate mõjude eest.

A.2.3 Taimmaterjali paljundamine ja istikute kasvatamine
1. Taimmaterjali generatiivne paljundamine.
2. Taimmaterjali vegetatiivne paljundamine.
3. Istikute kasvatamine.
4. Kvaliteedi hindamine ja istikute sorteerimine.
5. Toodangu pakendamine ja märgistamine.

A.2.4 Saagi või toodangu koristamine, säilitamine ja müügiks ettevalmistamine
1. Saagi koristamine.
2. Saagi sorteerimine, ladustamine, pakendamine ja märgistamine.

Loe edasi
Peida
Valitavad tööosad
A.2.5 Muru rajamine ja hooldamine
1. Murupinna maha märkimine.
2. Pinnase ettevalmistamine.
3. Külvamine.
4. Siirdemuru paigaldamine.
5. Kastmine.
6. Hooldustööde teostamine.

A.2.6 Sisehaljastse rajamine ja hooldamine
1. Sisehaljastuse rajamine.
2. Hooldamine.

A.2.7 Haljasalade, raj...
amine ja hooldamine
1. Istutusalade märkimine.
2. Kasvualuse ettevalmistamine.
3. Servade rajamine ja pinnakatte paigaldamine.
4. Külvamine ja istutamine.
5. Puude/põõsaste istutamine.
6. Hekkide pügamine.
7. Taimede ja istutusalade hooldamine.
8. Taimekaitsetööde tegemine.
9. Väetamine.
10. Vilja- ja ilupuude hooldamine.
11. Komposteerimine ja jäätmete komposteerimine.

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Nooremaednik on paindliku tööajaga, vajadusel töötab ka puhkepäevadel. Tema töö toimub nii väli- kui sisetingimustes. Nooremaedniku töö terviseriskid tulenevad raskuste tõstmisest, mürast, mehhanismidega töötamisest, kõrgustes töötamisest, ilmastikuolude ja temperatuuride vaheldumisest, niiskusest n...ing kokkupuutest erinevate allergeenidega (nt taimed, kemikaalid, tolm).
Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Nooremaedniku põhilised töövahendid on aiandustarvikud, masinad ja seadmed, mõõteriistad, sidevahendid ja muud abivahendid.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Nooremaedniku töö eeldab töökust, ausust, motiveeritust, vastupidavust, koordinatsiooni; koormus-, pinge- ja keskkonnataluvust; kohanemis-, vastutus-, koostöö- ja õppimisvõimet; korrektsust ja sotsiaalsust.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
3. taseme nooremaednikena töötavad tavaliselt inimesed, kellel on läbitud kutsealane täiendusõpe või kutseõpe või on oskused omandatud praktilise tööga.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Nooremaednik.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Nooremaednik, tase 3 kutse taotlemisel on nõutav kohustuslike kompetentside B.2.1 - B.2.4 ja läbiva kompetentsi B.2.8 tõendamine. Valitavatest kompetentsidest on võimalik tõendada kompetentse B.2.5 – B.2.7.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Kasvukoha ettevalmistamine ning külvamine ja istutamine kasvukohale 3

Tegevusnäitajad
1. Valmistab töökoha ja aiakultuuride kasvukoha ette, lähtudes planeeritud tegevusest ja tootmisplaanist.
2. Hindab paljundus- ja istutusmaterjali, sh ajatatavate aiakultuuride kvaliteeti visuaalselt ja klassifitseerib selle vastavalt nõuetele.
3. Külvab seemned, istutab aiakultuure käsitsi või masinaga vastavalt külvinormile ja istutusskeemile; kontrollib istutamise kvaliteeti, lähtudes aiakultuuri eripärast.
4. Istutab puud/põõsad, arvestades projekti või töökirjeldust.
5. Kastab, arvestades aiakultuuride kasvunõudeid ja kastmissüsteemide eripära.
6. Väetab aiakultuure käsitsi, käsimehhanismide, väetisedosaatori või väetisekülvikuga vastavalt väetamisplaanile ja väetamise põhimõtetele nii tava- kui mahetootmises.
7. Multšib nii käsitsi kui mehhanismidega.
8. Toestab aiakultuure, arvestades nende eripära.
B.2.2 Aiakultuuride hooldamine 3

Tegevusnäitajad
1. Kastab käsitsi või kastmissüsteemidega, vajadusel reguleerib juhendamisel kastmisseadmeid, sh automatiseeritud kastmissüsteeme, järgides kasutusjuhendit.
2. Väetab käsitsi, väetisedosaatori või väetisekülvikuga vastavalt väetamisplaanile ja väetamise põhimõtetele nii tava- kui mahetootmises.
3. Teeb taimekaitsetöid, lähtudes juhistest ja kehtivatest õigusaktidest.
4. Teeb umbrohutõrjet, arvestades aiakultuuride eripära ja töömahtu.
5. Kujundab ja lõikab taimi, lähtudes taimede iseärasustest, vajadustest või hoolduskavast.
6. Kaitseb taimi ebasoodsate loodus- ja tehiskeskkonna mõjude eest, kasutades vastavaid abivahendeid.
B.2.3 Taimmaterjali paljundamine ja istikute kasvatamine 3

Tegevusnäitajad
1. Paljundab generatiivselt (külvab seemned, pikeerib jm), lähtudes aiakultuuri eripärast ning arvestades paljundusaegu, -tingimusi ja -viise.
2. Paljundab vegetatiivselt (poogib, paljundab pistikute, juurevõsude, võrsikute jm abil), lähtudes aiakultuuri eripärast ning arvestades paljundusaegu, -tingimusi ja -viise.
3. Kasvatab istikuid, lähtudes taimeliigi kasvutingimuste nõuetest.
4. Sorteerib taimmaterjali, lähtudes kvaliteedinõuetest.
5. Pakendab ja märgistab toodangu, lähtudes etteantud pakendamise ja märgistamise nõuetest.
B.2.4 Saagi või toodangu koristamine, säilitamine ja müügiks ettevalmistamine 3

Tegevusnäitajad
1. Teeb valikulist või laussaagikoristust ja komplekteerib toodangu, lähtudes juhistest.
2. Ladustab toodangu, sorteerib saagi või toodangu lähtuvalt juhendist; pakendab ja märgistab saagi või toodangu, lähtudes etteantud pakendamise ja märgistamise nõuetest.
Valitavad kompetentsid
Kutse taotlemisel on võimalus valida ja tõendada lisakompetentsid B.2.5 – B.2.7.
    Nimetus EKR tase
B.2.5 Muru rajamine ja hooldamine 3

Tegevusnäitajad
1. Märgib maha ala muru rajamiseks, lähtudes juhistest.
2. Valmistab ette pinnase, lähtudes juhistest.
3. Külvab käsitsi või külvikuga muruseemned ja väetise ning tihendab pinnase.
4. Paigaldab siirdemuru, lähtudes juhistest.
5. Hooldab ja kastab muru rajamisjärgselt.
6. Teeb hooldustöid (multšimine, õhustamine, samblatõrje, parandus- ja täienduskülv, väetamine, niitmine, kastmine jm).
B.2.6 Sisehaljastuse rajamine ja hooldamine 3

Tegevusnäitajad:
1. Rajab sisehaljastuse, lähtudes juhistest.
2. Hooldab haljastust, lähtudes taimede kasvunõuetest ja materjalide eripärast.
B.2.7 Istutusalade rajamine ja hooldamine 3

Tegevusnäitajad
1. Märgib maha istutusalad, lähtudes juhistest.
2. Valmistab ette kasvualuse ja teeb vajadusel umbrohutõrjet, lähtudes juhistest.
3. Rajab istutusala servad ja paigaldab geotekstiilid, multšid, lähtudes juhistest.
4. Külvab seemned; istutab, kastab, toestab ja lõikab tagasi taimed (sh sibullilled, suvelilled, püsililled, roosid, veetaimed jm).
5. Istutab puud/põõsad, arvestades töökirjeldust.
6. Pügab või noorendab hekke, kasutades selleks ettenähtud hekilõikureid ja -kääre.
7. Hooldab regulaarselt (toestab, lõikab, kastab, multšib, kobestab, rohib, valmistab talveks ette) taimi ja istutusalasid, lähtudes juhistest.
8. Teeb taimekaitsetöid, kasutades taimekaitsevahendeid vastavalt nõuetele.
9. Väetab käsitsi, väetisedosaatori või väetisekülvikuga vastavalt väetamisplaanile ja väetamise põhimõtetele nii tava- kui mahetootmises.
10. Teeb puude ja põõsaste hooldust, lähtudes juhistest.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.8 Nooremaednik, tase 3 kutset läbiv kompetents 3

Tegevusnäitajad
1. Järgib juhendamisel aiakultuuride agrotehnoloogiat.
2. Valmistab ette töökeskkonna, esemed, materjalid ja seadmed ning pärast töö lõpetamist korrastab tööala, ruumi ja seadmed.
3. Kavandab, ajastab ja korraldab oma tööd tõhusalt, et saavutada eesmärgid minimaalse ressursikuluga.
4. Kontrollib töö vastavust etteantud kvaliteedinormidele.
5. Komposteerib taimejäätmed orgaanilise aineringe tagamiseks, arvestades komposti kasutamise eesmärke.

Teadmised
1. teab taimede eesti- ja ladinakeelseid nimetusi perekonna tasandil (vt lisa 1 „Taimmaterjali nimekiri“);
2. tunneb ja mõistab taimede anatoomiat, füsioloogiat ja süstemaatikat;
3. tunneb enamlevinud umbrohtude, haiguste ja kahjurite liike;
4. tunneb taimekaitse põhimõtteid nii tava- kui mahetootmises.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 11-11042023-2.3/10k
Kutsetegevuse valdkond: Toiduainetööstus ja Põllumajandus
Vastutav kutsenõukogu: Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 26
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 11.04.2023
EKR tase: 3
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 3
Valdkond: PÕLLUMAJANDUS, KALANDUS, METSANDUS, TOIDUAINETÖÖSTUS
Kutseala: Aiandus ja maastikuehitus
Kutse grupp: Aednik
Ametite (ISCO) klassifikaator: 6 Põllumajanduse, metsanduse, kalanduse ja jahinduse oskustöölised
61 Põllumajanduse oskustöölised
611 Taimekasvatuse oskustöölised
6113 Aednikud, puukooli töötajad ja istikukasvatajad
ISCED klassifikaator: 08 Põllumajandus, metsandus, kalandus ja veterinaaria
081 Põllumajandus
0812 Aiandus
EMTAK klassifikaator: A PÕLLUMAJANDUS, METSAMAJANDUS JA KALAPÜÜK
01 Taime- ja loomakasvatus, jahindus ja neid teenindavad tegevusalad
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Taimmaterjali nimekiri
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Ain Järve Kadrioru Park
Katrin Uurman Räpina Aianduskool
Kristiina Laurson LilledEst OÜ
Madis Kahu Sagro AS
Mihkel Saar Hansaplant OÜ
Raimond Strastin Eesti Aiandusliit
Tiina Matsulevitš SA Innove
Tiit Juhani Plantex AS (Juhani Puukool)
Ulve Pärn TPJ Inseneribüroo

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist