Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Turvasüsteemide tehnik, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid

Turvasüsteemide tehnik, tase 4 kutsestandard on aluseks koolitusprogrammide koostamisele ning isikute kompetentsuse hindamisele kutse andmisel.
Nimetus: ET: Turvasüsteemide tehnik, tase 4
EN: Security and Fire Protection Systems Installer, level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 14.05.2014
Kehtib kuni: 20.03.2017
Kutsestandardi versiooni number: 1
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Turvasüsteemide tehnik, tase 4 tööks on turvasüsteemide ja tuleohutuspaigaldiste ehitamine ja hooldamine. 4. taseme turvasüsteemide tehnik täidab oma tööülesandeid iseseisvalt.

Turvasüsteemide tehnik, tase 4 tegutseb vähemalt ühel järgmistest tegevusvaldkondadest:
turvasüsteemide paigaldamine ...
ja hooldamine;
tulekahjusignalisatsioonisüsteemi paigaldamine ja hooldamine;
gaaskustutussüsteemi paigaldamine ja hooldamine;
vee- ja vahttulekustutuse süsteemide paigaldamine ja hooldamine;
suitsutõrjesüsteemi paigaldamine ja hooldamine;
ehitise teavitamissüsteemi paigaldamine ja hooldamine;
hädavalgustuse paigaldamine ja hooldamine;
fluoreeritud gaase sisaldavate gaaskustutussüsteemide paigaldamine ja hooldamine.

Turvasüsteemide tehniku kutsealal on ka turvasüsteemide tehnik, tase 5 ja turvasüsteemide projekteerija, tase 6 kutsed.
Turvasüsteemide tehnik, tase 5 on vastutav spetsialist, kes juhib turvasüsteemide tehnik, tase 4 tööd.
Turvasüsteemide projekteerija, tase 6 projekteerib turvasüsteeme ja tuleohutuspaigaldisi.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Töö planeerimine ja korraldamine
2.1.1. Tööülesande sisuga tutvumine.
2.1.2. Tegevuste järjestamine ja ajagraafiku koostamine.
2.1.3. Töövahendite ja materjalide valimine vastavalt tööülesandele.
A.2.2 Töökeskkonna ohutuse tagamine
2.2.1. Tööohutusnõuetega arvestamine.
...
2.2.2. Töökeskkonna ohutuse järgimine määratud objektil.
2.2.3. Tule- ja elektriohutuse nõuete järgimine.
2.2.4. Tööpaiga korrashoid.
2.2.5. Töö- ja kaitsevahendite kasutamine.
A.2.3 Paigaldiste ning seadmete paigaldus- ja ehitustööd, süsteemide üleandmine
2.3.1. Töövahendite ja seadmete tööks ette valmistamine/komplekteerimine.
2.3.2. Ehitustööd oma valdkonnas.
2.3.3. Kaablite paigaldamine ja kaabliteede rajamine, vajalike markeeringute tegemine.
2.3.4. Seadmete paigaldamine.
2.3.5. Süsteemi komponentide ühendamine.
2.3.6. Töö dokumenteerimine.
2.3.7. Oma töö üleandmine.
A.2.4 Paigaldiste kontroll ja hooldus
2.4.1. Kontrolli- ja hooldustoimingud.
2.4.2. Tehniliste mõõtmiste teostamine.
2.4.3. Rikete tuvastamine ja kõrvaldamine.
2.4.4. Hooldustegevuse ja tulemuste dokumenteerimine

Loe edasi
Peida
Valitavad tööosad
A.2.5 Turvasüsteemide paigaldamine ja hooldamine
2.5.1. Turvasüsteemide paigaldamine, seadistamine ning hooldamine.
2.5.2. Turvasüsteemide ja võrguseadmete konfigureerimine.
2.5.3. Turvasüsteemide testimine ja kontroll.
A.2.6 Tulekahjusignalisatsioonisüsteemi paigaldamine ja hooldami...
ne
2.6.1. Tulekahjusignalisatsioonisüsteemi paigaldamine.
2.6.2. Tulekahjusignalisatsioonisüsteemi hooldamine.
A.2.7 Gaaskustutussüsteemi paigaldamine ja hooldamine
2.7.1. Gaaskustutussüsteemide paigaldamine.
2.7.2. Gaaskustutussüsteemi hooldamine.
A.2.8 Vee- ja vahttulekustutuse süsteemide paigaldamine ja hooldamine
2.8.1. Vee- ja vahttulekustutuse süsteemide paigaldamine.
2.8.2. Vee- ja vahttulekustutuse süsteemide hooldamine.
A.2.9 Suitsutõrjesüsteemi paigaldamine ja hooldamine
2.9.1. Suitsutõrjesüsteemi paigaldamine.
2.9.2. Suitsutõrjesüsteemi hooldamine.
A.2.10 Ehitise teavitamissüsteemi paigaldamine ja hooldamine
2.10.1. Tulekahjust teavitamise ja evakuatsiooni korraldamise süsteemi paigaldamine.
2.10.2. Tulekahjust teavitamise ja evakuatsiooni korraldamise süsteemi hooldamine.
A.2.11 Hädavalgustuse paigaldamine ja hooldamine
2.11.1. Hädavalgustuse paigaldamine.
2.11.2. Hädavalgustussüsteemi hooldamine.
A.2.12 Fluoreeritud gaase sisaldavate gaaskustutussüsteemide paigaldamine ja hooldamine
2.12.1. Fluoreeritud gaase sisaldavate gaaskustutussüsteemide käitlemine.
2.12.2. Mahutite paigaldamine.
2.12.3. Lekkekontroll.
2.12.4. Hooldustegevuse dokumenteerimine.

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Turvasüsteemide tehniku tööaeg on üldjuhul fikseeritud, vajadusel esineb töötamist väljaspool tööaega. Tööga võib kaasneda füüsiline ja vaimne pingutus, töötempo on periooditi kiire ja pingeline. Vajadusel tuleb töötada välitingimustes, kõrgustes, ohtlikus keskkonnas.
A.4 Töövahendid
Turvasüsteemide tehniku töövahenditeks on käsi- ja spetsiaaltööriistad, redelid, tõstukid, mõõteseadmed, tehniline dokumentatsioon, normdokumendid (standardid, juhendid) ning isikukaitsevahendid vastavalt objekti eripärale.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Turvasüsteemide tehniku töös on vajalikud koostöö- ja vastutusvõime, analüüsi- ja üldistusvõime, korrektsus, täpsus, otsustusvõime ning iseseisvus.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Tavaliselt on turvasüsteemide tehnik, tase 4 keskharidusega, kutseoskused on omandatud töö käigus või kutseõppeasutuses.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Turvasüsteemide tehnik.
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Töötamine turvasüsteemide vastutava hooldusspetsialisti pädevuses on reguleeritud tuleohutuse seaduse ja turvaseadusega.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
Turvasüsteemide tehnik, tase 4 kutse taotlemisel tuleb tõendada kompetentsid järgnevalt:
kõigile on kohustuslikud kompetentsid B.2.1- B.2.4, läbiv kompetents B.2.13 ja vähemalt üks valitavatest kompetentsidest B.2.5 – B.2.12:
Turvasüsteemide paigaldamine ja hooldamine, kompetents B.2.5;
Tulekah...
jusignalisatsioonisüsteemi paigaldamine ja hooldamine, kompetents B.2.6;
Gaaskustutussüsteemi paigaldamine ja hooldamine, kompetents B.2.7;
Vee- ja vahttulekustutuse süsteemide paigaldamine ja hooldamine, kompetents B.2.8;
Suitsutõrjesüsteemi paigaldamine ja hooldamine, kompetents B.2.9;
Ehitise teavitamissüsteemi paigaldamine ja hooldamine, kompetents B.2.10;
Hädavalgustuse paigaldamine ja hooldamine, kompetents B.2.11;
Fluoreeritud gaase sisaldavate gaaskustutussüsteemide paigaldamine ja hooldamine, kompetents B.2.12.

Loe edasi
Peida
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Töö planeerimine ja korraldamine 4

Tegevusnäitajad:
1) tutvub tööülesande sisuga, juhindudes vahetult juhilt saadud korraldustest ja juhendist;
2) järjestab oma tegevused, arvestades ülesannete loogilist järjekorda tööetappide teostamiseks;
3) valib töövahendid ja materjalid vastavalt tööülesandele ja vahendite kasutusjuhenditele, arvestades ülesande eripära.
B.2.2 Töökeskkonna ohutuse tagamine 4

Tegevusnäitajad:
1) arvestab oma töös tööohutusnõuete ja objekti eeskirjadega;
2) järgib objektile kehtestatud töökeskkonna ohutuse reegleid;
3) järgib oma töös tule- ja elektriohutuse nõudeid;
4) hoiab oma tööpaiga korras;
5) kontrollib töö- ja kaitsevahendite olemasolu ja korrasolekut; kasutab ettenähtud kaitsevahendeid eesmärgipäraselt.
B.2.3 Paigaldiste ning seadmete paigaldus- ja ehitustööd, süsteemide üleandmine 4

Tegevusnäitajad:
1) valib paigaldiste ning seadmete paigaldus- ja ehitustöödeks vajalikud töövahendid ja komplekteerib seadmed ja materjalid; valmistab töövahendid tööks ette vastavalt juhenditele;
2) teeb ehitustöid oma valdkonnas vastavalt projektile, arvestades üldehituslikke nõudeid ja objekti eripära, säilitades teiste süsteemide terviklikkuse; järgib olulisi ehituslikke ohutusnõudeid;
3) paigaldab kaableid, kasutades sobivaid installatsioonimaterjale ning rajab kaabliteid, arvestades tootja juhendeid, standardeid ja nõudeid; markeerib kaablid vastavalt tööprojektile;
4) paigaldab seadmeid, kasutades sobivaid installatsioonimaterjale, arvestades tootja juhendeid, standardeid ja nõudeid;
5) ühendab süsteemi komponendid, arvestades tootja juhendeid;
6) dokumenteerib teostatud paigaldus- ja ehitustööd vastavalt kehtestatud korrale;
7) annab oma töö või töölõigu üle juhile vastavalt kokkuleppele.
B.2.4 Paigaldiste kontroll ja hooldus 4

Tegevusnäitajad:
1) teostab kontrolli- ja hooldustoimingud vastavalt tehnilistele normidele, hooldusjuhendile, õigusaktidele;
2) teostab tehnilisi mõõtmisi vastavalt hooldusjuhendile, kasutades taadeldud mõõteseadmeid;
3) tuvastab rikke, uurib välja põhjuse; teavitab asjaosalisi vastavalt korrale; kõrvaldab rikke oma pädevuse piires;
4) dokumenteerib hooldustegevused ja tulemused vastavalt kehtestatud korrale.
Valitavad kompetentsid
Kutse taotlemisel tuleb tõendada vähemalt üks valitavatest kompetentsidest B.2.5 – B.2.12.
    Nimetus EKR tase
B.2.5 Turvasüsteemide paigaldamine ja hooldamine 4

Tegevusnäitajad:
1) paigaldab ja seadistab turvasüsteeme vastavalt projektile ja õigusaktidele; hooldab turvasüsteeme vastavalt asjakohastele regulatsioonidele;
2) konfigureerib turvasüsteeme ja võrguseadmeid vastavalt objekti eripärale, juhistele ja lähteülesandele;
3) testib ja kontrollib turvasüsteemide toimimist tervikuna; teostab vajalikud mõõtmised.

Hindamismeetod(id): portfoolio, situatsioonülesanne, vestlus.
B.2.6 Tulekahjusignalisatsioonisüsteemi paigaldamine ja hooldamine 4

Tegevusnäitajad:
1) paigaldab tulekahjusignalisatsioonisüsteemi vastavalt projektile ja õigusaktidele;
2) hooldab tulekahjusignalisatsioonisüsteemi vastavalt õigusaktidele, asjakohastele regulatsioonidele ja teostusdokumentatsioonile.

Hindamismeetod(id): portfoolio, situatsioonülesanne, vestlus.
B.2.7 Gaaskustutussüsteemi paigaldamine ja hooldamine 4

Tegevusnäitajad:
1) paigaldab gaaskustutussüsteemi vastavalt projektile ja õigusaktidele;
2) hooldab gaaskustutussüsteemi vastavalt õigusaktidele, asjakohastele regulatsioonidele ja teostusdokumentatsioonile.

Hindamismeetod(id): portfoolio, situatsioonülesanne, vestlus.
B.2.8 Vee- ja vahttulekustutuse süsteemide paigaldamine ja hooldamine 4

Tegevusnäitajad:
1) paigaldab vee- ja vahttulekustutuse süsteemide vastavalt projektile ja õigusaktidele;
2) hooldab vee- ja vahttulekustutuse süsteeme vastavalt õigusaktidele, asjakohastele regulatsioonidele ja teostusdokumentatsioonile.

Hindamismeetod(id): portfoolio, situatsioonülesanne, vestlus.
B.2.9 Suitsutõrjesüsteemi paigaldamine ja hooldamine 4

Tegevusnäitajad:
1) paigaldab suitsutõrjesüsteemi vastavalt projektile ja õigusaktidele;
2) hooldab suitsutõrjesüsteemi vastavalt õigusaktidele, asjakohastele regulatsioonidele ja teostusdokumentatsioonile.

Hindamismeetod(id): portfoolio, situatsioonülesanne, vestlus.
B.2.10 Ehitise teavitamissüsteemi paigaldamine ja hooldamine 4

Tegevusnäitajad:
1) paigaldab tulekahjust teavitamise ja evakuatsiooni korraldamise süsteemi vastavalt projektile ja õigusaktidele;
2) hooldab tulekahjust teavitamise ja evakuatsiooni korraldamise süsteemi vastavalt õigusaktidele, asjakohastele regulatsioonidele ja teostusdokumentatsioonile.

Hindamismeetod(id): portfoolio, situatsioonülesanne, vestlus.
B.2.11 Hädavalgustuse paigaldamine ja hooldamine 4

Tegevusnäitajad:
1) paigaldab hädavalgustuse vastavalt projektile ja õigusaktidele;
2) hooldab hädavalgustussüsteemi vastavalt õigusaktidele, asjakohastele regulatsioonidele ja teostusdokumentatsioonile.

Hindamismeetod(id): portfoolio, situatsioonülesanne, vestlus.
B.2.12 Fluoreeritud gaase sisaldavate gaaskustutussüsteemide paigaldamine ja hooldamine 4

Tegevusnäitajad:
1) paigaldab ja hooldab ohutult fluoreeritud gaase sisaldavaid gaaskustutussüsteeme vastavalt EU komisjoni asjakohaste määruste nõuetele, kasutades vajalikke seadmeid ja töövahendeid ning töövõtteid;
2) paigaldab fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavaid gaaskustutussüsteemi mahuteid, arvestades survestatud mahutite teisaldamise nõudeid;
3) kontrollib gaaskustutussüsteemi dokumente enne lekkekontrolli läbiviimist ning probleemsete
kohtade ja korduvate probleemide kindlakstegemist; teostab nõuetekohase lekkekontrolli;
4) dokumenteerib hooldustegevused vastavalt kehtestatud korrale.

Teadmised:
1) EU komisjoni määrus (EU) nr 304/2008;
2) Kyoto protokoll;
3) kliimamuutused;
4) fluoritud kasvuhoonegaaside globaalse soojenemise potentsiaal;
5) asjakohased tehnilised standardid;
6) ventiilide liigid;
7) käivitusmehhanismid;
8) gaasi väljapääsemine ja lekke ärahoidmine;
9) fluoritud kasvuhoonegaaside tuletõrjesüsteemidest kokkukogumise ja süsteemide täitmise keskkonnasõbralikud meetodid.

Hindamismeetod(id): kirjalik test, praktiline töö, vestlus.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.13 Turvasüsteemide tehnik, tase 4 kutset läbiv kompetents 4

Tegevusnäitajad:
1) kasutab eesti keelt tasemel B1 (vt lisa 1 „Keelte oskustasemete kirjeldused“);
2) järgib oma töös asjakohaseid regulatsioone.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 18-14052014-1.1/1k
Kutsetegevuse valdkond: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstus
Vastutav kutsenõukogu: Õigus- ja Sisekaitse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 15
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 14.05.2014
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: ENERGEETIKA JA ELEKTRIALA
Kutseala: Elektritöö ja automaatika
Kutse grupp: Turvasüsteemide tehnik
Ametite (ISCO) klassifikaator: 3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
31 Loodus- ja inseneriteaduste keskastme spetsialistid
311 Füüsika- ja tehnikateaduste tehnikud
3114 Elektroonikatehnikud
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
071 Tehnikaalad
0714 Elektroonika ja automaatika
EMTAK klassifikaator: N HALDUS- JA ABITEGEVUSED
80 Turvatöö ja juurdlus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Vassil Hartšuk Päästeamet
Ülo Kala Eltron AS
Marina Koit Henert Grupp OÜ
Kaupo Kuusik Eesti Turvaettevõtete Liit
Martin Lambing Siseministeerium
Tarmo Nigols G4S Eesti AS
Erik Pikknurm Antifire Tuleohutuslahendused OÜ
Jüri Teder G4S Eesti AS
Tamur Vaher Päästeamet

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist