Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Turvasüsteemide tehnik, tase 4 esmane kutse
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Turvasüsteemide tehnik, tase 4 esmane kutse
EN: Security and Fire Protection Systems Installer, EstQF Level 4 VET level
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 01.04.2021
Kehtib kuni: 31.03.2026
Kutsestandardi versiooni number: 4
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
Kutsenimetus muutunud seoses spetsiaalse kutseõppe tasemeõppe kutsestandardi uuendamisega. Kutsestandard on viidud uude vormi. Sisulisi muudatusi ei ole.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Turvasüsteemide tehnik 214844 443 Neljanda taseme kutseõppe jätkuõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 23.02.2022 Avatud
2 Pärnu Saksa Tehnoloogiakool Turvasüsteemide tehnik 211797 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 13.04.2021 Vastuvõttu ei toimu, õppimine keelatud
3 Pärnu Saksa Tehnoloogiakool Turvasüsteemide tehnik 223588 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 0/9 21.01.2023 Avatud
4 Pärnumaa Kutsehariduskeskus Turvasüsteemide tehnik 232982 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 0/9 21.06.2022 Avatud
5 Tartu Rakenduslik Kolledž Turvasüsteemide tehnik 151773 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 13.04.2021 Avatud
6 Tartu Rakenduslik Kolledž Turvasüsteemide tehnik 222671 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 0/9 08.06.2021 Avatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Turvasüsteemide tehnik, tase 4 esmane kutse tööks on osalemine turvasüsteemide ja tuleohutuspaigaldiste paigaldamises ja hooldamises.

Turvasüsteemide tehnik, tase 4 esmane kutse osaleb vähemalt ühe järgmistest tegevusvaldkondadest töös: häireseadmestiku paigaldamine ja hooldamine; jälgimisseadme...
stiku paigaldamine ja hooldamine; tulekahjusignalisatsioonisüsteemi paigaldamine ja hooldamine; ehitise teavitamissüsteemi paigaldamine ja hooldamine; hädavalgustuse paigaldamine ja hooldamine;

Turvasüsteemide tehnika kutsealal töötab ka turvasüsteemide paigaldaja, tase 3, kes osaleb turvasüsteemide ja tuleohutuspaigaldiste paigaldamises ja hooldamises; turvasüsteemide paigaldaja, tase 4, kes teeb turvasüsteemide ja tuleohutuspaigaldiste paigaldus- ja hooldustöid iseseisvalt; turvasüsteemide vastutav spetsialist, tase 5, kelle ülesanne on turvasüsteemide ja tuleohutuspaigaldiste paigaldamise ja hooldamise korraldamine, sh turvasüsteemide paigaldaja, tase 3 ja turvasüsteemide tehnik, tase 4 ja turvasüsteemide tehnik, tase 4 esmane kutse töö juhtimine.

Turvasüsteemide tehniku töövahenditeks on käsi- ja spetsiaaltööriistad, redelid, tõstukid, mõõteseadmed, tehniline dokumentatsioon, normdokumendid (standardid, juhendid), arvutid ja nende tarkvara, spetsiaalseid seadmed ja programmid ning isikukaitsevahendid vastavalt objekti eripärale. Töö eripäraks võib olla: töö kõrgustes, välitingimustes, tolm, müra, madalad ja kõrged temperatuurid, niiskus.

Turvasüsteemide tehnik, tase 4 esmane kutse omab ka turvasüsteemide paigaldaja tase 3 kompetentsi.

Selle kutsestandardi raames mõistetakse:
- häireseadmestiku all häire edastussüsteeme (HES), sissetungi- ja paanikahäire süsteeme (SHS), läbipääsusüsteeme (LPS);
- jälgimisseadmestiku all videovalvesüsteeme (VVS).

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Paigaldiste ning seadmete paigaldus
A.2.2 Süsteemi häälestamine ja testimine
A.2.3 Paigaldiste kontroll ja hooldus
Valitavad tööosad
A.2.4 Häiresüsteemi paigaldamine ja hooldamine.
A.2.5 Jälgimissüsteemi paigaldamine ja hooldamine.
A.2.6 Tulekahjusignalisatsioonisüsteemi paigaldamine ja hooldamine.
A.2.7 Ehitise teavitamissüsteemi paigaldamine ja hooldamine.
A.2.8 Hädavalgustuse paigaldamine ja hooldamine.
A.3 Kutsealane ettevalmistus
Turvasüsteemide tehnik, tase 4 esmane kutse on kutsekeskharidusega isik, kes on kutsealased oskused omandatud kutseõppeasutuses.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Valve-, turva-, tuleohutussüsteemide tehnik.
A.5 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Töötamine turvasüsteemide tehnik, tase 4 esmase kutsena on reguleeritud tuleohutuse seaduse ja turvaseadusega.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Selle kutse taotlemisel on nõutav üldoskuste (B.2) ja kohustuslike kompetentside B.3.1-B.3.3 tõendamine. Valitavatest kompetentsidest B.3.4-B.3.8 tuleb tõendada vähemalt üks.
B.2 Turvasüsteemide tehnik, tase 4 esmane kutse üldoskused
1. Kasutab eesti keelt tasemel B1 (vt lisa 1 "Keelte oskustasemete kirjeldused"); mõistab erialast inglise keelt.
2. Oskab lugeda ja saab aru tehnilistest joonistest ja dokumentatsioonist.
3. Kasutab arvutit vastavalt DigComp digipädevuste enesehindamise skaala „Algtasemel kasutaja“ tasemele (vt L...
isa 2).
4. Arvestab tööohutusnõuetega ja kasutab asjakohaseid isikukaitsevahendeid.
5. Hoiab oma tööpaiga korras.
6. Kohandub meeskonnaga; teab ja arvestab enda ja teiste rolli meeskonnas; peab kinni meeskonna liikmete vahelistest kokkulepetest.
7. Väljendab oma seisukohti selgelt ja hinnanguvabalt; suhtleb viisakalt, kasutab sobivaid suhtlemisvorme ja -viise; suhtleb konstruktiivselt hoiab häid suhted klientide ja kolleegidega; tuleb toime keerukates suhtlusolukordades.
8. Mõistab pideva õppimise ja enesearendamise vajadust; seab eesmärgid professionaalseks arenguks; omandab uusi teadmisi ja oskusi ning rakendab neid oma töös.

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Paigaldiste ning seadmete paigaldus 4

Tegevusnäitajad:
1. tutvub tööülesande sisuga, juhindudes vahetult juhilt saadud korraldustest ja juhendist;
2. järjestab oma tegevused, arvestades ülesannete loogilist järjekorda tööetappide teostamiseks;
3. valib paigaldiste ning seadmete paigaldus- ja ehitustöödeks vajalikud töövahendid ja komplekteerib seadmed ja materjalid; valmistab töövahendid tööks ette vastavalt juhenditele;
4. teeb paigaldustöid oma valdkonnas vastavalt projektile, arvestades üldehituslikke nõudeid ja objekti eripära, säilitades teiste süsteemide terviklikkuse;
5. järgib ehituslikke ohutusnõudeid, objektil eeskirju ja ohutusnõudeid ning tule- ja elektriohutuse nõudeid;
6. paigaldab kaableid kasutades sobivaid installatsioonimaterjale ning rajab kaabliteid arvestades tootja juhendeid, standardeid ja nõudeid; markeerib kaablid vastavalt projektile;
7. paigaldab seadmeid, kasutades sobivaid materjale, arvestades tootja juhendeid, kehtivaid standardeid ja nõudeid;
8. teeb vajalikud ühendused, arvestades tootja juhendeid.
B.3.2 Süsteemi häälestamine ja testimine 4

Tegevusnäitajad:
1. häälestab ja reguleerib süsteemi vastavalt lähteülesandele, arvestades objekti eripära;
2. testib süsteemi toimimist koostöös teiste süsteemidega vastavalt töövõtu piirile.
B.3.3 Paigaldiste kontroll ja hooldus 4

Tegevusnäitajad:
1. teostab kontrolli- ja hooldustoimingud vastavalt tehnilistele normidele, hooldusjuhendile, õigusaktidele;
2. teostab tehnilisi mõõtmisi vastavalt hooldusjuhendile, kasutades nõuetele vastavaid mõõteseadmeid;
3. tuvastab rikke, uurib välja põhjuse; teavitab asjaosalisi vastavalt korrale; kõrvaldab rikke oma pädevuse piires;
4. hindab süsteemi efektiivsust, töökindlust ja stabiilsust; teeb asjaosalistele ettepanekuid puuduste kõrvaldamiseks ja süsteemi parendamiseks oma pädevuse piires.
Valitavad kompetentsid
Valitavatest kompetentsidest B.3.4-B.3.8 tuleb tõendada vähemalt üks.
    Nimetus EKR tase
B.3.4 Häireseadmestiku paigaldamine ja hooldamine 4

Tegevusnäitajad:
1. paigaldab ja seadistab häireseadmestiku vastavalt projektile ja õigusaktidele;
2. hooldab häireseadmestikku vastavalt asjakohastele regulatsioonidele ja juhistele;
3. konfigureerib häireseadmestiku vastavalt objekti eripärale, juhistele ja lähteülesandele;
4. testib ja kontrollib häireseadmestiku toimimist tervikuna; teostab vajalikud mõõtmised.
B.3.5 Jälgimisseadmestiku paigaldamine ja hooldamine 4

Tegevusnäitajad:
1. paigaldab ja seadistab jälgimisseadmestiku vastavalt projektile ja õigusaktidele;
2. hooldab jälgimisseadmestikku vastavalt asjakohastele regulatsioonidele ja juhistele;
3. konfigureerib jälgimisseadmestiku vastavalt objekti eripärale, juhistele ja lähteülesandele;
4. testib ja kontrollib jälgimisseadmestiku toimimist tervikuna; teostab vajalikud mõõtmised.
B.3.6 Tulekahjusignalisatsioonisüsteemi paigaldamine ja hooldamine 4

Tegevusnäitajad:
1. paigaldab ja seadistab tulekahjusignalisatsioonisüsteeme vastavalt projektile ja õigusaktidele;
2. hooldab tulekahjusignalisatsioonisüsteeme vastavalt asjakohastele regulatsioonidele ja juhistele;
3. konfigureerib tulekahjusignalisatsioonisüsteeme vastavalt objekti eripärale, juhistele ja lähteülesandele;
4. testib ja kontrollib tulekahjusignalisatsioonisüsteemide toimimist tervikuna; teostab vajalikud mõõtmised.
B.3.7 Ehitise teavitamissüsteemi paigaldamine ja hooldus 4

Tegevusnäitajad:
1. paigaldab ja seadistab ehitise teavitamissüsteeme vastavalt projektile ja õigusaktidele;
2. hooldab ehitise teavitamissüsteeme vastavalt asjakohastele regulatsioonidele ja juhistele;
3. konfigureerib ehitise teavitamissüsteeme vastavalt objekti eripärale, juhistele ja lähteülesandele;
4. testib ja kontrollib ehitise teavitamissüsteemide toimimist tervikuna; teostab vajalikud mõõtmised.
B.3.8 Hädavalgustuse paigaldamine ja hooldamine 4

Tegevusnäitajad:
1. paigaldab ja seadistab hädavalgustuse vastavalt projektile ja õigusaktidele;
2. hooldab hädavalgustust vastavalt asjakohastele regulatsioonidele ja juhistele;
3. konfigureerib hädavalgustuse vastavalt objekti eripärale, juhistele ja lähteülesandele;
4. testib ja kontrollib hädavalgustuse toimimist tervikuna; teostab vajalikud mõõtmised.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 07-01042021-1.5.2/4k
Kutsetegevuse valdkond: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstus
Vastutav kutsenõukogu: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 20
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 01.04.2021
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: ENERGEETIKA JA ELEKTRIALA
Kutseala: Elektritöö ja automaatika
Kutse grupp: Turvasüsteemide tehnik
Ametite (ISCO) klassifikaator: 3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
31 Loodus- ja inseneriteaduste keskastme spetsialistid
311 Füüsika- ja tehnikateaduste tehnikud
3114 Elektroonikatehnikud
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
071 Tehnikaalad
0714 Elektroonika ja automaatika
EMTAK klassifikaator: C TÖÖTLEV TÖÖSTUS
26 Arvutite, elektroonika- ja optikaseadmete tootmine
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Digipädevuste enesehindamise skaala
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Oliver Riik Telegrupp AS
Tõnu Kutsar Eule OÜ
Tarmo Nigols G4S Eesti AS
Marina Koit Henert Grupp OÜ
Ülo Kala Selerek OÜ
Neeme Ervin Import Service OÜ
Ergo Manninen Päästeamet
Mihkel Kask Politsei- ja Piirivalveamet
Andre Lilleleht Eesti Turvaettevõtete Liit

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist