Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Teleoperaator, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala:
Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.

Teleoperaator, tase 4 kutsestandard on kutsehariduse ja täiendõppe õppekavade koostamise ning isikute kompetentsuse hindamise alus kutse andmis...
el.
Loe edasi
Peida
Nimetus: ET: Teleoperaator, tase 4
EN: TV Cameraman, level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 24.04.2014
Kehtib kuni: 13.11.2018
Kutsestandardi versiooni number: 6
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Tallinna Polütehnikum Teleoperaator 127758 443 Neljanda taseme kutseõppe jätkuõpe (vv alates 01.09.2013) 0/5 11.09.2015 Vastuvõttu ei toimu, õppimine keelatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Teleoperaatori kutsealal on neli kutset: teleoperaator, tase 4, välioperaator, tase 5, juhtoperaator, tase 6 ja operaator-lavastaja, tase 6. Teleoperaatori töö eesmärk on kvaliteetse telepildi tootmine.

Teleoperaator, tase 4 võib töötada televisioonistuudiotes või ettevõtetes, mis tegelevad tele...
- ja/või videotoodangu loomisega. Võtab osa televisioonisaadete ning videovõtete filmimisest. Teleoperaator töötab tavaliselt juhtoperaatori juhendamisel ega tööta portatiivse tehnikaga. Vastutab temale usaldatud võttetehnika eest televõtte, transportimise ja tagastamise ajal. Vajalik on pidev enesetäiendamine. Arendab tööalaseid teadmisi läbi pideva professionaalse arengu.
Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Võttekoha hindamine
A.2.2 Võttetehnika ettevalmistamine, kasutamine ja tagastamine
A.2.3 Kaamera koha valimine ja meeskonna juhendamine
A.2.4 Filmimine ja valgustamine
A.2.5 Filmimine liikuva kaameraga
A.2.6 Suhtlemine
A.2.7 Ohutusnõuete järgimine
A.3 Töö keskkond ja eripära
Teleoperaatori töötingimused on muutuvad, ta võib töötada nii sise- kui väliskeskkonnas.
A.4 Töövahendid
Teleoperaatori põhilised töövahendid on kaamera ja statiiv.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Tööülesannetega toimetulekuks on peale mitmekülgse tehnilise taibukuse vajalikud ka auditiivsed ja visuaalsed võimed ning loovus. Teleoperaatorina töötamise eelduseks on väga hea meeskonnatöö ja suhtlusvõime. Tööks on vajalik hea füüsiline vorm ja keskkonnataluvus.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Tavaliselt on teleoperaator keskharidusega ja täiendkoolitusega, soovitav töökogemus teleoperaatori assistendina.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Kaameramees, operaator
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Teleoperaator, tase 4 kutse taotlemisel on nõutav kõikide kompetentside B.2.1-B.2.8 tõendamine.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Võttekoha hindamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Hindab võttekohta (nt valgus, ilmastik, võttetehnika jm) ja kinnitab selle sobivust võtte režiiplaani täitmiseks. Puuduste ilmnemisel pakub alternatiivseid lahendusi.
2. Hindab võttekohta ja kinnitab selle turvalisust. Kui võttekoht pole sobiv, pakub alternatiive võtte läbiviimiseks.
B.2.2 Võttetehnika ettevalmistamine, kasutamine ja tagastamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Transpordib tehnikat turvaliselt ja säästvalt, kasutades selleks sobivaid kotte jm.
2. Hoiab töövahendeid turvaliselt ja kasutab säästvalt ning sihipäraselt (ei lõhu ega kahjusta), sh erinevates ilmastikuoludes ja ekstreemtingimustes.
3. Kontrollib ja tagastab kogu väljastatud tehnika komplektsena. Annab vastavale personalile täpset tagasisidet kadunud ja katkise tehnika kohta.
B.2.3 Kaamera koha valimine ja meeskonna juhendamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Kooskõlastab televõttemeeskonnaga kaamera liikumise ja selleks kuluva aja vastavalt režiiplaanile.
2. Positsioneerib kaamera asukoha vastavalt etteantud juhistele, vajadusel muudab seda kaadrikompositsiooni paremaks saavutamiseks.
B.2.4 Filmimine ja valgustamine 4

Tegevusnäitajad:
1) Valib kompositsiooni ja fookuse lähtudes režiiplaanist.
B.2.5 Filmimine liikuva kaameraga 4

Tegevusnäitajad:
1) Kaameraga turvaliselt ja sujuvalt liikudes tagab kaadri kompositsiooni ja fookuse säilimise, lähtudes režiiplaanist.

Teadmised:
1. Multikaamera töö põhimõtted.
B.2.6 Suhtlemine 4

Tegevusnäitajad:
1. Suhtleb kogu võtteperioodi konstruktiivselt meeskonnaga parima tulemuse saavutamiseks.
2. Reageerib kiiresti televõttemeeskonna liikmete ja teiste osalejate vajadustele, reaktsioonidele ja tagasisidele.
3. Suhtleb televõttemeeskonna liikmete ja teiste osalejatega sõbralikult ning viisakalt, lähtudes heast tavast ja konfidentsiaalsuse põhimõtetest.
4. Kasutab sobivat(id) suhtlemismeetodit(deid) ja stiili, arvestades situatsiooni ja protsessis osalejate individuaalseid erinevusi, kultuuritausta ja kombeid.
5. On orienteeritud probleemide lahendamisele.
6. Väljendab ennast selgelt ja arusaadavalt.
7. Suhtlemisel kuulab tähelepanelikult.
8. Kasutab korrektset erialaterminoloogiat.
B.2.7 Ohutusnõuete järgimine 4

Tegevusnäitajad:
1. Järgib oma töös üldiseid ohutustehnikanõudeid.
2. Hindab töökeskkonna võimalikke riske (näit libe pinnas, kõrgus, liiklus, sadamas, tehases, autoralli jm).
3. Järgib oma töös teletehnika eripäraseid ohutusnõudeid (näit kaamera ja võttetehnika kinnitamine, kaamerakraana kaal ja konstruktsioon, võttetehnika aluste stabiilsus jm).
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.8 Teleoperaator, tase 4 kutset läbiv kompetents 4

Tegevusnäitajad:
1. Järgib oma töös kutseala õigusakte.
2. Kasutab oma töös riigikeelt tasemel B1 (vt lisa 2).
3. Kasutab arvutit tasemel Moodul 1-4, Moodul 7, Moodul 12 (vt lisa 1).
4. On algatusvõimeline
5. Huvitub meeskonnaliikmete tööst.
6. Kohandub meeskonnaga
7. Kuulab teisi, konsulteerib nendega ja algatab suhtlemist.
8. Peab tähtsaks eetilisi tõekspidamisi ja väärtusi.
9. Suhtleb edukalt inimestega kõikidelt tasanditelt.
10. Tuleb toime konfliktidega.
11. Avaldab selgelt oma arvamust, ei varja informatsiooni ning oskab välja tuua olulisemaid arutluspunkte.
12. Räägib soravalt ja selgelt.
13. Mõjub usaldusväärselt.
14. Kasutab tehnoloogia võimalusi tööeesmärkide saavutamiseks.
15. On kiire füüsilise koordinatsiooniga ja vastupidav, valdab käelisi oskusi jne.
16. Õpib ja omandab kiiresti uued tööülesanded, meetodid, tehnikad.
17. Lähtub mitmekülgsest informatsioonist otsuste tegemisel. otsib olulist infot enne otsuse langetamist.
18. Saab uuest informatsioonist kiiresti aru, on kiire mõtlemisega.
19. Kasutab aega efektiivselt.
20. Hoiab töö ja eraelu tasakaalus.
21. On tööl positiivses meeleolus.
22. Suhtub kriitikasse mõistvalt ja suudab sellest õppida.

Teadmised:
1. Kompositsioon – algtase.
2. Kaadrite monteerivus.
3. Kaadrite valgustamine.
4. Teletootmise põhimõtted.

Algtase – mõistete, faktide ja põhimõtete teadmine; põhiliste töövõtete valdamine.
Kesktase – mõistete ja faktide tõlgendamine ning võrdlemine, seoste loomine; mitmekesiste töövõtete valdamine.
Kõrgtase – analüüsimine seostatud faktide alusel, prognoosimine, järeldamine, üldistamine, hindamine; mitmekesiste keerukate töövõtete valdamine.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 19-24042014-10/6k
Kutsetegevuse valdkond: Kultuur
Vastutav kutsenõukogu: Kultuuri Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 19
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 24.04.2014
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: HARIDUS JA KULTUUR
Kutseala: Film ja televisioon
Kutse grupp: Teleoperaator
Ametite (ISCO) klassifikaator: 3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
35 Infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni tehnikud
352 Telekommunikatsiooni- ja ringhäälingutehnikud
3521 Audiovisuaal- ja ringhäälingutehnikud
ISCED klassifikaator: 02 Humanitaaria ja kunstid
021 Kunstid
0211 Audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine
EMTAK klassifikaator: J INFO JA SIDE
60 Programmid ja ringhääling
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Arvuti kasutamise oskused
Lisa 2 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Andres Suurevälja Eesti Rahvusringhääling, operaator
Ergo Treier Eesti Rahvusringhääling, operaator
Hendrik Reindla Eesti Rahvusringhääling, tootmisteenistuse juhataja
Ivar Murel Eesti Rahvusringhääling, operaator
Mihkel Robam Eesti Rahvusringhääling, ressursihaldur
Taavo Kongi Eesti Rahvusringhääling, audiovisuaalse osakonna juhataja

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist