Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Teleoperaator, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Teleoperaator, tase 4
EN: Multicamera operator, level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 14.11.2018
Kehtib kuni: 13.11.2023
Kutsestandardi versiooni number: 7
Muudatused:
Kutsestandard kantakse arhiivi Kultuuri Kutsenõukogu 19.04.2023 otsusega nr 28/3.4

------------------------------
14.11.2018 Kutsestandard uuendati seoses lõppeva kehtivusajaga.
Tehtud muudatused on sõnastuslikud, oodatav kompetentsus ei ole võrreldes eelmise versiooniga muutunud.
Struktuuri muudatused: varasemalt eraldi seisnud kompetents Kaamera koha valimine ja meeskonna juhendamine sisaldub uuendatud versioonis kompetentsis Võttetehnika valimine ja kasutamine (endise nimega Võttetehnik...
a ettevalmistamine, kasutamine ja tagastamine); liideti varasemalt eraldi seisnud kompetentsid Filmimine ja valgustamine ning Filmimine liikuva kaameraga uue nimetusega Filmimine. Eraldi seisnud kompetentside Suhtlemine ning Ohutusnõuete järgimine kompetentsusnõuded lisati läbivasse kompetentsi.
Varem eraldi välja toodud teadmised kirjutati tegevusnäitajatesse.

Loe edasi
Peida
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Tallinna Polütehnikum Teleoperaator 205397 443 Neljanda taseme kutseõppe jätkuõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 26.11.2018 Avatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Teleoperaator on kaameraga töötav telemeeskonna liige, kelle töö eesmärk on kvaliteetse telepildi loomine.

Teleoperaator, tase 4 võib töötada televisioonistuudiotes või ettevõtetes, mis tegelevad tele- ja/või videotoodangu loomisega. Ta võtab osa televisioonisaadete ning videovõtete filmimisest. ...
Teleoperaator töötab juhtoperaatori juhendamisel ega tööta portatiivse tehnikaga. Ta vastutab temale usaldatud võttetehnika eest televõtte, transportimise ja tagastamise ajal. Ta arendab tööalaseid teadmisi läbi pideva professionaalse arengu.

Lisaks teleoperaator, tase 4-le on kutsealal järgmised kutsed:
- välioperaator, tase 5, kes töötab kaameraga iseseisvalt.
- juhtoperaator, tase 6, kes juhib teleoperaatorite ja teenindava tehnilise meeskonna tööd.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Võttekoha hindamine
1. Olude hindamine.
2. Võttepaiga turvalisuse hindamine.

A.2.2 Võttetehnika valimine ja kasutamine
1. Võttetehnika töökorda seadmine.
2. Võttetehnika korrasoleku hindamine.
3. Tehnika transportimine.
4. Töövahendite sihipärane kasutamine.

A.2.3 Filmimine
1. K...
aamera koha valimine.
2. Kadreerimine.
3. Multikaameratöö.

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Teleoperaatori töötingimused on muutuvad, ta töötab nii sise- kui väliskeskkonnas.
A.4 Töövahendid
Teleoperaatori põhiline töövahend on kaamera ja selle lisavarustus.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Tööülesannetega toimetulekuks on peale mitmekülgse tehnilise taibukuse vajalikud ka auditiivsed ja visuaalsed võimed ning loovus. Tööks on vajalik hea füüsiline vorm.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Tavaliselt on teleoperaator, tase 4 omandanud kutseoskused kutseõppeasutuses või täienduskoolitusel. Erialase kutsehariduse puudumisel on soovitav töökogemus teleoperaatori assistendina, fotograafi või valgustajana.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Kaameramees, teleoperaator, operaator.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Selle kutse taotlemisel tuleb tõendada kõik kompetentsid.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Võttekoha hindamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Hindab võttekohta (nt valgus, ilmastik, võttetehnika jm) ja kinnitab selle sobivust võtte režiiplaani täitmiseks. Puuduste ilmnemisel pakub alternatiivseid lahendusi.
2. Hindab võttekohta ja kinnitab selle turvalisust. Kui võttekoht pole sobiv, pakub alternatiive võtte läbiviimiseks.
B.2.2 Võttetehnika valimine ja kasutamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Seadistab võttetehnika vastavalt võtte iseloomule ja isiklikele vajadustele.
2. Kontrollib võttetehnika töökorras olekut. Vajadusel kõrvaldab puudused või teavitab nendest asjaomaseid isikuid.
3. Transpordib tehnikat turvaliselt ja säästvalt, kasutades selleks sobivaid vahendeid jm.
4. Hoiab töövahendeid turvaliselt ja kasutab säästvalt ning sihipäraselt (ei lõhu ega kahjusta), sh erinevates ilmastikuoludes ja ekstreemtingimustes.
B.2.3 Filmimine 4

Tegevusnäitajad:
1. Positsioneerib kaamera asukoha vastavalt režiiplaanile, vajadusel muudab seda kaadrikompositsiooni paremaks saavutamiseks. Analüüsib võimalikke ettetulevaid probleeme ja kooskõlastab kaamera liikumise.
2. Määrab kompositsiooni ja fookuse, lähtudes režiiplaanist.
3. Filmib, arvestades multikaamera töö põhimõtteid.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.4 Teleoperaator, tase 4 kutset läbiv kompetents 4

Tegevusnäitajad:
1. Järgib oma töös kutsealaga seotud õigusakte, sh autoriõiguse seadust.
2. Kasutab oma töös riigikeelt tasemel B1 (vt lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused). Väljendab ennast arusaadavalt ja üheselt mõistetavalt. Kasutab erialast terminoloogiat korrektselt.
3. Kasutab oma töös digioskuste osaoskusi Info haldamine, Suhtlemine digikeskkondades, Sisuloome ja Turvalisus (vt lisa 2 Digioskused).
4. Tegutseb vastutustundlikult ja eesmärgipäraselt, arvestades töötervishoiu, keskkonnahoiu ja tööohutuse reegleid. Järgib telespetsiifilisi ohutusnõudeid (kaamera ja võttetehnika kinnitamine, kaamerakraana kaal ja konstruktsioon, võttetehnika aluste stabiilsus jm).
5. On algatusvõimeline.
6. Töötab tõhusalt meeskonnas ja selle huvides ning kohandub meeskonnaga. Arvestab teistega ja täidab oma rolli meeskonnas.
7. Loob kolleegidega head suhted ning on koostöövalmis. Hindab adekvaatselt suhtlemispartnerit ja -situatsiooni, valib asjakohase käitumis- ja väljendusviisi. Väljendab oma seisukohti hinnanguvabalt. Reageerib ootamatutele olukordadele adekvaatselt. Talub pinget ja tuleb toime tagasilöökidega. Suhtub kriitikasse mõistvalt ja suudab sellest õppida.
8. Tööülesandeid täites austab täielikult inimväärikust ning ei diskrimineeri isikuid soo, rassilise või etnilise päritolu, usutunnistuse või veendumuste, puuete, vanuse või seksuaalse sättumuse tõttu.
9. Säilitab ja arendab oma kutseoskusi. Hoiab end kursis valdkonna tehnoloogiliste muutustega.
10. Kasutab ressursse (nt aeg, töövahendid) efektiivselt ning peab kinni kellaaegadest ja tähtaegadest.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 19-14112018-1.13/7k
Kutsetegevuse valdkond: Kultuur
Vastutav kutsenõukogu: Kultuuri Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 13
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 14.11.2018
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: HARIDUS JA KULTUUR
Kutseala: Film ja televisioon
Kutse grupp: Teleoperaator
Ametite (ISCO) klassifikaator: 3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
35 Infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni tehnikud
352 Telekommunikatsiooni- ja ringhäälingutehnikud
3521 Audiovisuaal- ja ringhäälingutehnikud
ISCED klassifikaator: 02 Humanitaaria ja kunstid
021 Kunstid
0211 Audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine
EMTAK klassifikaator: J INFO JA SIDE
60 Programmid ja ringhääling
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Digioskused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Ivar Murel vabakutseline operaator
Raul Priks Eesti Rahvusringhäälingu koosseisuline operaator
Mihkel Robam Eesti Rahvusringhäälingu audiovisuaalgrupp
Andres Suurevälja Eesti Rahvusringhäälingu koosseisuline operaator
Tanel Velli-Vällik Eesti Rahvusringhäälingu koosseisuline operaator

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist