Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Välioperaator, tase 5
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala:
Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid

Välioperaator, tase 5 kutsestandard on aluseks kutsehariduse ja täiendusõppe õppekavade koostamisele ning isikute kompetentsuse hindamisele kuts...
e andmisel.
Loe edasi
Peida
Nimetus: ET: Välioperaator, tase 5
EN: TV Cameraman, level 5
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 24.04.2014
Kehtib kuni: 13.11.2018
Kutsestandardi versiooni number: 5
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Teleoperaatori kutsealal on neli kutset: teleoperaator, tase 4, välioperaator, tase 5, juhtoperaator, tase 6 ja operaator-lavastaja, tase 6.
Teleoperaatori töö eesmärk on kvaliteetse telepildi tootmine.

Välioperaator võtab osa televisioonisaadete ning videovõtete filmimisest. Välioperaator töö...
tab tavaliselt iseseisvalt või vajadusel juhtoperaatori juhendamisel. Vastutab salvestatava materjali loomingulise ja tehnilise kvaliteedi eest ning teeb seda kõrgel professionaalsel tasemel.
Välioperaator tunneb põhjalikult televisioonikaamera tehnilisi iseärasusi, valdab valgustuse ja reportaažheli kasutamist maksimaalse tulemuse saavutamiseks ja tagab salvestatava materjali valmisoleku montaažiks.
Välioperaator võib töötada televisioonistuudiotes või ettevõtetes, mis tegelevad tele- ja/või videotoodangu loomisega. Ta hoolitseb loominguliste ideede adekvaatse teostamise eest.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Võttekoha hindamine
A.2.2 Kaamera ja lisatehnika valimine
A.2.3 Võttetehnika ettevalmistamine, kasutamine ja tagastamine
A.2.4 Kaamera koha valimine ja meeskonna juhendamine
A.2.5 Filmimine ja valgustamine
A.2.6 Filmimine liikuva kaameraga
A.2.7 Suhtlemine
A.2.8 Ohutusnõuete järgimine
A.3 Töö keskkond ja eripära
Välioperaatori töötingimused on muutuvad, ta võib töötada nii sise- kui väliskeskkonnas.
A.4 Töövahendid
Välioperaatori põhilised töövahendid on kaamera ja statiiv.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Tööülesannetega toimetulekuks on peale mitmekülgse tehnilise taibu vajalikud ka auditiivsed ja visuaalsed võimed ning loovus. Välioperaatorina töötamise eelduseks on väga hea meeskonnatöö ja suhtlusoskus. Tööks on vajalik hea füüsiline vorm ja keskkonnataluvus.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Keskharidus ja kutsealane koolitus. Soovitatav on eelnev töökogemus teleoperaatori assistendina. Vajalik on pidev enesetäiendamine, et olla kursis tehnika kiire arenguga.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Välioperaator
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Välioperaator, tase 5 kutse taotlemisel on nõutav kompetentside B.2.1-B.2.9 tõendamine.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Võttekoha hindamine 5

Tegevusnäitajad:
1. Hindab võttekohta (nt valgus, ilmastik, võttetehnika jm) ja kinnitab selle sobivust võtte režiiplaani täitmiseks. Puuduste ilmnemisel pakub alternatiivseid lahendusi.
2. Hindab võttekoha ja kinnitab selle turvalisust. Kui võttekoht pole sobiv, pakub alternatiive võtte läbiviimiseks.
B.2.2 Kaamera ja lisatehnika valimine 5

Tegevusnäitajad:
1. Veendub, et olemasolev tehnika on võtteks sobiv , lähtudes võtte režiiplaanist (näit valgus, ilmastik, võttetehnika jm). Puuduste ilmnemisel teavitab režiiplaani koostajat ja pakub välja lahendusi.
B.2.3 Võttetehnika ettevalmistamine, kasutamine ja tagastamine 5

Tegevusnäitajad:
1. Enne televõtet kontrollib, et tehnika oleks komplekteeritud ja testib tehnikat.
2. Transpordib tehnikat turvaliselt ja säästvalt, kasutades selleks sobivaid kotte jm.
3. Hoiab töövahendeid turvaliselt ja kasutab säästvalt ning sihipäraselt (ei lõhu ega kahjusta), sh erinevates ilmastikuoludes ja ekstreemtingimustes.
4. Kontrollib ja tagastab kogu väljastatud tehnika komplektsena. Annab vastavale personalile täpse ülevaate kadunud ja katkise tehnika kohta.

Teadmised:
1. Erialaterminoloogia.
2. Võttetehnika ja selle kasutamine
B.2.4 Kaamera koha valimine ja meeskonna juhendamine 5

Tegevusnäitajad:
1. Kooskõlastab televõttemeeskonnaga kaamera liikumise ja selleks kuluva aja vastavalt režiiplaanile.
2. Analüüsib võimalikke ettetulevaid probleeme ja muudab vastavalt kaamera liikumist.
3. Positsioneerib kaamera asukoha vastavalt etteantud juhistele, vajadusel muudab seda kaadrikompositsiooni paremaks saavutamiseks.
B.2.5 Filmimine ja valgustamine 5

Tegevusnäitajad:
1. Valib valgustehnika lähtuvalt režiiplaanist ja võttekoha tingimustest, puudulike valgustingimuste korral pakub alternatiivseid lahendusi.
2. Seab või korrigeerib valguse ja häälestab kaamera (nt valge balanss (white balance), võimendus (gain), sagedus (shutter) jm, vastaval režiiplaanile, vajadusel juhendab valgustajat.
3. Valib kompositsiooni ja fookuse lähtudes režiiplaanist.

Teadmised:
1. Valguse ja ava valgustundlikkuse põhimõtted.
2. Valgustehnika tüübid ja liigid.
3. Liikumine sise- ja välisvalgustingimustes.
4. Objektiivifiltrid ja nende kasutamine.
B.2.6 Filmimine liikuva kaameraga 5

Tegevusnäitajad:
1. Kaameraga turvaliselt ja sujuvalt liikudes tagab kaadri kompositsiooni ja fookuse säilimise, lähtudes režiiplaanist.
2. Tagab, et kaamera liikumiskiirus on sobiv pildi iseloomu, kaadri pikkuse, esineja liikumise, muusika tempo või mõne muu asjaoluga, lähtudes režiiplaanist.
3. Pakub lahendusi parema liikumise saavutamiseks, kui selleks on vajadus ja see on sobiv.
4. Kasutab eri tüüpi objektiive ja lisavarustust (nt mattebox jm).
5. Otsustab, kuidas kaamera liigub.

Teadmised:
1. Multikaamera töö põhimõtted.
B.2.7 Suhtlemine 6

Tegevusnäitajad:
1. Suhtleb konstruktiivselt meeskonnaga parima tulemuse saavutamiseks kogu võtteperioodil.
2. Lähtub professionaalse suhtlemise põhimõtetest ning lahendab delikaatselt erinevaid, sh konfliktsituatsioone, kasutades sobivaid meetodeid.
3. Reageerib kiiresti televõttemeeskonna liikmete ja teiste osalejate vajadustele, reaktsioonidele ja tagasisidele.
4. Suhtleb televõttemeeskonna liikmete ja teiste osalejatega sõbralikult ning viisakalt lähtuvalt heast tavast ja konfidentsiaalsuse põhimõtetest.
5. Kasutab sobivat suhtlemismeetodit ja stiili, arvestades situatsiooni ja protsessis osalejate individuaalseid erinevusi, kultuuritausta ja kombeid.
6. On orienteeritud probleemide lahendamisele.
7. Väljendab ennast selgelt ja arusaadavalt.
8. Suhtlemisel kuulab tähelepanelikult.
9. Kasutab korrektset erialaterminoloogiat.
B.2.8 Ohutusnõuete järgimine 4

Tegevusnäitajad:
1. Järgib oma töös üldiseid ohutustehnikanõudeid.
2. Hindab töökeskkonna võimalikke riske (näit libe pinnas, kõrgus, liiklus, sadamas, tehases, autoralli jm).
3. Järgib oma töös teletehnika eripäraseid ohutusnõudeid (näit kaamera ja võttetehnika kinnitamine, kaamerakraana kaal ja konstruktsioon, võttetehnika aluste stabiilsus jm).
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.9 Välioperaator, tase 5 kutset läbiv kompetents 5

Tegevusnäitajad:
1. Järgib oma töös kutseala õigusakte.
2. Kasutab riigikeelt tasemel B1 (vt lisa 2).
3. Kasutab arvutit tasemel Moodul 1-4, Moodul 7, Moodul 12 (vt lisa 1).
4. Langetab kiireid ja selgeid otsuseid ka mittetäieliku info alusel (ka rasked ja riskantsed otsused).
5. On algatusvõimeline.
6. Huvitub meeskonnaliikmete tööst.
7. Kohandub meeskonnaga.
8. Kuulab teisi, konsulteerib nendega ja algatab suhtlemist.
9. Peab tähtsaks eetilisi tõekspidamisi ja väärtusi.
10. Suhtleb edukalt inimestega kõikidelt tasanditelt.
11. Tuleb toime konfliktidega.
12. Avaldab selgelt oma arvamust, ei varja informatsiooni ning oskab välja tuua olulisemaid arutlus punkte.
13. Räägib soravalt ja selgelt.
14. Mõjub usaldusväärselt.
15. Kasutab tehnoloogia võimalusi tööeesmärkide saavutamiseks.
16. On kiire füüsilise koordinatsiooniga ja vastupidav valdab käelist tegevust jne.
17. Omandab kiiresti uued tööülesanded, meetodid, tehnikad.
18. Otsuste tegemisel lähtub mitmekülgsest informatsioonist Otsib olulist infot enne otsuse langetamist.
19. Saab uuest informatsioonist kiiresti aru, on kiire mõtlemisega.
20. Kasutab aega efektiivselt.
21. Hoiab töö ja eraelu tasakaalus.
22. On tööl positiivses meeleolus.
23. Suhtub kriitikasse mõistvalt ja suudab sellest õppida.

Teadmised:
1. Kompositsioon – kesktase.
2. Kaadrite monteerivus – kesktase.
3. Kaadrite valgustamine - algtase ("kolme punkti valgus" - joonistav-, kontra-, täitevvalgustus).
4. Teletootmise põhimõtted.

Algtase – mõistete, faktide ja põhimõtete teadmine; põhiliste töövõtete valdamine.
Kesktase – mõistete ja faktide tõlgendamine ning võrdlemine, seoste loomine; mitmekesiste töövõtete valdamine.
Kõrgtase – analüüsimine seostatud faktide alusel, prognoosimine, järeldamine, üldistamine, hindamine; mitmekesiste keerukate töövõtete valdamine.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 19-24042014-11/5k
Kutsetegevuse valdkond: Kultuur
Vastutav kutsenõukogu: Kultuuri Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 19
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 24.04.2014
EKR tase: 5
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5
Valdkond: HARIDUS JA KULTUUR
Kutseala: Film ja televisioon
Kutse grupp: Teleoperaator
Ametite (ISCO) klassifikaator: 3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
35 Infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni tehnikud
352 Telekommunikatsiooni- ja ringhäälingutehnikud
3521 Audiovisuaal- ja ringhäälingutehnikud
ISCED klassifikaator: 02 Humanitaaria ja kunstid
021 Kunstid
0211 Audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine
EMTAK klassifikaator: J INFO JA SIDE
60 Programmid ja ringhääling
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Arvuti kasutamise oskused
Lisa 2 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Andres Suurevälja Eesti Rahvusringhääling, operaator
Ergo Treier Eesti Rahvusringhääling, operaator
Hendrik Reindla Eesti Rahvusringhääling, tootmisteenistuse juhataja
Ivar Murel Eesti Rahvusringhääling, operaator
Mihkel Robam Eesti Rahvusringhääling, ressursihaldur
Taavo Kongi Eesti Rahvusringhääling, audiovisuaalse osakonna juhataja

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist