Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Välioperaator, tase 5
Tagasi: Kutsestandardid |

Nimetus: ET: Välioperaator, tase 5
EN: Video camera operator, level 5
Kutsestandardi tähis: 19-14112018-1.14/6k
Kutsestandardi versiooni number: 6
Kutsestandardi versioonid:
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kutsetegevuse valdkond: Kultuur
Vastutav kutsenõukogu: Kultuuri Kutsenõukogu
Valdkond: HARIDUS JA KULTUUR
Kutseala: Film ja televisioon
Kutse grupp: Teleoperaator
Kutsenõukogu otsuse number: 13
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 14.11.2018
Kehtib alates: 14.11.2018
Kehtib kuni: 13.11.2023
EKR tase: 5
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
26 Õigus-, sotsiaal- ja kultuurivaldkonna tippspetsialistid
265 Loomingulised töötajad
2654 Filmi-, teatri- jms lavastajad ja -produtsendid
ISCED klassifikaator: 02 Humanitaaria ja kunstid
021 Kunstid
0211 Audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine
EMTAK klassifikaator: J INFO JA SIDE
60 Programmid ja ringhääling
Muudatused:
Kutsestandard uuendati seoses lõppeva kehtivusajaga.
Tehtud muudatused on sõnastuslikud, oodatav kompetentsus ei ole võrreldes eelmise versiooniga muutunud.
Struktuuri muudatused: varasemalt eraldi seisnud kompetentsid Kaamera ja lisatehnika valimine ning Kaamera koha valimine ja meeskonna juhendamine sisalduvad uuendatud versioonis kompetentsis Võttetehnika valimine ja kasutamine (endise nimega Võttetehnika ettevalmistamine, kasutamine ja tagastamine); liideti varasemalt eraldi seisnud kompe...
tentsid Filmimine ja valgustamine ning Filmimine liikuva kaameraga uue nimetusega Filmimine. Eraldi seisnud kompetentside Suhtlemine ning Ohutusnõuete järgimine kompetentsusnõuded lisati läbivasse kompetentsi.
Varem eraldi välja toodud teadmised kirjutati tegevusnäitajatesse.

Loe edasi
Peida
Kutse andjad:
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Digioskused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Ivar Murel vabakutseline operaator
Raul Priks Eesti Rahvusringhäälingu koosseisuline operaator
Mihkel Robam Eesti Rahvusringhäälingu audiovisuaalgrupp
Andres Suurevälja Eesti Rahvusringhäälingu koosseisuline operaator
Tanel Velli-Vällik Eesti Rahvusringhäälingu koosseisuline operaator
Kutsekirjeldus
Kutsestandardi kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Töö kirjeldus:
Teleoperaator on peamiselt kaameraga töötav telemeeskonna liige, kelle töö eesmärk on kvaliteetse telepildi loomine.

Välioperaator, tase 5 võtab osa televisioonisaadete ning videovõtete filmimisest. Välioperaator töötab iseseisvalt või juhtoperaatori juhendamisel. Ta vastutab salvestatava materja...
li loomingulise ja tehnilise kvaliteedi eest ning teeb seda kõrgel professionaalsel tasemel.
Välioperaator tunneb põhjalikult televisioonikaamera tehnilisi iseärasusi, valdab valgustuse ja heli kasutamist maksimaalse tulemuse saavutamiseks ja tagab salvestatava materjali valmisoleku montaažiks.
Välioperaator võib töötada televisioonistuudiotes või ettevõtetes, mis tegelevad tele- ja/või videotoodangu loomisega. Ta hoolitseb loominguliste ideede adekvaatse teostamise eest.
Välioperaator arendab tööalaseid teadmisi läbi pideva professionaalse arengu.

Lisaks välioperaator, tase 5-le on kutsealal järgmised kutsed:
- teleoperaator, tase 4, kes töötab juhtoperaatori juhendamisel ega tööta portatiivse tehnikaga;
- juhtoperaator, tase 6, kes juhib teleoperaatorite ja teenindava tehnilise meeskonna tööd.

Loe edasi
Peida
Tööosad:
A.2.1 Võttekoha hindamine
1. Olude hindamine.
2. Võttepaiga turvalisuse hindamine.

A.2.2 Võttetehnika valimine ja kasutamine
1. Võttetehnika valimine.
2. Võttetehnika töökorda seadmine.
3. Võttetehnika korrasoleku hindamine.
4. Tehnika transportimine.
5. Töövahendite sihipärane kasutamin...
e.

A.2.3 Filmimine
1. Kaamera koha valimine.
2. Valgustehnika valimine ja valguse seadmine.
3. Kadreerimine.
4. Multikaameratöö.

A.2.4 Koostöö korraldamine
1. Võttespetsiifiline nõustamine.
2. Võtte spetsiifika kooskõlastamine.

Loe edasi
Peida
Töö keskkond ja eripära: Teleoperaatori töötingimused on muutuvad, ta töötab nii sise- kui väliskeskkonnas.
Töövahendid: Teleoperaatori põhiline töövahend on kaamera ja selle lisavarustus.
Tööks vajalikud isikuomadused: Tööülesannetega toimetulekuks on peale mitmekülgse tehnilise taibu vajalikud ka auditiivsed ja visuaalsed võimed ning loovus. Välioperaatorina töötamise eelduseks on väga hea meeskonnatöö ja suhtlusoskus. Tööks on vajalik hea füüsiline vorm.
Kutsealane ettevalmistus: Välioperaator, tase 5 on tavaliselt keskharidusega, kutsealane kompetentsus on omandatud töö käigus. Soovitavalt on välioperaator eelnevalt töötanud multikaamera operaatorina.
Enamlevinud ametinimetused: Kaameramees, teleoperaator, operaator.
Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Selle kutse taotlemisel tuleb tõendada kõik kompetentsid.
Kompetentsid
  Nimetus EKR tase
Võttekoha hindamine 4
Võttetehnika valimine ja kasutamine 5
Filmimine 5
Koostöö korraldamine 5
Kutset läbivad kompetentsid
  Nimetus EKR tase
Välioperaator, tase 5 kutset läbiv kompetents 5

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist