Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Välioperaator, tase 5
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Välioperaator, tase 5
EN: Video camera operator, level 5
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 14.11.2018
Kehtib kuni: 13.11.2023
Kutsestandardi versiooni number: 6
Muudatused:
Kutsestandard kantakse arhiivi Kultuuri Kutsenõukogu 19.04.2023 otsusega nr 28/3.5

-------------------------------
14.11.2018 Kutsestandard uuendati seoses lõppeva kehtivusajaga.
Tehtud muudatused on sõnastuslikud, oodatav kompetentsus ei ole võrreldes eelmise versiooniga muutunud.
Struktuuri muudatused: varasemalt eraldi seisnud kompetentsid Kaamera ja lisatehnika valimine ning Kaamera koha valimine ja meeskonna juhendamine sisalduvad uuendatud versioonis kompetentsis Võttetehnika valimin...
e ja kasutamine (endise nimega Võttetehnika ettevalmistamine, kasutamine ja tagastamine); liideti varasemalt eraldi seisnud kompetentsid Filmimine ja valgustamine ning Filmimine liikuva kaameraga uue nimetusega Filmimine. Eraldi seisnud kompetentside Suhtlemine ning Ohutusnõuete järgimine kompetentsusnõuded lisati läbivasse kompetentsi.
Varem eraldi välja toodud teadmised kirjutati tegevusnäitajatesse.

Loe edasi
Peida
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Teleoperaator on peamiselt kaameraga töötav telemeeskonna liige, kelle töö eesmärk on kvaliteetse telepildi loomine.

Välioperaator, tase 5 võtab osa televisioonisaadete ning videovõtete filmimisest. Välioperaator töötab iseseisvalt või juhtoperaatori juhendamisel. Ta vastutab salvestatava materja...
li loomingulise ja tehnilise kvaliteedi eest ning teeb seda kõrgel professionaalsel tasemel.
Välioperaator tunneb põhjalikult televisioonikaamera tehnilisi iseärasusi, valdab valgustuse ja heli kasutamist maksimaalse tulemuse saavutamiseks ja tagab salvestatava materjali valmisoleku montaažiks.
Välioperaator võib töötada televisioonistuudiotes või ettevõtetes, mis tegelevad tele- ja/või videotoodangu loomisega. Ta hoolitseb loominguliste ideede adekvaatse teostamise eest.
Välioperaator arendab tööalaseid teadmisi läbi pideva professionaalse arengu.

Lisaks välioperaator, tase 5-le on kutsealal järgmised kutsed:
- teleoperaator, tase 4, kes töötab juhtoperaatori juhendamisel ega tööta portatiivse tehnikaga;
- juhtoperaator, tase 6, kes juhib teleoperaatorite ja teenindava tehnilise meeskonna tööd.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Võttekoha hindamine
1. Olude hindamine.
2. Võttepaiga turvalisuse hindamine.

A.2.2 Võttetehnika valimine ja kasutamine
1. Võttetehnika valimine.
2. Võttetehnika töökorda seadmine.
3. Võttetehnika korrasoleku hindamine.
4. Tehnika transportimine.
5. Töövahendite sihipärane kasutamin...
e.

A.2.3 Filmimine
1. Kaamera koha valimine.
2. Valgustehnika valimine ja valguse seadmine.
3. Kadreerimine.
4. Multikaameratöö.

A.2.4 Koostöö korraldamine
1. Võttespetsiifiline nõustamine.
2. Võtte spetsiifika kooskõlastamine.

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Teleoperaatori töötingimused on muutuvad, ta töötab nii sise- kui väliskeskkonnas.
A.4 Töövahendid
Teleoperaatori põhiline töövahend on kaamera ja selle lisavarustus.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Tööülesannetega toimetulekuks on peale mitmekülgse tehnilise taibu vajalikud ka auditiivsed ja visuaalsed võimed ning loovus. Välioperaatorina töötamise eelduseks on väga hea meeskonnatöö ja suhtlusoskus. Tööks on vajalik hea füüsiline vorm.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Välioperaator, tase 5 on tavaliselt keskharidusega, kutsealane kompetentsus on omandatud töö käigus. Soovitavalt on välioperaator eelnevalt töötanud multikaamera operaatorina.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Kaameramees, teleoperaator, operaator.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Selle kutse taotlemisel tuleb tõendada kõik kompetentsid.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Võttekoha hindamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Hindab võttekohta (nt valgus, ilmastik, võttetehnika jm) ja kinnitab selle sobivust võtte režiiplaani täitmiseks. Puuduste ilmnemisel pakub alternatiivseid lahendusi.
2. Hindab võttekohta ja kinnitab selle turvalisust. Kui võttekoht pole sobiv, pakub alternatiive võtte läbiviimiseks.
B.2.2 Võttetehnika valimine ja kasutamine 5

Tegevusnäitajad:
1. Valib võttetehnika (kaamera, objektiiv, statiiv jm) vastavalt võttekohale ja võtte iseloomule, vajadusel muudab seda võtte jooksul.
2. Seadistab võttetehnika vastavalt võtte iseloomule ja isiklikele vajadustele.
3. Kontrollib võttetehnika töökorras olekut. Vajadusel kõrvaldab puudused või teavitab nendest asjaomaseid isikuid.
4. Transpordib tehnikat turvaliselt ja säästvalt, kasutades selleks sobivaid vahendeid jm.
5. Hoiab töövahendeid turvaliselt ja kasutab säästvalt ning sihipäraselt (ei lõhu ega kahjusta), sh erinevates ilmastikuoludes ja ekstreemtingimustes.
B.2.3 Filmimine 5

Tegevusnäitajad:
1. Positsioneerib kaamera asukoha vastavalt režiiplaanile, vajadusel muudab seda kaadrikompositsiooni paremaks saavutamiseks. Analüüsib võimalikke ettetulevaid probleeme ja muudab vastavalt kaamera liikumist.
2. Valib valgustehnika lähtuvalt režiiplaanist ja võttekoha tingimustest, puudulike valgustingimuste korral pakub alternatiivseid lahendusi. Korrigeerib valguse ja häälestab kaamera vastavalt režiiplaanile, vajadusel juhendab valgustajat.
3. Määrab kompositsiooni ja fookuse lähtudes režiiplaanist. Loob koostöös režissööriga vajaliku kaadri olustiku, kasutades erinevat valgustehnikat ja kaameraseadeid.
4. Filmib, arvestades multikaamera töö põhimõtteid.
B.2.4 Koostöö korraldamine 5

Tegevusnäitajad:
1. Pakub lahendusi võttespetsiifilistele probleemidele.
2. Kooskõlastab produtsentide, režissööride, kunstnike jt osapooltega televõtte iseloomu, žanri ja stiili ning vajadusel selgitab teostust võttegrupi liikmetele.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.5 Välioperaator, tase 5 kutset läbiv kompetents 5

Tegevusnäitajad:
1. Järgib oma töös kutsealaga seotud õigusakte, sh autoriõiguse seadust.
2. Kasutab oma töös riigikeelt tasemel B1 (vt lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused). Väljendab ennast arusaadavalt ja üheselt mõistetavalt. Kasutab erialast terminoloogiat korrektselt.
3. Kasutab oma töös digioskuste osaoskusi Info haldamine, Suhtlemine digikeskkondades, Sisuloome ja Turvalisus (vt lisa 2 Digioskused).
4. Tegutseb vastutustundlikult ja eesmärgipäraselt, arvestades töötervishoiu, keskkonnahoiu ja tööohutuse reegleid. Järgib telespetsiifilisi ohutusnõudeid (kaamera ja võttetehnika kinnitamine, kaamerakraana kaal ja konstruktsioon, võttetehnika aluste stabiilsus jm).
5. Langetab kiireid ja selgeid otsuseid ka mittetäieliku info alusel (ka rasked ja riski sisaldavad otsused). Otsuste tegemisel lähtub mitmekülgsest informatsioonist. On algatusvõimeline.
6. Töötab tõhusalt meeskonnas ja selle huvides ning kohandub meeskonnaga. Arvestab teistega ja täidab oma rolli meeskonnas.
7. Loob kolleegidega head suhted ning on koostöövalmis. Hindab adekvaatselt suhtlemispartnerit ja -situatsiooni, valib asjakohase käitumis- ja väljendusviisi. Väljendab oma seisukohti hinnanguvabalt. Reageerib ootamatutele olukordadele adekvaatselt. Talub pinget ja tuleb toime tagasilöökidega. Suhtub kriitikasse mõistvalt ja suudab sellest õppida.
8. Tööülesandeid täites austab täielikult inimväärikust ning ei diskrimineeri isikuid soo, rassilise või etnilise päritolu, usutunnistuse või veendumuste, puuete, vanuse või seksuaalse sättumuse tõttu.
9. Säilitab ja arendab oma kutseoskusi. Hoiab end kursis valdkonna tehnoloogiliste muutustega.
10. Kasutab ressursse (nt aeg, töövahendid) efektiivselt ning peab kinni kellaaegadest ja tähtaegadest.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 19-14112018-1.14/6k
Kutsetegevuse valdkond: Kultuur
Vastutav kutsenõukogu: Kultuuri Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 13
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 14.11.2018
EKR tase: 5
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5
Valdkond: HARIDUS JA KULTUUR
Kutseala: Film ja televisioon
Kutse grupp: Teleoperaator
Ametite (ISCO) klassifikaator: 3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
35 Infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni tehnikud
352 Telekommunikatsiooni- ja ringhäälingutehnikud
3521 Audiovisuaal- ja ringhäälingutehnikud
ISCED klassifikaator: 02 Humanitaaria ja kunstid
021 Kunstid
0211 Audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine
EMTAK klassifikaator: J INFO JA SIDE
60 Programmid ja ringhääling
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Digioskused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Ivar Murel vabakutseline operaator
Raul Priks Eesti Rahvusringhäälingu koosseisuline operaator
Mihkel Robam Eesti Rahvusringhäälingu audiovisuaalgrupp
Andres Suurevälja Eesti Rahvusringhäälingu koosseisuline operaator
Tanel Velli-Vällik Eesti Rahvusringhäälingu koosseisuline operaator

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist