Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Juhtoperaator, tase 6
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala:
Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.

Juhtoperaator, tase 6 kutsestandard on aluseks kutsehariduse ja täiendusõppe õppekavade koostamisele ning isikute kompetentsuse hindamisele kut...
se andmisel.
Loe edasi
Peida
Nimetus: ET: Juhtoperaator, tase 6
EN: Lighting cameraman, level 6
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 24.04.2014
Kehtib kuni: 13.11.2018
Kutsestandardi versiooni number: 6
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Teleoperaatori kutsealal on neli kutset: teleoperaator, tase 4, välioperaator, tase 5, juhtoperaator, tase 6 ja operaator-lavastaja, tase 6.
Teleoperaatori töö eesmärk on kvaliteetse telepildi tootmine.

6. taseme juhtoperaator võib töötada televisioonistuudiotes või ettevõtetes, mis tegelevad ...
tele- ja/või videotoodangu loomisega. Kutsealastele teadmistele ja oskustele lisanduvad kogemused ja vilumus. Ta töötab iseseisvalt või juhib teiste operaatorite ja teenindava tehnilise meeskonna tööd. Dokumentaalse või olukirjeldusliku salvestuse puhul vastutab salvestatava materjali loomingulise ja
tehnilise kvaliteedi eest ning teeb seda kõrgel professionaalsel tasemel.
Juhtoperaator tunneb põhjalikult televisioonikaamera tehnilisi iseärasusi, valdab valguse ja heli kasutamist maksimaalse tulemuse saavutamiseks ja tagab salvestatava materjali valmisoleku montaažiks. Juhtoperaator tutvub salvestuse või saate ettevalmistamisel koos lavastaja, režissööri, kunstniku ja valgustajaga võtteplatsi(de)ga ning määrab nendega koostöös kindlaks kaamerate asukohad, vajaliku optika, filtrid, valgustehnika. Viib läbi valgusproovi. Vajadusel osaleb saate või salvestuse tegemiseks vajaliku montaažlehe koostamisel ning vastavalt sellele jagab välja kaamerameestele ülesanded.
Juhib teleoperaatorite meeskonda. Vajalik pidev enesetäiendamine.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Võttekoha hindamine
A.2.2 Kaamera ja lisatehnika valimine
A.2.3 Koostöö korraldamine
A.2.4 Võttetehnika ettevalmistamine, kasutamine ja tagastamine
A.2.5 Kaamera koha valimine ja meeskonna juhendamine
A.2.6 Filmimine ja valgustamine
A.2.7 Filmimine liikuva kaameraga
A.2.8 Juhendamine...

A.2.9 Suhtlemine
A.2.10 Ohutusnõuete järgimine

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Juhtoperaatori töötingimused on muutuvad, ta võib töötada nii sise- kui väliskeskkonnas.
A.4 Töövahendid
Juhtoperaatori põhilised töövahendid on kaamera ja statiiv.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Tööülesannetega toimetulekuks on peale mitmekülgsete tehniliste taiplikkuse vajalikud ka auditiivsed ja visuaalsed võimed ning loovus. Juhtoperaatorina töötamise eelduseks on väga hea meeskonnatöö ja suhtlemisvõime. Tööks on vajalik hea füüsiline vorm ja keskkonnataluvus.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Kõrg- või keskharidus ja regulaarne kutsealane täiendkoolitus.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Juhtoperaator
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Juhtoperaator, tase 6 kutse taotlemisel on nõutav kõigi kompetentside B.2.1-B.2.11 tõendamine.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Võttekoha hindamine 6

Tegevusnäitajad:
1. Hindab võttekohta (nt valgus, ilmastik, võttetehnika jm) ja kinnitab selle sobivust võtte režiiplaani täitmiseks. Puuduste ilmnemisel pakub alternatiivseid lahendusi.
2. Hindab võttekohta ja kinnitab selle turvalisust. Kui võttekoht pole sobiv, pakub alternatiive võtte läbiviimiseks.
B.2.2 Kaamera ja lisatehnika valimine 6

Tegevusnäitajad:
1. Valib võttetehnika vastavalt võttekohale ja võtte iseloomule.
2. Veendub, et olemasolev tehnika on sobiv võtte läbiviimiseks, lähtudes võtte režiiplaanist (näit valgus, ilmastik, võttetehnika jm). Puuduste ilmnemisel teavitab režiiplaani koostajat ja pakub välja lahendusi.
B.2.3 Koostöö korraldamine 6

Tegevusnäitajad:
1. Innustab meeskonda ning loob hea kontakti teleoperaatorite ja muu personali vahel.
2. Annab meeskonnale nõu kaamera võimalustest ja pakub lahendusi kõikidele võtet puudutavatele probleemidele.
3. On kursis võtte ajakava ja eesmärkidega ning kasutab infot parima tulemuse saavutamiseks.
B.2.4 Võttetehnika ettevalmistamine, kasutamine ja tagastamine 6

Tegevusnäitajad:
1. Enne televõttele minekut kontrollib, et tehnika oleks komplekteeritud ja testib tehnikat.
2. Transpordib tehnikat turvaliselt ja säästvalt, kasutades selleks sobivaid kotte jm.
3. Hoiab töövahendeid turvaliselt ja kasutab säästvalt ning sihipäraselt (ei lõhu ega kahjusta), sh erinevates ilmastikuoludes ja ekstreemtingimustes.
4. Kontrollib ja tagastab kogu väljastatud tehnika komplektsena. Annab vastavale personalile täpset tagasisidet kadunud ja katkise tehnika kohta.

Teadmised:
1. Erialaterminoloogia.
2. Võttetehnika ja selle kasutamine.
B.2.5 Kaamera koha valimine ja meeskonna juhendamine 6

Tegevusnäitajad:
1. Kooskõlastab televõttemeeskonnaga kaamera liikumise ja selleks kuluva aja vastavalt režiiplaanile.
2. Analüüsib võimalikke ettetulevaid probleeme ja muudab vastavalt kaamera liikumist.
3. Positsioneerib kaamera asukoha vastavalt etteantud juhistele, vajadusel muudab seda kaadrikompositsiooni paremaks saavutamiseks.
4. Jaotab võttegrupile vastutust ja ülesandeid.
5. Koordineerib võttegrupi tööd.
B.2.6 Filmimine ja valgustamine 6

Tegevusnäitajad:
1. Valib valgustehnika lähtuvalt režiiplaanist ja võttekoha tingimustest, puudulike valgustingimuste korral pakub alternatiivseid lahendusi.
2. Seab või korrigeerib valguse ja häälestab kaamera (nt valge balanss (white balance), võimendus (gain), sagedus (shutter) jm) vastaval režiiplaanile, vajadusel juhendab valgustajat.
3. Valib kompositsiooni ja fookuse, lähtudes režiiplaanist.
4. Loob koostöös režissööriga vajaliku kaadri olustiku, kasutades erinevat valgustehnikat ja kaameraseadeid.

Teadmised:
1. Valguse ja ava valgustundlikkuse põhimõtted.
2. Valgustehnika tüübid ja liigid.
3. Liikumine sise- ja välisvalgustingimustes.
4. Objektiivifiltrid ja nende kasutamine.
5. Objektiivide valimine ja nende kasutamine.
B.2.7 Filmimine liikuva kaameraga 6

Tegevusnäitajad:
1. Kaameraga turvaliselt ja sujuvalt liikudes tagab kaadri kompositsiooni ja fookuse säilimise, lähtudes režiiplaanist.
2. Tagab, et kaamera liikumiskiirus on sobiv pildi iseloomu, kaadri pikkuse, esineja liikumise, muusika tempo või mõne muu asjaoluga, lähtudes režiiplaanist.
3. Pakub lahendusi, kooskõlastab need režissööriga ja vajadusel juhendab kolleege kaamera(te) parema liikumise saavutamiseks, kui selleks on vajadus ja see on sobiv.
4. Kasutab eri tüüpi objektiive ja lisavarustust (nt mattebox jm).
5. Määrab kaamera erineva liikumise, lähtudes režiiplaanist.

Teadmised:
1. Erinev lisavarustus: relsid, steadicam, kraana jne.
2. Multikaamera töö ja juhtimise põhimõtted.
B.2.8 Juhendamine 6

Tegevusnäitajad:
1. Juhendab töötajaid, sh uusi, selgitab välja juhendatavate teadmised ja oskused ning koolitusvajaduse ettevõttest lähtuvalt.
2. Varustab juhendatavad õigeaegselt tööülesannete täitmiseks vajaliku asjakohase informatsiooniga, juhendab selgelt ja arusaadavalt.
3. Annab juhendatavale õigeaegselt tagasisidet tema tegevuse kohta, innustab ja tunnustab.
4. Kohaneb kiiresti muutuvate olukordadega, organiseerides vajadusel ümber enda ja juhendatavate töö.
5. Loob positiivse tööõhkkonna, julgustades juhendatavaid avatusele, toetades arengut ja püüdlikkust, osavõtlikkust ja vastastikust tunnustamist.
6. Vastab juhendatavate küsimustele ning lahendab tekkinud probleemid, on avatud ja abivalmis.
7. Tagab ühiste eesmärkide saavutamise, innustades, motiveerides ja tunnustades meeskonna liikmeid ja andes neile võimaluse panustada, järgides ise organisatsiooni põhiväärtusi.
8. Kogub tööülesannete kvaliteetseks ja õigeaegseks täitmiseks vajalikku informatsiooni, analüüsib, täpsustab ja tõlgendab seda.
9. Organiseerib, jälgib ja kontrollib enda ning võttegrupi tegevust, vastutab töö kvaliteedi eest.
10. Osaleb aktiivselt televõtet ettevalmistava meeskonna töös, režiiplaani ettevalmistamisel, võttetehnika ja võttemeeskonna valimisel.

Teadmised:
1. Organisatsioonikäitumise põhimõtted.
2. Juhtimise alused.
B.2.9 Suhtlemine 6

Tegevusnäitajad:
1. Suhtleb konstruktiivselt meeskonnaga parima tulemuse saavutamiseks kogu võtteperioodil.
2. Lähtub professionaalse suhtlemise põhimõtetest ning lahendab delikaatselt erinevaid, sh konfliktsituatsioone, kasutades sobivaid meetodeid.
3. Reageerib kiiresti televõttemeeskonna liikmete ja teiste osalejate vajadustele, reaktsioonidele ja tagasisidele.
4. Suhtleb televõttemeeskonna liikmete ja teiste osalejatega sõbralikult ning viisakalt lähtuvalt heast tavast ja konfidentsiaalsuse põhimõtetest.
5. Kasutab sobivat suhtlemismeetodit ja stiili, arvestades situatsiooni ja protsessis osalejate individuaalseid erinevusi, kultuuritausta ja kombeid.
6. On orienteeritud probleemide lahendamisele.
7. Väljendab ennast selgelt ja arusaadavalt.
8. Suhtlemisel kuulab tähelepanelikult.
9. Kasutab korrektset erialaterminoloogiat.
B.2.10 Ohutusnõuete järgimine 6

Tegevusnäitajad:
1. Järgib oma töös üldiseid ohutustehnikanõudeid, töötamisel jälgib ja juhendab võttemeeskonna tegevust ohutusnõuete järgimisel.
2. Hindab töökeskkonna võimalikke riske (nt libe pinnas, kõrgus, liiklus, sadamas, tehases, autoralli jm) ja töötamisel jälgib ja juhendab võttemeeskonna tegevust ohutusnõuete järgimisel.
3. Järgib teletehnika eripäraseid ohutusnõudeid (nt kaamera ja võttetehnika kinnitamine, kaamerakraana kaal ja konstruktsioon, võttetehnika aluste stabiilsus jm), töötamisel jälgib ja juhendab võttemeeskonna tegevust ohutusnõuete järgimisel.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.11 Juhtoperaator, tase 6 kutset läbiv kompetents 6

Tegevusnäitajad:
1. Järgib oma töös kutseala õigusakte.
2. Kasutab oma töös riigikeelt tasemel C1 (vt lisa 2).
3. Kasutab arvutit tasemel Moodul 1-4, Moodul 7, Moodul 12 (vt lisa 1).
4. Langetab kiireid ja selgeid otsuseid ka mittetäieliku info alusel (ka rasked ja riski sisaldavad otsused).
5. On algatusvõimeline.
6. Näitab üles huvi ja teistest arusaamist.
7. Kohandub meeskonnaga.
8. Kuulab teisi, konsulteerib nendega ja algatab suhtlemist.
9. Peab tähtsaks eetilisi tõekspidamisi ja väärtusi.
10. Suhtleb edukalt inimestega kõikidelt tasanditelt.
11. Tuleb toime konfliktidega.
12. Avaldab selgelt oma arvamust, ei varja informatsiooni ning oskab välja tuua olulisemaid arutlus punkte.
13. Räägib soravalt ja selgelt.
14. Mõjub usaldusväärselt.
15. Kasutab tehnoloogia võimalusi tööeesmärkide saavutamiseks.
16. Näitab üles vajalikul tasemel füüsilist koordinatsiooni ja vastupidavust, käelisi oskusi jne.
17. Õpib ja omandab kiiresti uued tööülesanded, meetodid, tehnikad.
18. Otsuste tegemisel lähtub mitmekülgsest informatsioonist. otsib olulist infot enne otsuse langetamist.
19. Saab uuest informatsioonist kiiresti aru, on kiire mõtlemisega.
20. Kasutab aega efektiivselt.
21. Hoiab töö ja eraelu tasakaalus.
22. Hoiab tööl positiivset meeleolu.
23. Suhtub kriitikasse mõistvalt ja suudab sellest õppida.

Teadmised:
1. Kompositsioon – kõrgtase.
2. Kaadrite monteerivus – kesktase.
3. Kaadrite valgustamine – kõrgtase.
4. Teletootmise põhimõtted.

Algtase – mõistete, faktide ja põhimõtete teadmine; põhiliste töövõtete valdamine.
Kesktase – mõistete ja faktide tõlgendamine ning võrdlemine, seoste loomine; mitmekesiste töövõtete valdamine.
Kõrgtase – analüüsimine seostatud faktide alusel, prognoosimine, järeldamine, üldistamine, hindamine; mitmekesiste keerukate töövõtete valdamine.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 19-24042014-12/6k
Kutsetegevuse valdkond: Kultuur
Vastutav kutsenõukogu: Kultuuri Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 19
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 24.04.2014
EKR tase: 6
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 6
Valdkond: HARIDUS JA KULTUUR
Kutseala: Film ja televisioon
Kutse grupp: Teleoperaator
Ametite (ISCO) klassifikaator: 3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
35 Infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni tehnikud
352 Telekommunikatsiooni- ja ringhäälingutehnikud
3521 Audiovisuaal- ja ringhäälingutehnikud
ISCED klassifikaator: 02 Humanitaaria ja kunstid
021 Kunstid
0211 Audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine
EMTAK klassifikaator: J INFO JA SIDE
60 Programmid ja ringhääling
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Arvuti kasutamise oskused
Lisa 2 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Andres Suurevälja Eesti Rahvusringhääling, operaator
Ergo Treier Eesti Rahvusringhääling, operaator
Hendrik Reindla Eesti Rahvusringhääling, tootmisteenistuse juhataja
Ivar Murel Eesti Rahvusringhääling, operaator
Mihkel Robam Eesti Rahvusringhääling, ressursihaldur
Taavo Kongi Eesti Rahvusringhääling, audiovisuaalse osakonna juhataja

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist