Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Juhtoperaator, tase 6
Tagasi: Kutsestandardid |

Nimetus: ET: Juhtoperaator, tase 6
EN: Chief camera operator, level 6
Kutsestandardi tähis: 19-14112018-1.15/7k
Kutsestandardi versiooni number: 7
Kutsestandardi versioonid:
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kutsetegevuse valdkond: Kultuur
Vastutav kutsenõukogu: Kultuuri Kutsenõukogu
Valdkond: HARIDUS JA KULTUUR
Kutseala: Film ja televisioon
Kutse grupp: Teleoperaator
Kutsenõukogu otsuse number: 13
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 14.11.2018
Kehtib alates: 14.11.2018
Kehtib kuni: 13.11.2023
EKR tase: 6
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 6
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
26 Õigus-, sotsiaal- ja kultuurivaldkonna tippspetsialistid
265 Loomingulised töötajad
2654 Filmi-, teatri- jms lavastajad ja -produtsendid
ISCED klassifikaator: 02 Humanitaaria ja kunstid
021 Kunstid
0211 Audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine
EMTAK klassifikaator: J INFO JA SIDE
60 Programmid ja ringhääling
Muudatused:
Kutsestandard uuendati seoses lõppeva kehtivusajaga.
Tehtud muudatused on sõnastuslikud, oodatav kompetentsus ei ole võrreldes eelmise versiooniga muutunud.
Struktuuri muudatused: varasemalt eraldi seisnud kompetentsid Kaamera ja lisatehnika valimine ning Kaamera koha valimine ja meeskonna juhendamine sisalduvad uuendatud versioonis kompetentsis Võttetehnika valimine ja kasutamine (endise nimega Võttetehnika ettevalmistamine, kasutamine ja tagastamine); meeskonna juhendamine lisati kompetents...
i Koostöö korraldamine; liideti varasemalt eraldi seisnud kompetentsid Filmimine ja valgustamine ning Filmimine liikuva kaameraga uue nimetusega Filmimine. Eraldi seisnud kompetentside Juhendamine, Suhtlemine ning Ohutusnõuete järgimine kompetentsusnõuded lisati läbivasse kompetentsi.
Varem eraldi välja toodud teadmised kirjutati tegevusnäitajatesse.

Loe edasi
Peida
Kutse andjad:
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Digioskused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Ivar Murel vabakutseline operaator
Raul Priks Eesti Rahvusringhäälingu koosseisuline operaator
Mihkel Robam Eesti Rahvusringhäälingu audiovisuaalgrupp
Andres Suurevälja Eesti Rahvusringhäälingu koosseisuline operaator
Tanel Velli-Vällik Eesti Rahvusringhäälingu koosseisuline operaator
Kutsekirjeldus
Kutsestandardi kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Töö kirjeldus:
Teleoperaator on peamiselt kaameraga töötav telemeeskonna liige, kelle töö eesmärk on kvaliteetse telepildi loomine.

Juhtoperaator, tase 6 võib töötada televisioonistuudiotes või ettevõtetes, mis tegelevad tele- ja/või videotoodangu loomisega. Kutsealastele teadmistele ja oskustele lisanduvad kog...
emused ja vilumus. Ta töötab iseseisvalt või juhib teiste operaatorite ja teenindava tehnilise meeskonna tööd. Ta vastutab salvestatava materjali loomingulise ja tehnilise kvaliteedi eest ning teeb seda kõrgel professionaalsel tasemel.
Juhtoperaator tunneb põhjalikult televisioonikaamera tehnilisi iseärasusi, valdab valguse ja heli kasutamist maksimaalse tulemuse saavutamiseks ja tagab salvestatava materjali valmisoleku montaažiks. Juhtoperaator tutvub salvestuse või saate ettevalmistamisel koos lavastaja, režissööri, kunstniku ja valgustajaga võtteplatsi(de)ga ning määrab nendega koostöös kindlaks kaamerate asukohad, vajalikud objektiivid, filtrid, valgustehnika jm. Vajadusel osaleb ta saate või salvestuse tegemiseks vajaliku montaažlehe koostamisel ning vastavalt sellele jagab välja kaamerameestele ülesanded.
Juhib teleoperaatorite meeskonda. Ta arendab tööalaseid teadmisi läbi pideva professionaalse arengu.

Lisaks juhtoperaator, tase 6-le on kutsealal järgmised kutsed:
- teleoperaator, tase 4 , kes kes töötab juhtoperaatori juhendamisel ega tööta portatiivse tehnikaga;
- välioperaator, tase 5, kes töötab kaameraga iseseisvalt.

Loe edasi
Peida
Tööosad:
A.2.1 Võttekoha hindamine
1. Olude hindamine.
2. Võttepaiga turvalisuse hindamine.

A.2.2 Võttetehnika valimine ja kasutamine
1. Võttetehnika valimine.
2. Võttetehnika töökorda seadmine.
3. Võttetehnika korrasoleku hindamine.
4. Tehnika transportimine.
5. Töövahendite sihipärane kasutamin...
e.

A.2.3 Filmimine
1. Kaamera koha valimine.
2. Valgustehnika valimine ja valguse seadmine.
3. Kadreerimine.
4. Multikaameratöö.

A.2.4 Koostöö korraldamine
1. Võttemeeskonna juhtimine.
2. Võttespetsiifiline nõustamine.
3. Võtte spetsiifika kooskõlastamine.

Loe edasi
Peida
Töö keskkond ja eripära: Teleoperaatori töötingimused on muutuvad, ta töötab nii sise- kui väliskeskkonnas.
Töövahendid: Teleoperaatori põhiline töövahend on kaamera ja selle lisavarustus.
Tööks vajalikud isikuomadused: Tööülesannetega toimetulekuks on peale mitmekülgsete tehniliste taiplikkuse vajalikud ka auditiivsed ja visuaalsed võimed ning loovus. Juhtoperaatorina töötamise eelduseks on väga hea meeskonnatöö ja suhtlemisvõime. Tööks on vajalik hea füüsiline vorm.
Kutsealane ettevalmistus: Juhtoperaator, tase 6 on tavaliselt kesk- või kõrgharidusega, kutsealane kompetentsus on omandatud töö käigus. Soovitavalt on juhtoperaator eelnevalt töötanud nii multikaamera operaatori kui välioperaatorina.
Enamlevinud ametinimetused: Juhtoperaator.
Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Selle kutse taotlemisel tuleb tõendada kõik kompetentsid.
Kompetentsid
  Nimetus EKR tase
Võttekoha hindamine 4
Võttetehnika valimine ja kasutamine 6
Filmimine 6
Koostöö korraldamine 6
Kutset läbivad kompetentsid
  Nimetus EKR tase
Juhtoperaator, tase 6 kutset läbiv kompetents 6

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist