Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Küünetehnik, tase 3
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala:
Selle kutsestandardi alusel võib jätkuda kutse andmine kuni 30. juunini 2018 neile isikutele, kes on õppinud vastava kutsestandardi põhjal koostatud kutseõppe õppekaval.

Alus: SA Kutsekoda juhatuse liikme korraldus nr 20/2018 11.06.2018

--------------
Kutsestandard on dokument, milles kirjeld...
atakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.

Küünetehnik, tase 3 kutsestandard on tööturu nõudmistele vastavate õppekavade koostamise ning isiku kompetentsuse hindamise alus.

Loe edasi
Peida
Nimetus: ET: Küünetehnik, tase 3
EN: Nail Technician, level 3
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 08.05.2014
Kehtib kuni: 25.04.2018
Kutsestandardi versiooni number: 5
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Küünetehnik 162217 431 Kolmanda taseme kutseõpe (vv alates 01.09.2013) 0/3 16.12.2016 Vastuvõttu ei toimu, õppimine keelatud
2 Kuressaare Ametikool Küünetehnik 195001 431 Kolmanda taseme kutseõpe (vv alates 01.09.2013) 0/3 28.02.2018 Vastuvõttu ei toimu, õppimine keelatud
3 Tartu Rakenduslik Kolledž Küünetehnik 143837 431 Kolmanda taseme kutseõpe (vv alates 01.09.2013) 0/3 11.12.2015 Vastuvõttu ei toimu, õppimine keelatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Küünetehnik modelleerib ja kaunistab kliendi küüsi, kasutades selleks mitmesuguseid tehnoloogiaid, hoolitseb kliendi käte naha ja küünte eest ning nõustab klienti.
A.2 Tööosad
A.2.1 Töökoha, seadmete ja vahendite ettevalmistamine ja korrashoid:
1) töökoha ettevalmistamine ja korrashoid;
2) koristamine ja puhastamine.
A.2.2 Kätehooldus:
1) kätenaha ja sõrmeküünte hooldamine.
A.2.3 Küünte katmine:
1) küünte katmine, kasutades akrüültehnoloogiat;
2) küünte katmine, k...
asutades kangastehnoloogiat;
3) küünte katmine, kasutades geelitehnoloogiat.
A.2.4 Teenindamine:
1) kliendiga positiivse kontakti loomine;
2) kliendi nõustamine ja teenindussituatsiooni lõpetamine.

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Valdavalt töötab küünetehnik istudes ja sundasendis. Tööaeg on paindlik, vajadusel töötatakse puhkepäevadel. Töötatakse erinevates töökeskkondades. Küünetehnik puutub oma töös kokku mitmesuguste kemikaalidega, mis võivad põhjustada allergiat nii sissehingamisel kui ka nahale või silma sattudes.
A.4 Töövahendid
Küünetehniku töövahendid on erinevad käte- ja küünehooldusvahendid, vajalik aparatuur, abi- ja isikukaitsevahendid ning kemikaalid.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Kutse nõuab sihipärast ja loomingulist suhtumist töösse, püsivust, head suhtlemisoskust, empaatiavõimet ja vastutust oma töö tulemuste eest. Oluline on käeline osavus, liigutuste täpsus ja kiirus. Küünetehniku töö nõuab pidevat enesetäiendamist.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Küünetehnikuks saab õppida kutseõppeasutuses, kursustel või töökohal.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Küünetehnik.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Küünetehniku kutse taotlemisel on nõutav kõikide kompetentside B.2.1–B.2.6 tõendamine.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Töökoha, seadmete ja vahendite ettevalmistamine ja korrashoid 3

Tegevusnäitajad:
1) planeerib tööaja vastavalt töögraafikule;
2) valmistab ette oma töökoha, varustades selle vajalike töövahendite ja toodetega;
3) hoiab oma töökoha korras vastavalt etteantud juhistele;
4) koristab oma töökoha, kasutades sobivaid puhastusaineid ja -vahendeid;
5) peseb, kuivatab, desinfitseerib ja steriliseerib töövahendid pärast kasutamist ning säilitab neid vastavalt nõuetele.

Hindamismeetod(id): test ja/või praktiline töö.
B.2.2 Kätehooldus 3

Tegevusnäitajad:
1) hindab visuaalselt käenaha ja sõrmeküünte seisukorda, vajadusel suunab kosmeetiku või nahaarsti juurde;
2) vajadusel viilib küüsi vastavalt kliendi soovile, lisab küünenahapehmendajat ja kreemitab käed, kasutades sobivaid töövahendeid ja -võtteid ning tooteid.

Hindamismeetod(id): praktiline töö.
B.2.3 Küünte katmine 3

Tegevusnäitajad:
Küünte katmine, kasutades akrüültehnoloogiat:
1) desinfitseerib enda ja kliendi käed, kasutades sobivaid tooteid ja töövõtteid;
2) valmistab kliendi küüned tööks ette, korrigeerib küünenahad, karestab küüned, vajadusel lühendab küüned, kasutades sobivaid töövahendeid ja -võtteid ning tooteid;
3) kannab küüntele akrüüli kinnitusvahendi, vajadusel paigaldab pikendamiseks kunstküüned ja lihvib need (või kasutab pikendamiseks šabloone) ning seejärel lisab akrüüli;
4) kujundab koostöös kliendiga küünele sobiva kuju, lakib või kaunistab küüned;

Küünte katmine, kasutades kangastehnoloogiat:
5) desinfitseerib enda ja kliendi käed, kasutades sobivaid tooteid ja töövõtteid;
6) valmistab kliendi küüned tööks ette, korrigeerib küünenahad, karestab küüned, vajadusel lühendab küüned, kasutades sobivaid töövahendeid ja -võtteid ning tooteid;
7) paigaldab vajadusel pikendamiseks kunstküüned ja lihvib need, annab küünele kuju;
8) ühtlustab küüne pinna, kasutades selleks liimi, kangast ja aktivaatorit, korrates sama protseduuri mitmeid kordi;
9) lakib või kaunistab küüned vastavalt kliendi soovile;

Küünte katmine, kasutades geelitehnoloogiat:
10) desinfitseerib enda ja kliendi käed, kasutades sobivaid tooteid ja töövõtteid;
11) valmistab kliendi küüned tööprotsessiks ette, korrigeerib küünenahad, karestab küüned, vajadusel lühendab küüned, kasutades sobivaid töövahendeid ja -võtteid ning tooteid;
12) paigaldab vajadusel pikendamiseks kunstküüned ja lihvib neid (või kasutab pikendamiseks šabloone), annab küünele kuju;
13) kannab küünele geeli kinnitusvahendi ja seejärel geelikihid kihid ning kuivatab need UV- või LED-lambi all;
14) ühtlustab vajadusel küüne pinna, kasutades selleks viili või kleepuva kihi eemaldajat;
15) kaunistab küüned vastavalt kliendi soovile.

Teadmised:
1) küüneanatoomia;
2) levinumad käenaha- ja küünehaigused;
3) küünetehniku toorainekeemia;
4) hügieeninõuded;
5) ergonoomika.

Hindamismeetod(id): test ja/või praktiline töö.
B.2.4 Teenindamine 3

Tegevusnäitajad:
1) kuulab tähelepanelikult kliendi soove ja ootusi teenuse suhtes, vastab küsimustele arusaadavalt;
2) tutvustab kliendile pakutavaid teenuseid;
3) suhtleb klientidega sõbralikult, lähtudes heast tavast ja konfidentsiaalsuse põhimõtetest;
4) soovitab kliendile hooldustooteid, arvestades küüne- ja käenaha seisukorda;
5) lõpetab teenindussituatsiooni positiivselt.

Hindamismeetod(id): test ja/või praktiline töö.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.5 Töökeskkonna ohutus 3

Tegevusnäitajad:
1) kannab sobivat tööriietust ja tööjalatseid vastavalt salongi nõuetele või järgib teenindusstandardit ja on korrektse välimusega;
2) järgib töötervishoiu-, tööohutus- ja tööhügieeninõudeid;
3) järgib jäätmekäitluse nõudeid, arvestades inimeste ja keskkonnaga enda ümber;
4) järgib säästliku materjalikasutuse põhimõtteid.
B.2.6 Keeleoskus 3

Tegevusnäitajad:
1) Eesti keel tasemel A2.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamisega.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 04-08052014-02/5k
Kutsetegevuse valdkond: Teenindus
Vastutav kutsenõukogu: Teeninduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 16
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 08.05.2014
EKR tase: 3
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 3
Valdkond: TEENINDUS
Kutseala: Iluteenindus
Kutse grupp: Küünetehnik
Ametite (ISCO) klassifikaator: 5 Teenindus- ja müügitöötajad
51 Isikuteenindajad
514 Iluteenindajad
5142 Iluteenindajad (v.a juuksurid)
ISCED klassifikaator: 10 Teenindus
101 Isikuteenindus
1012 Juuksuritöö ja iluteenindus
EMTAK klassifikaator: S MUUD TEENINDAVAD TEGEVUSED
96 Muu teenindus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Merike Ivask Eesti Rahvusvaheline Kosmeetikute Ühendus
Glafira Nagel OÜ Trendnails
Ülle Veskimeister OÜ Küünestuudio

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist