Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Kohtuarst, tase 8
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kohtuarst, tase 8 kutsestandard on aluseks koolitusprogrammide koostamisele ning isikute kompetentsuse hindamisele kutse andmisel.
Nimetus: ET: Kohtuarst, tase 8
EN: Forensic Medical Doctor, level 8
Spetsialiseerumised:
  • Arstlik kohtutoksikoloogiaekspert, tase 8
  • Kohtuarst-ekspert, tase 8
  • Kohtuhistoloogiaekspert, tase 8
  • Meditsiinilise kriminalistika ekspert, tase 8
Osakutsed:
Kehtib alates: 14.05.2014
Kehtib kuni: 19.04.2016
Kutsestandardi versiooni number: 4
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
8. taseme kohtuarst teeb isiku ja surnu kohtuarstlikke ekspertiise ja uuringuid ning annab igakülgse, erapooletu ja teaduslikult põhjendatud eksperdiarvamuse. Lisaks sellele tegeleb ta valdkonna arendamise, juhendite ja valdkonda puudutavate seaduste väljatöötamise ning koolitamise ja juhendamisega.... Kohtuarst, tase 8 töötab iseseisvalt ning vastutab antud eksperdiarvamuse eest ning kaitseb oma arvamust kohtus. Kohtuarst on meeskonna liige, kes juhendab abipersonali ja suhtleb kolleegide ning klientidega.

Kohtuarsti kutsealal on järgmised spetsialiseerumised:

Kohtuarst-ekspert, kes on läbinud kohtuarstiteaduse eriala residentuuri ja teeb kohtuarstlikke isiku ja surnu ekspertiise ning uuringuid.

Arstlik kohtutoksikoloogiaekspert on läbinud kohtuarstiteaduse, laborimeditsiini, farmakoloogia või muu arstliku eriala residentuuri ja saanud väljaõppe toksikoloogia valdkonnas. Ta teeb arstlikke kohtutoksikoloogilisi ekspertiise ja uuringuid.

Kohtuhistoloogiaekspert on läbinud kohtuarstiteaduse eriala või patoloogia eriala residentuuri ning saanud väljaõppe histoloogia valdkonnas. Ta teeb kohtuhistoloogilisi uuringuid.

Meditsiinilise kriminalistika ekspert on läbinud kohtuarstiteaduse eriala residentuuri ja saanud väljaõppe meditsiinilise kriminalistika ja/või kohtuantropoloogia valdkonnas. Ta teeb meditsiinilis-kriminalistilisi ekspertiise ja uuringuid.

Kohtuarsti kutsealal on ka kohtuarst, tase 7 kutse, kes teeb isiku ja surnu kohtuarstlikke ekspertiise ja uuringuid ning annab igakülgse, erapooletu ja teaduslikult põhjendatud eksperdiarvamuse.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Ekspertiiside ja uuringute tegemine
2.1.1. Ekspertiisi või uuringuga seotud dokumentidega tutvumine, lisamaterjali tellimine.
2.1.2. Ekspertiisiks või uuringuks vajaliku informatsiooni sisestamine akti.
2.1.3. Ekspertiisi ja/või uuringu läbiviimine.
2.1.4. Täiendavate uurin...
gute tegemine/tellimine ja tulemuste interpreteerimine.
2.1.5. Eksperdiarvamuse põhjenduse koostamine.
2.1.6. Eksperdiarvamuse koostamine, vastates menetleja küsimustele.
2.1.7. Tasuliste uuringute tegemine.
A.2.2 Bioloogilise materjali võtmine ekspertiisiks või uuringuks
2.2.1. Bioloogilise materjali võtmise vajalikkuse hindamine.
2.2.2. Bioloogilise materjali võtmine ja pakendamine.
2.2.3. Bioloogilise materjali saatmiseks dokumentatsiooni täitmine.
2.2.4. Tulemuste interpreteerimine.
A.2.3 Väljakutsetel osalemine
2.3.1. Isiku meditsiiniline läbivaatus.
2.3.2. Surnu vaatlus surnu leidmise kohas ja surnu muus asukohas.
2.3.3. Esialgse arvamuse andmine menetlejale.
A.2.4 Osalemine kompleks- ja/või komisjonilistes ekspertiisides
2.4.1. Kompleks- ja/või komisjonilise ekspertiisi vajalikkuse hindamine.
2.4.2. Menetleja teavitamine, ettepaneku tegemine komisjoni moodustamiseks.
2.4.3. Komisjoni liikmete töö koordineerimine.
2.4.4. Kompleks- ja/või komisjoniliste ekspertiiside tegemine.
2.4.5. Ühise eksperdiarvamuse koostamine.
2.4.6. Eriarvamusele jäämise põhjendamine.
A.2.5 Osalemine kohtuistungil
2.5.1. Kohtuistungiks ettevalmistamine.
2.5.2. Kohtuistungil esinemine.
2.5.3. Kirjalik vastamine kohtuistungil esitatud aega või ettevalmistust vajavatele küsimustele.
A.2.6 Enesearendamine ja valdkonna arendamine
2.6.1. Enese täiendamine täienduskoolitustel ja erialase kirjandusega.
2.6.2. Kohtuarsti eriala arendamine.
2.6.3. Valdkonna töö juhendite koostamine ja kaasajastamine.
2.6.4. Ettepanekute tegemine õigusaktide väljatöötamiseks ja muutmiseks.
2.6.5. Osalemine riiklikes ja/või rahvusvahelistes projektides.
2.6.6. Ettekannete tegemine riiklikel ja rahvusvahelistel konverentsidel.
2.6.7. Teadusartiklite ja/või raamatute publitseerimine.
A.2.7 Koolitamine ja juhendamine
2.7.1. Arst-residentide juhendamine.
2.7.2. Erialaste koolituste läbiviimine erinevatele sihtgruppidele.
2.7.3. Esinemine täienduskoolitustel lektorina.
2.7.4. Bakalaureuse-, magistri- või doktoritööde juhendamine.

Loe edasi
Peida
Spetsialiseerumisega seotud tööosad
Kohtuarst-ekspert
A.2.8 Isiku kohtuarstliku ekspertiisi ja uuringu tegemine
2.8.1. Isiku kohtuarstliku, sh günekoloogilise/androloogilise (ka laste) läbivaatuse tegemine.
2.8.2. Meditsiiniliste dokumentide läbitöötamine.
2.8.3. Asitõendi kirjeldamine.
2.8.4. Tervisekahjustuse hi...
ndamine, sh traumamehhanismi ja tekitamise aja määramine.
2.8.5. Terviseseisundi hindamine.
2.8.6. Raviarstide diagnoosi ja ravi õigsuse hindamine.
A.2.9 Surnu kohtuarstliku ekspertiisi ja uuringu tegemine
2.9.1. Kohtuarstliku lahangu tegemine.
2.9.2. Preparaatori ja muu abipersonali juhendamine.
2.9.3. Asitõendite kirjeldamine.
2.9.4. Lahangumaterjali väljalõikamine ja histoloogiliste preparaatide interpreteerimine.
2.9.5. Kohtuarstliku diagnoosi vormistamine.
2.9.6. Surma põhjuse, surma aja ja tervisekahjustuse tekkemehhanismi määramine.
2.9.7. Arstliku surmateatise vormistamine.
Arstlik kohtutoksikoloogiaekspert
A.2.10 Toksilise aine toime hindamise ekspertiisi ja uuringu tegemine
2.10.1. Toksilise aine toime hindamine surnu ekspertiisil või uuringul.
2.10.2. Asitõendite kirjeldamine.
2.10.3. Toksilise aine toimest tekkinud tervisekahjustuse hindamine isikul.
2.10.4. Kohtuarsti konsulteerimine.
A.2.11 Narkootiliste ainete suurte ja väikeste koguste hindamine
2.11.1. Kohtukeemia ekspertiisiaktide läbitöötamine.
2.11.2. Joovet tekitava narkootiliste/psühhotroopsete ainete annuse kindlakstegemine.
A.2.12 Joobe tuvastamine
2.12.1. Joobe tuvastamine kliinilise leiu ja /või dokumentide alusel.
2.12.2. Alkoholi/narkootilise aine kontsentratsiooni sündmuse hetkele tagasiarvutamine.
Kohtuhistoloogiaekspert
A.2.13 Histoloogiliste preparaatide interpreteerimine
2.13.1. Lisavärvingute valimine.
2.13.2. Histoloogilise uuringu vastuse ja histoloogilise diagnoosi vormistamine.
2.13.3. Histoloogialaborantide tegevuse juhendamine, histoloogiliste preparaatide kvaliteedi tagamine.
2.13.4. Kohtuarsti konsulteerimine.
2.13.5. Histoloogia valdkonna arendamine.
Meditsiinilise kriminalistika ekspert
A.2.14 Meditsiinilise kriminalistika ekspertiiside ja uuringute tegemine
2.14.1. Skeletiluude alusel surnu soo, vanuse, surma aja ja vigastuste tekkemehhanismide kindlaksmääramine.
2.14.2. Isiku vanuse määramine.
2.14.3. Eksperimentaalne vigastuste tekitamine ja vigastuste rekonstruktsioon traumamehhanismi kindlakstegemiseks.
2.14.4. Kohtuarsti konsulteerimine.

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Kohtuarsti tööaeg on fikseeritud tööaeg, vajadusel osaleb ta isiku või surnu vaatlusel väljaspool tööaega. Töö on pingeline ja nõuab vaimset pingutust. Tööülesannete täitmisel puutub ta kokku bioloogilise ja keemilise ohuga. Kohtuarst töötab sisetingimustes, vajadusel uuritava asukohas (nt kinnipida...misasutus, meditsiiniasutus, välitingimustes).
Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Kohtuarst kasutab oma töös meditsiinilisi erivahendeid ja isiku kaitsevahendeid vastavalt spetsialiseerumisele, IKT-vahendeid ja tarkvara vastavalt spetsialiseerumisele.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Kohtuarsti töös on vajalikud ausus, objektiivsus, korrektsus, stressitaluvus, koostöö- ja vastutusvõime, hea analüüsi- ja otsustusvõime ning iseseisvus.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Kohtuarst, tase 8 on läbinud arstiteaduse õppekava ning omab vastavat diplomit, on läbinud residentuuri vastavalt spetsialiseerumisele:
kohtuarst-ekspert - kohtuarstiteadus;
arstlik kohtutoksikoloogiaekspert - kohtuarstiteadus, laborimeditsiin, farmakoloogia või muu arstlik eriala, väljaõpe toksik...
oloogia valdkonnas;
kohtuhistoloogiaekspert – kohtuarstiteadus või patoloogia, väljaõpe histoloogia valdkonnas;
meditsiinilise kriminalistika ekspert – kohtuarstiteadus, väljaõpe meditsiinilise kriminalistika ja/või kohtuantropoloogia valdkonnas.

Loe edasi
Peida
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Kohtuarst, kohtuarst-ekspert, arst-toksikoloog, histoloog, patoloog, meditsiinilise kriminalistika ekspert, kohtuantropoloog.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
Kohtuarst, tase 8 kutse taotlemisel tuleb tõendada kompetentsid järgnevalt:
kõigile on kohustuslikud kompetentsid B.2.1 – B.2.7 ja läbiv kompetents B.2.15 ning spetsialiseerumisega seotud kompetentside hulgast tuleb valida vähemalt üks spetsialiseerumine:
kohtuarst-ekspert, kompetentsid B.2.8 ja...
B.2.9;
arstlik kohtutoksikoloogiaekspert, kompetentsid B.2.10 – B.2.12;
kohtuhistoloogiaekspert, kompetents B.2.13;
meditsiinilise kriminalistika ekspert, kompetents B.2.14.

Loe edasi
Peida
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Ekspertiiside ja uuringute tegemine 8

Tegevusnäitajad:
1) tutvub ekspertiisimäärusega/uuringu saatekirjaga ja muude ekspertiisiks/uuringuks esitatud materjalidega; tutvub visuaalselt ekspertiisi või uuringu objektiga; kontrollib ekspertiisi-/ uuringumaterjalide ja saatedokumentide omavahelist vastavust; vastuolude või puudujääkide ilmnemisel taotleb materjalide täiendamist/parandamist; tellib lisamaterjali vastavalt vajadusele või suhtleb menetlejaga täiendava teabe/materjalide saamiseks;
2) sisestab ekspertiisiks või uuringuks vajaliku informatsiooni akti vastavalt õigusaktidele ja juhenditele;
3) teeb keeruka kohtuarstliku ekspertiisi ja/või uuringu vastavalt juhenditele ja õigusaktidele, kasutades selleks ettenähtud vahendeid;
4) teeb või tellib täiendava uuringu, lähtudes juhenditest; vastavalt täiendavate uuringute vastustele interpreteerib tulemused;
5) koostab eksperdiarvamuse põhjenduse, tuginedes lähteandmetele, uuringute kirjeldusele, esitatud materjalidele ja õigusaktidele;
6) koostab oma eriteadmistest lähtuvalt erapooletu eksperdiarvamuse/uuringuvastuse, vastates menetleja küsimustele;
7) teeb uuringu vastavalt juhenditele ja õigusaktidele, kasutades selleks ettenähtud vahendeid; koostab oma eriteadmistest lähtuvalt erapooletu uuringuvastuse.

Hindamismeetod(id): portfoolio, eneseanalüüs, vestlus.
B.2.2 Bioloogilise materjali võtmine ekspertiisiks või uuringuks 8

Tegevusnäitajad:
1) hindab ekspertiisiks või uuringuks bioloogilise materjali võtmise vajalikkust/võimalikkust, arvestades eesmärki, kasutades kinnitatud metoodikat; töötab välja uusi meetodeid bioloogilise materjali võtmiseks;
2) võtab ekspertiisiks või uuringuks vajaliku bioloogilise materjali vastavalt juhenditele; tagab materjali pakendamise vastavalt juhenditele ning selle säilimise vastavalt transportimise viisile; kasutab materjali võtmiseks ja pakendamiseks ettenähtud vahendeid; juhendab/õpetab kohtuarste bioloogilise materjali võtmise uute meetodite kasutamisel;
3) täidab bioloogilise materjali saatmiseks vajaliku dokumentatsiooni vastavalt juhenditele;
4) vastavalt uuringute vastustele interpreteerib tulemused; kasutab tulemust ekspertiisi/uuringu tegemisel.

Hindamismeetod(id): portfoolio, eneseanalüüs, vestlus.
B.2.3 Väljakutsetel osalemine 7

Tegevusnäitajad:
1) teeb isiku meditsiinilise läbivaatuse vastavalt õigusaktidele, arvestades toimunud sündmust ja kasutades selleks ettenähtud vahendeid; fikseerib tulemuse kokkulepitud korras;
2) teeb surnu vaatluse surnu leidmise kohas või muus surnu asukohas vastavalt juhendile, kasutades selleks ettenähtud vahendeid;
3) annab menetlejale esialgse arvamuse, tuginedes objektiivse leiu ja vaatluse tulemustele; konsulteerib menetlejat sündmusepõhiselt.

Hindamismeetod(id): portfoolio, eneseanalüüs, vestlus.
B.2.4 Osalemine kompleks- ja/või komisjonilistes ekspertiisides 8

Tegevusnäitajad:
1) ekspertiisimääruse ja saadetud materjalide läbitöötamisel hindab kompleks- ja/või komisjonilise ekspertiisi vajalikkust, tuginedes lähteandmetele ja olemasolevale ekspertiisimaterjalile;
2) teavitab kompleks- ja/või komisjonilise ekspertiisi vajalikkusest menetlejat; teeb menetlejale ettepaneku komisjoni moodustamiseks, arvestades ekspertiisiks vajaminevat kompetentsi ja pädevust;
3) koordineerib komisjoni liikmete tööd, kutsudes komisjoni kokku, tehes kokkuvõtte olemasolevatest ekspertiisimaterjalidest, informeerides menetlejat täiendavate materjalide vajalikkusest jne, järgides ajakava;
4) teeb kompleks- ja/või komisjonilise ekspertiisi vastavalt juhenditele ja õigusaktidele, kasutades selleks ettenähtud vahendeid;
5) valmistab ette ühise eksperdiarvamuse vastavalt menetleja küsimustele ning kooskõlastab selle komisjoni liikmetega;
6) eriarvamusele jäädes põhjendab teistele ekspertidele oma arvamust ja erimeelsuse püsimisel koostab eraldi eksperdiarvamuse, milles põhjendab oma arvamuse lahknevust.

Hindamismeetod(id): portfoolio, eneseanalüüs, vestlus.
B.2.5 Osalemine kohtuistungil 8

Tegevusnäitajad:
1) vaatab läbi ekspertiisi-/ uuringumaterjalid; valmistub kohtuistungiks ette vastavalt eelinformatsioonile, tutvub erialase kirjandusega; komisjoniliste ekspertiiside puhul esindab kokkuleppel komisjoni eksperdiarvamust;
2) ilmub kohtu kutsel kohtusse; vastab menetlusosaliste ja kohtu poolt esitatud ekspertiisiakti sisu selgitavatele küsimustele; annab talle esitatud küsimustes teaduslikult põhjendatud arvamuse; väljendub selgelt ning oskab esile tuua olulise;
3) otsustab vastamise viisi ja põhjendab küsimustele vastamiseks vajalikku lisaaega; vastab esitatud küsimustele kirjalikult; vajadusel teeb taotluse täiendava ekspertiisi määramiseks.

Hindamismeetod(id): portfoolio, eneseanalüüs, vestlus.
B.2.6 Enesearendamine ja valdkonna arendamine 8

Tegevusnäitajad:
1) täiendab ennast täienduskoolitustel ja hoiab ennast kursis erialase kirjandusega; tutvustab koolitusmaterjale kolleegidele ja jagab kolleegidega uuemat erialast teavet; teeb sisekoolitustel ettekandeid, kasutades täienduskoolitustel ning erialasest kirjandusest omandatut;
2) kontrollib kohtuarsti erialaga seotud töö kvaliteeti vastava komisjoni liikme või juhina, koostades kvaliteedikontrolli ülesandeid; osaleb kohtuarstide seltsi töös, tehes ettekandeid; tutvustab ning selgitab kohtuarsti tööd meedias; osaleb eriala arendamise ja erialaga seotud komisjonide töös riiklikul ja/või rahvusvahelisel tasandil;
3) koostab vastavalt eriala arengule valdkonna töö juhendeid; hindab juhendite kaasajastamise vajadust ning teeb ettepanekuid paranduste sisseviimiseks;
4) hoiab end kursis ekspertiisi valdkonda reguleerivate juhendite ja õigusaktidega; analüüsib nende kitsaskohti ja teeb ettepanekuid õigusaktides paranduste tegemiseks või uute õigusaktide väljatöötamiseks;
5) projektide olemasolul osaleb riiklikes või rahvusvahelistes projektides ja/või juhib projekte või osaleb projekti juhtrühmas;
6) teeb riiklikel ja rahvusvahelistel konverentsidel erinevas vormis erialaseid ettekandeid;
7) avaldab erialaseid teadusartikleid ja/või raamatu peatükke või monograafiaid.

Hindamismeetod(id): portfoolio, eneseanalüüs, vestlus.
B.2.7 Koolitamine ja juhendamine 8

Tegevusnäitajad:
1) juhendab residentide olemasolul arst-residente erialases väljaõppes;
2) osaleb ekspertiisivaldkonna koolitusvajaduse hindamisel; koostab koolitusmaterjale, arvestades koolituse sisu ja eesmärki ning sihtrühma vajadusi; viib sõltuvalt eesmärgist läbi eriala tutvustavaid koolitusi erinevatele sihtgruppidele;
3) teeb oma erialaga seotud teemadel ettekandeid ning esineb täienduskoolitustel arstidele, menetlejatele ja teistele; viib läbi praktilisi koolitusi koostööpartneritele;
4) juhendab võimalusel üliõpilasi bakalaureuse-, magistri- või doktori õppeastmes.

Teadmised:
1) täiskasvanute koolitamise põhimõtted.

Hindamismeetod(id): portfoolio, eneseanalüüs, vestlus.
Spetsialiseerumistega seotud kompetentsid
Kutse taotlemisel tuleb spetsialiseerumisega seotud kompetentside hulgast valida vähemalt üks spetsialiseerumine: kohtuarst-ekspert, kompetentsid B.2.8 ja B.2.9; arstlik kohtutoksikoloogiaekspert, kompetentsid B.2.10 – B.2.12; kohtuhistoloogiaekspert, kompetents B.2.13; meditsiinilise kriminal...istika ekspert, kompetents B.2.14.
Loe edasi
Peida
Kohtuarst-ekspert, tase 8
    Kompetents EKR tase
B.2.8 Isiku kohtuarstliku ekspertiisi ja uuringu tegemine 8

Tegevusnäitajad:
1) teeb isiku kohtuarstliku, sh günekoloogilise/ androloogilise läbivaatuse vastavalt juhenditele, kasutades selleks ettenähtud vahendeid; dokumenteerib andmed vastavalt juhenditele, kasutades eestikeelset terminoloogiat;
2) töötab läbi isiku kohtuarstliku ekspertiisi ja uuringu tegemiseks esitatud meditsiinilise dokumentatsiooni; konsulteerib vajadusel teiste meditsiinieriala spetsialistidega;
3) kirjeldab vajadusel asitõendit; hindab vigastuse morfoloogiliste tunnuste vastavust asitõendi omadustele; vajadusel tagab asitõendi pakendamise ja saadab edasi uuringuteks vastavalt juhendile;
4) hindab tervisekahjustuse olemasolu, tekkimise viisi, vajadusel tervisekahjustuse seost terviseseisundiga, eluohtlikkust/kestust jm ning määrab tervisekahjustuse tekitamise aja, tuginedes erialastele ja üldmeditsiinilistele teadmistele ning lähtudes isiku meditsiinilisest läbivaatusest ja/või olemasolevatest meditsiinilistest dokumentidest;
5) hindab isiku terviseseisundit lähtuvalt isiku meditsiinilisest läbivaatusest ja/või olemasolevatest meditsiinilistest dokumentidest; annab hinnangu isiku võimelisuse kohta osaleda menetlustoimingutes ja kanda karistust; teeb keerukaid ekspertiise, kaasates vajadusel teiste meditsiinierialade spetsialiste;
6) hindab meditsiinitöötajate tegevuse õigsust, lähtudes meditsiinilistest dokumentidest ja/või isiku läbivaatusest, Eesti ja rahvusvahelistest ravijuhenditest ja üldisest heast meditsiinitavast.

Hindamismeetod(id): portfoolio, eneseanalüüs, vestlus.
B.2.9 Surnu kohtuarstliku ekspertiisi ja uuringu tegemine 7

Tegevusnäitajad:
1) teeb surnu kohtuarstliku lahangu vastavalt juhenditele; dokumenteerib andmed vastavalt juhenditele, kasutades eestikeelset terminoloogiat;
2) juhendab ja kontrollib preparaatori ja muu abipersonali tööd; korraldab ekspertiisiks või uuringuks vajaliku bioloogilise materjali võtmise vastavalt juhenditele;
3) kirjeldab asitõendit; hindab vigastuse morfoloogiliste tunnuste vastavust asitõendi omadustele; vajadusel tagab asitõendi pakendamise ja saadab edasi uuringuteks vastavalt juhendile;
4) võtab koetükid histoloogiliseks uuringuks; vajadusel arhiveerib võetud materjali, kasutades selleks ettenähtud vahendeid; hindab histoloogilisi muutusi ja interpreteerib tulemused;
5) vormistab kohtuarstliku diagnoosi vastavalt juhenditele, tuginedes erialastele ja üldmeditsiinilistele teadmistele;
6) määrab surma põhjuse, tuginedes olemasolevatele lähteandmetele, lahanguleiule, täiendavatele uuringutele, ekspertiisimaterjalidele ning juhenditele; vajadusel hindab tervisekahjustuse olemasolu, tekkimise viisi, tekitamise aega, eluohtlikkust/kestust jm, tuginedes olemasolevatele lähteandmetele, lahanguleiule, täiendavatele uuringutele, ekspertiisimaterjalidele ning juhenditele;
7) vormistab nõuetekohase arstliku surmateatise.

Hindamismeetod(id): portfoolio, eneseanalüüs, vestlus.
 
Arstlik kohtutoksikoloogiaekspert, tase 8
    Kompetents EKR tase
B.2.10 Toksilise aine toime hindamise ekspertiisi ja uuringu tegemine 8

Tegevusnäitajad:
1) hindab toksilise aine põhjuslikku seost surmaga toksikoloogia labori tulemuste ja lahanguleidude alusel; võimalusel arvutab surma põhjustanud toksilise aine annused, arvestades toksilise aine kontsentratsioone bioloogilises materjalis ja surnu eripärasid; mürgistuste kahtlusel osaleb võimalusel koos kohtuarstiga lahangu tegemisel; erijuhtudel otsib võimalusi määrata bioloogilisest materjalist toksilist ainet väljaspool oma asutuse laborit;
2) kirjeldab isikul või surnuga kaasas olevat võimalikku toksilist toimet põhjustavat asitõendit ning vajadusel saadab aine laborisse uuringuteks vastavalt juhenditele; hindab tervisekahjustuse tekke võimalikkust, lähtudes toksiliste ainete riskianalüüsidest;
3) hindab vastavalt juhenditele isiku toksilisest ainest põhjustatud tervisekahjustust, lähtudes isiku anamneesist, läbivaatusest ja meditsiinidokumentatsioonist; kirjeldab toksilise aine toimet ja toime kestust lähtuvalt toksilise aine toimemehhanismist ja manustamisviisist; osaleb meditsiinitöötajate tegevuse õigsuse hindamise komisjoni töös, lähtudes meditsiinilistest dokumentidest ja/või isiku läbivaatusest, Eesti ja rahvusvahelistest ravijuhenditest ja üldisest heast meditsiinitavast;
4) konsulteerib kohtuarsti aine toksilisuse, toimemehhanismi, manustamisviiside ning toksilise annuse osas, viidates vajadusel erialasele kirjandusele; nõustab proovimaterjalide võtmist toksilise aine uuringuks.

Hindamismeetod(id): portfoolio, eneseanalüüs, vestlus.
B.2.11 Narkootiliste ainete suurte ja väikeste koguste hindamine 7

Tegevusnäitajad:
1) töötab läbi kohtukeemia narkootiliste ainete ekspertiisiaktid; küsib vajadusel kohtukeemia eksperdilt ekspertiisi läbiviimiseks vajalikke sündmuspõhiseid lisaandmeid;
2) teeb kindlaks joovet tekitavate narkootiliste või psühhotroopsete ainete ühekordsed annused, lähtudes erialase kirjanduse andmetest; arvutab narkootilistest või psühhotroopsest ainest kümnele inimesele joovet põhjustavad annused, lähtudes ühekordsest annusest; kirjeldab uute narkootiliste ainete toimeid ja manustamisviise.

Hindamismeetod(id): portfoolio, eneseanalüüs, vestlus.
B.2.12 Joobe tuvastamine 7

Tegevusnäitajad:
1) tuvastab narkootilisest või psühhotroopsest ainest tingitud joovet/häirunud terviseseisundit isikul vastavalt juhenditele; teeb dokumentide alusel ekspertiise, tuvastamaks joovet narkootilisest või psühhotroopsest ainest;
2) arvutab vere alkoholi/narkootilise või psühhotroopse aine kontsentratsiooni tagasi sündmuse hetkele, kasutades menetluse käigus fikseeritud andmeid.

Hindamismeetod(id): portfoolio, eneseanalüüs, vestlus.
 
Kohtuhistoloogiaekspert, tase 8
    Kompetents EKR tase
B.2.13 Histoloogiliste preparaatide interpreteerimine 8

Tegevusnäitajad:
1) hindab lisavärvingute tegemise vajadust, arvestades surma põhjust, tervisekahjustuse olemasolu ja histoloogilist leidu; valib vajadusel diagnoosi täpsustamiseks sobiva lisavärvingu;
2) kirjeldab histoloogilist leidu ja vormistab nõuetekohase histoloogilise diagnoosi;
3) juhendab ja kontrollib histoloogialabori personali histoloogiliste preparaatide tegemisel;
4) vajadusel konsulteerib kohtuarsti histoloogilise leiu diagnoosimisel;
5) töötab välja/rakendab uusi histoloogiliste uuringute meetodeid; teeb ettepanekuid vajalike aparaatide uuendamiseks ja kaasajastamiseks.

Hindamismeetod(id): portfoolio, eneseanalüüs, vestlus.
 
Meditsiinilise kriminalistika ekspert, tase 8
    Kompetents EKR tase
B.2.14 Meditsiinilise kriminalistika ekspertiiside ja uuringute tegemine 8

Tegevusnäitajad:
1) kirjeldab ja loetleb esitatud bioloogilised materjalid ja asitõendid; teeb luude/objektide vaatluse ja fotografeerib need; teeb võrdlusanalüüsi põhjal järelduse luude kuuluvusest inimesele; võimalusel teeb kindlaks surnu või luude sookuuluvuse ja vanuse, kasutades visuaalset vaatlust, antropoloogilisi mõõtmisi jm uurimismeetodeid; kirjeldab surnu/luude eritunnuseid, võtab võrdlusmaterjali surnu identifitseerimiseks; võimalusel võrdleb bioloogilist materjali isiku fotodega;
2) teeb isiku läbivaatuse, kaasates teiste meditsiinierialade spetsialiste; hindab radioloogiliste ja vajadusel teiste meditsiiniliste uuringute tulemusi ning teeb otsuse isiku oletatava vanuse kohta;
3) traumamehhanismi kindlakstegemiseks võrdleb vigastusi inimese riietel ja kehal; vajadusel tekitab ise oletatava esemega võrdlevaid vigastusi riietele või muule materjalile; võimalusel teeb kindlaks vigastuse tekitanud eseme;
4) tutvub kohtuarsti lahangu/ekspertiisiaktiga ja konsulteerib kohtuarsti võimaliku vigastust tekitanud eseme ja/või vigastuste tekkemehhanismi osas, tuginedes erialastele ja üldmeditsiinilistele teadmistele.

Hindamismeetod(id): portfoolio, eneseanalüüs, vestlus.

Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.15 Kohtuarst, tase 8 kutset läbiv kompetents 8

Tegevusnäitajad:
1) kasutab oma töös eesti keelt tasemel C1 ja vähemalt ühte võõrkeelt tasemel B2 (vt lisa 1 "Keelte oskustasemete kirjeldused");
2) kasutab oma töös arvutit tasemetel: Moodul 1 – Info- ja sidetehnoloogia, Moodul 2 – Arvuti kasutamine ja failihaldus, Moodul 3 – Tekstitöötlus, Moodul 4 – Arvutustabelid, Moodul 5 – Andmebaaside kasutamine, Moodul 6 – Esitlus, Moodul 7 – Veebisirvimine ja suhtlus, Moodul 12 – Turvalisus (vt lisa 2 „Arvuti kasutamise oskused");
3) hoiab end kursis ekspertiisi puudutavate seaduste ja määrustega, järgib ekspertiiside tegemisel seadusandlust; järgib konfidentsiaalsuse nõudeid seadustest lähtuvalt;
4) järgib oma töös EKEI eetika põhimõtteid ning arsti eetikat.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 18-14052014-2.2/4k
Kutsetegevuse valdkond: Vara- ja Isikukaitse
Vastutav kutsenõukogu: Õigus- ja Sisekaitse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 15
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 14.05.2014
EKR tase: 8
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 8
Valdkond: VARA- JA ISIKUKAITSE
Kutseala: Justiits- ja kohtuteenistused
Kutse grupp: Kohtuarst-ekspert
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
22 Tervishoiu tippspetsialistid
221 Arstid
2212 Eriarstid
ISCED klassifikaator: 10 Teenindus
103 Turvateenused
1032 Vara- ja isikukaitse
EMTAK klassifikaator: O AVALIK HALDUS JA RIIGIKAITSE; KOHUSTUSLIK SOTSIAALKINDLUSTUS
84 Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Arvuti kasutamise oskused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Heldi Kase Eesti Kohtuekspertiisi Instituut (EKEI) Lääne-Eesti kohtuarstlik ekspertiisiosakond
Merike Rump EKEI kvaliteeditalitus
Anastassia Tšernova EKEI Põhja Eesti kohtuarstlik osakond
Mailis Tõnisson EKEI Lõuna-Eesti kohtuarstlik ekspertiisiosakond
Marika Väli EKEI, Tartu Ülikool

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist