Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Kohtuarst, tase 8
Tagasi: Kutsestandardid |

Nimetus: ET: Kohtuarst, tase 8
EN: Forensic Medical Doctor, level 8
Kutsestandardi tähis: 26-06112018-1.2/6k
Kutsestandardi versiooni number: 6
Kutsestandardi versioonid:
Spetsialiseerumised:
  • Arstlik kohtutoksikoloogiaekspert, tase 8
  • Kohtuarst-ekspert, tase 8
  • Kohtuhistoloogiaekspert, tase 8
  • Meditsiinilise kriminalistika (kohtuantropoloogia) ekspert, tase 8
Osakutsed:
Kutsetegevuse valdkond: Vara- ja Isikukaitse
Vastutav kutsenõukogu: Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu
Valdkond: VARA- JA ISIKUKAITSE
Kutseala: Justiits- ja kohtuteenistused
Kutse grupp: Kohtuarst-ekspert
Kutsenõukogu otsuse number: 11
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 06.11.2018
Kehtib alates: 01.03.2019
Kehtib kuni: 29.02.2024
EKR tase: 8
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 8
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
22 Tervishoiu tippspetsialistid
221 Arstid
2212 Eriarstid
ISCED klassifikaator: 10 Teenindus
103 Turvateenused
1032 Vara- ja isikukaitse
EMTAK klassifikaator: O AVALIK HALDUS JA RIIGIKAITSE; KOHUSTUSLIK SOTSIAALKINDLUSTUS
84 Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus
Muudatused:
Kutsestandard uuendati tulenevalt lõppevast kehtivusajast. Uuendamisel parendati sõnastust ja täpsustati kompetentsusnõudeid.
Kutse andjad:
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Digioskused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Heldi Kase Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi Lääne-Eesti kohtuarstlik ekspertiisiosakond, Eesti Kohtuarstide Selts
Krista Reinek Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi arendus- ja personalitalitus
Merike Rump Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi kvaliteeditalitus
Mailis Tõnisson Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi Lõuna-Eesti kohtuarstlik ekspertiisiosakond
Marika Väli Tartu Ülikooli bio- ja siirdemeditsiini instituut, patoloogilise anatoomia ja kohtuarstiteaduse osakond
Kutsekirjeldus
Kutsestandardi kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Töö kirjeldus:
8. taseme kohtuarst teeb isiku ja surnu kohtuarstlikke ekspertiise või uuringuid, lahanguid ning annab igakülgse, erapooletu ja teaduslikult põhjendatud eksperdiarvamuse. Lisaks sellele tegeleb ta valdkonna arendamise, juhendite ja valdkonda puudutavate seaduste väljatöötamise ning koolitamise ja ju...hendamisega. Kohtuarst, tase 8 töötab iseseisvalt ning vastutab antud eksperdiarvamuse eest ning kaitseb oma arvamust kohtus. Kohtuarst on meeskonna liige, kes juhendab abipersonali ja suhtleb kolleegide ning klientidega.

Kohtuarsti kutsealal on järgmised spetsialiseerumised:

Kohtuarst-ekspert, kes on läbinud kohtuarstiteaduse eriala residentuuri ja teeb kohtuarstlikke isiku ja surnu ekspertiise, uuringuid ning lahanguid.

Arstlik kohtutoksikoloogiaekspert on läbinud kohtuarstiteaduse, laborimeditsiini, farmakoloogia või muu arstliku eriala residentuuri ja saanud väljaõppe toksikoloogia valdkonnas. Ta teeb arstlikke kohtutoksikoloogilisi ekspertiise ja uuringuid.

Kohtuhistoloogiaekspert on läbinud kohtuarstiteaduse eriala või patoloogia eriala residentuuri ning saanud väljaõppe histoloogia valdkonnas. Ta teeb kohtuhistoloogilisi uuringuid.

Meditsiinilise kriminalistika (kohtuantropoloogia) ekspert on läbinud kohtuarstiteaduse eriala residentuuri ja saanud väljaõppe meditsiinilise kriminalistika ja/või kohtuantropoloogia valdkonnas. Ta teeb meditsiinilis-kriminalistilisi (kohtuantropoloogilisi) ekspertiise ja uuringuid.

Kohtuarsti kutsealal on ka kohtuarst, tase 7 kutse, kes teeb isiku ja surnu kohtuarstlikke ekspertiise ja uuringuid ning annab igakülgse, erapooletu ja teaduslikult põhjendatud eksperdiarvamuse.

Loe edasi
Peida
Tööosad:
A.2.1 Ekspertiiside ja uuringute tegemine
1. Ekspertiisi või uuringuga seotud dokumentidega tutvumine, lisamaterjali tellimine.
2. Ekspertiisiks või uuringuks vajaliku informatsiooni sisestamine akti.
3. Ekspertiisi ja/või uuringu läbiviimine.
4. Täiendavate uuringute tegemine/tellimine ja tule...
muste interpreteerimine.
5. Eksperdiarvamuse põhjenduse koostamine.
6. Eksperdiarvamuse koostamine, vastates menetleja küsimustele.
7. Tasuliste uuringute tegemine.

A.2.2 Bioloogilise materjali võtmine ekspertiisiks või uuringuks
1. Bioloogilise materjali võtmise vajalikkuse hindamine.
2. Bioloogilise materjali võtmine ja pakendamine.
3. Bioloogilise materjali saatmiseks dokumentatsiooni täitmine.
4. Tulemuste interpreteerimine.

A.2.3 Väljakutsetel osalemine
1. Isiku meditsiiniline läbivaatus.
2. Surnu vaatlus surnu leidmise kohas ja surnu muus asukohas.
3. Esialgse arvamuse andmine menetlejale.

A.2.4 Osalemine kompleks- ja/või komisjonilistes ekspertiisides
1. Kompleks- ja/või komisjonilise ekspertiisi vajalikkuse hindamine.
2. Menetleja teavitamine, ettepaneku tegemine komisjoni moodustamiseks.
3. Komisjoni liikmete töö koordineerimine.
4. Kompleks- ja/või komisjoniliste ekspertiiside tegemine.
5. Ühise eksperdiarvamuse koostamine.
6. Eriarvamusele jäämise põhjendamine.

A.2.5 Osalemine kohtuistungil
1. Kohtuistungiks valmistumine.
2. Kohtuistungil esinemine.
3. Kirjalik vastamine kohtuistungil esitatud aega või ettevalmistust vajavatele küsimustele.

A.2.6 Enesearendamine ja valdkonna arendamine
1. Enese täiendamine täienduskoolitustel ja erialase kirjandusega.
2. Kohtuarsti eriala arendamine.
3. Ettepanekute tegemine regulatsioonide väljatöötamiseks ja muutmiseks.
4. Osalemine riiklikes ja/või rahvusvahelistes projektides.
5. Ettekannete tegemine riiklikel ja rahvusvahelistel konverentsidel.
6. Teadusartiklite ja/või raamatute publitseerimine.

A.2.7 Koolitamine ja juhendamine
1. Arst-residentide ja ekspertide juhendamine.
2. Erialaste koolituste läbiviimine erinevatele sihtgruppidele.
3. Esinemine lektorina.
4. Bakalaureuse-, magistri- või doktoritööde juhendamine.

Loe edasi
Peida
Spetsialiseerumisega seotud tööosad:
Kohtuarstlik ekspertiis
A.2.8 Isiku kohtuarstliku ekspertiisi ja uuringu tegemine
1. Isiku kohtuarstliku, sh günekoloogilise/androloogilise (ka laste) läbivaatuse tegemine.
2. Meditsiiniliste dokumentide läbitöötamine.
3. Vigastuse vastavuse hindamine asitõendile.
4. Tervisekahjustuse hindamin...
e, sh traumamehhanismi ja tekitamise aja määramine.
5. Terviseseisundi hindamine.
6. Meditsiinitöötajate tegevuse hindamine.
7. Kohtuarstliku ekspertiisi valdkonna arendamine.

A.2.9 Surnu kohtuarstliku ekspertiisi ja lahangu tegemine
1. Kohtuarstliku lahangu tegemine.
2. Abipersonali juhendamine.
3. Vigastuse vastavuse hindamine asitõendile.
4. Lahangumaterjali väljalõikamine ja histoloogiliste preparaatide interpreteerimine.
5. Kohtuarstliku diagnoosi vormistamine.
6. Surma põhjuse, surma aja ja tervisekahjustuse tekkemehhanismi määramine.
7. Arstliku surmateatise vormistamine.
8. Kohtuarstliku ekspertiisi valdkonna arendamine.

Arstlik kohtutoksikoloogiaekspertiis
A.2.10 Toksilise aine toime hindamise ekspertiisi ja uuringu tegemine
1. Toksilise aine toime hindamine surnu ekspertiisil või uuringul.
2. Asitõendite kirjeldamine.
3. Toksilise aine toimest tekkinud tervisekahjustuse hindamine isikul.
4. Kohtuarsti konsulteerimine.
5. Arstliku kohtutoksikoloogia valdkonna arendamine.

A.2.11 Narkootiliste ainete suurte ja väikeste koguste hindamine
1. Kohtukeemia ekspertiisiaktide läbitöötamine.
2. Joovet tekitava narkootiliste/psühhotroopsete ainete annuse kindlakstegemine.

A.2.12 Joobe tuvastamine
1. Joobe tuvastamine kliinilise leiu ja /või dokumentide alusel.
2. Alkoholi/narkootilise aine kontsentratsiooni sündmuse hetkele tagasiarvutamine.

Kohtuhistoloogiaekspertiis
A.2.13 Histoloogiliste preparaatide interpreteerimine
1. Histoloogilise uuringu vastuse ja histoloogilise diagnoosi vormistamine.
2. Lisavärvingute valimine.
3. Histoloogialaborantide tegevuse juhendamine, histoloogiliste preparaatide kvaliteedi tagamine.
4. Kohtuarsti konsulteerimine.
5. Histoloogia valdkonna arendamine.

Meditsiinilise kriminalistika (kohtuantropoloogia) ekspertiis
A.2.14 Meditsiinilise kriminalistika (kohtuantropoloogia) ekspertiiside ja uuringute tegemine
1. Skeletiluude alusel surnu soo, skeletiluude vanuse, surma aja ja vigastuste tekkemehhanismide kindlaksmääramine.
2. Isiku vanuse määramine.
3. Eksperimentaalne vigastuste tekitamine ja vigastuste rekonstruktsioon traumamehhanismi kindlakstegemiseks.
4. Kohtuarsti konsulteerimine.
5. Meditsiinilise kriminalistika (kohtuantropoloogia) valdkonna arendamine.

Loe edasi
Peida
Töö keskkond ja eripära:
Kohtuarsti tööaeg on fikseeritud tööaeg, vajadusel osaleb ta isiku või surnu vaatlusel väljaspool tööaega. Töö on pingeline ja nõuab vaimset pingutust. Tööülesannete täitmisel puutub ta kokku bioloogilise ja keemilise ohuga. Kohtuarst töötab sisetingimustes, vajadusel uuritava asukohas (nt kinnipida...misasutus, meditsiiniasutus, välitingimustes).
Loe edasi
Peida
Töövahendid: Kohtuarst kasutab oma töös meditsiinilisi erivahendeid ja isiku kaitsevahendeid vastavalt spetsialiseerumisele, IKT-vahendeid ja tarkvara vastavalt spetsialiseerumisele.
Tööks vajalikud isikuomadused: Kohtuarsti töös on vajalikud ausus, objektiivsus, korrektsus, stressitaluvus, koostöö- ja vastutusvõime, hea analüüsi- ja otsustusvõime ning iseseisvus.
Kutsealane ettevalmistus:
Kohtuarst, tase 8 on läbinud arstiteaduse õppekava ning omab vastavat diplomit, on läbinud residentuuri vastavalt spetsialiseerumisele:
kohtuarst-ekspert – kohtuarstiteadus;
arstlik kohtutoksikoloogiaekspert – kohtuarstiteadus, laborimeditsiin, farmakoloogia või muu arstlik eriala, väljaõpe toksik...
oloogia valdkonnas;
kohtuhistoloogiaekspert – kohtuarstiteadus või patoloogia, väljaõpe histoloogia valdkonnas;
meditsiinilise kriminalistika (kohtuantropoloogia) ekspert – kohtuarstiteadus, väljaõpe meditsiinilise kriminalistika ja/või kohtuantropoloogia valdkonnas.

Loe edasi
Peida
Enamlevinud ametinimetused: Kohtuarst, kohtuarst-ekspert, arst-toksikoloog, histoloog, patoloog, meditsiinilise kriminalistika ekspert (kohtuantropoloog).
Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
Kohtuarst, tase 8 kutse taotlemisel tuleb tõendada kompetentsid järgnevalt: kõigile on kohustuslikud kompetentsid B.2.1 – B.2.7 ja läbiv kompetents B.2.15 ning spetsialiseerumisega seotud kompetentside hulgast tuleb valida vähemalt üks spetsialiseerumine: kohtuarst-ekspert, kompetentsid B.2.8 ja ...B.2.9; arstlik kohtutoksikoloogiaekspert, kompetentsid B.2.10 – B.2.12; kohtuhistoloogiaekspert, kompetents B.2.13; meditsiinilise kriminalistika ekspert, kompetents B.2.14.
Loe edasi
Peida
Kompetentsid
  Nimetus EKR tase
Ekspertiiside ja uuringute tegemine 8
Bioloogilise materjali võtmine ekspertiisiks või uuringuks 8
Väljakutsetel osalemine 7
Osalemine kompleks- ja/või komisjonilistes ekspertiisides 8
Osalemine kohtuistungil 8
Enesearendamine ja valdkonna arendamine 8
Koolitamine ja juhendamine 8
Spetsialiseerumistega seotud kompetentsid
Kutse taotlemisel tuleb spetsialiseerumisega seotud kompetentside hulgast valida vähemalt üks spetsialiseerumine: kohtuarst-ekspert, kompetentsid B.2.8 ja B.2.9; arstlik kohtutoksikoloogiaekspert, kompetentsid B.2.10 – B.2.12; kohtuhistoloogiaekspert, kompetents B.2.13; meditsiinilise kriminali...stika ekspert, kompetents B.2.14.
Loe edasi
Peida
Kohtuarst-ekspert, tase 8
  Kompetents EKR tase
Isiku kohtuarstliku ekspertiisi ja uuringu tegemine 8
Surnu kohtuarstliku ekspertiisi ja lahangu tegemine 8
 
Arstlik kohtutoksikoloogiaekspert, tase 8
  Kompetents EKR tase
Toksilise aine toime hindamise ekspertiisi ja uuringu tegemine 8
Narkootiliste ainete suurte ja väikeste koguste hindamine 8
Joobe tuvastamine 8
 
Kohtuhistoloogiaekspert, tase 8
  Kompetents EKR tase
Histoloogiliste preparaatide interpreteerimine 8
 
Meditsiinilise kriminalistika (kohtuantropoloogia) ekspert, tase 8
  Kompetents EKR tase
Meditsiinilise kriminalistika (kohtuantropoloogia) ekspertiiside ja uuringute tegemine 8

Kutset läbivad kompetentsid
  Nimetus EKR tase
Kohtuarst, tase 7 kutset läbiv kompetents 8

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist