Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Mesinik, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Nimetus: ET: Mesinik, tase 4
EN: Beekeeper, level 4
Kutsestandardi tähis: 11-05062014-04/1k
Kutsestandardi versiooni number: 1
Kutsestandardi versioonid:
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kutsetegevuse valdkond: Toiduainetööstus ja Põllumajandus
Vastutav kutsenõukogu: Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu
Valdkond: PÕLLUMAJANDUS, KALANDUS, METSANDUS, TOIDUAINETÖÖSTUS
Kutseala: Mesindus
Kutse grupp: Mesinik
Kutsenõukogu otsuse number: 24
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 05.06.2014
Kehtib alates: 05.06.2014
Kehtib kuni: 04.06.2019
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Ametite (ISCO) klassifikaator: 6 Põllumajanduse, metsanduse, kalanduse ja jahinduse oskustöölised
61 Põllumajanduse oskustöölised
612 Loomakasvatuse oskustöölised
6123 Mesinikud ja siidiussikasvatajad
ISCED klassifikaator: 08 Põllumajandus, metsandus, kalandus ja veterinaaria
081 Põllumajandus
0811 Põllundus ja loomakasvatus
EMTAK klassifikaator: A PÕLLUMAJANDUS, METSAMAJANDUS JA KALAPÜÜK
01 Taime- ja loomakasvatus, jahindus ja neid teenindavad tegevusalad
Muudatused:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Aivar Raudmets mesinik
Marje Riis mesindusõpetaja
Aita Sauemägi SA Innove
Jaanus Tull Eesti Mesinike Liit
Aili Taal Taali Mesila OÜ
Tõnis Taal Taali Mesila OÜ
Kutsekirjeldus
Kutsestandardi kasutusala:
Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.

Mesinik, tase 4 kutsestandard on aluseks tööturu nõudmistele vastavate koolituskavade ja õppeprogrammide koostamiseks ning isikute hindamiseks ...
kutse andmisel.
Loe edasi
Peida
Töö kirjeldus:
Mesiniku kutsed on kahel tasemel: mesinik, tase 4 ja mesinik, tase 5.

Mesinik, tase 4 on oskustöötaja, kelle töö eesmärgiks on mesilasperede aastaringne hooldamine erinevate tarutüüpidega, sealhulgas erinevate korpustarutüüpidega (madal raam, kõrge raam), mesinduseinventari korrasoleku tagamine n...
ing osalemine tootmis- ja turustamisprotsessis.

Mesinik, tase 4 on võimeline töötama iseseisvalt ja vastutab oma töölõigu eest. Ta hindab ja analüüsib oma teadmiste taset ning on võimeline tegema ettepanekuid töötulemuste parendamiseks.
Töötamisel mesinikuna tuleb kasuks juhilubade olemasolu.

Loe edasi
Peida
Tööosad:
A.2.1. Mesilasperede hooldamine aastaringselt - kevadised hooldustööd
1.1 Mesilaste kevadise puhastuslennu hindamine
1.2 Kevadise pearevisjoni läbiviimine
1.3 Töö nõrkade ja väikeste mesilaperedega
1.4 Tarude puhastamine, desinfitseerimine ja perede ümbertõstmine
1.5 Kevadine täiend- ja ergutus...
söötmine
1.6 Kevadine perede laiendamine
1.7 Mesilaspere kevadine ravi
1.8 Kahjuritõkete paigaldamine

A.2.2. Mesilasperede hooldamine aastaringselt - suvised hooldustööd
2.1 Suvine perede laiendamine
2.2 Sülemlemise vältimine
2.3 Sülemite alla toomine ja tarusse paigutamine
2.4 Mesilasema ülesotsimine
2.5 Uue ema andmine peresse
2.6 Uute mesilasperede moodustamine
2.7 Mesilaspere terviseseisundi hindamine

A.2.3. Mesilasperede hooldamine aastaringselt - sügisesed hooldustööd
3.1 Mesilaspere koondamine ja talvepesa moodustamine
3.2 Mesilasperede likvideerimine, ühendamine või tugevdamine
3.3 Talviste söödavarude hindamine
3.4 Mesilasperede sügisene täiendussöötmine
3.5 Tarude talveks ettevalmistamine
3.6 Mesilaspere sügisene ravi
3.7 Sügisese puhastuslennu soodustamine

A.2.4. Mesilasperede hooldamine aastaringselt - talvised hooldustööd
4.1 Talvine jooksev kontrollimine välisvaatlusena
4.2 Perede kuulamine ja pudersöödaga abistamine kevad-talvel

A.2.5. Inventari ettevalmistamine
5.1 Tarude, kärjeraamide ja söödanõude korrastamine, puhastamine ja desinfitseerimine
5.2 Suitsiku materjali varumine ja ettevalmistamine
5.3 Uute tarude ehitamine ja/või ostmine
5.4 Uute raamide kokkulöömine, traatimine, kärjetamine

A.2.6. Kärjemajandus
6.1 Kärgede sorteerimine
6.2 Kärgede ladustamine ja säilitamine
6.3 Kärjepõhjade (kunstkärje) vajaduse hindamine ja soetamine
6.4 Kärgede varumine
6.5 Mittekõlbulike kärgede vahaks sulatamine

A.2.7. Mesilasemade kasvatamine
7.1 Emaperede ja leseperede valimine
7.2 Vageldusmaterjali valimine
7.3 Ammperede moodustamine
7.4 Vageldamine
7.5 Paarumisperede moodustamine
7.6 Mesilasemade paarumise kontrollimine
7.7 Mesilasema otsimine ja puuristamine
7.8 Mesilasema andmine peresse
7.9 Mesilasemade vahetamine ja vanade emade hävitamine
7.10 Paarumisperede ühendamine põhiperedega

A.2.8. Mesindussaaduste tootmine - mee tootmine
8.1 Korpuste või raamide paigutuste muutmine korpustarudes
8.2 Magasinide paigutuste muutmine lamavtarudes
8.3 Mee küpsuse hindamine mesilasperes ja meekärgede võtmine
8.4 Mee kärgedest eraldamine
8.5 Mee kurnamine ja selitamine
8.6 Kärjekaanetisest mee eraldamine
8.7 Meeproovide võtmine analüüsideks
8.8 Mee ladustamine ja säilitamine
8.9 Mee pakendamine ja märgistamine
8.10 Mee käitlemisseadmete korrashoid ja hooldamine
8.11 Mesilasperede ettevalmistamine ja transportimine korjele ja tagasi
8.12 Korjetaimede kaardistamine

A.2.9. Mesindussaaduste tootmine - vaha tootmine
9.1 Kärjepõhjade ülesehitamise soodustamine kärjemajanduse parandamiseks
9.2 Kärgede sulatamine vahaks ja ohutustehnika järgimine

A.2.10. Mesilaspere haiguste tundmine ja ravimine
10.1 Varroatoosi nakatumise ulatuse kindlakstegemine ja ravimine
10.2 Mesilaste taru langetise proovide võtmine ning saatmine laborisse haiguste seireks
10.3 Nakkushaiguste eristamine mittenakkushaigustest, mesilaste, kärje- ja meeproovide laborisse esitamine
10.4 Haiguse ulatuse kindlakstegemine ja loomaarsti teavitamine
10.5 Mesila tervisekaardi ja ravimiarvestuse pidamine

A.2.11. Mesilasperede kaitsmine kahjurite eest
11.1 Väikekahjurite ennetamine
11.2 Tarude kaitsmine tihaste, nugise, rähni, hiirte jt eest
11.3 Kahjustuste likvideerimine ja tarude parandamine
11.4 Väikekahjurite tõrjumine

A.2.12. Mesila majandamine
12.1 Äriplaani koostamine
12.2 Mesila tasuvuse arvestamine
12.3 Meevurritamise ja meemüügi arvestuse pidamine
12.4 Tööajakulu optimeerimine

Loe edasi
Peida
Töö keskkond ja eripära:
Töö eripäraks on üksinda töötamine ja iseseisvalt otsuste vastuvõtmine.
Mesiniku töö sõltub aastaaegadest ja ilmastikust, ta peab arvestama mesinduse aastaaegadega (mesiniku kevad, suvi, sügis, talv). Töö toimub nii väli- kui sisetingimustes, vajadusel ka puhkepäevadel ja pühade ajal.
Mesinik talu...
b mesilaste nõelamist ja oskab arvestada sellega seonduva allergiaohuga.
Mesiniku töö on füüsiliselt raske ning eeldab ergonoomikareeglitest kinnipidamist.

Loe edasi
Peida
Töövahendid:
Enamlevinud mesindusinventar: konkspeitel, suitsik, taruhari, puhur, taru-, vurri- ja söötmissüsteemid ning mee pakendamis- ja vahasulatamissüsteemid.
Isikukaitsevahendid: näovari ja muu kaitseriietus.
Muud töövahendid: elektri- ja puidutööriistad, aiatööriistad (niidukid jms), transpordivahendid ...
(auto jms), pesu- ja desinfektsioonivahendid.
Loe edasi
Peida
Tööks vajalikud isikuomadused:
Mesiniku töö eeldab ettevõtlikkust, innovaatilist mõtlemist, iseseisvust ja otsustusvõimet, ta on korrektne ja vastutusvõimeline.
Oluline on füüsiline vastupidavus ja koormustaluvus. Mesiniku töös tuleb kasuks hea nägemine, kuulmine ja lõhnatundlikkus.
Mesiniku töö eeldab stressitaluvust. Soovitav...
ateks iseloomuomadusteks on rahulikkus ja kannatlikkus.
Loe edasi
Peida
Kutsealane ettevalmistus: Mesinikuks saab õppida kutseõppeasutuses, vastavasisulise täienduskoolituse läbimisel või kogenud mesiniku juhendamisel. Soovitav haridustase on keskharidus.
Enamlevinud ametinimetused: Mesinik
Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks: Toiduainete käitlemine nõuab tervisetõendit vastavalt toiduseadusele.
Töötamine loomadega nõuab tervisetõendit vastavalt loomatauditõrje seadusele.
Töötamine liikurmasinatega nõuab juhtimisõigust vastavalt liiklusseadusele.
Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Mesinik, tase 4 kutse taotlemisel on nõutav kõikide kompetentside B.2.1–B.2.13 tõendamine.
Kompetentsid
  Nimetus EKR tase
Mesilasperede hooldamine aastaringselt- kevadised hooldustööd 4
Mesilasperede hooldamine aastaringselt- suvised hooldustööd 4
Mesilasperede hooldamine aastaringselt- sügisesed hooldustööd 5
Mesilasperede hooldamine aastaringselt- talvised hooldustööd 4
Inventari ettevalmistamine 4
Kärjemajandus 5
Mesilasemade kasvatamine 5
Mesindussaaduste tootmine- mee tootmine 4
Mesindussaaduste tootmine- vaha tootmine 4
Mesilaspere haiguste tundmine ja ravimine 4
Mesilasperede kaitsmine kahjurite eest 4
Mesila majandamine 4
Kutset läbivad kompetentsid
  Nimetus EKR tase
Mesinik, tase 4 kutset läbiv kompetents 4

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist