Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Mesinik, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala:
Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.

Mesinik, tase 4 kutsestandard on aluseks tööturu nõudmistele vastavate koolituskavade ja õppeprogrammide koostamiseks ning isikute hindamiseks ...
kutse andmisel.
Loe edasi
Peida
Nimetus: ET: Mesinik, tase 4
EN: Beekeeper, level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 05.06.2014
Kehtib kuni: 04.06.2019
Kutsestandardi versiooni number: 1
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Mesiniku kutsed on kahel tasemel: mesinik, tase 4 ja mesinik, tase 5.

Mesinik, tase 4 on oskustöötaja, kelle töö eesmärgiks on mesilasperede aastaringne hooldamine erinevate tarutüüpidega, sealhulgas erinevate korpustarutüüpidega (madal raam, kõrge raam), mesinduseinventari korrasoleku tagamine n...
ing osalemine tootmis- ja turustamisprotsessis.

Mesinik, tase 4 on võimeline töötama iseseisvalt ja vastutab oma töölõigu eest. Ta hindab ja analüüsib oma teadmiste taset ning on võimeline tegema ettepanekuid töötulemuste parendamiseks.
Töötamisel mesinikuna tuleb kasuks juhilubade olemasolu.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1. Mesilasperede hooldamine aastaringselt - kevadised hooldustööd
1.1 Mesilaste kevadise puhastuslennu hindamine
1.2 Kevadise pearevisjoni läbiviimine
1.3 Töö nõrkade ja väikeste mesilaperedega
1.4 Tarude puhastamine, desinfitseerimine ja perede ümbertõstmine
1.5 Kevadine täiend- ja ergutus...
söötmine
1.6 Kevadine perede laiendamine
1.7 Mesilaspere kevadine ravi
1.8 Kahjuritõkete paigaldamine

A.2.2. Mesilasperede hooldamine aastaringselt - suvised hooldustööd
2.1 Suvine perede laiendamine
2.2 Sülemlemise vältimine
2.3 Sülemite alla toomine ja tarusse paigutamine
2.4 Mesilasema ülesotsimine
2.5 Uue ema andmine peresse
2.6 Uute mesilasperede moodustamine
2.7 Mesilaspere terviseseisundi hindamine

A.2.3. Mesilasperede hooldamine aastaringselt - sügisesed hooldustööd
3.1 Mesilaspere koondamine ja talvepesa moodustamine
3.2 Mesilasperede likvideerimine, ühendamine või tugevdamine
3.3 Talviste söödavarude hindamine
3.4 Mesilasperede sügisene täiendussöötmine
3.5 Tarude talveks ettevalmistamine
3.6 Mesilaspere sügisene ravi
3.7 Sügisese puhastuslennu soodustamine

A.2.4. Mesilasperede hooldamine aastaringselt - talvised hooldustööd
4.1 Talvine jooksev kontrollimine välisvaatlusena
4.2 Perede kuulamine ja pudersöödaga abistamine kevad-talvel

A.2.5. Inventari ettevalmistamine
5.1 Tarude, kärjeraamide ja söödanõude korrastamine, puhastamine ja desinfitseerimine
5.2 Suitsiku materjali varumine ja ettevalmistamine
5.3 Uute tarude ehitamine ja/või ostmine
5.4 Uute raamide kokkulöömine, traatimine, kärjetamine

A.2.6. Kärjemajandus
6.1 Kärgede sorteerimine
6.2 Kärgede ladustamine ja säilitamine
6.3 Kärjepõhjade (kunstkärje) vajaduse hindamine ja soetamine
6.4 Kärgede varumine
6.5 Mittekõlbulike kärgede vahaks sulatamine

A.2.7. Mesilasemade kasvatamine
7.1 Emaperede ja leseperede valimine
7.2 Vageldusmaterjali valimine
7.3 Ammperede moodustamine
7.4 Vageldamine
7.5 Paarumisperede moodustamine
7.6 Mesilasemade paarumise kontrollimine
7.7 Mesilasema otsimine ja puuristamine
7.8 Mesilasema andmine peresse
7.9 Mesilasemade vahetamine ja vanade emade hävitamine
7.10 Paarumisperede ühendamine põhiperedega

A.2.8. Mesindussaaduste tootmine - mee tootmine
8.1 Korpuste või raamide paigutuste muutmine korpustarudes
8.2 Magasinide paigutuste muutmine lamavtarudes
8.3 Mee küpsuse hindamine mesilasperes ja meekärgede võtmine
8.4 Mee kärgedest eraldamine
8.5 Mee kurnamine ja selitamine
8.6 Kärjekaanetisest mee eraldamine
8.7 Meeproovide võtmine analüüsideks
8.8 Mee ladustamine ja säilitamine
8.9 Mee pakendamine ja märgistamine
8.10 Mee käitlemisseadmete korrashoid ja hooldamine
8.11 Mesilasperede ettevalmistamine ja transportimine korjele ja tagasi
8.12 Korjetaimede kaardistamine

A.2.9. Mesindussaaduste tootmine - vaha tootmine
9.1 Kärjepõhjade ülesehitamise soodustamine kärjemajanduse parandamiseks
9.2 Kärgede sulatamine vahaks ja ohutustehnika järgimine

A.2.10. Mesilaspere haiguste tundmine ja ravimine
10.1 Varroatoosi nakatumise ulatuse kindlakstegemine ja ravimine
10.2 Mesilaste taru langetise proovide võtmine ning saatmine laborisse haiguste seireks
10.3 Nakkushaiguste eristamine mittenakkushaigustest, mesilaste, kärje- ja meeproovide laborisse esitamine
10.4 Haiguse ulatuse kindlakstegemine ja loomaarsti teavitamine
10.5 Mesila tervisekaardi ja ravimiarvestuse pidamine

A.2.11. Mesilasperede kaitsmine kahjurite eest
11.1 Väikekahjurite ennetamine
11.2 Tarude kaitsmine tihaste, nugise, rähni, hiirte jt eest
11.3 Kahjustuste likvideerimine ja tarude parandamine
11.4 Väikekahjurite tõrjumine

A.2.12. Mesila majandamine
12.1 Äriplaani koostamine
12.2 Mesila tasuvuse arvestamine
12.3 Meevurritamise ja meemüügi arvestuse pidamine
12.4 Tööajakulu optimeerimine

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Töö eripäraks on üksinda töötamine ja iseseisvalt otsuste vastuvõtmine.
Mesiniku töö sõltub aastaaegadest ja ilmastikust, ta peab arvestama mesinduse aastaaegadega (mesiniku kevad, suvi, sügis, talv). Töö toimub nii väli- kui sisetingimustes, vajadusel ka puhkepäevadel ja pühade ajal.
Mesinik talu...
b mesilaste nõelamist ja oskab arvestada sellega seonduva allergiaohuga.
Mesiniku töö on füüsiliselt raske ning eeldab ergonoomikareeglitest kinnipidamist.

Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Enamlevinud mesindusinventar: konkspeitel, suitsik, taruhari, puhur, taru-, vurri- ja söötmissüsteemid ning mee pakendamis- ja vahasulatamissüsteemid.
Isikukaitsevahendid: näovari ja muu kaitseriietus.
Muud töövahendid: elektri- ja puidutööriistad, aiatööriistad (niidukid jms), transpordivahendid ...
(auto jms), pesu- ja desinfektsioonivahendid.
Loe edasi
Peida
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Mesiniku töö eeldab ettevõtlikkust, innovaatilist mõtlemist, iseseisvust ja otsustusvõimet, ta on korrektne ja vastutusvõimeline.
Oluline on füüsiline vastupidavus ja koormustaluvus. Mesiniku töös tuleb kasuks hea nägemine, kuulmine ja lõhnatundlikkus.
Mesiniku töö eeldab stressitaluvust. Soovitav...
ateks iseloomuomadusteks on rahulikkus ja kannatlikkus.
Loe edasi
Peida
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Mesinikuks saab õppida kutseõppeasutuses, vastavasisulise täienduskoolituse läbimisel või kogenud mesiniku juhendamisel. Soovitav haridustase on keskharidus.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Mesinik
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Toiduainete käitlemine nõuab tervisetõendit vastavalt toiduseadusele.
Töötamine loomadega nõuab tervisetõendit vastavalt loomatauditõrje seadusele.
Töötamine liikurmasinatega nõuab juhtimisõigust vastavalt liiklusseadusele.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Mesinik, tase 4 kutse taotlemisel on nõutav kõikide kompetentside B.2.1–B.2.13 tõendamine.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Mesilasperede hooldamine aastaringselt- kevadised hooldustööd 4

Tegevusnäitajad:
1) hindab visuaalselt puhastuslennu kulgu, fikseerides mesilasperede aktiivse kevadise arengu alguse;
2) viib läbi kevadise pearevisjoni, hinnates visuaalselt haudme hulka ja kvaliteeti, langetise kogust, pesa puhtust, sööda kogust ja kvaliteeti, mesilaspere seisundit haiguste suhtes ning andes hinnangu talvitumise kvaliteedile;
3) likvideerib, ühendab või tugevdab nõrgad või väikesed mesilaspered, arvestades mesilasperede arenguperspektiivi;
4) puhastab ja desinfitseerib tarude seinad, põhjad ja vahelauad kraapides, pestes ning desinfitseerides lubatud puhastusvahenditega; tõstab mesilaspered ümber puhastesse ja desinfitseeritud tarudesse või korpustesse, lähtudes taru seisukorrast ja arvestades ilmastikuoludega;
5) söödab täiendavalt mesilasperesid pudersöödaga (kandi), meekärgedega või suhkrulahusega, lähtudes sööda hulgast tarus, mesilaspere tugevusest, ilmastikuoludest ja puhastuslennu toimumisest;
6) laiendab mesilasperesid, lisades kärgi mesilasema munemisruumi suurendamiseks ja mee paigutamiseks;
7) ravib mesilasperesid lubatud vahenditega, lähtudes juhistest;
8) paigaldab tõkkeid karude ja sipelgate eemalehoidmiseks, järgides tööohutuse ja keskkonnakaitse nõudeid.

Teadmised:
1) puhastuslennu olemus;
2) mesilaspere bioloogia;
3) mesilaspere haigused, sh mesilaste talvise hukkumise põhjused;
4) erinevate tarude ja raamide tüübid ning nendega mesindamise põhimõtted;
5) mesilaste söötade liigid;
6) mesilaste jootmise vahendid ja joogivee lisandid;
7) tervisekaardi olemus ja vajalikkus;
8) desinfektsioonivahendite liigid ja omadused;
9) tööohutuse ja keskkonnakaitse nõuded.

Hindamismeetod(id):
praktiline töö või kombineeritud meetod
B.2.2 Mesilasperede hooldamine aastaringselt- suvised hooldustööd 4

Tegevusnäitajad:
1) laiendab mesilasperesid, lisades kärgi mesilasema munemisruumi suurendamiseks ning nektari ja õietolmu paigutamiseks, lähtudes korjetingimustest ja mesilaspere arengust; eraldab haudmeala meealast, kasutades mesilasema eraldusvõret ja lähtudes mesilaspere arengust;
2) väldib sülemlemist mesilaspere õigeaegse laiendamise ja sülemlemiskainete mesilasemade kasutamisega;
3) toob sülemi (nt puu otsast, maja räästast vm) alla ja paigutab sülemeid tarusse, lähtudes sülemi asukohast ja suurusest;
4) leiab mesilasema mesilasperest, puuristab või hävitab ja asendab uue mesilasemaga, lähtudes mesilasema otsimise eesmärgist ja meetoditest;
5) annab uue mesilasema mesilasperesse, kasutades vastavaid meetodeid ja lähtudes mesilaspere bioloogiast;
6) moodustab uusi mesilasperesid, kasutades vastavaid meetodeid;
7) hindab mesilaspere terviseseisundit, lähtudes mesilaspere olukorrast.

Teadmised:
1) mesilaspere bioloogia;
2) sülemlemise vältimise meetodid;
3) mesilasema otsimise meetodid;
4) mesilasema andmise meetodid;
5) erinevate tarude ja raamide tüübid ning nendega mesindamise põhimõtted;
6) mesilasperede moodustamise meetodid (poolitamine, lendpered, idupered ehk võrsikpered jm meetodid);
7) mesilaspere haigused;
8) mesilaste korjebaas ja korjetaimede omadused;
9) mesila tervisekaardi olemus ja vajalikkus.

Hindamismeetod(id):
praktiline töö või kombineeritud meetod
B.2.3 Mesilasperede hooldamine aastaringselt- sügisesed hooldustööd 5

Tegevusnäitajad:
1) eemaldab liigsed kärjed, moodustades talvepesa korjeta perioodi üleelamiseks, lähtudes mesilaspere bioloogiast, mee liigist, korje lõppemisest ja päeva pikkusest;
2) likvideerib, ühendab või tugevdab nõrgad mesilaspered, arvestades mesilasperede arenguperspektiivi;
3) hindab mesilaspere söödavarusid täiendava söödavajaduse väljaselgitamiseks, arvestades mesilaspere suurust;
4) varustab mesilaspered söödanõudega, valmistab suhkrulahuse või ostab valmis talvesööda, transpordib mesilasse ja doseerib mesilasperedesse, lähtudes täiendussööda vajadusest;
5) valmistab mesilasperedega tarud talveks ette, paigaldab pesakattematid ja kaitsevõrgud kahjurite tõrjeks;
6) teeb sügisese varroatoosi ravi, lähtudes nakkusastmest ja erinevatest ravimeetoditest ning täidab ravimikaardi;
7) soodustab mesilaspere sügisest puhastuslendu, luues tingimused noorte mesilaste väljalennuks.

TTeadmised:
1) mesilaspere bioloogia;
2) mesinduse aastaaegade (kevad, suvi, sügis, talv) eripärad;
3) mesilaste korjebaas ja korjetaimede omadused;
4) erinevate tarude ja raamide tüübid ning nendega mesindamise põhimõtted;
5) söödakoguse arvutamise põhimõtted ja sööda doseerimise meetodid;
6) talveks valmistumise meetodid;
7) varroatoosi ravimeetodid;
8) mesilaste kahjurite liigid;
9) mesilasperede vaheline vargus ja selle vältimine.

Hindamismeetod(id):
praktiline töö või kombineeritud meetod
B.2.4 Mesilasperede hooldamine aastaringselt- talvised hooldustööd 4

Tegevusnäitajad:
1) teeb jooksvalt ja visuaalselt tarude välisvaatlust, lähtudes ilmastikuoludest, võimalikust kahjurite olemasolust ja tarutüübist;
2) kuulab peresid kevad-talvel ja vajadusel abistab pudersöödaga, arvestades talvekobara käitumist.

Teadmised:
1) erinevate tarude ja raamide tüübid ning nendega mesindamise põhimõtted;
2) mesilaste kahjurite liigid;
3) talvekobara olemus.

Hindamismeetod(id):
praktiline töö või kombineeritud meetod
B.2.5 Inventari ettevalmistamine 4

Tegevusnäitajad:
1) korrastab, puhastab ja desinfitseerib tarusid, kärjeraame ja söödanõusid, lähtudes materjalist ja desinfektsioonimeetoditest;
2) varub ja valmistab ette suitsiku materjali, lähtudes suitsu kvaliteedist ning arvestades tööohutuse, tervise- ja keskkonnakaitse ning tuleohutuse nõudeid;
3) ostab või ehitab uued tarud, planeerides järgmise mesindushooaja vajadust;
4) valmistab uued raamid, paneb traadid, kinnitab kärjepõhja (kunstkärg) raamitraadile, lähtudes järgmise mesindushooaja vajadusest.

Teadmised:
1) erinevate tarude ja raamide tüübid ning materjalid;
2) desinfektsioonivahendid ja -meetodid, tööohutuse ja keskkonnakaitse ning tuleohutuse nõuded;
3) raamitüübid;
4) söödanõu tüübid;
5) suitsiku materjalid;
6) mesindushooaja kestvus ja olemus (pikkus ja intensiivsus).

Hindamismeetod(id):
praktiline töö või kombineeritud meetod
B.2.6 Kärjemajandus 5

Tegevusnäitajad:
1) sorteerib kärjed välimuse järgi kõlblikeks ja mittekõlblikeks;
2) ladustab ja säilitab kõlblikud kärjed, arvestades vajalikke hoiutingimusi;
3) arvutab kärjepõhjade (kunstkärje) vajaduse ja soetab vajaliku koguse, lähtudes järgmisest mesindushooajast;
4) kasutab mesindusvõtteid järgmisel hooajal piisavas koguses ülesehitatud kärgede tagamiseks;
5) sulatab mittekõlblikud kärjed vahaks, arvestades vaha sulatamise tehnoloogiat.

Teadmised:
1) kärjetüübid;
2) mesindusvõtted;
3) korje iseärasused (tingimused, korjetaimed);
4) vaha sulatamise tehnoloogia.

Hindamismeetod(id):
praktiline töö või kombineeritud meetod
B.2.7 Mesilasemade kasvatamine 5

Tegevusnäitajad:
1) valib emapered ja ammpered, arvestades etteantud juhiseid;
2) valib sobivas vanuses vageldusmaterjali, lähtudes etteantud juhistest;
3) moodustab ammpered, lähtudes ammperede moodustamise meetodist ja etteantud juhistest;
4) vageldab, arvestades etteantud juhiseid;
5) moodustab paarumispered, lähtudes etteantud juhistest;
6) kontrollib mesilasemade paarumist, arvestades mesilasema paarumise aega;
7) otsib ja puuristab mesilasema, kasutades väljatöötatud meetodeid ja etteantud juhiseid;
8) annab mesilasemad peredesse, kasutades erinevaid meetodeid ja etteantud juhiseid;
9) hävitab vanad mesilasemad ja asendab uute mesilasemadega, kasutades mesilasema andmise meetodeid ja etteantud juhiseid;
10) likvideerib paarumispered ühendamise teel.

Teadmised:
1) mesilaspere bioloogia;
2) mesilaspere tõuaretuse alused;
3) mesilasemade kasvatusmeetodid;
4) ammperede moodustamise meetodid;
5) mesilasemade peresse andmise meetodid;
6) mesilasemade puuristamise ja märgistamise meetodid;
7) mesilasrasside ja -tõugude omadused.

Hindamismeetod(id):
praktiline töö või kombineeritud meetod
B.2.8 Mesindussaaduste tootmine- mee tootmine 4

Tegevusnäitajad:
1) lisab, vähendab, paigutab ümber korpusi või raame korpustarudes, lähtudes aastaajast ja mesilaspere bioloogiast;
2) lisab, vähendab või paigutab ümber raame ja magasine lamavtarudes, lähtudes aastaajast ja mesilaspere bioloogiast;
3) hindab mee küpsust mesilasperes ja võtab tarust meekärgi, arvestades mee valmimist, korje iseärasusi ja aastaaja eripära ning nõudeid;
4) kaanetab meekannud lahti, eraldab kärgedest mee vurritades, pressides või nõrutades või eelsoojendades, arvestades etteantud juhiseid;
5) kurnab ja selitab mee kaubandusliku välimuse saamiseks, arvestades etteantud juhiseid;
6) eraldab mee kärjekaanetisest (kurnab, nõrutab, pressib, tsentrifuugib jm), arvestades etteantud juhiseid;
7) võtab meeproovid ja saadab laborisse analüüsimiseks, arvestades etteantud juhiseid;
8) ladustab ja säilitab mee vastavalt nõuetekohastele säilitustingimustele;
9) soojendab või sulatab mee pakendamiseks ja pakendab nõuetekohasesse taarasse; märgistab pakendi, järgides toiduseaduse nõudeid;
10) hooldab mee käitlemisseadmeid vastavalt kasutusjuhenditele ja heale tavale ning lähtudes etteantud juhistest;
11) valmistab mesilaspered korjeks ette, kasutades erinevaid meetodeid ja tehnoloogiaid ning transpordib nad korjele ja tagasi, lähtudes etteantud juhistes;
12) kaardistab korjemaal kasvavad korjetaimed, lähtudes mesilaste lennuraadiusest.

Teadmised:
1) mee kvaliteedi kriteeriumid ja hindamise alused;
2) mee omadused (sh koostis);
3) meekärgede võtmise tehnoloogiad;
4) mee lahtikaanetamise tehnoloogiad;
5) vurritamise ja pressimise tehnoloogiad;
6) kurnamise ja selitamise tehnoloogiad;
7) mee kaanetisest eraldamise tehnoloogiad;
8) kärjemee ja teiste mesindussaaduste tootmise alused;
9) mee pakendamise vahendid ja meetodid (taarad, nõuded jne);
10) mee käitlemisseadmete tehnoloogiad;
11) mee käitlemise head tavad;
12) kanarbikukorje tehnoloogiad ja kanarbikumee pressimise alused;
13) monofloorse mee tootmise alused;
14) nõuded mee- ja teiste mesindussaaduste käitlemisel: nõuded ruumidele, temperatuuridele, märgistamisele jne;
15) mesilaste korjebaas ja korjetaimede omadused;
16) spetsiaalsed meetaimede liigid ja nende kasvatamise alused (keerispea, veiste südamerohi, mesiohakas jt);
17) mesilaspere transportimise põhimõtted.

Hindamismeetod(id):
praktiline töö või kombineeritud meetod
B.2.9 Mesindussaaduste tootmine- vaha tootmine 4

Tegevusnäitajad:
1) soodustab kärjepõhjade ülesehitamist, lisades õigeaegselt kärjepõhju ning lähtudes kärjemajandusest, mesilaspere bioloogiast ja korjebaasist;
2) sulatab mittekõlblikud kärjed vahaks, arvestades vaha töötlemise tehnoloogiat, tööohutust ja tuleohutusnõudeid.

Teadmised:
1) tööohutus- ja tuleohutusnõuded vaha käitlemisel;
2) mesilaspere bioloogia;
3) vaha omadused (sh koostis);
4) mesilaste korjebaas ja korjetaimede omadused;
5) kärjemajanduse alused;
6) vaha tootmise ja töötlemise tehnoloogiad.

Hindamismeetod(id):
praktiline töö või kombineeritud meetod
B.2.10 Mesilaspere haiguste tundmine ja ravimine 4

Tegevusnäitajad:
1) teeb kindlaks varroatoosi nakatumise ulatuse ja ravib vastavalt varroatoosi ravimeetoditele;
2) võtab mesilaste taru langetise proovi ja saadab laborisse haiguste seireks vastavalt nõuetele;
3) eristab visuaalselt nakkushaigusi mittenakkushaigustest, esitab mesilaste, kärje- ja meeproovid laborisse vastavalt nõuetele;
4) teeb kindlaks haiguse nakatumise ulatuse, teavitab mesila omanikku, konsulteerib temaga ja toimib vastavalt tema etteantud juhistele;
5) peab mesila tervisekaarti ja ravimiarvestust haiguste esinemise ning ravimi kasutamise märkimiseks vastavalt etteantud juhistele.

Teadmised:
1) mesilaspere bioloogia;
2) varroatoosi tunnused, kindlakstegemise ja ravimeetodid;
3) mesilasperede enamlevinud nakkus- (haudmemädanik, nosematoos, lubihaue jm) ja mittenakkushaiguste liigid (mürgistused, sooleummistus jm);
4) nõuded mesila tervisekaardile ja mesila ravimiarvestusele.

Hindamismeetod(id):
praktiline töö või kombineeritud meetod
B.2.11 Mesilasperede kaitsmine kahjurite eest 4

Tegevusnäitajad:
1) ennetab väikekahjureid (kärjekoisid), puhastades tarusid regulaarselt;
2) kaitseb tarusid tihaste, rähnide, hiirte, nugiste jt kahjurite eest, paigaldades taru ümber kaitseid;
3) likvideerib kahjustusi, parandades tarusid ja abistades mesilasperesid;
4) tunneb ära ja tõrjub väikekahjureid vastavalt nende olemusele.

Teadmised:
1) kahjurite liigid ja nende kahjustused;
2) kahjurite eest kaitsmise meetodid;
3) kahju korvamise taotlemise võimalused;
4) väikekahjurite liigid (sipelgad, tarumardikad, kärjekoid, kõrvahargid, mesilastäid).

Hindamismeetod(id):
praktiline töö või kombineeritud meetod
B.2.12 Mesila majandamine 4

Tegevusnäitajad:
1) koostab äriplaani vastavalt etteantud mesilasperede arvule, algkapitali olemasolule ja võimalustele;
2) arvestab mesila tasuvust, lähtudes tulu- ja kuluarvestusest;
3) peab meevurritamise ja meemüügi arvestust vastavalt õigusaktide nõuetele;
4) optimeerib tööaja kulu, arvestades mesinduses kasutatavaid tehnoloogiaid.

Teadmised:
1) majanduse ja ettevõtluse alused;
2) finantsjuhtimise alused;
3) raamatupidamise alused;
4) turunduse alused, sh turu seire, võitmine ja hoidmine ning kaubamärgi loomine;
5) äriplaani koostamise alused;
6) projektide kirjutamise põhimõtted.

Hindamismeetod(id):
praktiline töö või kombineeritud meetod
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.13 Mesinik, tase 4 kutset läbiv kompetents 4

Tegevusnäitajad:
1) kasutab tööeesmärkide saavutamiseks teadmisi mesilasisendite anatoomiast ja füsioloogiast ning mesilaspere bioloogiast;
2) peab kinni hooajatööde ajakavast ja looduse tsüklitest, järgides samal ajal tööeeskirjade, tööohutus- ja tuleohutusnõudeid;
3) tegutseb iseseisvalt ja vastutustundlikult;
4) loob head suhted kolleegidega;
5) töötab tulemuslikult ka pingelises olukorras; suhtub kriitikasse mõistvalt, võtab õppust nii õnnestumistest kui ebaõnnestumistest;
6) küsib oma tegevuse kohta kolleegidelt tagasisidet;
7) kohaneb oma töös muutuvate oludega, oskab jagada informatsiooni osadeks, märkab seoseid ja korduvusi ning leiab toimivaid lahendusi;
8) hoiab mesilas ja mesindushoones ning selle ümbruses puhtust ja korda (sh hooldab tarude ümbrust);
9) peab mesilas iga pere kohta arvestust (mesilamärkmik, tarukaart).

Teadmised:
1) mesindushooaja (mesilaspere aktiivne eluperiood) tööd jajakava;
2) taimekaitsetööde head tavad;
3) tööohutus-, keskkonnakaitse- ning tuleohutusnõuded;
4) esmaabi, sh käitumine mesilasmürgi ülitundlikkuse puhul;
5) toidukäitlemise hügieeninõuded;
6) puidutöö alused;
7) valdkonda reguleerivate õigusaktide (toiduseadus, loomatauditõrje seadus, taimekaitseseadus, mahepõllumajanduse seadus, põllumajandusloomade aretuse seadus, äriseadustik jt) nõuded;
8) mesila tervisekaardi olemus;
9) mesila ravimiarvestuse alused.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 11-05062014-04/1k
Kutsetegevuse valdkond: Toiduainetööstus ja Põllumajandus
Vastutav kutsenõukogu: Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 24
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 05.06.2014
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: PÕLLUMAJANDUS, KALANDUS, METSANDUS, TOIDUAINETÖÖSTUS
Kutseala: Mesindus
Kutse grupp: Mesinik
Ametite (ISCO) klassifikaator: 6 Põllumajanduse, metsanduse, kalanduse ja jahinduse oskustöölised
61 Põllumajanduse oskustöölised
612 Loomakasvatuse oskustöölised
6123 Mesinikud ja siidiussikasvatajad
ISCED klassifikaator: 08 Põllumajandus, metsandus, kalandus ja veterinaaria
081 Põllumajandus
0811 Põllundus ja loomakasvatus
EMTAK klassifikaator: A PÕLLUMAJANDUS, METSAMAJANDUS JA KALAPÜÜK
01 Taime- ja loomakasvatus, jahindus ja neid teenindavad tegevusalad
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Aivar Raudmets mesinik
Marje Riis mesindusõpetaja
Aita Sauemägi SA Innove
Jaanus Tull Eesti Mesinike Liit
Aili Taal Taali Mesila OÜ
Tõnis Taal Taali Mesila OÜ

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist