Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Mesinik, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Nimetus: ET: Mesinik, tase 4
EN: Beekeeper, level 4
Kutsestandardi tähis: 11-06052019-3.1.1/2k
Kutsestandardi versiooni number: 2
Kutsestandardi versioonid:
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kutsetegevuse valdkond: Toiduainetööstus ja Põllumajandus
Vastutav kutsenõukogu: Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu
Valdkond: PÕLLUMAJANDUS, KALANDUS, METSANDUS, TOIDUAINETÖÖSTUS
Kutseala: Mesindus
Kutse grupp: Mesinik
Kutsenõukogu otsuse number: 12
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 06.05.2019
Kehtib alates: 05.06.2019
Kehtib kuni: 04.06.2024
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Ametite (ISCO) klassifikaator: 6 Põllumajanduse, metsanduse, kalanduse ja jahinduse oskustöölised
61 Põllumajanduse oskustöölised
612 Loomakasvatuse oskustöölised
6123 Mesinikud ja siidiussikasvatajad
ISCED klassifikaator: 08 Põllumajandus, metsandus, kalandus ja veterinaaria
081 Põllumajandus
0811 Põllundus ja loomakasvatus
EMTAK klassifikaator: A PÕLLUMAJANDUS, METSAMAJANDUS JA KALAPÜÜK
01 Taime- ja loomakasvatus, jahindus ja neid teenindavad tegevusalad
Muudatused:
Peamise uuendusena ei ole mesilasperede hooldamisega seotud tegevused uues versioonis jaotatud aastaaegade kaupa, sest paljude tööde ajastamisel on olulisemad muud faktorid ning mitmed tegevused korduvad erinevatel aastaaegadel. Eraldi tööosana on kirjeldatud mesilasperede moodustamine; haiguste ravi ja kahjurite tõrjega seotud kompetentsid on kirjeldatud ühe tööosana. Lisaks on parandatud sõnastusi ja tegevusnäitajaid, sh tööks vajalikud teadmised on kirjeldatud tegevusnäitajate sees.
Kutse andjad:
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Digipädevuste enesehindamise skaala
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Liina Jürgenson Maaeluministeerium
Aimar Lauge Muhu mesi OÜ
Erki Naumanis Tallinna Mesinike Selts
Aivar Raudmets Mesinduskoda OÜ
Marje Riis Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool
Aili Taal OÜ Taali Mesila
Liana Trahv Eesti Kutseliste Mesinike Ühing
Jaanus Tull Meveda OÜ
Kutsekirjeldus
Kutsestandardi kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Töö kirjeldus:
4. taseme mesinik on oskustöötaja, kelle töö on mesilasperede aastaringne hooldamine, mesinduseinventari korrasoleku tagamine ning osalemine tootmis- ja turustamisprotsessis.
Mesinik, tase 4 on võimeline töötama iseseisvalt ja vastutab oma töölõigu eest. Mesindussaaduste tootmise protsessis aitab m...
esinik kaasa looduse taastootmisele, liigirikkuse säilitamisele ja keskkonna säästmisele.
Mesiniku kutsed on kahel tasemel: mesinik, tase 4 ja mesinik, tase 5.

Loe edasi
Peida
Tööosad:
A.2.1 Mesilasperede hooldamine
1. Mesilaste puhastuslennu hindamine ja soodustamine.
2. Kevadise pearevisjoni läbiviimine.
3. Töö nõrkade ja väikeste mesilaperedega.
4. Perede ümbertõstmine.
5. Täiend- ja ergutussöötmine ja jootmine.
6. Perede laiendamine.
7. Sülemlemise ennetamine.
8. Mesil...
aspere talveks ettevalmistamine.
9. Mesilasperede vahelise varguse ennetamine.
10. Talvitumise jälgimine.

A.2.2 Mesilasperede moodustamine
1. Uute mesilasperede moodustamine.
2. Sülemist pere moodustamine.

A.2.3 Inventari ettevalmistamine
1. Korrastamine, puhastamine ja desinfitseerimine.
2. Suitsiku materjali varumine ja ettevalmistamine.
3. Raamide ettevalmistamine.

A.2.4 Kärjemajandus
1. Kärgede hindamine ja säilitamine.
2. Kärgede vajaduse planeerimine.

A.2.5 Mesilasemade kasvatamine
1. Emakasvatusperede valimine.
2. Vageldamine.
3. Ammpere moodustamine.
4. Paarumispere moodustamine ja likvideerimine.
5. Mesilasemade paarumise kontrollimine.
6. Mesilasema otsimine ja puuristamine.
7. Mesilasema andmine peresse.
8. Mesilasema vahetamine ja vana ema kõrvaldamine.

A.2.6 Mee käitlemine
1. Mee küpsuse hindamine ja meekärgede võtmine.
2. Mee töötlemine.
3. Meeproovide võtmine.
4. Pakendamine, märgistamine ja säilitamine.
5. Meekäitlusseadmete hooldamine.
6. Korjeala kaardistamine.
7. Mesilasperede transportimine korjele ja tagasi.

A.2.7 Vaha tootmine
1. Kärjepõhjade ülesehitamise soodustamine.
2. Kärgede sulatamine vahaks.

A.2.8 Mesilaspere terviseseisundi hindamine, haiguste ravimine ja kahjurite tõrje
1. Mesilaspere terviseseisundi hindamine ja ravi.
2. Varroalesta tuvastamine ja tõrje.
3. Proovide võtmine.
4. Mesila tervisekaardi ja ravimiarvestuse täitmine.
5. Kahjurite tõrje.

A.2.9 Mesila majandamine
1. Äriplaani koostamine.
2. Ettevõtlusvormi valimine ja oma tegevuse korraldamine.
3. Mesila juhtimine.
4. Turundustegevuste planeerimine.
5. Tööajakulu optimeerimine.

Loe edasi
Peida
Töö keskkond ja eripära:
Töö eripäraks on üksinda töötamine ja iseseisvalt otsuste vastuvõtmine.
Mesiniku töö sõltub aastaaegadest ja ilmastikust. Töö toimub nii väli- kui sisetingimustes, vajadusel ka puhkepäevadel ja pühade ajal.
Mesinik talub mesilaste nõelamist ja oskab arvestada sellega seonduva allergiaohuga.
Mesin...
iku töö on füüsiliselt raske ning eeldab ergonoomiliste töövõtete kasutamist.
Loe edasi
Peida
Töövahendid: Enamlevinud mesindusinventar: konkspeitel, suitsik, taruhari, puhur, taru-, vurri- ja söötmissüsteemid ning mee pakendamis- ja vahasulatussüsteemid.
Isikukaitsevahendid: näovari ja muu kaitseriietus.
Tööks vajalikud isikuomadused: Mesiniku töö eeldab ettevõtlikkust, innovaatilist mõtlemist, iseseisvust, korrektsust, otsustus ja vastutusvõimet. Oluline on füüsiline vastupidavus ja stressitaluvus. Soovitavateks iseloomuomadusteks on rahulikkus ja kannatlikkus.
Kutsealane ettevalmistus: Mesinikuks saab õppida kutseõppeasutuses, täienduskoolitusel või kogenud mesiniku juhendamisel. Soovitatav on keskharidus.
Enamlevinud ametinimetused: Mesinik.
Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks: Töötamiseks loomadega on vaja tervisetõendit vastavalt loomatauditõrje seadusele ja nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadusele.
Töötamiseks liikurmasinatega on vaja juhtimisõigust vastavalt liiklusseadusele.
Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Mesinik, tase 4 kutse taotlemisel on nõutav kõikide kompetentside B.2.1–B.2.10 tõendamine.
Kompetentsid
  Nimetus EKR tase
Mesilasperede hooldamine 4
Mesilasperede moodustamine 4
Inventari ettevalmistamine 4
Kärjemajandus 5
Mesilasemade kasvatamine 5
Mee käitlemine 4
Vaha tootmine 4
Mesilaspere terviseseisundi hindamine, haiguste ravimine ja kahjurite tõrje 4
Mesila majandamine 5
Kutset läbivad kompetentsid
  Nimetus EKR tase
Mesiniku kutset läbiv kompetents 4

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist