Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Volitatud autoinsener, tase 8
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala:
Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.

8. taseme volitatud autoinseneri kutsestandard on koolituskavade ja isikute kompetentsuse hindamise ning kutsete ja kvalifikatsioonide võrdlem...
ise alus.
Loe edasi
Peida
Nimetus: ET: Volitatud autoinsener, tase 8
EN: Chartered Automotive Engineer, level 8
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 20.05.2014
Kehtib kuni: 19.05.2019
Kutsestandardi versiooni number: 4
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Autoinseneride töö eesmärk on tagada sõidukite (autod, haagised, mootorrattad) ohutu, keskkonnasäästlik ja efektiivne kasutamine ja arendamine.
Autoinsenerid on kõrgharidusega tehnika- ja/või tehnoloogiaspetsialistid, kes töötavad autondusega seotud projekteerimis-, tootmis-, remondi-, käitlemis-, ...
ning müügiettevõtetes ja -asutustes. Autoinsenerid teevad koostööd elektroonika-, mehaanika-, mehhatroonika-, logistika- jt transpordispetsialistidega.
8. taseme volitatud autoinsener on laiaulatuslike teadmiste ja kogemustega tippjuht või kitsama ala spetsialist, kes rakendab inseneriteadmisi, mõistmist ja loovust sõidukipargi korrashoiu, arendamise, sõidukite tootmise või maanteetranspordi tehnoloogia alal.
Töötada tuleb iseseisvalt keerulises, piiritlemata ja uut strateegilist käsitlust vajavates olukordades. Volitatud autoinsener analüüsib ja sünteesib iseseisvalt uusi ja keerulisi kutsealaseid ideid ning pakub välja turunduslahendusi, tehnoloogiateenuseid, juhtimismeetodeid jm.
Juhina vastutab ta organisatsiooni strateegilise tegevuse eest.
Sõidukite tootmise suunal on inseneritegevus seotud sõidukite või nende komponentide projekteerimisega, toote tehnilise juhendmaterjali või toote valmistamise tehnoloogia väljatöötamise, sõidukite tehniliste ekspertiisidega ning uudsete autotehnoloogia võimaluste kasutuselevõtuga.
Maanteetranspordi tehnoloogia suunal on inseneritegevus seotud autotehnika kasutamisetehniliste probleemide lahendamisega, autovedude optimeerimisega ning piirkondlikke liiklusskeemide koostamise ja täiustamisega, samuti liiklusloendustele eksperthinnangute andmise ning liiklus- ja autotehniliste ekspertiisidega.
Koolituse suunal on inseneritegevus seotud uudse autotehnoloogia õppematerjali koostamise ja uue metoodika väljatöötamisega, õppetöö korraldamisega, loengute pidamisega ning laboritööde, projektide, lõputööde, arendus- ja uurimistööde juhendamisega.

Teised autoinseneri kutsed:
Autoinsener, tase 6;
Diplomeeritud autoinsener, tase 7.
Kõiki autoinseneride kutsetasemete kirjeldusi ja profiile vt lisast 1.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Sõidukipargi optimeerimine ja arendamine.
A.2.2 Juhtimine.
A.2.3 Kutsealale pühendumine.
A.2.4 Suhtlemine.
A.3 Töö keskkond ja eripära
Töö toimub nii sise- kui välitingimustes. Töökoormus võib jaotuda ebaühtlaselt, tööülesanded on vahelduvad. Tööaeg võib olla paindlik ja töötempo vahelduv. Tootmis- ja remondiettevõtetes ning laborites töötades tuleb arvestada müra, vibratsiooni ja heitgaasidega ning järgida töötervishoiu- ja tööoh...utusnõudeid.
Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Autoinsenerid kasutavad oma töös kaasaegseid tehnilisi vahendeid (diagnostikaseadmed, mõõteriistad), inseneritarkvara, infovõrgustikku ja riistvara.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Edukaks tegevuseks on vajalik üldine intelligentsus, insenerlik loogiline mõtlemine, visuaalne mälu, ruumiline kujutlusvõime, kontsentreerumisvõime, matemaatiline võimekus (kvantitatiivsete seoste mõistmine), otsustamisjulgus, täpsus, vastutus- ja kohusetunne, suhtlemis- ja koostöövalmidus, kohanemi...svõime, ilumeel, loovus.
Loe edasi
Peida
A.6 Kutsealane ettevalmistus
8. taseme volitatud autoinseneri kutse saamine eeldab kõrgharidust autotehnikas, elektroonikas, mehaanikas või mehhatroonikas ning erialast töökogemust ja täiendusõppe läbimist.
Kutse taotlemise eeldusi vt lisast 2 „Insenerikutsete taotlemise eeldused“. Inseneri täiendusõppe nõudeid vt lisast 3 „In...
seneri täiendõppe arvestus“.
Loe edasi
Peida
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Tehniline juhataja, peakonstruktor, tehniline direktor, arendusjuht, liiklusekspert jm.
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Sõidukipargi juhtimine, projekteerimine ja käitamine nõuab vastavat tegevust reguleerivate õigusaktide järgimist, nt autode ümberehitamiseks on nõutud vastava ametkonna eriluba.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: 8. taseme volitatud autoinseneri kutse saamiseks on nõutav kompetentside B.2.1.–B.2.4 tõendamine.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Sõidukipargi optimeerimine ja arendamine 8

Tegevusnäitajad:
1) kombineerib loominguliselt üldtehnilisi ja erialaseid teadmisi ning kasutab, säilitab ja laiendab kindlat teoreetilist lähenemist;
2) analüüsib ning sünteesib uusi ja keerulisi ideid autonduses, esitab neid arendus- või uurimistöö tulemuste või praktiliste rakenduste kaudu;
3) loob uusi teadmisi, tooteid ja tehnoloogiaid;
4) rakendab projektlahendusi ja hindab nende tõhusust;
5) kasutab uudset üld- ja eriotstarbelist rakendustarkvara ja võrgustikku, vajadusel võtab kasutusele uusi programme;
6) määratleb, organiseerib ja kasutab valdkonna ressursse tõhusalt, võttes arvesse kulusid, kvaliteeti, ohutust ning mõju keskkonnale.

Teadmised:
1) üldteaduslikud (majandus, filosoofia, matemaatika, füüsika);
2) insenertehnilised (insenerigraafika, teoreetiline mehaanika, tugevusõpetus, masinaelemendid, materjalitehnika, elektrotehnika, tolereerimine, mõõtetehnika);
3) valdkondlikud (mootorsõidukite, nende agregaatide ja sõlmede töö ja korrashoiu uudsed põhimõtted ja tehnilised parameetrid, autondusalaste uurimistööde tulemused);
4) sõidukite hooldusele, remondile ja käitlemisele esitatavate rahvusvaheliste ja piirkondlike ohutus- ja keskkonnanõuete arengusuunad;
5) informaatika/IT, sh rakendustarkvara ja kaasaegsed erialased infosüsteemid;
6) logistika ja laonduse põhimõtted;
7) liiklusohutuse ja liikluse organiseerimise põhimõtted.
8) rahvusvahelised ja piirkondlikud liiklusreeglid ning keskkonnanõuded;
Valikuliselt ametialasest suunitlusest lähtuvalt:
9) mootorsõiduki konstrueerimise alused;
10) autotehnika tehnoloogia alused;
11) ekspertiisi tegemise kord;
12) autonduse arengusuundadele orienteeritud elektroonika ja materjalide tehnoloogilised põhimõtted;
13) sõidukite kasutuse normdokumendid;
14) maanteetranspordi tehnoloogia majandusanalüüsi meetodid ja multimodaalne transport;
15) õppematerjalide koostamise põhimõtted;
16) õppetöö korralduse alused;
17) pedagoogikast ja andragoogika põhimõtted.

Hindamismeetodid:
1) erialast töökogemust ja täiendusõpet tõendavad dokumendid (sh enesehinnang);
2) vajadusel vestlus.
B.2.2 Juhtimine 8

Tegevusnäitajad;
1) juhib ja koordineerib töörühmade ja üksuste tööd ja/või tehnoloogilisi protsesse;
2) koordineerib ettevõtetevahelist autotehnika arendustööd;
3) koostab valdkondlikke aruandeid ja arengukavasid;
4) organiseerib ja innustab alluvate teaduslikku ja/või rakenduslikku uurimistööd;
5) juhib valdkonna kvaliteedialast tööd

Teadmised:
1) juhtimine (projektijuhtimine ja uurimistöö);
2) majandus (mikro- ja makroökonoomika valdkonna tasemel);
3) kvaliteet (lähedaste valdkondade analoogide otsimiseks ja võrdlemiseks);
4) õigus (rahvusvaheline ja piirkondlik transpordiseadusandlus, autorikaitse).

Hindamismeetodid:
1) erialast töökogemust ja täiendusõpet tõendavad dokumendid (sh enesehinnang);
2) vajadusel vestlus.
B.2.3 Kutsealale pühendumine 8

Tegevusnäitajad:
1) propageerib kutseala ja kaitseb kutseala huve;
2) annab eeskuju oma igapäevatöös, juhindudes inseneri eetikakoodeksist (vt lisa 4);
3) jagab oma kutsealaseid oskusi toetamaks valdkonna säästvat arengut;
4) organiseerib ja innustab valdkonna arengut;
5) täiendab end erialastes ja lähedaste valdkondade tehnilistes teadmistes.

Teadmised:
1) kutsealaga seotud regulatsioonid, standardid ja uurimistööde head tavad.

Hindamismeetodid:
1) erialast töökogemust ja täiendusõpet tõendavad dokumendid (sh enesehinnang);
2) vajadusel vestlus.
B.2.4 Suhtlemine 8

Tegevusnäitajad:
1) võtab kasutusele ja propageerib uusi erialaseid mõisteid (arendab eestikeelset oskussõnavara);
2) loob head suhted valdkonna arengut toetavate ettevõtete ja uurimisasutustega;
3) hindab adekvaatselt suhtlemispartnereid ja -situatsioone;
4) organiseerib koosolekuid ja diskussioone valdkonna arenguks;
5) kasutab vähemalt üht võõrkeelt tasemel C2 (vt lisa 5).

Teadmised:
1) eriala- ja lähedaste valdkondade terminoloogia;
2) suhtlemis- ja mõjutuspsühholoogia;
3) kommunikatsioonitehnoloogia ja selle arengusuunad.

Hindamismeetodid:
1) erialast töökogemust ja täiendusõpet tõendavad dokumendid (sh enesehinnang);
2) vajadusel vestlus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 15-20052014-1.6/4k
Kutsetegevuse valdkond: Tehnika, Tootmine ja Töötlemine
Vastutav kutsenõukogu: Inseneride Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 15
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 20.05.2014
EKR tase: 8
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 8
Valdkond: TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE
Kutseala: Inseneeria (tehnika, mehaanika)
Kutse grupp: Autoinsener
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
21 Loodus- ja tehnikateaduste tippspetsialistid
214 Tehnikateaduste tippspetsialistid (v.a elektrotehnikaspetsialistid)
2144 Mehaanikainsenerid
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
071 Tehnikaalad
0716 Mootorliikurid, laevandus- ja lennundustehnika
EMTAK klassifikaator: M KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS
71 Arhitekti- ja inseneritegevused; teimimine ja analüüs
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Autoinseneride kutsetasemed
Lisa 2 Insenerikutse taotlemise eeldused
Lisa 3 Inseneri täiendusõppe arvestus
Lisa 4 Inseneri kutse-eetika ja käitumiskoodeks
Lisa 5 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Kalju Peterson Eesti Transpordi ja Teede Ühing
Arno Sillat AMTEL
Juhan Sein Autoinseneride Kutsekomisjon
Aimar Lukk Tallinna Tehnikakõrgkool
Tõnis Raamets Silwi Autoehitus
Rein Siim Keila Autobaas
Vladimir Krasnoštsjokov Toyota Baltic AS
Jüri Lavrentjev Tallinna Tehnikaülikool

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist