Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Volitatud lennundusinsener, tase 8
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala:
Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.

8. taseme volitatud lennundusinseneri kutsestandard on koolituskavade, isikute kompetentsuse hindamise ning kutsete ja kvalifikatsioonide võrdl...
emise alus.
Loe edasi
Peida
Nimetus: ET: Volitatud lennundusinsener, tase 8
EN: Chartered Aviation Engineer, level 8
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 11.06.2014
Kehtib kuni: 10.06.2019
Kutsestandardi versiooni number: 3
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Lennundusinseneride töö eesmärk on tagada lennutranspordi ohutu, sujuv, keskkonnasäästlik ja efektiivne kasutamine.
Lennundusinsenerid on kõrgharidusega tehnika- ja/või tehnoloogiaspetsialistid või juhid, kes töötavad lennundusega seotud projekteerimis-, tootmis-, remondi-, käitlemis-, ja müügiett...
evõtetes ja -asutustes. Lennundusinsenerid teevad koostööd IT-, mehaanika- ja elektroonikaspetsialistidega.
8. taseme volitatud lennundusinsener on side-, seire- ja navigatsioonisüsteemide käitamisele või
õhusõidukite hooldusele ja remondile spetsialiseerunud laiaulatuslike teadmiste ja kogemustega, lennundusvaldkonnast terviklikku pilti omav ekspert või tippjuht, kes rakendab inseneriteadmisi ja loovust tootmistehnoloogiate käigushoidmisel ja täiustamisel või uute süsteemide ja tehnoloogiate väljatöötamisel ja hindamisel.
Töö nõuab iseseisvat tegutsemist keerulistes ja uuenduslikku käsitlust nõudvates olukordades.
Juhina vastutab ta üksuse või organisatsiooni strateegilise tegevuse eest.
Volitatud lennundusinseneri kitsamaks tegevusalaks võib olla projekteerimine, tootmine, lennundusettevõtte juhtimine, arendustöö või koolitamine.

Lennundusinseneride teised kutsed:
Lennundusinsener, tase 6;
Diplomeeritud lennundusinsener, tase 7.
Kõikide tasemete kirjeldusi vt lisast 1.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Lennundustehnoloogiaseadmete- ja süsteemide käit (sh korrashoid), optimeerimine ja arendamine.
A.2.2 Juhtimine.
A.2.3 Kutsealale pühendumine.
A.2.4 Koostöö ja suhtlemine.
A.3 Töö keskkond ja eripära
Lennundusinsener töötab sise- ja välistingimustes. Töökoormus võib jaotuda ebaühtlaselt. Töö toimub tavaliselt vahetustes. Töökeskkonnas võib esineda müra, heitgaase ja elektromagnetkiirgust, mistõttu tuleb järgida töötervishoiu- ja tööohutusnõudeid ning kasutada töökaitsevahendeid.
A.4 Töövahendid
Lisaks tavapärasele kontoritehnikale ja -tarkvarale kasutatakse spetsiaalseid arvutusprogramme, töövahendeid (märke- ja mõõteriistu jms), infosüsteeme jm.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Lennundusinseneridelt eeldatakse süsteemset mõtlemist, analüüsivõimet, iseseisvust, kõrgendatud vastutus- ja otsustusvõimet, kohanemisvõimet, suhtlemis- ja koostöövalmidust ning tulemusele orienteeritust.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Volitatud lennundusinseneri kutse saamine eeldab tavaliselt lennundus-, IKT-, mehaanika- või elektroonikaalast kõrgharidust, töökogemust lennunduses ning täienduskoolituse läbimist.
Kutse taotlemise eeldusi vt lisast 2 „Insenerikutsete taotlemise eeldused“. Inseneri täiendusõppe nõudeid vt lisast ...
3 „Inseneri täiendusõppe arvestus“.
Loe edasi
Peida
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Sideinsener, navigatsiooniinsener, valveinsener, hooldeinsener, arendusinsener, tehnikadirektor, infotehnoloogiainsener jt.
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Kohustus on läbida lennuohutus- ja lennundusjulgestuskoolitus (alus: lennundusseadus ja töötervishoiuseadus).
Lennundusinseneride tegevusega seotud eripädevused on määratletud rahvusvahelise lennundusega seotud litsentsisüsteemide nõuetega.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: 8. taseme volitatud lennundusinseneri kutse saamiseks on nõutav kompetentside B.2.1.–B.2.4 tõendamine.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Lennundustehnoloogiaseadmete ja -süsteemide käit, optimeerimine ja arendamine 8

Tegevusnäitajad:
1) kavandab ja korraldab maapealsete seadmete või õhusõidukite käitu;
2) lahendab loovalt keerulisi tehnoloogilisi probleeme, kombineerides loominguliselt üldtehnilisi ja erialaseid teadmisi ning kasutades kindlat teoreetilist lähenemist;
3) analüüsib ning sünteesib uusi ja keerulisi lennundusalaseid ideid ja esitab neid arendus- või
uurimistöö tulemuste või praktiliste rakenduste kaudu, töötab välja uusi turunduslahendusi, tehnoloogiateenuseid, juhtimismeetodeid jm;
4) algatab, kavandab ja teostab strateegilisi uurimis- ja arendustegevusi, mille tulemuseks on ulatuslikud muutused, prognoosib uuenduste mõju;
5) hindab tehnoloogiate rakendatavust oma valdkonnas, arvestab seejuures kasutaja vajadusi, turusituatsiooni ja piiranguid;
6) projekteerib, kasutab ja arendab keerulisi seadmeid, süsteeme (nt automaatjuhtimissüsteeme), aparatuure ja tehnoloogiaid;
7) määratleb ja organiseerib ressursse ja kasutab neid tõhusalt, võtab arvesse kulusid, kvaliteeti, ohutust ning mõju keskkonnale;
8) orienteerub rahvusvahelistes, riiklikes ja regionaalsetes lennundusega seotud õigusaktides.

Teadmised:
1) üldteaduslikud: majandus, filosoofia, matemaatika, füüsika;
2) insener-tehnilised: insenerigraafika, teoreetiline mehaanika, tugevusõpetus, masinaelemendid, materjalitehnika, elektrotehnika, tolereerimine, mõõtetehnika;
3) õiguslikud: EL-i regulatsioonid, Eesti seadused ja õigusaktid (MKM-i määrused, elektroonilise side seadus, lennnundusseadus jm);
4) valdkondlikud: õhusõidukite, side- ja navigatsioonisüsteemide, lennuväljade, nende alamsüsteemide ja sõlmede tööpõhimõtted ja ekspluatatsioonilised omadused;
5) ohutusjuhtimise ja kvaliteedijuhtimise süsteemid;
6) käidule, hooldusele, remondile ja käitlemisele esitatavad rahvusvahelised ja riigisisesed tööohutus- ja keskkonnanõuded;
7) IT-tehnoloogia, sh rakendustarkvara, kaasaegsed erialased tehnoloogiad (satelliit-, side- ja navigatsioonisüsteemid).

Hindamismeetod(id):
Tõendusdokumendid, vajadusel intervjuu.
B.2.2 Juhtimine 8

Tegevusnäitajad:
1) kavandab ja juhib oma vastutusala majandustegevust: planeerib ressursse ja analüüsib nende kasutamist;
2) koordineerib ettevõtetevahelist arendustööd lennundustehnoloogias;
3) koostab valdkondlikke aruandeid ja arengukavasid;
4) organiseerib ja innustab alluvate teaduslikku ja/või rakenduslikku uurimistööd;
5) juhib valdkonna kvaliteedialast tööd;
6) järgib lennuohutus-, julgestus- ja keskkonnakaitsenõudeid.

Teadmised:
1) majandus (juhtimine, ettevõtlus, turundus, mikro- ja makroökonoomika);
2) kvaliteedijuhtimise põhimõtted;
3) töökeskkond (tööõigus ja -ohutus);
4) õigus (rahvusvaheline ja piirkondlik transpordiseadusandlus, autorikaitse).

Hindamismeetod(id):
Tõendusdokumendid, vajadusel intervjuu.
B.2.3 Kutsealale pühendumine 8

Tegevusnäitajad:
1) võtab enda peale kutsealaga seotud vastutusi ja kohustusi, juhindub inseneri kutse-eetikast ja käitumiskoodeksist (vt lisa 4);
2) rakendab ohutuid töömeetodeid;
3) teeb inseneritööd viisil, mis aitab kaasa säästvale arengule;
3) säilitab ja arendab oma kutseoskusi, arendab end kutsealaselt ja hoiab end kursis valdkondlike uuendustega;
4) lähtub keskkonnahoiu ja säästva arengu põhimõtetest;
4) vastutab oma alluvate ja kaastöötajate ning enda kutsealaga seotud tegevuse eest;
5) propageerib ja kaitseb lennundusvaldkonna huve;
6) jagab oma kutsealaseid oskusi;
7) organiseerib ja innustab valdkonna arengut.

Teadmised:
1) kutsealaga seotud institutsioonid (nt Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsioon (ICAO), EASA jt);
2) kutsealaga seotud standardid ja regulatsioonid;
3) lennuvälja tegevuse käsiraamat.

Hindamismeetod(id):
Tõendusdokumendid, vajadusel intervjuu.
B.2.4 Suhtlemine 8

Tegevusnäitajad:
1) teeb tõhusat meeskonnatööd, on valmis töötama valdkondade- ja rahvusvahelises projektimeeskonnas;
2) valib sihtgrupile sobiva suhtlemisviisi: loob head suhted kolleegide, klientide, tarnijate, uurimisasutustega;
3) kasutab oma töös korrektset eesti keelt kõnes ja kirjas ning väljendab ennast arusaadavalt;
4) kasutab inglise keelt tasemel B2 (vt lisa 5) ja veel üks EL-i keelt tasemel B1;
5) organiseerib koosolekuid ja diskussioone, osaleb neis aktiivselt ning juhib neid;
6) loob koostööks vajalikke suhtevõrgustikke.

Teadmised:
1) esitlemistehnika;
2) klienditeeninduse põhimõtted;
3) eriala- ja lähedaste valdkondade terminoloogia;
4) suhtlemis- ja mõjutuspsühholoogia põhimõtted;
5) kommunikatsioonitehnoloogia ja selle arengusuunad.

Hindamismeetod(id):
Tõendusdokumendid, vajadusel intervjuu.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 15-11062014-03/3k
Kutsetegevuse valdkond: Transport ja Logistika
Vastutav kutsenõukogu: Inseneride Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 16
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 11.06.2014
EKR tase: 8
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 8
Valdkond: TRANSPORT JA LOGISTIKA
Kutseala: Inseneeria (transport)
Kutse grupp: Lennundusinsener
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
21 Loodus- ja tehnikateaduste tippspetsialistid
214 Tehnikateaduste tippspetsialistid (v.a elektrotehnikaspetsialistid)
2144 Mehaanikainsenerid
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
071 Tehnikaalad
0716 Mootorliikurid, laevandus- ja lennundustehnika
EMTAK klassifikaator: M KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS
71 Arhitekti- ja inseneritegevused; teimimine ja analüüs
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Lennundusinseneride kutsetasemete kirjeldused
Lisa 2 Insenerikutsete taotlemise eeldused
Lisa 3 Inseneri täiendusõppe arvestus
Lisa 4 Inseneri kutse-eetika ja käitumiskoodeks
Lisa 5 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Jaan Tamm Eesti Lennuakadeemia
Jaak Umborg Eesti Lennuakadeemia
Lauri Stroom Tallinna Lennujaam
Ardo Oras EANS

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist