Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Maaler, tase 4 esmane kutse
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala:
Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.

Maaler, tase 4 esmase kutse kutsestandard on aluseks kutsehariduse ja täiendkoolituste õppekavade koostamisele ning isikute kutsealase kompeten...
tsuse hindamisele.
Loe edasi
Peida
Nimetus: ET: Maaler, tase 4 esmane kutse
EN: Painter, level 4 VET level
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 20.10.2014
Kehtib kuni: 05.05.2019
Kutsestandardi versiooni number: 2
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Narva Kutseõppekeskus (suletud) Ehitusviimistlus 134944 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 22.07.2015 Vastuvõttu ei toimu, õppimine keelatud
2 Narva Kutseõppekeskus (suletud) Maaler 153010 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 13.07.2016 Vastuvõttu ei toimu, õppimine keelatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Ehitusviimistlejad töötavad valdavalt ehitus- ja kinnisvarahooldusettevõtetes.
Maalri põhiliseks tööülesandeks on erinevate viimistletavate pindade lõppviimistluse teostamine (nt pindade värvimine, lakkimine, õlitamine jm) ja viimistletavate pindade katmine rullmaterjaliga (nt tapeedi, tekstiili jm...
t vimistlusmaterjaliga). Tööülesanne hõlmab viimistletavate pindade ettevalmistamist, materjalide arvestust, mõõtulõikamist ja paigaldamist.

Maalri 4. taseme esmane kutse annab isikule valmisoleku antud kutsealal tööd alustada.
Selle taseme maaler korraldab iseseisvalt oma töökoha ning täidab kvaliteetselt tööülesandeid tavapärastes olukordades. Vastutust nõudvate otsuste vastuvõtmise ning keerulisemate tööde tegemise juures vajab esmast kutset omav maaler juhendamist.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Hoonete ja rajatiste sise- ja välispindade värvimine, lakkimine ja õlitamine
2.1.1. Viimistletavate pindade ettevalmistamine
2.1.2. Värvitavate pindade kruntimine, tasandamine ja pahteldamine ning järeltöötlemine
2.1.3. Vuukide ja ühenduskohtade hermetiseerimine
2.1.4. Sise- ja välispin...
dade värvimine
2.1.5. Sise- ja välispindade lakkimine ja õlitamine
A.2.2 Seina katmine rullmaterjaliga
2.2.1. Rullmaterjalidega kaetavate pindade ettevalmistamine
2.2.2. Rullmaterjaliga kaetavate pindade tasandamine, pahteldamine, kruntimine ja värvimine
2.2.3. Rullmaterjalide paigaldamine
2.2.4. Rullmaterjalide viimistlemine
2.2.5. Töö käigus tekkinud vigade parandamine
A.2.3 Dekoratiiv-viimistlus dekoratiivvärvidega
2.3.1. Proovipinna teostamine ja kooskõlastamine tellijaga
2.3.2. Viimistletavate pindade ettevalmistamine
2.3.3. Dekoratiivvärvi või -värvisüsteemi pinnale kandmine
A.2.4. Energiatõhus ehitamine

Töö osadega seotud ülesannete loetelu on toodud lisas 1 „Tööosad ja tööülesanded“.

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Üldjuhul töötavad maalrid täistööajaga (kaheksa tundi päevas, viiel päeval nädalas).
Töö toimub nii siseruumides kui ka välitingimustes, sõltuvalt viimistletavast pinnast (sisesviimistlus või välisviimistlus). Töö on füüsiliselt koormav, töörütm on vahelduv ja sõltub täidetavatest tööülesannetest. ...
Töötatakse enamasti seistes, sageli tuleb töötada ebamugavates sundasendites: redelil või tellingul seistes, kummargil, põlviliasendis, käte asend võib olla ka pea kohal. Ettevaatlik tuleb olla komistamiste ja libastumistega.
Maalritöös tuleb kokku puutuda tolmu ja erinevate kemikaalidega, mis võivad tundlikel inimestel põhjustada allergiat ning seetõttu on kohustuslik kasutada isikukaitsevahendeid ja kanda kaitseriietust. Vastunäidustatud on allergia värvainete ja lahustite suhtes.

Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Maalri töövahendid on erinevad käsi-tööriistad (pahtlilabidad, pintslid, tapeedi- ja värvirullid jne), masinad ja seadmed (segutrellid, lihvimisseadmed, värvipritsid jne) ning materjalid (kuivsegud, värvid, lakid, liimid, lahustid, rullmaterjalid jne).
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Maalri töö eeldab lisaks erialastele oskustele korrektsust ja täpsust, hoolikust, kannatlikkust, ruumilist kujutlusvõimet, liigutuste kiirust ja head koordinatsiooni. Oluline on võime töötada nii iseseisvalt kui ka meeskonnas.
Vajalikud on ka hea nägemine ja kõrgusetaluvus.
Väga olulised on hea t...
ervis ja vastupidavus, sest suurem osa tööpäevast möödub sundasendis.
Loe edasi
Peida
A.6 Kutsealane ettevalmistus
4. taseme maalri esmane kutse saadakse üldjuhul kutseõppeasutuses vastava kutsehariduse õppekava täismahus lõpetamisel.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Maaler, viimistleja
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Maaler, tase 4 esmase kutse saamiseks peab taotleja tõendama kõik kohustuslikud (B.2.1 - 2.4), maalri kutset läbivad kutsespetsiifilised (B.2.5 - 2.10) ja kutset läbivad üldised (B.2.11 - 2.18) kompetentsid.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Hoonete ja rajatiste sise- ja välispindade värvimine, lakkimine ja õlitamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Eemaldab vajaduse korral viimistletavatelt pindadelt eelnevad viimistluskihid, peseb pinnad sobiva vahendiga ja töötleb antiseptikuga.
2. Krundib vajadusel aluspinna, kasutades selleks sobivaid töövõtteid. Seejärel tasandab ja/või pahteldab ning järeltöötleb pinna, järgides materjalide tootjapoolseid kasutusjuhendeid.
3. Hermetiseerib sisetöödel iseseisvalt ja välitöödel juhendamisel vuugid ja ühenduskohad, lähtudes materjali tootja kasutusjuhendist ning tööle esitatud nõuetest.
4. Krundib, teostab vajaduse korral vahevärvimise ja värvib pinnad, järgides materjalide tootja kasutusjuhendeid. Vajaduse korral katab viimistletud pinnad spetsiaalse kaitsekihiga.
5. Krundib vajaduse korral pinnad ja kannab peale laki või õli, järgides materjalide tootjapoolseid kasutusjuhendeid. Vajaduse korral katab viimistletud pinnad sobiva kaitsekihiga.

Teadmised:
a) värvide, lakkide, õlide ja abimaterjalide omadused ja kasutusvõimalused;
b) armeerimistehnoloogiad, nende kasutamine;
c) viimistlustehnoloogiad (pintsli, rulli, pihustiga jne) viimistletavate pindade töötlemiseks;
d) viimistlevatele aluspindadele ja viimistletud pindadele esitatavad kvaliteedinõuded
e) keskkonnatingimuste mõju viimistletud pindadele;
f) nõuded viimistlustööde teostamisele erinevates keskkonna- ja ilmastikutingimustes;
g) vigade võimalikud tekkepõhjused, nende ennetamine ja parandamine

Hindamismeetod(id):
Praktiline töö, suuline küsitlus/intervjuu (kasutatav tõendusmaterjal: nt praktika aruanne, õpimapp, tööalase tegevuse hinnang), kirjalik eksam.
B.2.2 Seina katmine rullmaterjaliga 4

Tegevusnäitajad:
1. Valmistab ette rullmaterjalidega kaetavad pinnad. Vajaduse korral eemaldab eelnevad viimistluskihid, peseb pinnad sobiva vahendiga ja töötleb antiseptikuga.
2. Krundib vajadusel aluspinna, kasutades selleks sobivaid töövõtteid ja materjale. Tasandab ja/või pahteldab ning järeltöötleb pinna, järgides materjalide tootjapoolseid kasutusjuhendeid. Etteantud tööülesandest lähtudes krundib ja vajaduse korral värvib rullmaterjaliga kaetavad pinnad.
3. Paigaldab rullmaterjalid, arvestades tootjapoolseid paigaldusjuhendit ja etteantud tööülesannet.
4. Viimistleb värvikihiga kaetavaid rullmaterjale, lähtudes tootjapoolsetest kasutusjuhenditest.
5. Parandab juhendamisel lihtsamaid töö käigus tekkinud vigu (mullid, plekid jm).

Teadmised:
a) rullmaterjalid, nende omadused ja kasutusotstarve;
b) rullmaterjalidega kaetavatele aluspindadele esitatavad nõuded;
c) rullmaterjalide paigaldamiseks vajalikud sisekliima nõuded viimistletavatele pindadele;
d) viimistlus- ja abimaterjalid; nende omadused ja kasutusvõimalused;
e) rullmaterjalidega viimistletud pindadele esitatavad kvaliteedinõuded;
f) vigade võimalikud tekkepõhjused, nende ennetamine.

Hindamismeetod(id):
Praktiline töö, suuline küsitlus/intervjuu (kasutatav tõendusmaterjal: nt praktika aruanne, õpimapp, tööalase tegevuse hinnang), kirjalik eksam.
B.2.3 Dekoratiiv-viimistlus dekoratiivvärvidega 4

Tegevusnäitajad:
1. Valmistab lähtuvalt tööülesandest juhendamisel tehtava töö proovipinna e näidise.
2. Valmistab ette viimistletavad pinnad. Vajaduse korral eemaldab eelnevad viimistluskihid, peseb pinnad sobiva vahendiga ja töötleb antiseptikuga. Krundib ja vajaduse korral värvib viimistletavad pinnad, arvestades pinnale kantava dekoratiivmaterjali eripära ja paigaldamise tehnoloogiat.
3. Kannab , lähtuvalt tööülesandest, juhendamisel pinnale dekoratiivvärvi või -värvisüsteemi, juhindudes toote paigaldusjuhendist ja/või paigaldustehnoloogiast ning proovipinnast.

Teadmised:
a) erinevaid dekoratiivmaterjalid;
b) erinevate dekoratiivmaterjalide aluspindadele esitatavad nõuded;
c) dekoratiivmaterjalide paigaldamiseks vajalikud sisekliima nõuded viimistletavatele pindadele;
d) erinevad viimistluse abimaterjalid, nende omadused ja kasutusvõimalused;
e) vigade võimalikud tekkepõhjused, nende ennetamine;
f) enamlevinud dekoratiiv-viimistlustehnoloogiad (tehnikad, töövahendid jm);
g) üldteadmised erinevatest jäljendustehnikatest (materjal, teostamine, ajalooline taust jne).

Hindamismeetod(id):
Praktiline töö, suuline küsitlus/intervjuu (kasutatav tõendusmaterjal: nt praktika aruanne, õpimapp, tööalase tegevuse hinnang), kirjalik eksam.
B.2.4 Energiatõhus ehitamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Enne töö alustamist valmistab ette nõuetele vastava töökoha, energiasäästu põhimõtteid silmas pidades.
2. Teostab omal kutsealal kõiki tööosasid rakendades sealjuures vajalikke energiatõhususealaseid baasteadmisi.
3. Arvestab oma tööülesandeid täites ehitustegevuse energiakulukusega ning kasutab tööks vajaminevaid energiaallikaid (elekter, vesi, valgustus, soojapuhurid jne.) sihipäraselt ja säästlikult.
4. Valib energiatõhususe nõudeid ja oma eriala spetsiifikat silmas pidades ning talle antud volituste piires sobilikud materjalid (ehitusmaterjalid, kinnitusvahendid, muud töö abivahendid jne.).
5. Valib energiatõhususe nõudeid ja oma eriala spetsiifikat silmas pidades tööülesande sooritamiseks õige tehnoloogia ja sobilikud töövõtted.
6. Rakendab võimalusel, oma kutsealal ehitustööde tegemisel , kvaliteedi ja kuluefektiivsuse tagamiseks sobilikku moodulmõõtude süsteeme (materjalide mõõdud, karkassi samm jne)
7. Teostab energiatõhususe parandamiseks oma kutseala piires vajalikud tööd.

Teadmised:
a) energiatõhususe üldmõisted ja nende tähendused;
b) energiatõhusust mõjutavad tegurid;
c) peamised energiaallikad Eestis (sh taastuvad energiaallikad);
d) ehitustööde kvaliteedinõuded ja nende mõju energiatõhususele;
e) piirete soojusjuhtivust ja hoone energiatarbimist mõjutavad tegurid (sh ehitusmaterjalide ja ehitustoodete omadused);
f) erinevad tehnosüsteemid, nende valikute mõju hoone energiatõhususele;
g) võimalused hoonete energiatõhususe parendamiseks;
h) töökultuuri mõju ehitustegevuse energiakulule;
i) erinevate ilmastikutingimuste mõju hoonete välispiiretele;
j) käitumisharjumuste mõju energiakulule hoonete ekspluateerimisel.

Hindamismeetod(id):
Hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamisega.

Kompetents on välja töötatud Buildest projekti raames.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.5 Materjalide kulu ja tööaja määramine 4

Tegevusnäitajad:
Töö planeerimiseks määratleb 4. taseme esmakutset omav maaler tööjoonistelt vajalikud lähteandmed, mõõdab selleks ettenähtud tööriistu kasutades viimistletava pinna ning saadud andmete põhjal arvutab välja enda tööks vajaliku materjalide ja tööaja kulu.
B.2.6 Hooldusvärvimispinna ulatuse määratlemine 4

Tegevusnäitajad:
Planeerib juhendamisel vastavalt vajadusele hooldusvärvimispinna ulatuse.
B.2.7 Nõuetekohase töökoha korraldamine 4

Tegevusnäitajad:
Enne töö alustamist korraldab endale oma töölõigu piires nõuetekohase töökoha: paigaldab töölava ja jälgib, et säiliksid vajalikud käiguteed. Katab mitteviimistletavad pinnad sobiva kattematerjaliga, valmistab ette tööks vajalikud materjalid ja töövahendid ning veendub, et tööfrondil ei oleks segavaid või üleliigseid esemeid. Kontrollib enne töö alustamist vajalike isikukaitsevahendite olemasolu ja korrasolekut. Ladustab vajalikud materjalid, tagades nende kvaliteedi säilimise.
B.2.8 Koostöö teiste töövõtjatega 4

Tegevusnäitajad:
Maaler arvestab töötades ka teiste samal objektil töötavate töövõtjatega
B.2.9 Töövahendite kasutamine ja hoiustamine 4

Tegevusnäitajad:
Maaler kasutab kõiki töövahendeid heaperemehelikult – ta korrastab ja puhastab neid regulaarselt ning hoiustab vastavalt nõuetele. Probleemide või puuduste korral informeerib sellest oma vahetut juhti.
B.2.10 Tööjuhiste, tehnoloogiate ja kvaliteedinõuete järgmine 4

Tegevusnäitajad:
Järgib asjakohaseid tööjuhiseid, materjalide tootjate ettenähtud tehnoloogiaid ja etteantud kvaliteedinõudeid. Vajaduse korral konsulteerib materjali tootja esindajaga.
B.2.11 Töötervishoiu ja tööohutusnõuete järgimine 4

Tegevusnäitajad:
Vältimaks tööõnnetusi ehitusobjektil järgib maaler nii töö planeerimisel, töökoha ettevalmistamisel, töö kestel ja töökoha korrastamisel rangelt töötervishoiu- ja tööohutusnõudeid ning arvestab inimeste ja keskkonnaga enda ümber.
B.2.12 Esmaabi osutamine 4

Tegevusnäitajad:
Õnnetusjuhtumi korral annab vältimatut abi, kutsub professionaalse abi ja teatab õnnetusjuhtumist objektijuhile või tööandjale.
B.2.13 Ümbritseva keskkonna kaitsmine, jäätmekäitlusnõuete järgimine 4

Tegevusnäitajad:
Järgib töö ajal keskkonnakaitsenõudeid ning veendub, et ümbritsevasse loodusesse ei satuks keskkonnaohtlikke jäätmeid (värvid, lahustid jm keemilised ained). Sorteerib jäätmed, juhindudes taaskasutuse põhimõtetest ning jäätmekäitluseeskirjades olevatest nõuetest.
B.2.14 Meeskonnatöös osalemine 4

Tegevusnäitajad:
Maalri kutsealal töötav inimene on avatud koostööle, osaleb meeskonnatöös ja on valmis teistelt õppima. Ta jagab teistega kogu tööks vajalikku ja kasulikku informatsiooni ning tegutseb parima ühise tulemuse saavutamise nimel.
B.2.15 Tööalaste otsuste vastuvõtmine ja kohanemine muutuvate oludega 4

Tegevusnäitajad:
Rakendab õpitut igapäevaselt oma erialasel tööl, võtab oma vastutusala piires vastu asjakohaseid otsuseid, täidab endale võetud kohustusi ja saavutab seatud tööeesmärgid. Tegutseb standardsetes olukordades iseseisvalt.
B.2.16 Tööalaste tagasilöökidega toime tulemine 4

Tegevusnäitajad:
Tööalaste ebaõnnestumiste ja eksimiste korral hindab ja kohandab oma tegevust vastavalt olukorrale, küsides nõu kõrgema kvalifikatsiooniga maalrilt või omavahetult juhilt.
B.2.17 Tööalase tegevuse planeerimine, täiendõppes osalemine 4

Tegevusnäitajad:
Ta töötab sihikindlalt ja omab tahet oma erialal töötada, analüüsib oma tugevusi ja nõrkusi, kavandab oma tulevikku ja sellest tulenevalt otsib võimalusi enesearendamiseks. Osaleb kutsealases täiendõppes.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamisega.

Maalritööd läbivad teadmised:
a) ehitustöödel kehtivad tööohutusreeglid;
b) üldteadmised esmaabi andmisest;
c) ehitustöödel kehtivad jäätmekäitluse ja keskkonnaohutusnõuete normid;
d) maalritööks vajalikud elektrilised ja mehaanilised töövahendid, nende käsitsemise põhimõtted;
e) maalritööks vajalikud mõõteriistad (nt mõõdulatt, lood, mõõdulint jne), nende käsitsemise põhimõtted;
f) maalritöö peamised töövõtted, nende rakendamine erinevates töösituatsioonides;
g) materjalide tööks ettevalmistamise ja ladustamise nõuded
h) tööjoonised, nende põhjal erinevate arvutuste (pindala-, mahu- ja kuluarvestuse jne) tegemise meetodid;
i) maalritöödele esitatavad kvaliteedinõuded;
j) üldteadmised klienditeenindusest.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 13-10202014-1.9/2k
Kutsetegevuse valdkond: Arhitektuur, Geomaatika, Ehitus ja Kinnisvara
Vastutav kutsenõukogu: Ehituse, Kinnisvara ja Geomaatika Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 32
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 20.10.2014
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: EHITUS, ARHITEKTUUR, KINNISVARA, GEOMAATIKA
Kutseala: Ehitusviimistlus
Kutse grupp: Maaler
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
71 Ehitustöölised, v.a elektrikud
713 Maalrid, ehitustarindite puhastajad jms töölised
7131 Ehitusmaalrid jms töölised
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
073 Arhitektuur ja ehitus
0732 Ehitus ja tsiviilrajatised
EMTAK klassifikaator: F EHITUS
43 Eriehitustööd
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Tööosad ja tööülesanded
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Indrek Peterson Eesti Ehitusettevõtjate Liit
Timo Torni Edictum OÜ
Jaan Vikat MTÜ Eesti Maalrite Liit
Tõnu Armulik Tallinna Ehituskool
Terje Jaksen Tallinna Ehituskool

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist