Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Maaler, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.

Maaler, tase 4 kutsestandard on aluseks isikute kutsealaste kompetentside hindamisele ja täiendkoolituste õppekavade koostamisele.
Nimetus: ET: Maaler, tase 4
EN: Painter, level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 20.10.2014
Kehtib kuni: 05.05.2019
Kutsestandardi versiooni number: 2
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Ehitusviimistlejad töötavad valdavalt ehitus- ja kinnisvarahooldusettevõtetes.
Maalri põhiliseks tööülesandeks on erinevate viimistlevate pindade lõppviimistluse teostamine (nt värvimine, lakkimine, õlitamine jmt) ja viimistletavate pindade katmine rullmaterjaliga (nt tapeedi, tekstiili jmt viimist...
lusmaterjaliga). Tööülesanne hõlmab viimistlevate pindade ettevalmistamist, materjalide arvestust, mõõtulõikamist ja paigaldamist.

Maaler, tase 4 korraldab iseseisvalt oma töökoha ja vastutab oma tööülesannete kvaliteetse täitmise eest. Töökorraldusest lähtuvalt võib oma kutsealal juhendada ja nõustada vähem kogenud kolleege nende tavatöös.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Hoonete ja rajatiste sise- ja välispindade värvimine, lakkimine ja õlitamine
2.1.1 Viimistletavate pindade ettevalmistamine
2.1.2 Värvitavate pindade kruntimine, tasandamine ja pahteldamine ning järeltöötlemine
2.1.3 Vuukide ja ühenduskohtade hermetiseerimine
2.1.4 Sise- ja välispindade ...
värvimine
2.1.5 Sise- ja välispindade lakkimine ja õlitamine
A.2.2 Seina katmine rullmaterjaliga
2.2.1 Rullmaterjalidega kaetavate pindade ettevalmistamine
2.2.2 Rullmaterjaliga kaetavate pindade tasandamine, pahteldamine, kruntimine ja värvimine
2.2.3 Rullmaterjalide paigaldamine
2.2.4 Rullmaterjalide viimistlemine
2.2.5 Töö käigus tekkinud vigade parandamine
A.2.3 Dekoratiiv-viimistlustehnikate teostamine dekoratiivvärvidega
2.3.1 Proovipinna teostamine ja kooskõlastamine tellijaga
2.3.2 Viimistletavate pindade ettevalmistamine
2.3.3 Dekoratiivvärvi või -värvisüsteemi pinnale kandmine
2.3.4 Jäljendustehnikate teostamine
A.2.4 Energiatõhus ehitamine
A.2.5 Madalama tasemega maalrite nõustamine ja juhendamine
2.5.1 Tööga seotud keskkonnariskide hindamine ja juhendatava nõustamine
2.5.2 Töö teostamisel ilmnenud vigade analüüsimine ja parandamise nõustamine
2.5.3 Maalrite juhendamine ja nõustamine tööülesannete täitmisel

Töö osadega seotud ülesannete loetelu on toodud lisas 1 „Tööosad ja tööülesanded“.

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Üldjuhul töötavad maalrid täistööajaga (kaheksa tundi päevas, viiel päeval nädalas).
Töö toimub nii siseruumides kui ka välitingimustes, sõltuvalt viimistletavast pinnast (siseviimistlus või välisviimistlus). Töö on füüsiliselt koormav, töörütm on vahelduv ja sõltub täidetavatest tööülesannetest. T...
öötatakse enamasti seistes, sageli tuleb töötada ebamugavates sundasendites: redelil seistes, kummargil, põlvili asendis, käte asend võib olla ka pea kohal. Ettevaatlik tuleb olla komistamiste ja libastumistega.
Maalritöös tuleb kokku puutuda tolmu ja erinevate kemikaalidega, mis võivad tundlikel inimestel põhjustada allergiat ning seetõttu on kohustuslik kasutada isikukaitsevahendeid ja kanda kaitseriietust. Vastunäidustatud on allergia värvainete ja lahustite suhtes.

Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Maalri töövahendid on erinevad käsi-tööriistad (pahtlilabidad, pintslid, tapeedi- ja värvirullid jne), masinad ja seadmed (segutrellid, lihvimisseadmed, värvipritsid jne) ning materjalid (kuivsegud, värvid, lakid, liimid, lahustid, rullmaterjalid jne).
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Maalri töö eeldab lisaks erialastele oskustele korrektsust ja täpsust, hoolikust, kannatlikkust, ruumilist kujutlusvõimet, liigutuste kiirust ja head koordinatsiooni. Oluline on võime töötada nii iseseisvalt kui ka meeskonnas.
Vajalikud on ka hea nägemine ja kõrgusetaluvus.
Väga olulised on hea t...
ervis ja vastupidavus, sest suurem osa tööpäevast möödub sundasendis.
Loe edasi
Peida
A.6 Kutsealane ettevalmistus
4. taseme maalrina töötavatel inimestel on üldjuhul kas erialane kutsekeskharidus ja praktilise töö kogemus ehitusettevõttes või keskharidus ja praktiline töökogemus ehitusettevõttes.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Maaler, viimistleja
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Maaler, tase 4 kutse saamiseks peab taotleja tõendama kõik kohustuslikud (B.2.1 - 2.5), maalri kutset läbivad kutsespetsiifilised (B.2.6 - 2.12) ja kutset läbivad üldised (B.2.13 - 2.20) kompetentsid.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Hoonete ja rajatiste sise- ja välispindade värvimine, lakkimine ja õlitamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Hindab olemasolevat aluspinda ja selle sobivust viimistlemiseks ette nähtud materjalidega. Aluspinna sobimatuse korral kavandab vajalikud eeltööd ning valib sobivad materjalid. Vajaduse korral eemaldab viimistletavatelt pindadelt eelnevad viimistluskihid, peseb pinnad sobiva vahendiga ja töötleb antiseptikuga.
2. Krundib vajaduse korral aluspinna, kasutades selleks sobivaid töövõtteid. Tasandab ja/või pahteldab ning järeltöötleb pinna, järgides materjalide tootjapoolseid kasutusjuhendeid.
3. Hermetiseerib nii sise- kui välitöödel vuugid ja ühenduskohad, lähtudes materjali tootjapoolsest kasutusjuhendist ning tööle esitatud nõuetest. Vajaduse korral pakub töö käigus välja sobivaid lahendusi.
4. Krundib, teostab vajaduse korral vahevärvimise ja värvib pinnad, järgides materjalide tootjapoolseid kasutusjuhendeid. Vajadusekorral katab viimistletud pinnad spetsiaalse kaitsekihiga.
5. Krundib vajaduse korral pinnad ja kannab peale laki või õli, järgides materjalide tootjapoolseid kasutusjuhendeid. Vajaduse korral katab viimistletud pinnad sobiva kaitsekihiga.

Teadmised:
a) värvide, lakkide, õlide ja abimaterjalide omadused ja kasutusvõimalused;
b) armeerimistehnoloogiad, nende kasutamine;
c) viimistlustehnoloogiad (pintsli, rulli, pihustiga jne) viimistlevate pindade töötlemiseks;
d) viimistletavatele aluspindadele ja viimistletud pindadele esitatavad kvaliteedinõuded;
e) keskkonnatingimuste mõju viimistletud pindadele;
f) nõuded viimistlustööde teostamisele erinevates keskkonna- ja ilmastikutingimustes;
g) vigade võimalikud tekkepõhjused, nende ennetamine ja parandamine.

Hindamismeetod(id):
Praktiline töö, suuline küsitlus/intervjuu (kasutatav tõendusmaterjal: nt tööalase tegevuse hinnang), kirjalik eksam.
B.2.2 Seina katmine rullmaterjaliga 4

Tegevusnäitajad:
1. Valmistab ette rullmaterjalidega kaetavad pinnad. Vajadusel eemaldab eelnevad viimistluskihid. Peseb pinnad sobiva vahendiga ja töötleb antiseptikuga. Kaitseb mitteviimistletavad pinnad kattes need asjakohaste kattematerjalidega.
2. Krundib vajadusel aluspinna, kasutades selleks sobivaid töövõtteid ja materjale. Tasandab ja/või pahteldab ning järeltöötleb pinna, järgides materjalide tootjapoolseid kasutusjuhendeid. Krundib ja vajaduse korral värvib rullmaterjaliga kaetavad pinnad, arvestades pinnale kantava rullmaterjali eripära.
3. Paigaldab rullmaterjalid, arvestades tootjapoolset paigaldusjuhendit, sisekujundusprojekti ja/või kliendi soovi. Vajadusel pakub välja sobivaid tehnoloogilisi lahendusi.
4. Viimistleb värvikihiga kaetavaid rullmaterjale, lähtudes tootjapoolsest kasutusjuhendist.
5. Parandab töö käigus või hiljem tekkinud vigu.

Teadmised:
a) rullmaterjalid, nende omadused ja kasutusotstarve;
b) rullmaterjalidega kaetavate pindade aluspindadele esitatavad nõuded;
c) rullmaterjalide paigaldamiseks vajalikud sisekliima nõuded viimistletavatele pindadele;
d) viimistlus- ja abimaterjalid, nende omadused ja kasutusvõimalused;
e) rullmaterjalidega viimistletud pindadele esitatavad kvaliteedinõuded;
f) vigade võimalikud tekkepõhjused, nende ennetamine ja parandamine.

Hindamismeetod(id):
Praktiline töö, suuline küsitlus/intervjuu (kasutatav tõendusmaterjal: nt tööalase tegevuse hinnang), kirjalik eksam.
B.2.3 Dekoratiivviimistlemine dekoratiivvärvidega 4

Tegevusnäitajad:
1. Valmistab lähtuvalt sisekujundusprojektist või kliendipoolsest soovist proovipinna e näidise ja kooskõlastab selle tellijaga.
2. Katab mitteviimistletavad pinnad, valides asjakohased kattematerjalid. Valmistab ette viimistletavad pinnad. Vajaduse korral eemaldab eelnevad viimistluskihid, peseb pinnad sobiva vahendiga ja töötleb antiseptikuga. Krundib ja vajaduse korral värvib viimistletavad pinnad, arvestades pinnale kantava dekoratiivmaterjali eripära ja paigaldamise tehnoloogiat.
3. Kannab pinnale dekoratiivvärvi või -värvisüsteemi, juhindudes toote paigaldusjuhendist, paigaldustehnoloogiast ja proovipinnast.
4. Kannab pinnale erinevaid jäljendustehnikas kasutatavaid materjale (aaderdamine, marmoreerimine jne), lähtudes tellijaga kooskõlastatud näidisest ja tööülesandest.

Teadmised:
a) erinevad dekoratiivmaterjalid;
b) dekoratiivmaterjalidega kaetavatele aluspindadele esitatavad nõuded;
c) dekoratiivmaterjalide paigaldamiseks vajalikud sisekliima nõuded viimistletavatele pindadele;
d) erinevad viimistluse abimaterjalid, nende omadused ja kasutusvõimalused;
e) vigade võimalikud tekkepõhjused, nende ennetamine ja parandamine;
f) erinevad dekoratiiv-viimistlustehnoloogiad (tehnikad, töövahendid jm);
g) erinevad jäljendustehnikad, nendes kasutatavad materjalid ja töövahendid.

Hindamismeetod(id):
Praktiline töö, suuline küsitlus/intervjuu (kasutatav tõendusmaterjal: nt tööalase tegevuse hinnang), kirjalik eksam.
B.2.4 Energiatõhus ehitamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Enne töö alustamist valmistab ette nõuetele vastava töökoha, energiasäästu põhimõtteid silmas pidades.
2. Teostab omal kutsealal kõiki tööosasid rakendades sealjuures vajalikke energiatõhususealaseid baasteadmisi.
3. Arvestab oma tööülesandeid täites ehitustegevuse energiakulukusega ning kasutab tööks vajaminevaid energiaallikaid (elekter, vesi, valgustus, soojapuhurid jne.) sihipäraselt ja säästlikult.
4. Valib energiatõhususe nõudeid ja oma eriala spetsiifikat silmas pidades ning talle antud volituste piires sobilikud materjalid (ehitusmaterjalid, kinnitusvahendid, muud töö abivahendid jne.).
5. Valib energiatõhususe nõudeid ja oma eriala spetsiifikat silmas pidades tööülesande sooritamiseks õige tehnoloogia ja sobilikud töövõtted.
6. Rakendab võimalusel, oma kutsealal ehitustööde tegemisel , kvaliteedi ja kuluefektiivsuse tagamiseks sobilikku moodulmõõtude süsteeme (materjalide mõõdud, karkassi samm jne)
7. Teostab energiatõhususe parandamiseks oma kutseala piires vajalikud tööd.

Teadmised:
a) energiatõhususe üldmõisted ja nende tähendused;
b) energiatõhusust mõjutavad tegurid;
c) peamised energiaallikad Eestis (sh taastuvad energiaallikad);
d) ehitustööde kvaliteedinõuded ja nende mõju energiatõhususele;
e) piirete soojusjuhtivust ja hoone energiatarbimist mõjutavad tegurid (sh ehitusmaterjalide ja ehitustoodete omadused);
f) erinevad tehnosüsteemid, nende valikute mõju hoone energiatõhususele;
g) võimalused hoonete energiatõhususe parendamiseks;
h) töökultuuri mõju ehitustegevuse energiakulule;
i) erinevate ilmastikutingimuste mõju hoonete välispiiretele;
j) käitumisharjumuste mõju energiakulule hoonete ekspluateerimisel.

Hindamismeetod(id):
Hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamisega.

Kompetents on välja töötatud Buildest projekti raames.
B.2.5 Madalama kvalifikatsiooniga maalrite nõustamine ja juhendamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Nõustab madalama kvalifikatsiooniga maalrit tööga kaasneda võivate keskkonnariskide määratlemisel ja hindamisel ning nende maandamiseks vajalike abinõude valikul, juhindudes töötervishoiu- ja tööohutusnõuetest.
2. Nõustab madalama kvalifikatsiooniga maalrit töö jooksul ilmnenud vigade analüüsimisel ja nende parandamiseks vajalike abinõude valikul.
3. Juhendab madalama kvalifikatsiooniga maalrit tööülesannete täitmisel.

Hindamismeetod(id):
Praktiline töö, suuline küsitlus/intervjuu (kasutatav tõendusmaterjal: nt tööalase tegevuse hinnang), kirjalik eksam.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.6 Materjalide kulu ja tööaja määramine 4

Tegevusnäitajad:
Töö planeerimiseks määratleb 4. taseme maaler määratud aja jooksul tööjoonistelt vajalikud lähteandmed, mõõdab selleks ettenähtud tööriistu kasutades viimistletava pinna ning saadud andmete põhjal arvutab välja tööks vajaliku materjalide ja tööaja kulu.
B.2.7 Hooldusvärvimispinna ulatuse määratlemine 4

Tegevusnäitajad:
Planeerib sõltumata tehnoloogiast vastavalt vajadusele hooldusvärvimispinna ulatuse.
B.2.8 Nõuetekohase töökoha korraldamine 4

Tegevusnäitajad:
Enne töö alustamist korraldab maaler endale oma töölõigu piires nõuetekohase töökoha: ta paigaldab töölava ja jälgib et säiliksid vajalikud käiguteed. Ta katab mitteviimistletavad pinnad sobiva kattematerjaliga, valmistab ette tööks vajalikud materjalid ja töövahendid ning veendub, et tööfrondil ei oleks segavaid või üleliigseid esemeid. Kontrollib enne töö alustamist vajalike isikukaitsevahendite olemasolu ja korrasolekut. Ladustab materjalid, tagades nende kvaliteedi säilimise.
B.2.9 Koostöö teiste töövõtjatega 4

Tegevusnäitajad:
Maaler arvestab töötades ka teiste samal objektil töötavate töövõtjatega
B.2.10 Materjalide ja pinna omavahelise sobivuse määramine 4

Tegevusnäitajad:
Hindab viimistlevate pindade ja viimistlusmaterjalide sobivust ning kvaliteedile vastavust, juhindudes etteantud tööülesannetest, materjalide ja pindade omadustest. Materjalide mittesobivuse korral konsulteerib oma vahetu juhi või töö tellijaga ning pakub välja võimalikud lahendused.
B.2.11 Töövahendite kasutamine ja hoiustamine 4

Tegevusnäitajad:
Maaler kasutab kõiki töövahendeid heaperemehelikult – ta korrastab ja puhastab neid regulaarselt ning hoiustab vastavalt nõuetele. Probleemide või puuduste korral informeerib sellest oma vahetut juhti ning teeb ettepanekuid olukorra lahendamiseks.
B.2.12 Klientide teenindamine 4

Tegevusnäitajad:
Nõustab klienti või annab kliendile viimistletud pindade hooldus- või ekspluatatsioonijuhendid.
B.2.13 Tööjuhiste, tehnoloogiate ja kvaliteedinõuete järgmine 4

Tegevusnäitajad:
Maaler, tase 4 järgib asjakohaseid tööjuhiseid, materjalide tootjate ettenähtud tehnoloogiaid ja etteantud kvaliteedinõudeid. Vajaduse korral konsulteerib materjali tootja esindajaga.
B.2.14 Töötervishoiu ja tööohutusnõuete järgimine 4

Tegevusnäitajad:
Vältimaks tööõnnetusi ehitusobjektil järgib maaler nii töö planeerimisel, töökoha ettevalmistamisel, töö kestel ja töökoha korrastamisel rangelt töötervishoiu- ja tööohutusnõudeid ning arvestab inimeste ja keskkonnaga enda ümber.
B.2.15 Esmaabi osutamine 4

Tegevusnäitajad:
Õnnetusjuhtumi korral annab vältimatut abi, kutsub professionaalse abi ja teatab õnnetusjuhtumist objektijuhile või tööandjale.
B.2.16 Ümbritseva keskkonna kaitsmine, jäätmekäitlusnõuete järgimine 4

Tegevusnäitajad:
Maaler, tase 4 määratleb eelseisvast tööülesandest lähtuvalt tööga kaasneda võivad keskkonnariskid ning võtab kasutusele abinõud nende maandamiseks, tagades jäätmete käitluse, et ümbritsevasse loodusesse ei satuks keskkonnaohtlikke jäätmeid (värvid, lahustid jm keemilised ained). Ta korraldab jäätmete sorteerimise, juhindudes taaskasutuse põhimõtetest ning jäätmekäitluseeskirjades olevatest nõuetest
B.2.17 Meeskonnatöös osalemine 4

Tegevusnäitajad:
Maalri kutsealal töötav inimene on avatud koostööle, osaleb meeskonnatöös ja on valmis teistelt õppima. Ta jagab teistega kogu tööks vajalikku ja kasulikku informatsiooni ning tegutseb parima ühise tulemuse saavutamise nimel. Selle taseme maaler omab vajalikke teadmisi ja oskusi madalama tasemega maalri juhendamiseks.
B.2.18 Tööalaste otsuste vastuvõtmine ja kohanemine muutuvate oludega 4

Tegevusnäitajad:
Täidab võetud kohustusi ja saavutab tööeesmärgid määratud aja jooksul. Analüüsib tagasisidet, võtab vastu asjakohaseid otsuseid ja vastutab tehtud otsuste täitmise eest. Maaler, tase 4 on võimeline iseseisvalt kohanema muutuvate tööoludega, oskab leida ja analüüsida asjakohast teavet oma tööülesannete täitmiseks, määratleda, sõnastada ja lahendada probleeme.
B.2.19 Tööalaste tagasilöökidega toime tulemine 4

Tegevusnäitajad:
Ta oskab hinnata tööeesmärkide saavutamisega kaasnevaid riske (ohutus, kvaliteet, tähtajad jne). Ebaõnnestumise korral hindab 4. taseme maaler olukorda ja kohandab oma tegevust vastavalt sellele.
B.2.20 Tööalase tegevuse planeerimine, täiendõppes osalemine 4

Tegevusnäitajad:
Ta töötab sihikindlalt ja omab tahet oma erialal töötada, analüüsib oma tugevusi ja nõrkusi, kavandab oma tulevikku ja sellest tulenevalt otsib võimalusi enesearendamiseks ja karjääris edasi liikumiseks. Osaleb kutsealases täiendõppes.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamisega.

a) ehitustöödel kehtivad tööohutusreeglid;
b) üldteadmised esmaabi andmisest;
c) ehitustöödel kehtivad jäätmekäitluse ja keskkonnaohutusnõuete normid;
d) maalritööks vajalikud elektrilised ja mehaanilised töövahendid, nende käsitsemise põhimõtted;
e) maalritööks vajalikud mõõteriistad (nt mõõdulatt, lood, mõõdulint jne), nende käsitsemise põhimõtted;
f) maalritöö peamised töövõtted, nende rakendamine erinevates töösituatsioonides;
g) materjalide tööks ettevalmistamise ja ladustamise nõuded;
h) tööjoonised, nende põhjal erinevate arvutuste (pindala-, mahu- ja kuluarvestuse jne) tegemise meetodid;
i) maalritöödele esitatavad kvaliteedinõuded;
j) üldteadmised klienditeenindusest;
k) üldteadmised ettevõtluse alustest ning kutseala reguleerivast seadusandlusest.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 13-20102014-1.10/2k
Kutsetegevuse valdkond: Arhitektuur, Geomaatika, Ehitus ja Kinnisvara
Vastutav kutsenõukogu: Ehituse, Kinnisvara ja Geomaatika Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 32
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 20.10.2014
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: EHITUS, ARHITEKTUUR, KINNISVARA, GEOMAATIKA
Kutseala: Ehitusviimistlus
Kutse grupp: Maaler
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
71 Ehitustöölised, v.a elektrikud
713 Maalrid, ehitustarindite puhastajad jms töölised
7131 Ehitusmaalrid jms töölised
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
073 Arhitektuur ja ehitus
0732 Ehitus ja tsiviilrajatised
EMTAK klassifikaator: F EHITUS
43 Eriehitustööd
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Tööosad ja tööülesanded
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Indrek Peterson Eesti Ehitusettevõtjate Liit
Timo Torni Edictum OÜ
Jaan Vikat MTÜ Eesti Maalrite Liit
Tõnu Armulik Tallinna Ehituskool
Terje Jaksen Tallinna Ehituskool

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist