Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Maaler, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala:
Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Kutsestandard Maaler, tase 4 on täienduskoolituse õppekava ja töömaail...
ma kutse andmise aluseks. See kutsestandard ei ole tasemeõppe õppekava ning koolilõpu kutse andmise aluseks.
Loe edasi
Peida
Nimetus: ET: Maaler, tase 4
EN: Painter, EstQF Level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 06.05.2022
Kehtib kuni: 05.05.2027
Kutsestandardi versiooni number: 4
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
• Kutsestandardites olev teave on kantud uuele, varasemaga võrreldes muudetud, kutsestandardi vormile.
• Kutsestandardites olev teave on läbivalt ajakohastatud, sh sõnastatud tulevikuoskused ja üldoskused.
• Kompetents „Hoonete ja rajatiste sise- ja välispindade värvimine, lakkimine ja õlitamine“ on jagatud kaheks: 1. Hoonete ja rajatiste sise- ja välispindade värvimine; 2. hoonete ja rajatiste sise- ja välispindade lakkimine ja õlitamine.
• Kompetents „Energiatõhus ehitamine“ on viidud üldi...
stesse kompetentsidesse.
Loe edasi
Peida
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Ehitusviimistlejad töötavad valdavalt ehitus- ja kinnisvarahooldusettevõtetes.
Maalri põhilisteks tööülesanneteks on viimistlevate pindade lõppviimistluse teostamine (nt värvimine, lakkimine, õlitamine jmt) ja viimistletavate pindade katmine rullmaterjaliga (nt tapeedi, tekstiili jmt viimistlusmate...
rjaliga). Tööülesanne hõlmab viimistlevate pindade ettevalmistamist, materjalide arvestust, mõõtu lõikamist ja paigaldamist.

Maaler, tase 4 korraldab iseseisvalt oma töökoha ja vastutab oma tööülesannete kvaliteetse täitmise eest. Maaler, tase 4 kutsega isik töötab üksinda, suurematel objektidel meeskonnaliikmena. Töökorraldusest lähtuvalt võib oma kutsealal juhendada ja nõustada vähem kogenud kolleege nende tavatöös.

Üldjuhul töötavad maalrid täistööajaga (kaheksa tundi päevas, viis päeva nädalas). Töö toimub nii siseruumides kui ka välitingimustes, sõltuvalt viimistletavast pinnast (siseviimistlus või välisviimistlus). Töö on füüsiliselt koormav, töörütm on vahelduv ja sõltub täidetavatest tööülesannetest. Töötatakse enamasti seistes, sageli tuleb töötada ebamugavates sundasendites: redelil seistes, kummargil, põlvili asendis, käte asend võib olla ka pea kohal. Ettevaatlik tuleb olla komistamiste ja libastumistega. Maalritöös tuleb kokku puutuda tolmu ja erinevate kemikaalidega, mis võivad tundlikel inimestel põhjustada allergilisi reaktsioone ning seetõttu on kohustuslik kasutada isikukaitsevahendeid ja kanda kaitseriietust. Vastunäidustatud on allergia värvainete ja lahustite suhtes.

Maalri töövahendid on erinevad käsi-tööriistad (pahtlilabidad, pintslid, tapeedi- ja värvirullid jne), masinad ja seadmed (segutrellid, lihvimisseadmed, värvipritsid jne) ning materjalid (kuivsegud, värvid, lakid, liimid, lahustid, rullmaterjalid jne).

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Hoonete ja rajatiste sise- ja välispindade värvimine
A.2.2 Hoonete ja rajatiste sise- ja välispindade lakkimine ja õlitamine
A.2.3 Seina katmine rullmaterjaliga
A.2.4 Madalama kvalifikatsiooniga maalrite nõustamine ja juhendamine
Valitavad tööosad
A.2.4 Dekoratiiv-viimistlustehnikate teostamine dekoratiivvärvidega
A.3 Kutsealane ettevalmistus
Üldjuhul on 4. taseme maalrina töötavatel inimestel kas erialane kutsekeskharidus ja praktilise töö kogemus ehitusettevõttes või keskharidus ja praktiline töökogemus ehitusettevõttes.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Maaler, viimistleja.
A.6 Tulevikuoskused
Ehitusvaldkonna spetsialistide töös muutub järjest olulisemaks ehitusprotsessi kui terviku mõistmine, teadlikkus rohemajanduse põhimõtetest ehituses, energiatõhususe nõuetega arvestamise, lammutus- ja ehitustööde käigus tekkivate jäätmete korrektse sorteerimise ning saastatuse ärahoidmise oskus (tag...amaks ressursside maksimaalset ringlussevõttu). Samuti jooniste lugemise, sh 3D-jooniste, ning erialaste veebi- ja nutiseadmete rakenduste kasutamise oskus.
Loe edasi
Peida
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Maaler, tase 4 kutse moodustub üldoskustest ja kohustuslikest kompetentsidest ning valitavast kompetentsist. Kutse taotlemisel on nõutav üldoskuste ja kohustuslike kompetentside tõendamine. Lisaks on võimalik tõendada valitav kompetents.
B.2 Maaler, tase 4 üldoskused
1. Väljendab oma seisukohti selgelt ja hinnanguvabalt; suhtleb viisakalt, kasutab sobivaid suhtlemisvorme ja -viise; suhtleb konstruktiivselt hoiab häid suhted kolleegidega; tuleb toime keerukates suhtlusolukordades.
2. Kohandub meeskonnaga; teab ja arvestab enda ja teiste rolli meeskonnas; peab ki...
nni meeskonna liikmete vahelistest kokkulepetest; on avatud koostööle ja toetab meeskonna tulemuslikku tegutsemist; jagab meeskonnaliikmetega vajalikku informatsiooni; korraldab enda töölõigu sujuva toimimise, lähtudes juhistest.
3. Mõistab pideva õppimise ja enesearendamise vajadust; seab eesmärgid professionaalseks arenguks; omandab uusi teadmisi ja oskusi ning rakendab neid oma töös.
4. Mõistab ehitusprotsesse ja nende järjestatust (üldine arusaam ehitustegevusest ja energiatõhususest ehitiste ehitamisel ehitustööde ettevalmistamisest kuni ehitise valmimiseni) ja arvestab seda oma töös.
5. Järgib asjakohaseid tööjuhiseid, materjalide tootjate poolt ettenähtud tehnoloogiaid ja etteantud kvaliteedinõudeid.
6. Tunneb tööks vajalikke mõõte vahendeid/instrumente (lasermõõtja, lood jt) ja nende tööspetsiifikat ja kasutab neid töö tegemisel hoiab neid korras järgides kasutus ning hooldusjuhiseid.
7. Käitleb ehitusjäätmeid vastavalt juhistele.
8. Oskab lugeda ja saab aru ehitusjoonistest ja projektdokumentatsioonist. Määratleb vajadusel tööks vajalikud materjalid ja materjalide mahud.
9. Kasutab oma töös ergonoomilisi, energiasäästlikke ja ohutuid töövõtteid ning isikukaitsevahendeid, järgides kõikides tööprotsessietappides töötervishoiu-, keskkonnahoiu-, tööohutusnõudeid (sh tööaluste (väiketellingute) - ja ohutuspiirete paigaldamine, tagab töökoha valgustatuse, järgib ohutusnõudeid töötamisel tõstemehhanismide haardealas).
10. Tegutseb õnnetusjuhtumi korral vastavalt kokkulepitud juhistele, kutsub professionaalse abi ja teatab õnnetusjuhtumist objektijuhile või tööandjale.
11. Tugineb oma töös algteadmistele energiatõhususest, ehitusfüüsikast (sh soojusisoleerimine, niiskuse- ja hüdroisoleerimine), viimistlustöödega seonduvate ehitusmaterjalide omadustest ja lähtub keskkonna tingimustest.
12. Kasutab oma igapäevatöös arvutit algasemel kasutaja tasemel (vt lisa 1 Digipädevuste enesehindamise skaala).

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Hoonete ja rajatiste sise- ja välispindade värvimine 4

Tegevusnäitajad:
1. Hindab aluspinda ja selle sobivust viimistlemiseks ette nähtud materjalidega, teeb vajadusel ettepanekud täiendavateks eeltöödeks. Katab mitteviimistletavad pinnad, valides asjakohased kattematerjalid. Vajaduse korral eemaldab viimistletavatelt pindadelt eelnevad (lahtised või mittenakkuvad) viimistluskihid, peseb ja töötleb pinnad sobiva vahendiga.
2. Krundib pinna sobiva krundiga lähtudes aluspinna omadustest, kasutades selleks sobivaid töövahendeid ja töövõtteid ning järgides materjali tootjapoosest kasutusjuhendeid.
3. Armeerib kipsivuukide ühenduskohad, kasutades sobivaid vuugitugevduslinte ja vuugipahtlit ning õigeid töövõtteid. Armeerib praod ja erinevate materjalide üleminekukohad vanade ja probleemsete aluspindade puhul, kasutades sobivaid materjale. Vajadusel kasutab aluspinna tugevdamiseks lausarmeeringut.
4. Vormistab laepaneelide liitevuugid ja erinevad deformatsioonivuugid, kasutades sobivaid töövahendeid (nt vuugiraud), materjale (liimsegud, vuugiprofiilid) ja töövõtteid.
5. Pahteldab pinna sobiva pahtliga, lähtudes viimistletavale pinnale esitatud kvaliteedinõuetest. Lihvib pinna, kasutades sobivaid töövahendeid ja töövõtteid. Puhastab pinnad tolmust peale lihvimist.
6. Krundib lihvitud pinnad sobiva krundiga. Hermetiseerib vuugid ja ühenduskohad, kasutades tingimustesse sobivat ja vuugi eripärale vastavat hermeetikut. Kontrollib krunditud pinna sobivust lõppvärvimiseks, teostab pindade parandustööd.
7. Korrastab töökoha ja puhastab pinnad tolmust enne lõppvärvimist. Värvib pinnad, kasutades sobivaid töövahendeid ja töövõtteid ning järgides materjalide tootjapoolseid kasutusjuhendeid.
8. Kontrollib lõppviimistletud pinna vastavust esitatud nõuetele. Vajadusel parandab töö käigus tekkinud vead.
B.3.2 Hoonete ja rajatiste sise- ja välispindade lakkimine ja õlitamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Hindab aluspinda ja selle sobivust viimistlemiseks ette nähtud materjalidega, teeb vajadusel ettepanekud täiendavateks eeltöödeks. Katab mitteviimistletavad pinnad, valides asjakohased kattematerjalid. Vajaduse korral eemaldab viimistletavatelt pindadelt eelnevad viimistluskihid (lahtised või mittenakkuvad), peseb pinnad sobiva vahendiga ja töötleb antiseptikuga.
2. Krundib aluspinna sobiva krundiga, lähtudes aluspinna materjalist, kasutades selleks sobivaid töövahendeid ja töövõtteid ning järgides materjali tootjapoolset kasutusjuhendit.
3. Kannab peale laki või õli, kasutades sobivaid töövahendeid ja töövõtteid ning järgides materjali tootjapoolset kasutusjuhendit.
4. Kontrollib lõppviimistletud pinna vastavust esitatud nõuetele. Vajadusel parandab töö käigus tekkinud vead.
B.3.3 Seina katmine rullmaterjaliga 4

Tegevusnäitajad
1. Hindab olemasolevat aluspinda ja selle sobivust rullmaterjalidega katmiseks, teeb vajadusel ettepanekud täiendavateks eeltöödeks. Vajadusel eemaldab eelnevad viimistluskihid. Peseb pinnad sobiva vahendiga ja töötleb antiseptikuga. Katab mitteviimistletavad pinnad, valides asjakohased kattematerjalid.
2. Krundib aluspinna sobiva krundiga, lähtudes aluspinna materjalist, kasutades selleks sobivaid töövahendeid ja töövõtteid ning järgides materjali tootja kasutusjuhendit.
3. Armeerib kipsivuukide ühenduskohad, kasutades sobivaid vuugitugevduslinte ja vuugipahtlit ja õigeid töövõtteid. Armeerib praod ja erinevate materjalide üleminekukohad vanade ja probleemsete aluspindade puhul, kasutades sobivaid materjale. Vajadusel kasutab aluspinna tugevdamiseks lausarmeeringut.
4. Pahteldab ja lihvib pinnad kasutades sobivaid töövahendeid lähtudes viimistletavale pinnale paigaldatavast rullmaterjalist. Puhastab pinnad tolmust.
5. Krundib lihvitud pinnad sobiva krundiga. Teostab vajadusel pindade parandustööd.
6. Paigaldab rullmaterjalid, kasutades sobivaid töövahendeid ja töövõtteid ning arvestades tootja paigaldusjuhendit, sisekujundusprojekti ja/või kliendi soovi. Vajadusel pakub välja sobivaid tehnoloogilisi lahendusi.
7. Viimistleb värvikihiga kaetavaid rullmaterjale, lähtudes tootja kasutusjuhendist.
8. Kontrollib lõppviimistletud pinna vastavust esitatud nõuetele. Vajadusel parandab töö käigus tekkinud vead.
B.3.4 Madalama kvalifikatsiooniga maalrite nõustamine ja juhendamine 4

Tegevusnäitajad
1. Juhendab väiksema kogemusega kolleege, pakub tuge tekkinud probleemide ja küsimuste lahendamisel; aitab tõsta juhendatava töö kvaliteeti, õpetades vajalikke ja kasulikke töövõtteid;
2. Jälgib juhendatava töö kvaliteeti ja kehtestatud nõuetest kinnipidamist;
3. Annab juhendatavale selgesõnaliselt ja õigeaegselt tagasisidet tema tegevuse kohta.
Valitavad kompetentsid
Lisaks on võimalik tõendada valitav kompetents "Dekoratiiv-viimistlustehnikate teostamine dekoratiivvärvidega".
    Nimetus EKR tase
B.3.5 Dekoratiiv-viimistlustehnikate teostamine dekoratiivvärvidega 4

Tegevusnäitajad:
1. Valmistab proovipinna (näidise), lähtudes sisekujundusprojektist või kliendipoolsest soovist ja kooskõlastab selle tellijaga.
2. Hindab olemasolevat aluspinda ja selle sobivust viimistlemiseks ette nähtud materjalidega, teeb vajadusel ettepanekud täiendavateks eeltöödeks. Katab mitteviimistletavad pinnad, valides asjakohased kattematerjalid. Eemaldab viimistletavatelt pindadelt eelnevad viimistluskihid, peseb pinnad sobiva vahendiga ja töötleb antiseptikuga.
3. Krundib aluspinna sobiva krundiga, lähtudes aluspinna materjalist, kasutades selleks sobivaid töövahendeid ja töövõtteid ning järgides materjali tootjapoolset kasutusjuhendit.
4. Armeerib kipsivuukide ühenduskohad, kasutades sobivaid vuugitugevduslinte ja vuugipahtlit ja õigeid töövõtteid. Armeerib praod ja erinevate materjalide üleminekukohad vanade ja probleemsete aluspindade puhul, kasutades sobivaid materjale. Vajadusel kasutab aluspinna tugevdamiseks lausarmeeringut.
5. Pahteldab pinna sobiva pahtliga, kasutades sobivaid töövahendeid ja lähtudes viimistletavale pinnale esitatud kvaliteedinõuetest. Lihvib pinna, kasutades sobivaid töövahendeid ja töövõtteid. Puhastab pinnad tolmust peale lihvimist.
6. Krundib lihvitud pinnad sobiva krundiga. Hermetiseerib vuugid ja ühenduskohad, lähtudes materjali tootjapoolsest kasutusjuhendist ning tööle esitatud nõuetest. Teeb pindade parandustööd.
7. Kannab pinnale dekoratiivvärvi või -värvisüsteemi, kasutades sobivaid töövahendeid ja juhindudes toote paigaldusjuhendist ning paigaldustehnoloogiast ning proovipinnast
8. Kontrollib lõppviimistletud pinna vastavust proovipinnale. Parandab töö käigus tekkinud vead.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 22-14122021-1.3.1/4k
Kutsetegevuse valdkond: Arhitektuur, Geomaatika, Ehitus ja Kinnisvara
Vastutav kutsenõukogu: Arhitektuuri, Geomaatika, Ehituse ja Kinnisvara Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 40
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 14.12.2021
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: EHITUS, ARHITEKTUUR, KINNISVARA, GEOMAATIKA
Kutseala: Ehitusviimistlus
Kutse grupp: Maaler
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
71 Ehitustöölised, v.a elektrikud
713 Maalrid, ehitustarindite puhastajad jms töölised
7131 Ehitusmaalrid jms töölised
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
073 Arhitektuur ja ehitus
0732 Ehitus ja tsiviilrajatised
EMTAK klassifikaator: F EHITUS
43 Eriehitustööd
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Digipädevuste enesehindamise skaala
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Indrek Peterson Eesti Ehitusettevõtjate Liit
Kaupo Tammepuu Vanalinna Ehitus OÜ
Rain Vahtla Puko OÜ
Jaan Vikat SIA Caparol Baltica Eesti filiaal
Tiina Friedrichson Tartu KHK
Terje Jaksen Tallinna Ehituskool
Margus Mägedi Marcellus OÜ
Rain Ader RM Stock OÜ
Hants Olop Loyatic OÜ

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist