Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Plaatija, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.

Plaatija, tase 4 kutsestandard on aluseks isikute kutsealaste kompetentside hindamisele ja täiendkoolituste õppekavade koostamisele.
Nimetus: ET: Plaatija, tase 4
EN: Tiler, level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 20.10.2014
Kehtib kuni: 05.05.2019
Kutsestandardi versiooni number: 2
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Plaatijad töötavad valdavalt ehitus- ja kinnisvarahooldusettevõtetes.
Plaatija põhilised tööülesanded on pindade ettevalmistamine plaatimistööde tegemiseks ja pindade plaatimine.

4. taseme plaatija korraldab iseseisvalt oma töökoha ja vastutab oma tööülesannete kvaliteetse täitmise eest. Töökorr...
aldusest lähtuvalt võib oma kutsealal juhendada ja nõustada vähem kogenud kolleege nende tavatöös.
Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Pindade ettevalmistamine
2.1.1 Pindade puhastamine
2.1.2 Põrandakallete valamine
2.1.3 Plaaditavatele pindadele krundi ja hüdroisolatsiooni paigaldamine
A.2.2 Pindade plaatimine
2.2.1 Pindade ettevalmistamine
2.2.3 Plaadi jaotuskavandi koostamine
2.2.4 Pindade plaatimine keraamiliste...
- ja kiviplaatidega
2.2.5 Pindade plaatimine looduskividest materjalidega
2.2.6 Plaaditud pindade vuukimine
2.2.7 Plaaditud pindade kaitsmine võimalike kahjustuste eest
2.2.8 Plaaditud pindade remontimine
2.2.9 Töö käigus tekkinud vigade parandamine
2.2.10 Kliendi nõustamine plaaditud pindade hooldamiseks
A.2.3 Energiatõhus ehitamine
A.2.4 Madalama kvalifikatsiooniga plaatijate nõustamine ja juhendamine
2.4.1 Tööga seotud keskkonnariskide hindamine ja juhendatava nõustamine
2.4.2 Töö teostamisel ilmnenud vigade analüüsimise ja parandamise nõustamine
2.4.3 Plaatija juhendamine ja nõustamine tööülesannete täitmisel

Töö osadega seotud ülesannete loetelu on toodud lisas 1 „Tööosad ja tööülesanded“.

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Üldjuhul töötavad plaatijad täistööajaga (kaheksa tundi päevas, viiel päeval nädalas).
Töö toimub nii siseruumides kui ka välitingimustes, sõltuvalt plaaditavast pinnast.
Töö on füüsiliselt koormav, töörütm on vahelduv ja sõltub täidetavatest tööülesannetest. Töötatakse sageli sundasendites: rede...
lil seistes, põlvili asendis, käte asend võib olla ka pea kohal. Ettevaatlik tuleb olla komistamiste ja libastumistega.
Vajalik on kasutada isikukaitsevahendeid: põlvekaitsmeid, tolmumaski, kaitseprille ja –kindaid ning turvajalatseid. Peamised ohud plaatija töös tulenevad kasutatavate elektriliste ja mehaaniliste tööriistade ettevaatamatust käsitsemisest ning seetõttu on kohustuslik kasutada isikukaitsevahendeid ja kanda kaitseriietust.
Plaatijatöös puututakse kokku ka tolmu ja erinevate kemikaalidega, mis võivad ülitundlikel inimestel põhjustada allergiat.

Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Plaatija töövahendid on erinevad käsitööriistad (plaadikamm, segukellu, vuugiraud, lõiketangid, plaadinuga, lood jne), seadmed ja mõõteriistad (segutrell, plaadilõikur, frees, laser jne) ning materjalid (kuivsegud, liimid, hermeetikud jne).
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Plaatija töö eeldab lisaks erialastele oskustele korrektsust ja täpsust, hoolikust, kannatlikkust, ruumilist kujutlusvõimet, liigutuste kiirust ja head koordinatsiooni. Oluline on võime töötada nii iseseisvalt kui ka meeskonnas.
Väga olulised on hea tervis ja vastupidavus, sest suurem osa tööpäeva...
st möödub sundasendis.
Loe edasi
Peida
A.6 Kutsealane ettevalmistus
4. taseme plaatijatena töötavatel inimestel on üldjuhul erialane kutseharidus ja praktiline töökogemus ehitusettevõttes või keskharidus ning praktiline töökogemus ehitusettevõttes.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
plaatija
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Plaatija, tase 4 kutse saamiseks peab taotleja tõendama kohustuslikud (B.2.1 – B.2.4), lisaks plaatija kutset läbivad kutsespetsiifilised (B.2.5 – B.2.9) ja üldised läbivad (B.2.10 - 2.17) kompetentsid.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Pindade ettevalmistamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Puhastab isoleeritavad pinnad. Vajadusel täidab praod ja likvideerib pinna ebatasasused. Vajadusel eemaldab viimistletavatelt pindadelt eelnevad viimistluskihid, peseb pinnad sobiva vahendiga ja töötleb antiseptikuga.
2. Arvutab normidega ettenähtud kaldenurgast ja plaaditava pinna suurusest lähtudes majakate kõrgused. Paigaldab majakad ja valab majakaid järgides kalded.
3. Hindab aluspindade niiskustaseme vastavust nõuetele. Lähtudes ruumi iseloomust (kui ruum, niiske ruum) paigaldab plaatkatte alla kas krundi, niiskustõkke ja /või hüdroisolatsiooni. Vajadusel armeerib nurgad ja tihendab kommunikatsiooni läbiviigud. Hindab teostatud tööde vastavust tööjoonistele ja etteantud kvaliteedinõuetele.

Teadmised:
a) erinevad krundid, niiskustõkked ja hüdroisolatsioonimaterjalid, nende omadused ja kasutusvõimalused;
b) materjalide kulu arvestamise alused vastavalt kulunormidele;
c) tööde teostamise tehnoloogiline järjekord;
d) plaaditavate pindade liigid (niisked ja märjad tsoonid, köetavad ja külmad pinnad jne) ja nendest tulenevad töövõtete valikud.
e) põranda kalletele esitatavad nõuded

Hindamismeetod(id):
Praktiline töö, suuline küsitlus/intervjuu (kasutatav tõendusmaterjal: nt tööalase tegevuse hinnang), kirjalik eksam.
B.2.2 Pindade plaatimine 4

Tegevusnäitajad:
1. Valmistab pinnad ette plaatimiseks: puhastab pinnad, krundib ja tasandab need. Katab mitteplaaditavad pinnad, valides asjakohased kattematerjalid.
2. Märgib plaaditavatele pindadele etteantud disainkavandi alusel plaatide jaotuvuse, pidades silmas kehtivaid normatiive ja esteetilist lõpptulemust.
3. Töötleb plaatmaterjalid (murrab, lõikab, lihvib, freesib jne) ning plaadib pinnad vastavalt tööjoonistele või etteantud disainkavandile, valides selleks sobivad materjalid ja töövahendid.
4. Vuugib pinnad erinevat värvi vuugisegudega ja vajadusel viimistleb deformatsioonivuugid, kasutades selleks sobivaid materjale ja töövahendeid.
5. Katab plaaditud pinnad sobilike kattematerjalidega, kaitsmaks neid järgnevate tööoperatsioonide käigus tekkida võivate kahjustuste eest.
6. Eemaldab vigastatud või ebakvaliteetselt paigaldatud plaadid, puhastab pinnad ja taastab vajadusel hüdroisolatsiooni. Asendab vigastatud plaadid uutega, kasutades selleks sobilikke materjale ja töövahendeid.
7. Parandab töö käigus tekkinud vigu (ebatasasused liimkihis, plaatide paigaldamise ebatasasused jm).
8. Nõustab klienti plaaditud pindade hooldamise ja kaitsmise küsimustes (hooldusvahad, impregneerlahused, sobilikud puhastusvahendid jne.)

Teadmised:
a) erinevad plaatimissegude ja liimide liigid (plaaditavate pindade eripärast lähtuvalt - külma-, kuuma-, niiskuskindlus, survetugevus jm.)
b) plaadi jaotuskavandi koostamise ja rakendamise põhimõtted;
c) erinevad plaatide liigid nende kasutusotstarbest ja materjalist lähtuvalt;
d) plaatide omadused (kuuma-, külma-, kulumis-, libisemiskindlus jne.);
e) erinevad vuukimissegud ja hermeetikud, nende omadused ja kasutusvõimalused;
f) plaaditud pindade hooldus- ja puhastusvahendid.

Hindamismeetod(id):
Praktiline töö, suuline küsitlus/intervjuu (kasutatav tõendusmaterjal: nt tööalase tegevuse hinnang), kirjalik eksam.
B.2.3 Energiatõhus ehitamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Enne töö alustamist valmistab ette nõuetele vastava töökoha, energiasäästu põhimõtteid silmas pidades.
2. Teostab omal kutsealal kõiki tööosasid rakendades sealjuures vajalikke energiatõhususealaseid baasteadmisi.
3. Arvestab oma tööülesandeid täites ehitustegevuse energiakulukusega ning kasutab tööks vajaminevaid energiaallikaid (elekter, vesi, valgustus, soojapuhurid jne.) sihipäraselt ja säästlikult.
4. Valib energiatõhususe nõudeid ja oma eriala spetsiifikat silmas pidades ning talle antud volituste piires sobilikud materjalid (ehitusmaterjalid, kinnitusvahendid, muud töö abivahendid jne.).
5. Valib energiatõhususe nõudeid ja oma eriala spetsiifikat silmas pidades tööülesande sooritamiseks õige tehnoloogia ja sobilikud töövõtted.
6. Rakendab võimalusel, oma kutsealal ehitustööde tegemisel , kvaliteedi ja kuluefektiivsuse tagamiseks sobilikku moodulmõõtude süsteeme (materjalide mõõdud, karkassi samm jne)
7. Teostab energiatõhususe parandamiseks oma kutseala piires vajalikud tööd.

Teadmised:
a) energiatõhususe üldmõisted ja nende tähendused;
b) energiatõhusust mõjutavad tegurid;
c) peamised energiaallikad Eestis (sh taastuvad energiaallikad);
d) ehitustööde kvaliteedinõuded ja nende mõju energiatõhususele;
e) piirete soojusjuhtivust ja hoone energiatarbimist mõjutavad tegurid (sh ehitusmaterjalide ja ehitustoodete omadused);
f) erinevad tehnosüsteemid, nende valikute mõju hoone energiatõhususele;
g) võimalused hoonete energiatõhususe parendamiseks;
h) töökultuuri mõju ehitustegevuse energiakulule;
i) erinevate ilmastikutingimuste mõju hoonete välispiiretele;
j) käitumisharjumuste mõju energiakulule hoonete ekspluateerimisel.

Hindamismeetod(id):
Hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamisega.

Kompetents on välja töötatud Buildest projekti raames.
B.2.4 Madalama kvalifikatsiooniga plaatijate nõustamine ja juhendamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Nõustab madalama kvalifikatsiooniga plaatijat tööga kaasneda võivate keskkonnariskide määratlemisel ja hindamisel ning nende maandamiseks vajalike abinõude valikul, juhindudes töötervishoiu ja tööohutuse nõuetest.
2. Nõustab madalama kvalifikatsiooniga plaatijat töö käigus ilmnenud vigade analüüsimisel ja nende parandamiseks vajalike abinõude valikul.
3. Juhendab madalama kvalifikatsiooniga plaatijat tööülesannete täitmisel.

Hindamismeetod(id):
Praktiline töö, suuline küsitlus/intervjuu (kasutatav tõendusmaterjal: nt tööalase tegevuse hinnang), kirjalik eksam.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.5 Materjalide kulu ja tööaja määramine 4

Tegevusnäitajad:
Töö planeerimiseks määratleb 4. taseme plaatija määratud aja jooksul tööjoonistelt vajalikud lähteandmed, mõõdab selleks ettenähtud tööriistu kasutades viimistletava pinna ning saadud andmete põhjal arvutab välja tööks vajaliku materjalide ja tööaja kulu.
B.2.6 Nõuetekohase töökoha korraldamine 4

Tegevusnäitajad:
Enne töö alustamist korraldab plaatija endale oma töölõigu piires nõuetekohase töökoha: ta paigaldab töölava ja jälgib et säiliksid vajalikud käiguteed. Ta katab mitteviimistletavad pinnad sobiva kattematerjaliga, valmistab ette tööks vajalikud materjalid ja töövahendid ning veendub, et tööfrondil ei oleks segavaid või üleliigseid esemeid. Kontrollib enne töö alustamist vajalike isikukaitsevahendite olemasolu ja korrasolekut. Ladustab materjalid, tagades nende kvaliteedi säilimise.
B.2.7 Koostöö teiste töövõtjatega 4

Tegevusnäitajad:
Plaatija arvestab töötades ka teiste samal objektil töötavate töövõtjatega
B.2.8 Materjalide ja pinna omavahelise sobivuse määramine 4

Tegevusnäitajad:
Hindab plaaditavate pindade ja materjalide sobivust ning kvaliteedile vastavust, juhindudes etteantud tööülesannetest, materjalide ja pindade omadustest. Materjalide mittesobivuse korral konsulteerib oma vahetu juhi või töö tellijaga ning pakub välja võimalikud lahendused.
B.2.9 Töövahendite kasutamine ja hoiustamine 4

Tegevusnäitajad:
Plaatija kasutab kõiki töövahendeid heaperemehelikult – ta korrastab ja puhastab neid regulaarselt ning hoiustab vastavalt nõuetele. Probleemide või puuduste korral informeerib sellest oma vahetut juhti ning teeb ettepanekuid olukorra lahendamiseks.
B.2.10 Tööjuhiste, tehnoloogiate ja kvaliteedinõuete järgmine 4

Tegevusnäitajad:
Plaatija, tase 4 järgib asjakohaseid tööjuhiseid, materjalide tootjate ettenähtud tehnoloogiaid ja etteantud kvaliteedinõudeid. Vajaduse korral konsulteerib materjali tootja/tootja esindajaga.
B.2.11 Töötervishoiu ja tööohutusnõuete järgimine 4

Tegevusnäitajad:
Vältimaks tööõnnetusi ehitusobjektil järgib plaatija nii töö planeerimisel, töökoha ettevalmistamisel, töö kestel ja töökoha korrastamisel rangelt töötervishoiu- ja tööohutusnõudeid ning arvestab inimeste ja keskkonnaga enda ümber.
B.2.12 Esmaabi osutamine 4

Tegevusnäitajad:
Õnnetusjuhtumi korral annab vältimatut abi, kutsub professionaalse abi ja teatab õnnetusjuhtumist objektijuhile või tööandjale.
B.2.13 Ümbritseva keskkonna kaitsmine, jäätmekäitlusnõuete järgimine 4

Tegevusnäitajad:
Maaler, tase 4 määratleb eelseisvast tööülesandest lähtuvalt tööga kaasneda võivad keskkonnariskid ning võtab kasutusele abinõud nende maandamiseks, tagades jäätmete käitluse, et ümbritsevasse loodusesse ei satuks keskkonnaohtlikke jäätmeid (keemilised ained, plaadijäägid jm). Ta korraldab jäätmete sorteerimise või sorteerib jäätmed, juhindudes taaskasutuse põhimõtetest ning jäätmekäitluseeskirjades olevatest nõuetest.
B.2.14 Meeskonnatöös osalemine 4

Tegevusnäitajad:
Plaatija kutsealal töötav inimene on avatud koostööle, osaleb meeskonnatöös ja on valmis teistelt õppima. Ta jagab teistega kogu tööks vajalikku ja kasulikku informatsiooni ning tegutseb parima ühise tulemuse saavutamise nimel. Selle taseme plaatija omab vajalikke teadmisi ja oskusi madalama tasemega plaatija juhendamiseks.
B.2.15 Tööalaste otsuste vastuvõtmine ja kohanemine muutuvate oludega 4

Tegevusnäitajad:
Täidab võetud kohustusi ja saavutab tööeesmärgid määratud aja jooksul. Analüüsib tagasisidet, võtab vastu asjakohaseid otsuseid ja vastutab tehtud otsuste täitmise eest. Plaatija, tase 4 on võimeline iseseisvalt kohanema muutuvate tööoludega, oskab leida ja analüüsida asjakohast teavet oma tööülesannete täitmiseks, määratleda, sõnastada ja lahendada probleeme.
B.2.16 Tööalaste tagasilöökidega toime tulemine 4

Tegevusnäitajad:
Ta oskab hinnata tööeesmärkide saavutamisega kaasnevaid riske (ohutus, kvaliteet, tähtajad jne). Ebaõnnestumise korral hindab 4. taseme plaatija olukorda ja kohandab oma tegevust vastavalt sellele.
B.2.17 Tööalase tegevuse planeerimine, täiendõppes osalemine 4

Tegevusnäitajad:
Ta töötab sihikindlalt ja omab tahet oma erialal töötada, analüüsib oma tugevusi ja nõrkusi, kavandab oma tulevikku ja sellest tulenevalt otsib võimalusi enesearendamiseks ja karjääris edasi liikumiseks. Osaleb kutsealases täiendõppes.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamisega.

Plaatija tööd läbivad teadmised:
a) üldehitus- ja plaatimistöödel kehtivad tööohutusreeglid;
b) käitumisjuhend tööõnnetuse korral, esmaabi andmine;
c) üldteadmised ehitustöödel kehtivatest jäätmekäitluse ja keskkonnaohutusnõuete normidest;
d) plaatija tööks vajalikud elektrilised ja mehaanilised töövahendid, nende käsitsemise põhimõtted;
e) plaatija tööks vajalikud mõõteriistad (nt mõõdulatt, lood, mõõdulint jne), nende käsitsemise põhimõtted;
f) plaatimistöö peamised töövõtted, nende rakendamine erinevates töösituatsioonides;
g) materjalide tööks ettevalmistamise ja ladustamise nõuded
h) tööjoonised, nende põhjal erinevate arvutuste (pindala-, mahu- ja kuluarvestuse jne) tegemise meetodid;
i) plaatimistöödele esitatavad kvaliteedinõuded;
j) üldteadmised energiatõhusast ehitamisest;
k) üldteadmised klienditeenindusest;
l) üldteadmised ettevõtluse alustest ning kutseala reguleerivast seadusandlusest.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 13-20102014-1.12/2k
Kutsetegevuse valdkond: Arhitektuur, Geomaatika, Ehitus ja Kinnisvara
Vastutav kutsenõukogu: Ehituse, Kinnisvara ja Geomaatika Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 32
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 20.10.2014
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: EHITUS, ARHITEKTUUR, KINNISVARA, GEOMAATIKA
Kutseala: Ehitusviimistlus
Kutse grupp: Plaatija
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
71 Ehitustöölised, v.a elektrikud
712 Ehitusviimistlejad jms töölised
7122 Põrandategijad ja plaatijad
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
073 Arhitektuur ja ehitus
0732 Ehitus ja tsiviilrajatised
EMTAK klassifikaator: F EHITUS
43 Eriehitustööd
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Tööosad ja tööülesanded
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Indrek Peterson Eesti Ehitusettevõtjate Liit
Timo Torni Edictum OÜ
Jaan Vikat MTÜ Eesti Maalrite Liit
Tõnu Armulik Tallinna Ehituskool
Terje Jaksen Tallinna Ehituskool

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist