Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Plaatija, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala:
Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalikke kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse koolituskavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Kutsestandard Plaatija, tase 4 on täienduskoolituse õppekava ja töömaailma kutse andmise aluseks. See kutses...
tandard ei ole tasemeõppe õppekava ning koolilõpu kutse andmise aluseks.
Loe edasi
Peida
Nimetus: ET: Plaatija, tase 4
EN: Tiler, EstQF Level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 06.05.2022
Kehtib kuni: 05.05.2027
Kutsestandardi versiooni number: 4
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
• Kutsestandardites olev teave on kantud uuele, varasemaga võrreldes muudetud, kutsestandardi vormile.
• Kutsestandardites olev teave on läbivalt ajakohastatud, sh sõnastatud tulevikuoskused ja üldoskused.
• Olemasolevatele kompetentsidele on lisatud kompetents „Niiskuskaitse ja hüdroisoleerimine“.
• Kompetents „Energiatõhus ehitamine“ on viidud üldistesse kompetentsidesse.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Ehitusviimistlejad töötavad ehitus- ja kinnisvarahooldusettevõtetes. Plaatija põhilised tööülesanded on pindade ettevalmistamine plaatimistööde tegemiseks ja pindade plaatimine.

Plaatija, tase 4 korraldab iseseisvalt oma töökoha ja vastutab oma tööülesannete kvaliteetse täitmise eest. Töökorraldu...
sest lähtuvalt võib oma kutsealal juhendada ja nõustada vähem kogenud kolleege nende tavatöös.

Üldjuhul töötavad plaatijad täistööajaga (kaheksa tundi päevas, viis päeva nädalas). Töö toimub nii siseruumides kui ka välitingimustes, sõltuvalt plaaditavast pinnast. Töö on füüsiliselt koormav, töörütm on vahelduv ja sõltub täidetavatest tööülesannetest. Töötatakse sageli sundasendites: redelil seistes, põlvili asendis, käte asend võib olla ka pea kohal. Ettevaatlik tuleb olla komistamiste ja libastumistega.
Vajalik on kasutada isikukaitsevahendeid: põlvekaitsmeid, tolmumaski, kaitseprille ja –kindaid ning turvajalatseid. Peamised ohud plaatija töös tulenevad kasutatavate elektriliste ja mehaaniliste tööriistade ettevaatamatust käsitsemisest ning seetõttu on kohustuslik kasutada isikukaitsevahendeid ja kanda kaitseriietust. Plaatijatöös puututakse kokku ka tolmu ja erinevate kemikaalidega, mis võivad ülitundlikel inimestel põhjustada allergilisi reaktsioone.

Plaatija töövahendid on erinevad käsitööriistad (plaadikamm, segukellu, vuugiraud, lõiketangid, plaadinuga, lood jne), seadmed ja mõõteriistad (segutrell, plaadilõikur, frees, laser jne) ning materjalid (erinevad plaatmaterjalid, kuivsegud, liimid, hermeetikud jne).

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Pindade ettevalmistamine
A.2.2 Niiskuskaitse ja hüdroisoleerimine
A.2 3 Pindade plaatimine
A.2.4 Madalama kvalifikatsiooniga plaatijate nõustamine ja juhendamine
A.3 Kutsealane ettevalmistus
Üldjuhul on 4. taseme plaatijana töötavatel inimestel kas erialane kutsekeskharidus ja praktilise töö kogemus ehitusettevõttes või keskharidus ja praktiline töökogemus ehitusettevõttes.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Plaatija.
A.6 Tulevikuoskused
Ehitusvaldkonna spetsialistide töös muutub järjest olulisemaks ehitusprotsessi kui terviku mõistmine, teadlikkus rohemajanduse põhimõtetest ehituses, energiatõhususe nõuetega arvestamise, lammutus- ja ehitustööde käigus tekkivate jäätmete korrektse sorteerimise ning saastatuse ärahoidmise oskus (tag...amaks ressursside maksimaalset ringlussevõttu). Samuti jooniste lugemise, sh 3D-jooniste, ning erialaste veebi- ja nutiseadmete rakenduste kasutamise oskus.
Loe edasi
Peida
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Plaatija, tase 4 kutse moodustub üldoskustest ja kohustuslikest kompetentsidest. Kutse taotlemisel on nõutav üldoskuste ja kõikide kohustuslike kompetentside tõendamine.
B.2 Plaatija, tase 4 üldoskused
1. Väljendab oma seisukohti selgelt ja hinnanguvabalt; suhtleb viisakalt, kasutab sobivaid suhtlemisvorme ja -viise; suhtleb konstruktiivselt hoiab häid suhted kolleegidega; tuleb toime keerukates suhtlusolukordades.
2. Kohandub meeskonnaga; teab ja arvestab enda ja teiste rolli meeskonnas; peab ki...
nni meeskonna liikmete vahelistest kokkulepetest; on avatud koostööle ja toetab meeskonna tulemuslikku tegutsemist; jagab meeskonnaliikmetega vajalikku informatsiooni; korraldab enda töölõigu sujuva toimimise, lähtudes juhistest.
3. Mõistab pideva õppimise ja enesearendamise vajadust; seab eesmärgid professionaalseks arenguks; omandab uusi teadmisi ja oskusi ning rakendab neid oma töös.
4. Mõistab ehitusprotsesse ja nende järjestatust (üldine arusaam ehitustegevusest ja energiatõhususest ehitiste ehitamisel ehitustööde ettevalmistamisest kuni ehitise valmimiseni) ja arvestab seda oma töös.
5. Järgib asjakohaseid tööjuhiseid, materjalide tootjate poolt ettenähtud tehnoloogiaid ja etteantud kvaliteedinõudeid.
6. Tunneb tööks vajalikke mõõte vahendeid/instrumente (lasermõõtja, lood jt) ja nende tööspetsiifikat ja kasutab neid töö tegemisel hoiab neid korras järgides kasutus ning hooldusjuhiseid.
7. Käitleb ehitusjäätmeid vastavalt juhistele.
8. Oskab lugeda ja saab aru ehitusjoonistest ja projektdokumentatsioonist. Määratleb vajadusel tööks vajalikud materjalid ja materjalide mahud.
9. Kasutab oma töös ergonoomilisi, energiasäästlikke ja ohutuid töövõtteid ning isikukaitsevahendeid, järgides kõikides tööprotsessietappides töötervishoiu-, keskkonnahoiu-, tööohutusnõudeid (sh tööaluste (väiketellingute) - ja ohutuspiirete paigaldamine, tagab töökoha valgustatuse, järgib ohutusnõudeid töötamisel tõstemehhanismide haardealas).
10. Tegutseb õnnetusjuhtumi korral vastavalt kokkulepitud juhistele, kutsub professionaalse abi ja teatab õnnetusjuhtumist objektijuhile või tööandjale.
11. Tugineb oma töös algteadmistele energiatõhususest, ehitusfüüsikast (sh soojusisoleerimine, niiskuse- ja hüdroisoleerimine), viimistlustöödega seonduvate ehitusmaterjalide omadustest ja lähtub keskkonna tingimustest.
12. Kasutab oma igapäevatöös arvutit algasemel kasutaja tasemel (vt lisa 1 Digipädevuste enesehindamise skaala).

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Pindade ettevalmistamine 4

Tegevusnäitajad
1. Puhastab pinnad, täidab praod ja likvideerib pinna ebatasasused. Eemaldab vajadusel viimistletavatelt pindadelt eelnevad viimistluskihid, peseb pinnad sobiva vahendiga ja töötleb antiseptikuga.
2. Tasandab seinad sobiva tasandusseguga, järgides tootjapoolset kasutusjuhendit ja kvaliteedinõudeid
3. Arvutab majakate kõrgused lähtudes tööjoonistest ja normidest. Paigaldab majakad ja valab majakaid järgides kalded.
4. Hindab teostatud tööde vastavust tööjoonistele ja etteantud kvaliteedinõuetele.
B.3.2 Niiskuskaitse ja hüdroisoleerimine 4

Tegevusnäitajad
1. Puhastab pinnad, kasutades aluspinnale sobivaid töövahendeid.
2. Hindab aluspindade niiskustaseme vastavust nõuetele. Paigaldab plaaditava pinna alla kas krundi või niiskustõkke lähtudes ruumi iseloomust (kuiv ruum, niiske ruum). Paigaldab enne plaatimistöid niisketes ruumides hüdroisolatsioonisüsteemi järgides tootjapoolset kasutusjuhendit.
3. Hindab tehtud tööde vastavust tööjoonistele ja etteantud kvaliteedinõuetele.
B.3.3 Pindade plaatimine 4

Tegevusnäitajad
1. Märgib plaaditavatele pindadele plaatide jaotuvuse etteantud disainkavandi alusel, pidades silmas norme ja esteetilist lõpptulemust.
2. Töötleb keraamilised ja kiviplaadid, sh looduskivi (murrab, lõikab, lihvib, freesib jne) ning plaadib pinnad vastavalt jaotuskavandile, valides selleks sobivad materjalid ja töövahendid.
3. Vuugib pinnad ettenähtud vuugisegudega ja viimistleb deformatsioonivuugid, kasutades selleks sobivaid materjale ja töövahendeid.
4. Katab plaaditud pinnad sobilike kattematerjalidega, kaitsmaks neid järgnevate tööoperatsioonide käigus tekkida võivate kahjustuste eest. Katab vajadusel plaaditud pinna pinnakaitselahusega.
5. Eemaldab remonditavalt pinnalt vigastatud või ebakvaliteetselt paigaldatud plaadid, puhastab pinnad ja taastab vajadusel hüdroisolatsiooni. Asendab vigastatud plaadid uutega, kasutades selleks sobilikke materjale ja töövahendeid.
6. Hindab tehtud tööde vastavust tööjoonistele ja etteantud kvaliteedinõuetele. Parandab töö käigus tekkinud vigu (ebatasasused liimkihis, plaatide paigaldamise ebatasasused jm).
7. Nõustab klienti plaaditud pindade hooldamise ja kaitsmise küsimustes (hooldusvahad, impregneerlahused, sobilikud puhastusvahendid jne).
B.3.4 Madalama tasemega plaatija nõustamine ja juhendamine 4

Tegevusnäitajad
1. Juhendab madalama kvalifikatsiooniga kolleege, pakub tuge tekkinud probleemide ja küsimuste lahendamisel; aitab tõsta juhendatava töö kvaliteeti, õpetades vajalikke ja kasulikke töövõtteid.
2. Jälgib juhendatava töö kvaliteeti ja kehtestatud nõuetest kinnipidamist.
3. Annab juhendatavale selgesõnaliselt ja õigeaegselt tagasisidet tema tegevuse kohta.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 22-14122021-1.3.7/4k
Kutsetegevuse valdkond: Arhitektuur, Geomaatika, Ehitus ja Kinnisvara
Vastutav kutsenõukogu: Arhitektuuri, Geomaatika, Ehituse ja Kinnisvara Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 40
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 14.12.2021
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: EHITUS, ARHITEKTUUR, KINNISVARA, GEOMAATIKA
Kutseala: Ehitusviimistlus
Kutse grupp: Plaatija
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
71 Ehitustöölised, v.a elektrikud
712 Ehitusviimistlejad jms töölised
7122 Põrandategijad ja plaatijad
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
073 Arhitektuur ja ehitus
0732 Ehitus ja tsiviilrajatised
EMTAK klassifikaator: F EHITUS
43 Eriehitustööd
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Digipädevuste enesehindamise skaala
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Indrek Peterson Eesti Ehitusettevõtjate Liit
Kaupo Tammepuu Vanalinna Ehitus OÜ
Rain Vahtla Puko OÜ
Jaan Vikat SIA Caparol Baltica Eesti filiaal
Tiina Friedrichson Tartu KHK
Terje Jaksen Tallinna Ehituskool
Margus Mägedi Marcellus OÜ
Rain Ader RM Stock OÜ
Hants Olop Loyatic OÜ

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist