Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Müürsepp, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, mis kirjeldab tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid

Müürsepp, tase 4 kutsestandard on aluseks isikute kutsealaste kompetentside hindamisele ja täiendkoolituste õppekavade koostamisele.
Nimetus: ET: Müürsepp, tase 4
EN: Bricklayer, level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 20.10.2014
Kehtib kuni: 05.05.2019
Kutsestandardi versiooni number: 7
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Narva Kutseõppekeskus (suletud) Müürsepp 134937 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/6 11.06.2015 Vastuvõttu ei toimu, õppimine keelatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Müürsepp on oskustööline, kes töötab ehitus- või kinnisvara korrashoiu ettevõttes. Müürsepa peamised tööülesanded on kandvate ja mittekandvate konstruktsioonide ladumine, erinevatest materjalidest müüritiste ladumine, taastamine ja ümberehitamine.

4. taseme müürsepp korraldab iseseisvalt oma tö...
ökoha ja vastutab oma tööülesannete kvaliteetse täitmise eest. Töökorraldusest lähtuvalt võib oma kutsealal juhendada ja nõustada vähem kogenud kolleege nende tavatöös.
Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Kandvate ja mittekandvate konstruktsioonide ladumine
2.1.1 Vundamentide aluspinna ettevalmistamine
2.1.2 Erinevatest materjalidest väikeplokkidest müüritise ladumine
2.1.3 Erinevatest materjalidest tellismüüritise ladumine
2.1.4 Kandvatele konstruktsioonidele vajumis- ja temperatuurivu...
ukide (kontroll-, mahukahanemisvuugid) ladumine
2.1.5 Kaarseinte ladumine
2.1.6 Avade ja silluste ladumine (kiil- ja kaarsillused)
2.1.7 Müüritise sarrustamine / armeerimine (ankurdamine)
2.1.8 Kohtbetoneerimine müüritöödel
2.1.9 Hüdroisolatsiooni paigaldamine
2.1.10 Soojustus- ja heliisolatsioonimaterjalide paigaldamine
2.1.11 Müüritiste vuukimine
2.1.12 Erinevatest kivimaterjalidest (sh loodus- kividest) fassaadimüüritise ja puhasvuuk- müüritise ladumine
2.1.13 Silluste, talade ja laepaneelide paigaldamine
2.1.14 Erinevatest materjalidest postide ja pilastrite ladumine, sarrustamine ja betoneerimine
2.1.15 Müüritiste hooldamine ja kaitsmine keskkonnamõjude eest
2.1.16 Tehtud töö kvaliteedile vastavuse kontrollimine ja hindamine
A.2.2 Müüritise taastamine ja ümberehitamine
2.2.1 Müüritise seisukorra hindamine
2.2.2 Kandekonstruktsioonide toestamine
2.2.3 Pindade ettevalmistamine
2.2.4 Kohtbetoneerimistööde tegemine
A.2.3 Troppimistööde tegemine
2.3.1 Materjalide peale- ja mahalaadimine, ladustamine ja paigaldamine
2.3.2 Mehitamata tõsteseadmete töö juhtimine
A.2.4 Energiatõhus ehitamine
A.2.5 Madalama kvalifikatsiooniga müürsepa nõustamine ja juhendamine
2.5.1 Tööga seotud keskkonnariskide hindamine ja juhendatava nõustamine
2.5.2 Töö teostamisel ilmnenud vigade analüüsimise ja parandamise nõustamine
2.5.3 Madalama kvalifikatsiooniga müürsepa juhendamine ja nõustamine tööülesannete täitmisel

Loe edasi
Peida
Valitavad tööosad
A.2.6 Paekivist, raudkivist ja segatüüpi kiviaedade ladumine
2.6.1 Aluspinnase ettevalmistamine ja/või vundamendi rajamine
2.6.2 Kivide paigaldamine
2.6.3 Katteplaatide ja lisatarvikute paigaldamine
A.2.7 Kivisillutise rajamine
2.7.1 Aluspinnase ettevalmistamine
2.7.2 Sillutise ääriste pai...
galdamine
2.7.3 Aluskihtide rajamine
2.7.4 Sillutiskivide paigaldamine
2.7.5 Vuukide täitmine ja sillutise pinna tihendamine
A.2.8 Pindade märgkrohvimine
2.8.1 Krohvitavate pindade ettevalmistamine ja mittekrohvitavate pindade kaitsmine
2.8.2 Pindade krohvimine
2.8.3 Krohvipindade parandamine
A.2.9 Parapetile ja fassaadipindadele plekkdetailide paigaldamine
2.9.1 Pinna ettevalmistamine plekkdetailide paigaldamiseks
2.9.2 Plekkdetailide paigaldamine, kinnitamine ja tihendamine
2.9.3 Plekkdetailide töötlemine

Tööosadega seotud tööülesannete loetelu on toodud lisas 1 „Tööosad ja tööülesanded“.

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Müürsepa töö on raske ja nõuab füüsilist pingutust. Sageli tuleb tõsta raskeid ehitusmaterjale, töötada sundasendis või ronida ajutistel tellingutel ja konstruktsioonidel. Töö võib toimuda erinevatel kõrgustel ja muutuvates keskkonnatingimustes, valdavalt välitingimustes. Müürsepa töökeskkonnaga on ...seotud kõrgendatud vigastuste tekkimise risk. Samuti võivad tervisekahjustusi põhjustada tolm, õhus lenduvad keemilised ühendid, müra, temperatuurikõikumised ja tuuletõmbus ning seetõttu on kohustuslik kasutada kaitseriietust ja -vahendeid. Müürsepp peab järgima tööeeskirju, tervisekaitse- ja ohutusnõudeid.
Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Müürsepa peamised töövahendid on mitmesugused käsitööriistad (kellud, müürihaamrid, mõõteriistad: mõõdulindid, loodid, nivelliirid) ja elektrilised masinad (mootorsegistid, lõikurid, betoonisegumasinad jne).
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Müürsepa töö eeldab koostöövalmidust, rutiinitaluvust, keskendumisvõimet ning hoolikust. Vajalik on hea koordinatsioon, füüsiline vastupidavus ja kõrgusetaluvus.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
4. taseme müürsepana töötavatel inimestel on üldjuhul erialane kutseharidus ja praktiline töökogemus ehitusettevõttes või keskharidus ning praktiline töökogemus ehitusettevõttes.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Müürsepp
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Müürsepp, tase 4 kutse taotlemisel peab tõendama kõik kohustuslikud (B.2.1 – B.2.5) ja läbivad (B.2.10 ning B.2.11) kompetentsid.
Lisaks on võimalik tõendada üks või mitu kompetentsi valitavate kompetentside (B.2.6 – 2.9) hulgast. Valitavate kompetentside tõendamine on vabatahtlik.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Kandvate ja mittekandvate konstruktsioonide ladumine 4

Tegevusnäitajad:
1. Kaevab etteantud kõrgusmärgini kaeviku ning teeb projektist lähtuvalt liiv- ja/või killustikaluse. Vajadusel paigaldab aluse tegemise ajal ajutise drenaaži.
2. Laob määratud aja jooksul projekti või tööjoonist ja tootjapoolseid paigaldusjuhendeid järgides erinevatest materjalidest (betoon, poorbetoon, kergkruus jne) väikeplokkidest müüritise. Kasutab töö tegemiseks ratsionaalseid töövõtteid ja sobilikke tööriistu.
3. Laob määratud aja jooksul projekti või tööjoonist ja tootjapoolseid paigaldusjuhendeid järgides silikaat-, savi- või betoontellistest müüritise. Kasutab töö tegemiseks ratsionaalseid töövõtteid ja sobilikke tööriistu.
4. Laob vajumis- ja temperatuurivuugid vastavalt etteantud tööjoonisele ja/või tootjapoolsele paigaldusjuhendile. Vajadusel konsulteerib nende paiknemise osas vahetu juhiga.
5. Valmistab vastavalt projektile või tööjoonisele ette šabloonid, märgib need maha ja laob erineva raadiusega kaarseinu.
6. Laob määratud aja jooksul projekti või tööjoonist järgides erinevatest ehituskividest avadega seina osi ja sildab avasid (kiil-, kaar-, teras- ja monoliitbetoonsillused ning sillus- ja sarrusplokid).
7. Sarrustab ladumise käigus projekti või tööjoonist ning tootjapoolset paigaldusjuhendit järgides müüritise. Paigaldab kattematerjali (soojustus, viimistlus) eripära arvestades müüritisse ankrud. Ühendab sobilikke tehnoloogiaid kasutades müüritise kandvate seintega.
8. Teeb vajadusel kohtbetoneerimistöid. Betoneerib kivistumise aega ja tehnoloogilisi protsesse arvestades oma töölõigu piires õõnesplokke.
9. Enne müüritise ladumist paigaldab hoone vundamendile projekti või tööjoonist ning tootjapoolset paigaldusjuhendit järgides horisontaalse hüdroisolatsiooni- ning laotud müüritisele vertikaalse hüdroisolatsiooni kihi.
10. Paigaldab müüritisele projekti või tööjoonist ning tootjapoolset paigaldusjuhendit järgides
soojustus-, tuuletõkke- ja heliisolatsioonimaterjalid.
11. Vuugib ilmastikuolusid ja materjalide eripära arvestades ladumise käigus müüritist. Valib vuugi
mõõtmetest ja profiilist lähtudes sobiva vuukraua.
12. Laob materjalide eripära arvestades ja tootjapoolset paigaldusjuhendit järgides erinevatest kivimaterjalidest (nt looduskivid: paekivi, dolomiit, maakivi jne) puhasvuukmüüritist.
13. Paigaldab projekti või tööjoonist järgides kraana abil erinevaid monteeritavaid silluseid, talasid ja trepielemente ning kandvatele konstruktsioonidele laepaneele, kasutades erinevaid paigaldamise tehnoloogiaid ning pidades silmas tööohutusnõudeid.
14. Laob, sarrustab ja betoneerib projekti või tööjoonist järgides erinevatest materjalidest poste ja pilastreid.
15. Teeb vastavalt vajadusele müüritise hooldus- ja kaitsetöid muutuvate ilmastikutingimuste või teiste väliste mõjutuste toimel tekkida võivate kahjustuste vältimiseks (katmine, toestamine jne).
16. Kontrollib ja hindab töö valmides selle vastavust kehtivatele ehitusnormidele, mis on eelnevalt kokku lepitud.

Teadmised:
a) erinevatest materjalidest müüritiste ladumise tehnoloogiad;
b) ilmastikutingimuste mõju vundamendile ja müüritisele;
c) müüritise ladumise eripära talvetingimustes;
d) erinevate müürimaterjalide omadused ja kasutusvõimalused;
e) sarrustamise põhimõtted;
f) isolatsiooni- ja soojustusmaterjalide paigaldamise põhimõtted;
g) temperatuuri- ja vajumisvuukide asukohad, nende tööpõhimõtted.

Hindamismeetod(id):
Praktiline töö, suuline küsitlus/intervjuu (kasutatav tõendusmaterjal: nt tööalase tegevuse hinnang), kirjalik eksam.
B.2.2 Müüritise taastamine ja ümberehitamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Hindab vaatluse käigus müüritise seisukorda, teavitab ilmnenud probleemidest vahetut juhti ning teeb lähteülesandest tulenevalt ettepanekuid edasisteks töödeks.
2. Projektist või tööjoonisest ning müüritise seisukorrast lähtudes toestab kandekonstruktsioonid. Paigaldab ajutised toed, ehitab silluse ja vajadusel tugevdab rajatava ava servad. Lõikab sisse uue ava.
3. Määrab ära pindade ettevalmistamise vastavalt edasisele tegevuskavale.
4. Müüritise seisukorrast lähtuvalt määrab asukohad ja teeb vajadusel kohtbetoneerimistöid.
5. Teostab vajalikud krohvimistööd müüritise taastamisel.

Teadmised:
a) erinevatest materjalidest müüritiste ladumise tehnoloogiad;
b) ilmastikutingimuste mõju vundamendile ja müüritisele;
c) müüritise ladumise eripära talvetingimustes;
d) erinevate müürimaterjalide omadused, omavaheline sobivus ja kasutusvõimalused;
e) sarrustamise põhimõtted;
f) isolatsiooni- ja soojustusmaterjalide paigaldamise põhimõtted;
g) temperatuuri- ja vajumisvuukide asukohad, nende tööpõhimõtted;
h) üldteadmised müüritise konserveerimisest;
i) kandvate konstruktsioonielementide toestamise reeglid;
j) müüritisele esitatavad kvaliteedinõuded.

Hindamismeetod(id):
Praktiline töö, suuline küsitlus/intervjuu (kasutatav tõendusmaterjal: nt tööalase tegevuse hinnang), kirjalik eksam.
B.2.3 Troppimistööde tegemine 4

Tegevusnäitajad:
1. Haagib tõstetroppidega tööks vajalikud materjalid ja juhendab käemärkide abil kraanajuhi tööd, järgides tööohutusnõudeid. Ladustab materjalid selleks ettenähtud kohta, lähtudes tööoperatsioonide järjekorrast.
2. Juhib materjalide ladustamisel ja teisaldamisel mehitamata tõsteseadet, järgides tööohutusnõudeid ja etteantud tööjuhiseid.

Teadmised:
a) lastide haardevahendid;
b) tõstetööd erinevate tõsteseadmetega;
c) troppimistöödel kehtivad ohutusnõuded;
d) troppimistöödel kasutatav signaalmärgistik.

Hindamismeetod(id):
Praktiline töö, suuline küsitlus/intervjuu (kasutatav tõendusmaterjal: nt tööalase tegevuse hinnang), kirjalik eksam.
B.2.4 Energiatõhus ehitamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Enne töö alustamist valmistab ette nõuetele vastava töökoha, energiasäästu põhimõtteid silmas pidades.
2. Teostab omal kutsealal kõiki tööosasid rakendades sealjuures vajalikke energiatõhususealaseid baasteadmisi.
3. Arvestab oma tööülesandeid täites ehitustegevuse energiakulukusega ning kasutab tööks vajaminevaid energiaallikaid (elekter, vesi, valgustus, soojapuhurid jne.) sihipäraselt ja säästlikult.
4. Valib energiatõhususe nõudeid ja oma eriala spetsiifikat silmas pidades ning talle antud volituste piires sobilikud materjalid (ehitusmaterjalid, kinnitusvahendid, muud töö abivahendid jne.).
5. Valib energiatõhususe nõudeid ja oma eriala spetsiifikat silmas pidades tööülesande sooritamiseks õige tehnoloogia ja sobilikud töövõtted.
6. Rakendab võimalusel, oma kutsealal ehitustööde tegemisel , kvaliteedi ja kuluefektiivsuse tagamiseks sobilikku moodulmõõtude süsteeme (materjalide mõõdud, karkassi samm jne)
7. Teostab energiatõhususe parandamiseks oma kutseala piires vajalikud tööd.

Teadmised:
a) energiatõhususe üldmõisted ja nende tähendused;
b) energiatõhusust mõjutavad tegurid;
c) peamised energiaallikad Eestis (sh taastuvad energiaallikad);
d) ehitustööde kvaliteedinõuded ja nende mõju energiatõhususele;
e) piirete soojusjuhtivust ja hoone energiatarbimist mõjutavad tegurid (sh ehitusmaterjalide ja ehitustoodete omadused);
f) erinevad tehnosüsteemid, nende valikute mõju hoone energiatõhususele;
g) võimalused hoonete energiatõhususe parendamiseks;
h) töökultuuri mõju ehitustegevuse energiakulule;
i) erinevate ilmastikutingimuste mõju hoonete välispiiretele;
j) käitumisharjumuste mõju energiakulule hoonete ekspluateerimisel.

Hindamismeetod(id):
Hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamisega.

Kompetents on välja töötatud Buildest projekti raames.
B.2.5 Madalama kvalifikatsiooniga müürsepa nõustamine ja juhendamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Nõustab madalama kvalifikatsiooniga müürseppa tööga kaasneda võivate keskkonnariskide määratlemisel ja hindamisel ning nende maandamiseks vajalike abinõude valikul, juhindudes töötervishoiu ja tööohutuse nõuetest.
2. Nõustab madalama kvalifikatsiooniga müürseppa töö käigus ilmnenud vigade analüüsimisel ja nende parandamiseks vajalike abinõude valikul.
3. Juhendab madalama kvalifikatsiooniga müürseppa tööülesannete täitmisel.

Hindamismeetod(id):
Praktiline töö, suuline küsitlus/intervjuu (kasutatav tõendusmaterjal: nt tööalase tegevuse hinnang), kirjalik eksam.
Valitavad kompetentsid
Lisaks on võimalik tõendada üks või mitu kompetentsi valitavate kompetentside (B.2.6 – 2.9) hulgast. Valitavate kompetentside tõendamine on vabatahtlik.
    Nimetus EKR tase
B.2.6 Paekivist, raudkivist ja segatüüpi kiviaedade kuivladumine 4

Tegevusnäitajad:
1. Valmistab vastavalt projektile ette aluspinnase: märgib maha piirjooned, teeb pinnasetööd ja vajaduse korral rajab vundamendi ja paigaldab hüdroisolatsiooni.
2. Sorteerib ja valmistab ette ladumiseks sobivad kivid ja laob materjali eripära arvestades kividest aia.

Teadmised:
a) kuivladumise tehnoloogiad;
b) looduskivide töötlemise tehnoloogiad.

Hindamismeetod(id):
Praktiline töö, suuline küsitlus/intervjuu (kasutatav tõendusmaterjal: nt tööalase tegevuse hinnang), kirjalik eksam.
B.2.7 Kivisillutiste rajamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Paigaldab sillutisele projekti või tootjapoolset paigaldusjuhendit järgides äärised (äärekivi, betooni, prussi vm).
2. Paigaldab vastavalt vajadusele täite- ja tasanduskihid (kruus, killustik ja liiv).
3. Paigaldab projekti või tootjapoolset kasutusjuhendit järgides sillutiskive ja sadevete äravoolusüsteeme.
4. Täidab vuugid ja tihendab sillutise pinna.

Teadmised:
a) sillutise aluspinna rajamise põhimõtted;
b) erinevad sillutis- ja äärekivide töötlemise ja paigaldamise tehnoloogiad.

Hindamismeetod(id):
Praktiline töö, suuline küsitlus/intervjuu (kasutatav tõendusmaterjal: nt tööalase tegevuse hinnang), kirjalik eksam.
B.2.8 Pindade märgkrohvimine tsementkrohviseguga 4

Tegevusnäitajad:
1. Valmistab etteantud tööülesandest ja aluspinna seisukorrast lähtudes ette krohvitavad pinnad. Katab sobilikke materjale kasutades kinni mittekrohvitavad pinnad, kaitstes neid seeläbi järgnevate tööde käigus tekkida võivate kahjustuste eest.
2. Krohvib pinnad tsementkrohviseguga, järgides etteantud tööülesandeid ja kvaliteedinõudeid.
3. Parandab krohvipinnad, järgides etteantud kvaliteedinõudeid.

Teadmised:
a) pindade ettevalmistamise põhimõtted;
b) krohvisegu valmistamise tehnoloogiad;
c) krohvimise töövõtted;
d) krohvitud pindadele esitatavad kvaliteedinõuded ja kontrollimeetodid.

Hindamismeetod(id):
Praktiline töö, suuline küsitlus/intervjuu (kasutatav tõendusmaterjal: nt tööalase tegevuse hinnang), kirjalik eksam.
B.2.9 Parapetile ja fassaadipindadele plekkdetailide paigaldamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Valmistab määratud aja jooksul projekti või tööjoonist järgides ja esitatud nõudeid arvestades pinna ette plekkdetailide paigaldamiseks.
2. Paigaldab, kinnitab ja tihendab määratud aja jooksul projekti või tööjoonist järgides ja valmistus- ning paigaldusnorme (nt plekkdetailide kalded, ülekatted, ülespöörded, veenina pikkused) arvestades lihtsamad plekkdetailid (nt aknaplekid, parapetiplekid) ja keerulisemad plekkdetailid (nt kumer- ja nurkdetailid).
3. Vajadusel töötleb lihtsamaid plekkdetaile (nt aknaplekid, parapetiplekid) kohapeal, juhindudes tööjoonisest, materjali omadustest ja hetkeolukorrast kohapeal. Kasutab selleks ratsionaalseid töövõtteid ja sobilikke töövahendeid.

Teadmised:
a) plekkdetailide töötlemisviisid;
b) plekkdetailide paigaldusnõuded.

Hindamismeetod(id):
Praktiline töö, suuline küsitlus/intervjuu (kasutatav tõendusmaterjal: nt tööalase tegevuse hinnang), kirjalik eksam.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.10 Müürsepp, tase 4 kutset läbivad üldised kompetentsid 4

Tegevusnäitajad:
1. Müürsepp, tase 4 järgib asjakohaseid tööjuhiseid, materjalide tootjate poolt ettenähtud tehnoloogiaid ja etteantud kvaliteedinõudeid.
2. Vältimaks tööõnnetusi ehitusobjektil, järgib müürsepp nii töö planeerimisel, töökoha ettevalmistamisel, töö ajal kui ka töökoha korrastamisel rangelt töötervishoiu ja tööohutuse nõudeid ning arvestab teiste inimeste ja keskkonnaga enda ümber.
3. Õnnetusjuhtumi korral annab vältimatut abi, kutsub professionaalse abi ja teatab õnnetusjuhtumist objektijuhile või tööandjale.
4. 4. taseme müürsepp määratleb projektist lähtuvalt tööga kaasneda võivad keskkonnariskid ning võtab kasutusele meetmed nende maandamiseks. Ta korraldab jäätmekäitluseeskirjades olevaid nõudeid ja taaskasutuse põhimõtteid arvestades jäätmete sorteerimise olemasoleval töölõigul.
5. Müürsepana töötav isik on avatud koostööle, osaleb meeskonnatöös, kohandub meeskonnaga ja on valmis teistelt õppima. Ta jagab teistega kogu vajalikku ja kasulikku informatsiooni ning tegutseb parima ühise tulemuse saavutamise nimel; tahab, oskab ja julgeb esitada ning kaitsta argumenteeritult oma seisukohti.
6. Müürsepp arvestab oma tööd tehes ka samal objektil teisi töid teostavate töövõtjatega.
7. Müürsepp, tase 4 on võimeline planeerima oma tööd ette pikemaajaliselt. Ta täidab endale võetud kohustusi ja saavutab tööeesmärgid määratud aja jooksul, analüüsib saadud tagasisidet ning võtab oma vastutusala piires vastu asjakohaseid otsuseid.
8. Selle taseme müürsepp kohaneb muutuvate oludega ning oskab kiiresti leida ja analüüsida vajalikku teavet tööülesannete täitmiseks.
9. Ta määratleb, sõnastab ja lahendab probleeme ning oskab ette näha võimalikku edu ja ebaõnnestumist. Viimase korral hindab ja analüüsib ta oma tegevust ning kohandab oma käitumist vastavalt olukorrale.
10. 4. taseme müürsepp analüüsib oma tugevusi ja nõrkusi, kavandab oma tulevikku ja sellest tulenevalt otsib võimalusi enesearendamiseks ning karjääris edasi liikumiseks. Osaleb kutsealases täiendusõppes.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
B.2.11 Müürsepp, tase 4 kutsespetsiifilised läbivad kompetentsid 4

Tegevusnäitajad:
1. Müürsepp, tase 4 määratleb tööjooniste põhjal vajalikud lähteandmed ja arvutab nendest lähtudes vajamineva materjalide kulu ning orienteeruva tööaja. Koostab nende arvutuste põhjal isikliku tööplaani.
2. Enne töö alustamist korraldab müürsepp endale oma töölõigu piires nõuetekohase töökoha: paigaldab töölava ning lähtuvalt objekti eripärast ehitab tööohutusnõudeid ja paigaldusjuhendeid järgides ka vajalikud tõusuteed, redelid ja piirded. Ta valmistab vastavalt etteantud tööle ette vajalikud materjalid (sorteerib ja puhastab kivid, valmistab ette armatuuri jne), sobiva müürisegu ja liimid. Ta komplekteerib vastavalt etteantud tööülesannetele vajalikud montaažielemendid ja tarindidetailid ning ladustab need, tagades materjalide kvaliteedi säilimise.
3. Teeb vastavalt projektile müüritöödeks vajalikud märke- ja mõõdistustööd ning vajaduse korral teeb ettepanekuid joonise kohandamiseks.
4. Teeb tööjoonist või projekti järgides müüritöödeks vajalikud märke- ja mõõdistustööd (nt märgib aluspinnale ja kihilatile avade asukohad ja kõrgused jne.), kasutades selleks asjakohaseid mõõteriistu ja mõõtmismeetodeid ning tagades nõuetekohase mõõtmistäpsuse.
5. Müürsepp kasutab kõiki töövahendeid ja seadmeid heaperemehelikult – ta korrastab ja puhastab oma töös kasutatavaid töövahendeid, seadmeid ja kaitsevahendeid regulaarselt, järgides nende kasutus- ja hooldusjuhendeid. Probleemide või rikete korral informeerib sellest oma vahetut juhti.

Teadmised:
a) üldised töötervishoiunõuded;
b) üldteadmised esmaabi andmisest ja käitumisest kriisiolukorras;
c) üldteadmised ettevõtluse alustest;
d) üldteadmised materjalide kuluarvestuse alustest ja põhimõtetest;
e) keskkonnasäästlikkuse ja jäätmekäitluse põhimõtted:
loodusliku keskkonna kaitsmine (puud, põõsad, veekogud jne)
materjalide säästlik kasutamine
materjalijääkide sorteerimise, ladustamise ja utiliseerimise põhimõtted;
f) isikukaitsevahendite kasutamine – kus, miks ja millal?;
g) ohutustehnika nõuded masinate ja käsitööriistadega töötamisel:
h) ohutustehnika ja tööohutus ehitusplatsil töötamisel;
i) müüritöödeks vajalikud töövahendid ja -seadmed, nende kasutuspõhimõtted.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 13-20102014-1.4/7k
Kutsetegevuse valdkond: Arhitektuur, Geomaatika, Ehitus ja Kinnisvara
Vastutav kutsenõukogu: Ehituse, Kinnisvara ja Geomaatika Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 32
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 20.10.2014
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: EHITUS, ARHITEKTUUR, KINNISVARA, GEOMAATIKA
Kutseala: Üldehitus
Kutse grupp: Müürsepp
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
71 Ehitustöölised, v.a elektrikud
711 Üldehitustöölised
7112 Müürsepad jms töölised
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
073 Arhitektuur ja ehitus
0732 Ehitus ja tsiviilrajatised
EMTAK klassifikaator: F EHITUS
43 Eriehitustööd
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Tööosad ja tööülesanded
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Priit Alas OÜ Anmeri
Tarmo Laaban Tallinna Ehituskool
Vahur Külm AS Columbia-Kivi
Indrek Peterson Eesti Ehitusettevõtjate Liit
Andrus Puju OÜ Andreco Haldus

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist