Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Müürsepp, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalikke kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse koolituskavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Kutsestandard Müürsepp, tase 4 esmane kutse on tasemeõppe õppekava ning koolilõpu kutse andmise aluseks.
Nimetus: ET: Müürsepp, tase 4
EN: Bricklayer, EstQF Level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 06.05.2022
Kehtib kuni: 05.05.2027
Kutsestandardi versiooni number: 9
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
Muudatused on nii tehnilised kui ka sisulised.
• Kutsestandardites olev teave on kantud uuele, varasemaga võrreldes muudetud, kutsestandardi vormile.
• Kutsestandardites olev teave on läbivalt ajakohastatud, sh sõnastatud tulevikuoskused ja üldoskused.
• Kompetents „Kandvate ja mittekandvate konstruktsioonide ladumine" on ümber nimetatud „Müüritiste ladumine“.
• Kutsestandardi kompetents „Müüritiste taastamine ja ümberehitamine“ on ümber nimetatud enam tööle vastavaks – „Müüritiste kohtpara...
nduste tegemine“. Nimetatud kompetentsi tegevusnäitajatest eemaldati krohvimisega seotud tegevusnäitajad.
• Kompetents „Kandvate ja mittekandvate konstruktsioonide ladumine“ on jagatud kaheks kompetentsiks „Kandvate ja mittekandvate konstruktsioonide ladumine“ ja Kandvate ja mittekandvate konstruktsioonide ladumisega kaasnevad tööd“, vastavalt ka tegevusnäitajad.
• Valitavad kompetentsid „Pindade märgkrohvimine“ ja „Parapetile ja fassaadipindadele plekkdetailide paigaldamine“ ei ole asjakohased ja on kutsestandardist välja jäetud: esimene neist on krohvija töö ning teine plekksepa töö.
• Valitav kompetents „Paekivist, raudkivist ja segatüüpi kiviaedade ladumine“ ning „Kivisillutiste rajamine“ ei ole asjakohased ja on kutsestandardist välja jäetud, kuna seostuvad pigem pärandehitusega.
• Kompetentsid „Troppimistööde tegemine“ ja „Energiatõhus ehitamine“ on viidud üldistesse kompetentsidesse.

Loe edasi
Peida
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Müürsepp on oskustööline, kes töötab ehitus- või kinnisvara korrashoiu ettevõttes. Müürsepa peamised tööülesanded on kandvate ja mittekandvate konstruktsioonide ladumine, erinevatest materjalidest müüritiste ladumine, taastamine ja ümberehitamine.

Müürsepa 4. taseme esmane kutse annab isikule v...
almisoleku antud kutsealal tööd alustada.
Selle taseme müürsepp korraldab iseseisvalt oma töökoha ning täidab kvaliteetselt tööülesandeid tavapärastes olukordades. Vastutust nõudvate otsuste vastuvõtmise ning keerulisemate tööde tegemise juures vajab esmast kutset omav müürsepp juhendamist.

Müürsepa töö on raske ja nõuab füüsilist pingutust. Sageli tuleb tõsta raskeid ehitusmaterjale, töötada sundasendis või ronida ajutistel tellingutel ja konstruktsioonidel. Töö võib toimuda erinevatel kõrgustel ja muutuvates keskkonnatingimustes, valdavalt välitingimustes. Müürsepa töökeskkonnaga on seotud kõrgendatud vigastuste tekkimise risk. Samuti võivad tervisekahjustusi põhjustada tolm, õhus lenduvad keemilised ühendid, müra, temperatuurikõikumised ja tuuletõmbus ning seetõttu on kohustuslik kasutada kaitseriietust ja -vahendeid. Müürsepp peab järgima tööeeskirju, tervisekaitse- ja ohutusnõudeid.

Müürsepa peamised töövahendid on mitmesugused käsitööriistad (kellud, müürihaamrid, mõõteriistad: mõõdulindid, loodid, nivelliirid) ja elektrilised masinad (mootorsegistid, lõikurid, betoonisegumasinad jne).

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Müüritiste ladumine.
A.2.2 Müüritiste ladumisega kaasnevad tööd.
A.2.3 Müüritiste kohtparanduste tegemine.
A.3 Kutsealane ettevalmistus
Müürsepp, tase 4 esmane kutse saadakse kutseõppeasutuses vastava kutsehariduse õppekava täismahus lõpetamisel.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Müürsepp.
A.6 Tulevikuoskused
Ehitusvaldkonna spetsialistide töös muutub järjest olulisemaks ehitusprotsessi kui terviku mõistmine, teadlikkus rohemajanduse põhimõtetest ehituses, energiatõhususe nõuetega arvestamise, lammutus- ja ehitustööde käigus tekkivate jäätmete korrektse sorteerimise ning saastatuse ärahoidmise oskus (tag...amaks ressursside maksimaalset ringlussevõttu). Samuti jooniste lugemise, sh 3D-jooniste, ning erialaste veebi- ja nutiseadmete rakenduste kasutamise oskus.
Loe edasi
Peida
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Müürsepp, tase 4 esmane kutse moodustub üldoskustest ja kohustuslikest kompetentsidest. Kutse taotlemisel on nõutav üldoskuste ja kõikide kohustuslike kompetentside tõendamine.
B.2 Müürsepp, tase 4 üldoskused
Tegevusnäitajad:
1. Väljendab oma seisukohti selgelt ja hinnanguvabalt; suhtleb viisakalt, kasutab sobivaid suhtlemisvorme ja -viise; suhtleb konstruktiivselt hoiab häid suhted kolleegidega; tuleb toime keerukates suhtlusolukordades.
2. Kohandub meeskonnaga; teab ja arvestab enda ja teiste rolli m...
eeskonnas; peab kinni meeskonna liikmete vahelistest kokkulepetest; on avatud koostööle ja toetab meeskonna tulemuslikku tegutsemist; jagab meeskonnaliikmetega vajalikku informatsiooni; korraldab enda töölõigu sujuva toimimise, lähtudes juhistest.
3. Mõistab pideva õppimise ja enesearendamise vajadust; seab eesmärgid professionaalseks arenguks; omandab uusi teadmisi ja oskusi ning rakendab neid oma töös.
4. Mõistab ehitusprotsesse ja nende järjestatust (üldine arusaam ehitustegevusest ja energiatõhususest ehitiste ehitamisel ehitustööde ettevalmistamisest kuni ehitise valmimiseni) ja arvestab seda oma töös.
5. Järgib asjakohaseid tööjuhiseid, materjalide tootjate poolt ettenähtud tehnoloogiaid ja etteantud kvaliteedinõudeid.
6. Tunneb tööks vajalikke mõõte vahendeid/instrumente (lasermõõtja, nivelliir, lood jt) ja nende tööspetsiifikat ja kasutab neid töö tegemisel hoiab neid korras järgides kasutus ning hooldusjuhiseid.
7. Tunneb tööks vajalikke tõste- ja paigaldusmehhanisme ja nende tööspetsiifikat ning kasutab neid töö tegemisel; tunneb tööks vajalikke elektrilisi ja mehaanilisi tööriistu ja kasutab neid töö tegemisel ja hoiab neid korras järgides kasutus ning hooldusjuhiseid; probleemide või rikete korral informeerib sellest oma vahetut juhti.
8. Teeb tõste-, paigaldamis- ja teisaldamistöödeks vajalikke troppimistöid.
9. Käitleb ehitusjäätmeid vastavalt juhistele.
10. Oskab lugeda ja saab aru ehitusjoonistest ja projektdokumentatsioonist. Määratleb vajadusel tööks vajalikud materjalid ja materjalide mahud.
11. Kasutab oma töös ergonoomilisi, energiasäästlikke ja ohutuid töövõtteid ning isikukaitsevahendeid, järgides kõikides tööprotsessietappides töötervishoiu-, keskkonnahoiu-, tööohutusnõudeid (sh tööaluste (väiketellingute) - ja ohutuspiirete paigaldamine, tagab töökoha valgustatuse, järgib ohutusnõudeid töötamisel tõstemehhanismide haardealas).
12. Tegutseb õnnetusjuhtumi korral vastavalt kokkulepitud juhistele, kutsub professionaalse abi ja teatab õnnetusjuhtumist objektijuhile või tööandjale.
13. Tugineb oma töös algteadmistele energiatõhususest, ehitusfüüsikast (sh soojusisoleerimine, niiskuse- ja hüdroisoleerimine), müüritöödega seonduvate ehitusmaterjalide omadustest ja lähtub ilmastiku mõjust (sh talvetingimused) müüritöödel.

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Müüritiste ladumine 4

Tegevusnäitajad
1. Laob erinevatest materjalidest (betoon, poorbetoon, kergkruus jne) väikeplokkidest või ehituskividest, järgides müüritise projekti ja tootjapoolseid paigaldusjuhendeid. Kasutab töö tegemiseks ratsionaalseid töövõtteid ja sobilikke tööriistu.
2. Teostab etteantud tööjoonisest ja/või tootjapoolsest paigaldusjuhendist lähtudes ja juhendamisel müüritise ladumise käigus vajumis- ja temperatuurivuugid.
3. Laob juhendamisel erineva raadiusega kaarseinu, järgides projekti tööjoonist.
4. Laob juhendamisel erinevatest ehituskividest avadega seina osi ja paigaldab sillused (kiil-, kaar-, teras- ja monoliitbetoonsillused ning sillus- ja sarrusplokid), järgides projekti tööjoonist.
5. Sarrustab müüritise ja paigaldab ladumise käigus vajalikud ankrud ja taridetailid, järgides projekti tööjoonist ning tootjapoolset paigaldusjuhendit. Ühendab müüritise kandvate seintega, kasutades sobilikke tehnoloogiaid.
6. Vuugib müüritise, arvestades ilmastikuolusid ja materjalide eripära, kasutades vuugi mõõtmetest ja profiilist lähtuvat sobiva vuukrauda.
7. Laob juhendamisel erinevatest kivimaterjalidest (nt looduskivid: paekivi, dolomiit, maakivi jne) puhasvuukmüüritist.
8. Laob, sarrustab ja betoneerib juhendamisel erinevatest materjalidest poste ja pilastreid, järgides projekti tööjoonist.
9. Kaitseb laotavat müüritist muutuvate ilmastikutingimuste või teiste väliste mõjutuste eest (katmine, toestamine jne).
10. Hindab koos juhendajaga töö valmides selle vastavust eelnevalt kokkulepitud kvaliteedinõuetele.
B.3.2 Müüritiste ladumisega kaasnevad tööd 4

Tegevusnäitajad
1. Kaevab juhendamisel kaeviku etteantud kõrgusmärgini ning teeb liiv- ja/või killustikaluse, lähtuvalt ehitusprojektist, kasutades selleks ettenähtud tööriistu ja/või mehhanisme. Vajadusel paigaldab aluse tegemise ajal ajutise drenaaži.
2. Teeb kohtbetoneerimistöid oma töölõigu piires (nt õõnesplokid, sillused, korstnavöö) arvestades tehnoloogilisi protsesse, sh betooni tardumise ja kivinemise aega.
3. Paigaldab hoone vundamendile müüritise alla horisontaalse hüdroisolatsiooni, järgides projekti tööjoonist ning tootjapoolset paigaldusjuhendit.
4. Paigaldab müüritisele soojustus-, tuuletõkke- ja heliisolatsioonimaterjalid, järgides projekti tööjoonist ning tootjapoolset paigaldusjuhendit.
5. Paigaldab juhendamisel kraana abil erinevaid monteeritavaid silluseid, talasid ja trepielemente ning kandvatele konstruktsioonidele laepaneele, järgides projekti tööjoonist, kasutades erinevaid paigaldamise tehnoloogiaid ning pidades silmas tööohutusnõudeid.
6. Hindab koos juhendajaga töö valmides selle vastavust eelnevalt kokkulepitud kvaliteedinõuetele.
B.3.3 Müüritiste kohtparanduste tegemine 4

Tegevusnäitajad
1. Hindab juhendamisel vaatluse käigus müüritise seisukorda
2. Toestab juhendamisel kandekonstruktsioonid, lähtudes projektist või tööjoonisest ning müüritise seisukorrast. Paigaldab ajutised toed, ehitab silluse ja vajadusel tugevdab rajatava ava servad.
3. Valmistab juhendamisel ette müüritise pinna parandustöödeks, juhindudes lähteülesandest ja arvestades tehnoloogiat.
4. Teeb juhendamisel kohtbetoneerimistöid, juhindudes lähteülesandest.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 22-14122021-1.4.5/9k
Kutsetegevuse valdkond: Arhitektuur, Geomaatika, Ehitus ja Kinnisvara
Vastutav kutsenõukogu: Arhitektuuri, Geomaatika, Ehituse ja Kinnisvara Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 40
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 14.12.2021
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: EHITUS, ARHITEKTUUR, KINNISVARA, GEOMAATIKA
Kutseala: Üldehitus
Kutse grupp: Müürsepp
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
71 Ehitustöölised, v.a elektrikud
711 Üldehitustöölised
7112 Müürsepad jms töölised
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
073 Arhitektuur ja ehitus
0732 Ehitus ja tsiviilrajatised
EMTAK klassifikaator: F EHITUS
43 Eriehitustööd
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Tõnu Peipman Inseneribüroo Printsiip OÜ
Indrek Peterson Eesti Ehitusettevõtjate Liit
Kalev Ramjalg Betooniühing
Enno Põder Merko Ehitus Eesti AS
Meelis Kann Nordecon AS
Mikk Mänd Tallinna Ehituskool
Priit Alas vabakutseline
Andres Madalik Merko Ehitus Eesti AS

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist