Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Kutseõpetaja, tase 6
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Nimetus: ET: Kutseõpetaja, tase 6
EN: Vocational teacher, level 6
Kutsestandardi tähis: 21-03092014-02/5k
Kutsestandardi versiooni number: 5
Kutsestandardi versioonid:
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kutsetegevuse valdkond: Haridus
Vastutav kutsenõukogu: Hariduse Kutsenõukogu
Valdkond: HARIDUS JA KULTUUR
Kutseala: Õpetamine
Kutse grupp: Kutseõpetaja
Kutsenõukogu otsuse number: 16
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 03.09.2014
Kehtib alates: 03.09.2014
Kehtib kuni: 16.04.2019
EKR tase: 6
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 6
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
23 Pedagoogika tippspetsialistid
232 Kutseõpetajad
2320 Kutseõpetajad
ISCED klassifikaator: 01 Haridus
011 Haridus
0114 Aineõpetajate koolitus
EMTAK klassifikaator: P HARIDUS
85 Haridus
Muudatused:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Külli All HTM Täiskasvanuhariduse osakond
Riina Müürsepp Pärnumaa Kutsehariduskeskus
Kaie Piiskop SA Innove õppekavakeskus
Liivi Raudsepp Tartu Kutsehariduskeskus
Sirje Rekkor Tallinna Ülikool
Varje Tipp Pärnumaa Kutsehariduskeskus
Kutsekirjeldus
Kutsestandardi kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid

Kutseõpetaja, tase 6 kutsestandard on aluseks koolitusprogrammide koostamisele ning isikute kompetentsuse hindamisele kutse andmisel.
Töö kirjeldus:
Kutseõpetaja loob oma tegevusega tingimused ja suunab õppeprotsessi õppija tööks vajalike teadmiste ja oskuste omandamiseks. Ta toetab õppija isiksuse arengut ning kujundab tema valmisolekut elukestvaks õppeks. Kutseõpetaja lähtub oma töös õpetaja kutse-eetikast, enese arenguvajadustest ja oma füüsi...lise, vaimse ja emotsionaalse tervise hoidmise vajadusest.

6. taseme kutseõpetaja loob õppijale tingimused teadmiste, oskuste ja hoiakute arendamiseks õpetatavas valdkonnas. Koostöös ettevõtetega ja erialaliitudega arendab erialast väljaõpet õppeasutuses.

Kutseõpetaja kutsealal on ka kutseõpetaja, tase 5 ja kutseõpetaja, tase 7 kutsed.
5. taseme kutseõpetaja õpetab põhiliselt praktilisi töövõtteid, kujundades õpilastes tööharjumusi ja praktilisi tööoskusi.
7. taseme kutseõpetaja annab edasi nii teoreetilisi teadmisi kui õpetab praktilisi tööoskusi.
Koostöös ettevõtetega ja erialaliitudega arendab erialast väljaõpet õppeasutuses ning osaleb eriala arendamises väljaspool õppeasutust. Ta analüüsib, nõustab ja juhendab metoodiliselt teisi kolleege ning kujundab kutseõppe mainet.

Loe edasi
Peida
Tööosad:
A.2.1 Õppeprotsessi planeerimine
2.1.1. Enda töö kavandamine õppeaastaks.
2.1.2. Õppetegevuse kavandamine.
2.1.3. Õppetunni ettevalmistamine.
A.2.2 Õpikeskkonna kujundamine
2.2.1. Õpikeskkonna loomine.
2.2.2. Grupiprotsesside suunamine.
2.2.3. Töötervishoiu ja tööohu...
tuse nõuete järgimine.
A.2.3 Õppimise ja õppija arengu toetamine
2.3.1. Õppija arengu- ja õpivajaduste väljaselgitamine.
2.3.2. Õppijate teavitamine õppe eesmärkidest, oodatavatest õpiväljunditest, õppesisust ja hindamisest.
2.3.3. Õppijate arengu toetamine õpieesmärkide saavutamisel.
2.3.4. Õppimist ja õppija arengut toetav tagasiside ja hindamine.
2.3.5. Osapoolte teavitamine ja kaasamine.
A.2.4 Refleksioon ja professionaalne enesearendamine
2.4.1. Õpetaja oma töö refleksioon, analüüsimine ja enesehindamine.
2.4.2. Arengumapi/portfoolio koostamine ja regulaarne täiendamine.
2.4.3. Eri- ja kutsealane enesearendamine.
2.4.4. Pedagoogilise kogemuse ja parema praktika jagamine.
A.2.5 Erialaõppe arendamine
2.5.1. Õppekava, sh rakenduskava koostamine ja arendamine.
2.5.2. Erialaste võistluste ja konkursside korraldamine ning õppija ettevalmistamine.
2.5.3. Õpivara kohandamine ja uuendamine.
2.5.4. Osalemine erialastes koostööprojektides.
2.5.5. Kaasaegsete tehnoloogiate kasutusvõimaluste tutvustamine ja rakendamine erialaõppes.
2.5.6. Osalemine õppekavarühma, kooli arendustegevustes ja kvaliteeditagamise protsessis.
2.5.7. Osalemine erialastes võrgustikes.
2.5.8. Erialaste kompetentside täiendamine ja kaasajastamine.
A.2.6 Kutseõppe maine kujundamine
2.6.1. Avalikkuse teavitamine oma eriala kutseõppe võimalustest, eriala ja kutsehariduse populariseerimine.
2.6.2. Organisatsiooni kultuuri kujundamine.

Loe edasi
Peida
Valitavad tööosad:
A.2.7 Praktika korraldamine
2.7.1. Praktika ettevalmistamine.
2.7.2. Praktika juhendamine.
2.7.3. Praktika hindamine.
A.2.8 Juhtimine ja eestvedamine
2.8.1. Grupi või meeskonna juhtimine ja eestvedamine.
2.8.2. Tegevuste juhtimine.
A.2.9 Kolleegide toetamine
2.9.1....
Õpetajakoolituse praktika juhendamine.
2.9.2. Kolleegide nõustamine.
2.9.3. Kolleegide mentorlus.
A.2.10 Täiskasvanute täienduskoolituse läbiviimine
2.10.1. Koolitusvajaduse selgitamine.
2.10.2. Koolituse planeerimine.
2.10.3. Täienduskoolituse läbiviimine.
2.10.4. Tagasiside analüüs.
A.2.11 Hariduslike erivajadustega (HEV) õppija toetamine õppeprotsessis
2.11.1. Õppija erivajaduste märkamine.
2.11.2. HEV õppija erialaste võimete ja huvide väljaselgitamine.
2.11.3. HEV õppija individuaalse eripäraga arvestamine.
2.11.4. Õpikeskkonna kohandamine vastavalt HEV õppija vajadusele.

Loe edasi
Peida
Töö keskkond ja eripära:
Kutseõpetaja töökeskkond sõltub õpetatavast erialast. Töö võib toimuda nii siseruumides kui välitingimustes. Siseruumides kehtivad üldised õpperuumidele esitatavad tervisekaitsenõuded. Töökodades, erialalaborites kehtivad erialaspetsiifilised ohutus- ning tervisekaitsenõuded. Välitingimustes töötade...s tuleb jälgida kehtivaid töötervishoiu ja tööohutuse nõudeid, samuti on oluline õppijates keskkonnasäästlike põhimõtete kujundamine.
Kutseõpetaja töö on vaheldusrikas ja väljakutseid pakkuv, nõuab head suhtlemisoskust. Töö on füüsiliselt ja vaimselt pingeline, nõuab majanduslikku mõtlemist ja ressursside säästlikku kasutamist. Töö kutseõpetajana eeldab head pingetaluvust ning võimet kontrollida oma emotsioone. Kutseõpetaja peab suutma käituda adekvaatselt probleem- ja kriisisituatsioonides.

Loe edasi
Peida
Töövahendid: Kutseõpetaja kasutab oma töös erialaõppes vajalikke õppevahendeid (digivahendid, õppevara, töövahendid, tehnoloogilised vahendid jne), vastavalt vajadusele eririietust ja isikukaitsevahendeid.
Tööks vajalikud isikuomadused: Kutseõpetaja töös on olulised ennastjuhtivus, koostöövõime, ettevõtlikkus, vastutustundlikkus, enesekindlus, loomingulisus, tolerantsus, empaatiavõime, ausus ja positiivsus.
Kutsealane ettevalmistus: Üldjuhul on 6. taseme kutseõpetajal kõrgharidus õpetatavas valdkonnas või kõrgharidus ja erialane töökogemus õpetatavas valdkonnas. Kutseõpetaja, tase 6 on pedagoogilise ettevalmistusega, mis on saadud tasemeõppes või täienduskoolitusel.
Enamlevinud ametinimetused: Kutseõpetaja.
Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Kutseõpetaja, tase 6 kutse koosneb kaheteistkümnest kompetentsist. Selle kutse taotlemisel on nõutav kompetentside B.2.1 – B 2.6 ja B.2.12 (läbiv kompetents) tõendamine. Lisaks on võimalik täiendavalt tõendada valitavaid kompetentse B.2.7 – B 2.11.
Kompetentsid
  Nimetus EKR tase
Õppeprotsessi planeerimine 6
Õpikeskkonna kujundamine 6
Õppimise ja õppija arengu toetamine 6
Refleksioon ja professionaalne enesearendamine 6
Erialaõppe arendamine 6
Kutseõppe maine kujundamine 6
Valitavad kompetentsid
Kutse taotlemisel on lisaks võimalik täiendavalt tõendada valitavaid kompetentse B.2.7 – B 2.11.
  Nimetus EKR tase
Praktika korraldamine 6
Juhtimine ja eestvedamine 6
Kolleegide toetamine 6
Täiskasvanute täienduskoolituse läbiviimine 6
Hariduslike erivajadustega õppija toetamine õppeprotsessis 6
Kutset läbivad kompetentsid
  Nimetus EKR tase
Kutseõpetaja kutset läbiv kompetents 6

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist