Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Tööjuht, tase 5
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid

Käesolev kutsestandard on välja töötatud täiendkoolituse õppekavade aluseks ja isikute kutsealase kompetentsuse hindamiseks.
Nimetus: ET: Tööjuht, tase 5
EN: Construction Site Manager, level 5
Spetsialiseerumised:
 • Betoonkonstruktsioonide ehitamine
 • Ehitusviimistlustööde tegemine
 • Hoone ja selle juurde kuuluvate vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ehitamine
 • Jahutussüsteemide ehitamine
 • Kivikonstruktsioonide ehitamine
 • Krohvimistööde tegemine
 • Küttesüsteemide ehitamine
 • Maalritööde tegemine
 • Monteeritavate ehituskonstruktsioonide paigaldamine
 • Plaatimistööde tegemine
 • Puitkonstruktsioonide ehitamine
 • Põrandakatmistööde tegemine
 • Ventilatsioonisüsteemide ehitamine
 • Üldehitustööde tegemine
Vaata veelPeida
Osakutsed:
Kehtib alates: 21.01.2015
Kehtib kuni: 05.05.2019
Kutsestandardi versiooni number: 1
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
5. taseme tööjuht töötab vastutava spetsialistina ehitusobjektidel.
Tööjuhina tegutsedes on lisaks ehituse kutsealastele teadmistele ja oskustele oluline juhtimisoskus.
Tööjuht on oma töövõtu ulatuses vastutav tehnilise ja majandusliku tegevuse ning tööohutuse eest objektil. Ta juhib ehitustöid ...
ja tagab tehtud tööde vastavuse projektdokumentatsioonile ning ehitusnormidele.
Selle taseme tööjuhil on õigus otsetöövõtjana (vastutava spetsialistina) tegutseda kõikides spetsialiseerumise valdkondades järgmiste pädevuspiirangute raames:
Üldehitus- ja ehitusviimistlustööd:
- Eramute ja EVS-EN 1990:2002+NA:2002 standardi CC1 tagajärgede klassi liigituvate muude hoonete ehitustööd vastavalt spetsialiseerumisele
Tehnosüsteemide ehitamine:
- Eramute ja EVS-EN 1990:2002+NA:2002 standardi CC1 tagajärgede klassi liigituvate muude hoonete tehnosüsteemide ja nende juurde kuuluvate kinnistusiseste tehnorajatiste ehitamine vastavalt spetsialiseerumisele

Keerukamate objektide ehitamisel on 5. taseme tööjuhil õigus tegutseda ainult alltöövõtu korras.

Tööjuht, tase 5 kutse annab õiguse juhtida ehitustegevust ainult kutsestandardis kirjeldatud piirangute ulatuses.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Ehituspakkumuse koostamine
2.1.1 Tellija esitatud dokumentatsiooni läbitöötamine
2.1.2 Tutvumine objektiga
2.1.3 Ehitustööde ajagraafiku koostamine
2.1.4 Ehitustööde omahinna arvutamine
2.1.5 Ehitustööde finantsplaani koostamine
2.1.6 Pakkumuse koostamine ja esitamine
A.2.2 Ehitamise et...
tevalmistamine ja kavandamine
2.2.1 Ehitustöövõtulepingu sõlmimine
2.2.2 Projekti organisatsiooniskeemi määratlemine
2.2.3 Ehituseks vajalike lubade hankimine
A.2.3 Ressursside juhtimine
2.3.1 Materjalikulu planeerimine
2.3.2 Töömahu ja tööaja arvestamine
2.3.3 Ehitusmehhanismide ja transpordivahendite töö planeerimine
2.3.4 Tegelike ehituskulude võrdlemine finantsplaaniga
A.2.4 Ehitustööde juhtimine ja korraldamine
2.4.1 Ehituslike mõõtmete mahamärkimine ja kõrgusmärkide ülekandmine
2.4.2 Ehitustööde vahetu juhtimine objektil
2.4.3 Ehitustööde nõuetekohane dokumenteerimine
2.4.4 Lisa- ja muudatustööde kooskõlastamine ja korraldamine
A.2.5 Ohutu töö korraldamine ehitustöödel
2.5.1 Töötervishoiu- ja tööohutusnõuete täitmise tagamine
2.5.2 Ehitusplatsi korrashoiu ja keskkonnaohutuse tagamine
2.5.3 Tegutsemine hädaolukorras (tööõnnetus, avarii, tulekahju, konstruktsiooni lagunemine vm)
A.2.6 Kvaliteedi tagamine ehitustöödel
2.6.1 Ehitustööde kvaliteedinõuetele vastavuse kontrollimine
2.6.2 Kaetavate tööde ja ehitise osade ülevaatuse korraldamine
A.2.7 Ehitustööde üleandmine
2.7.1 Tehtud tööde üleandmine-vastuvõtmine
2.7.2 Ehitise täitedokumentatsiooni komplekteerimine
2.7.3 Ehitise haldajale vajalike kasutuskoolituste korraldamine
2.7.4 Garantiiperioodi toimingute korraldamine
A.2.8 Energiatõhus ehitamine

Loe edasi
Peida
Spetsialiseerumisega seotud tööosad
A.2.9 Üldehitustööde tegemine
2.9.1 Puitkonstruktsioonide ehitamine
2.9.2 Kivikonstruktsioonide ehitamine
2.9.3 Monteeritavate ehituskonstruktsioonide ehitamine
2.9.4 Betoonkonstruktsioonide ehitamine
A.2.10 Puitkonstruktsioonide ehitamine
2.10.1 Tööde juhtimine ehitustehnoloogiast lähtuvalt
...
2.10.2 Ehitustööde kvaliteedi tagamine
2.10.3 Tööohutuse ja keskkonnaohutuse nõuete täitmine ehitustehnoloogiast lähtuvalt
A.2.11 Kivikonstruktsioonide ehitamine
2.11.1 Tööde juhtimine ehitustehnoloogiast lähtuvalt
2.11.2 Ehitustööde kvaliteedi tagamine
2.11.3 Tööohutuse ja keskkonnaohutuse nõuete täitmine ehitustehnoloogiast lähtuvalt
A.2.12 Monteeritavate ehituskonstruktsioonide paigaldamine
2.12.1 Tööde juhtimine ehitustehnoloogiast lähtuvalt
2.12.2 Ehitustööde kvaliteedi tagamine
2.12.3 Tööohutuse ja keskkonnaohutuse nõuete täitmine ehitustehnoloogiast lähtuvalt
A.2.13 Betoonkonstruktsioonide ehitamine
2.13.1 Tööde juhtimine ehitustehnoloogiast lähtuvalt
2.13.2 Ehitustööde kvaliteedi tagamine
2.13.3 Tööohutuse ja keskkonnaohutuse nõuete täitmine ehitustehnoloogiast lähtuvalt
A.2.14 Ehitusviimistlustööde tegemine
2.14.1 Maalritööde tegemine
2.14.2 Plaatimistööde tegemine
2.14.3 Põrandakatmistööde tegemine
2.14.4 Krohvimistööde tegemine
A.2.15 Maalritööde tegemine
2.15.1 Tööde juhtimine ehitustehnoloogiast lähtuvalt
2.15.2 Ehitustööde kvaliteedi tagamine
2.15.3 Tööohutuse ja keskkonnaohutuse nõuete täitmine ehitustehnoloogiast lähtuvalt
A.2.16 Plaatimistööde tegemine
2.16.1 Tööde juhtimine ehitustehnoloogiast lähtuvalt
2.16.2 Ehitustööde kvaliteedi tagamine
2.16.3 Tööohutuse ja keskkonnaohutuse nõuete täitmine ehitustehnoloogiast lähtuvalt
A.2.17 Põrandakatmistööde tegemine
2.17.1 Tööde juhtimine ehitustehnoloogiast lähtuvalt
2.17.2 Ehitustööde kvaliteedi tagamine
2.17.3 Tööohutuse ja keskkonnaohutuse nõuete täitmine ehitustehnoloogiast lähtuvalt
A.2.18 Krohvimistööde tegemine
2.18.1 Tööde juhtimine ehitustehnoloogiast lähtuvalt
2.18.2 Ehitustööde kvaliteedi tagamine
2.18.3 Tööohutuse ja keskkonnaohutuse nõuete täitmine ehitustehnoloogiast lähtuvalt
A.2.19 Küttesüsteemide ehitamine
2.19.1 Tööde juhtimine ehitustehnoloogiast lähtuvalt
2.19.2 Ehitustööde kvaliteedi tagamine
2.19.3 Tööohutuse ja keskkonnaohutuse nõuete täitmine ehitustehnoloogiast lähtuvalt
A.2.20 Jahutussüsteemide ehitamine
2.20.1 Tööde juhtimine ehitustehnoloogiast lähtuvalt
2.20.2 Ehitustööde kvaliteedi tagamine
2.20.3 Tööohutuse ja keskkonnaohutuse nõuete täitmine ehitustehnoloogiast lähtuvalt
A.2.21 Ventilatsioonisüsteemide ehitamine
2.21.1 Tööde juhtimine ehitustehnoloogiast lähtuvalt
2.21.2 Ehitustööde kvaliteedi tagamine
2.21.3 Tööohutuse ja keskkonnaohutuse nõuete täitmine ehitustehnoloogiast lähtuvalt
A.2.22 Hoonesiseste ja kinnistusiseste vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ehitamine
2.22.1 Tööde juhtimine ehitustehnoloogiast lähtuvalt
2.22.2 Ehitustööde kvaliteedi tagamine
2.22.3 Tööohutuse ja keskkonnaohutuse nõuete täitmine ehitustehnoloogiast lähtuvalt

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Tööjuhi põhitööd tehakse ehitusobjektil. Tööaeg on paindlik – üldjuhul töötatakse viiel päeval nädalas, kuid vajadusel tuleb töötada ka nädalavahetusel. Töö rütm võib sõltuvalt ehitustehnoloogilistest vajadusest, hooajalisusest või tööde ajagraafikust olla intensiivne, töötada tuleb sõltuvalt ehitus...objektist suurtel kõrgustel või süvendis.
Töökeskkond ehitusobjektil on seotud kõrgendatud riskidega, mistõttu tööjuht peab järgima
keskkonna-, tööohutus- ja töötervishoiu nõudeid.

Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Tööjuht kasutab oma töös vastavalt spetsialiseerumisele tööriistu- ja -vahendeid, kontoritehnikat (arvutid, kommunikatsiooniseadmed jne) ja nõuetekohasuse esmaseks tõendamiseks vastavat kontroll- ja mõõtetehnikat.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Tööjuht peab suutma langetada otsuseid iseseisvalt, juhtima meeskonda ja töötama meeskonnas. Tema töös on vajalikud kõrge stressi- ja pingetaluvus, hea suhtlemisoskus ja võime ennast kehtestada. Kasuks tulevad ka analüüsi- ja algatusvõime ning hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus. Tööjuhi ku...tse eeldab kohusetundlikkust ja korrektsust.
Loe edasi
Peida
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Tööjuhina töötavad inimesed, kellel on kas ehitusalane kutseharidus ja praktiline töökogemus ehitusettevõttes või praktilise töökogemuse ja erialaste täiendkoolitustega omandatud kutsealased oskused. Lisaks on tööjuhina töötavad isikud läbinud täiendõppe tööjuhtimises.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Meister, töödejuhataja, projektijuht (spetsialiseerumisvaldkonna raames)
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Ehitusseadus
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
Tööjuht, tase 5 kutsestandard koosneb kaheksast kohustuslikust (B.2.1 – B.2.8), neljateistkümnest spetsialiseerumisega seotud (B.2.9 – B.2.22) ja viiest kutset läbivast (B.2.23 – B.2.27) kompetentsist.
5. taseme tööjuhi kutse on spetsialiseerumispõhine.
Kutse saamiseks peab taotleja tõendama kõ...
ik kohustuslikud (B.2.1 - B.2.8), läbivad (B.2.23 – B.2.27) ja vähemalt ühe spetsialiseerumisega seotud kompetentsi.
Loe edasi
Peida
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Ehituspakkumuse koostamine 5

Tegevusnäitajad:
1. Töötab läbi tellija esitatud dokumentatsiooni, vajadusel esitab täpsustavaid küsimusi.
2. Tutvub kohapeal ehitusobjektiga.
3. Koostab ehitustööde ajagraafiku, lähtudes ehitustööde tehnoloogilistest protsessidest.
4. Arvutab välja ehitustööde omahinna, lähtudes oma jõududega tehtavate tööde maksumusest.
5. Koostab ehitustööde finantsplaani, lähtudes ehituse arvestuslikust omahinnast, üld- ja isikustatud kulude kalkulatsioonist ja tehtavate tööde aja- ja maksegraafikutest ning arvestades omafinantseeringu vajadust.
6. Koostab ja esitab tellijale ehitustööde hinnapakkumise tellija esitatud lepingutingimustest ja projektdokumentatsioonist lähtudes.

Teadmised:
a) tööde tegemiseks vajalikud ehitusmaterjalid ja nende omadused;
b) tööde tegemiseks vajalikud ehitustehnoloogiad;
c) ehituse üldmõisted ja -terminid;
d) valdkonnaspetsiifilised ehitusnormid, standardid ja juhendid;
e) ehitusjooniste lugemine;
f) valdkonnaspetsiifilised õigusaktid;
g) ehitusmõõdistamine;
h) hea ehitustava;
i) tööohutuse ja keskkonnaohutuse nõuded ehitustöödel;
j) tööde dokumenteerimise nõuded.

Hindamismeetod(id):
Hindamine dokumentide alusel ja/või vestlus ja/või kirjalik teadmiste test
B.2.2 Ehitamise ettevalmistamine ja kavandamine 5

Tegevusnäitajad:
1. Peab tellijaga läbirääkimisi ja sõlmib ehitustöövõtulepingu.
2. Komplekteerib tööde tegemiseks vajaliku tööjõu. Jagab tööülesanded.
3. Hangib erinevatest institutsioonidest ehituslepingu täitmiseks vajalikud load (kaeve-, raie-, tänavate sulgemise jne load)

Teadmised:
a) ehituse üldmõisted ja -terminid;
b) valdkonnaspetsiifilised ehitusnormid, standardid ja juhendid;
c) ehitustööde tehnoloogiline järjekord;
d) ehitusjooniste lugemine;
e) valdkonnaspetsiifilised õigusaktid;
f) hea ehitustava;
g) tööohutuse ja keskkonnaohutuse nõuded ehitustöödel;
h) tööde dokumenteerimise nõuded.

Hindamismeetod(id):
Hindamine dokumentide alusel ja/või vestlus ja/või kirjalik teadmiste test
B.2.3 Ressursside juhtimine 5

Tegevusnäitajad:
1. Planeerib ehitustööde tegemiseks vajalike materjalide kulu ja tellib vajalikud materjalid, arvestades ehitustööde ajagraafikut ja tarneaegu. Ohjab materjalide kasutamist ehitustöödel. Tõendab jooksvalt materjalide ja seadmete nõuetele vastavust.
2. Planeerib ehitustööde töömahu ja komplekteerib sellest lähtuvalt vajaliku tööjõu, võttes arvesse ehitustööde ajagraafikut. Jagab vajalikud töökäsud ja -ülesanded. Tagab tööjõu optimaalse rakendamise.
3. Planeerib ehitustöödeks vajalike mehhanismide ja transpordivahendite vajaduse ja tellib need, lähtudes ehitustööde ajagraafikust.
4. Võrdleb ja analüüsib ehitusperioodi vältel tegelike ehituskulude vastavust finantsplaanile.

Teadmised:
a) valdkonnaspetsiifilised ehitusnormid, standardid ja juhendid;
b) ehitustööde tehnoloogiline järjekord;
c) hea ehitustava;
d) tööohutuse ja keskkonnaohutuse nõuded ehitustöödel;
e) tööde dokumenteerimise nõuded;
f) ehitusmaterjalide ja -seadmete vastavusnõuded.

Hindamismeetod(id):
Hindamine dokumentide alusel ja/või vestlus ja/või kirjalik teadmiste test
B.2.4 Ehitustööde juhtimine ja korraldamine 5

Tegevusnäitajad:
1. Määrab ja märgib maha kõik ehitamiseks vajalikud mõõdud ja asukohad (välja arvatud geodeetilised tööd).
2. Juhendab tööliste tegevust ja juhib ehitustöid objektil tehnoloogilisest protsessist lähtudes.
3. Tagab kehtivatest õigusaktidest lähtuvalt ehitustööde nõuetekohase dokumenteerimise.
4. Teostab vajalike lisa- ja muudatustööde hindamise, kooskõlastamise, korraldamise ja dokumenteerimise.

Teadmised:
a) ehituse üldmõisted ja -terminid;
b) valdkonnaspetsiifilised ehitusnormid, standardid ja juhendid;
c) ehitustööde tehnoloogiline järjekord;
d) ehitusjooniste lugemine;
e) valdkonnaspetsiifilised õigusaktid;
f) ehitusmõõdistamine;
g) hea ehitustava;
h) tööohutuse ja keskkonnaohutuse nõuded ehitustöödel;
i) tööde dokumenteerimise nõuded.

Hindamismeetod(id):
Hindamine dokumentide alusel ja/või vestlus ja/või kirjalik teadmiste test
B.2.5 Ohutu töö korraldamine ehitustöödel 5

Tegevusnäitajad:
1. Tagab töötervishoiu- ja tööohutusnõuete täitmise ehitusobjektil, lähtudes kehtivatest õigusaktidest.
2. Tagab tööpiirkonna korrashoiu. Tagab tööpiirkonnas keskkonnaohutuse, lähtudes kehtivatest õigusaktidest.
3. Ohjab tööpiirkonnas tekkinud hädaolukordasid, tegutsedes lähtuvalt olukorrast.

Teadmised:
a) tööde tegemiseks vajalikud ehitusmaterjalid ja nende omadused;
b) tööde tegemiseks vajalikud ehitustehnoloogiad;
c) ehituse üldmõisted ja -terminid;
d) valdkonnaspetsiifilised ehitusnormid, standardid ja juhendid;
e) ehitusjooniste lugemine;
f) valdkonnaspetsiifilised õigusaktid;
g) hea ehitustava;
h) tööohutuse ja keskkonnaohutuse nõuded ehitustöödel.

Hindamismeetod(id):
Hindamine dokumentide alusel ja/või vestlus ja/või kirjalik teadmiste test
B.2.6 Kvaliteedi tagamine ehitustöödel 5

Tegevusnäitajad:
1. Kontrollib ehitustööde kvaliteeti, lähtudes lepingus etteantud nõuetest.
2. Korraldab kaetavate tööde ülevaatuse (vajadusel kaasab pädevad eksperdid) ja dokumenteerib ülevaatuse vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

Teadmised:
a) tööde tegemiseks vajalikud peamised ehitusmaterjalid ja nende omadused;
b) tööde tegemiseks vajalikud peamised ehitustehnoloogiad;
c) valdkonnaspetsiifilised ehitusnormid, standardid ja juhendid;
d) ehitusjooniste lugemine;
e) valdkonnaspetsiifilised õigusaktid;
f) hea ehitustava.

Hindamismeetod(id):
Hindamine dokumentide alusel ja/või vestlus ja/või kirjalik teadmiste test
B.2.7 Ehitustööde üleandmine 5

Tegevusnäitajad:
1. Korraldab tehtud tööde üleandmise-vastuvõtmise tegevused.
2. Tagab tehtud tööde üleandmise ja vastuvõtmise tegevuste käigus nõutava dokumentatsiooni täitmise. Komplekteerib lepingus ettenähtud täitedokumentatsiooni (nt ehituspäevikud, teostusjoonised, kaetud tööde aktid, mõõdistusprotokollid, survestusaktid jne.).
3. Korraldab vajadusel ehitise haldajale tehtud tööde ulatuses vajalikud kasutuskoolitused. Edastab kasutusjuhendid ja hooldusraamatud.
4. Viib läbi lepingus sätestatud perioodilised ülevaatused, vormistab aktid ja kavandab garantiiperioodi tegevused. Ehitusvigade ilmnemisel korraldab nende hindamise ja kõrvaldamise.

Teadmised:
a) valdkonnaspetsiifilised ehitusnormid, standardid ja juhendid;
b) ehitusjooniste lugemine;
c) valdkonnaspetsiifilised õigusaktid;
d) hea ehitustava;
e) tööde dokumenteerimise nõuded.

Hindamismeetod(id):
Hindamine dokumentide alusel ja/või vestlus ja/või kirjalik teadmiste test
B.2.8 Energiatõhus ehitamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Enne töö alustamist valmistab ette nõuetele vastava töökoha, pidades silmas energiasäästu põhimõtteid.
2. Teostab omal kutsealal kõiki tööosasid, rakendades sealjuures baasteadmisi energiatõhususest. Arvestab oma tööülesandeid täites ehitustegevuse energiakulukusega ning kasutab tööks vajaminevaid energiaallikaid (elekter, vesi, valgustus, soojapuhurid jne) sihipäraselt ja säästlikult.
3. Valib energiatõhususe nõudeid ja oma eriala spetsiifikat silmas pidades ning talle antud volituste piires sobilikud materjalid (ehitusmaterjalid, kinnitusvahendid, muud abivahendid jne).
4. Valib energiatõhususe nõudeid ja oma eriala spetsiifikat silmas pidades tööülesande sooritamiseks õige tehnoloogia ja sobilikud töövõtted. Rakendab võimalusel oma kutseala ehitustööde tegemisel kvaliteedi ja kuluefektiivsuse tagamiseks sobilikke moodulmõõtude süsteeme (materjalide mõõdud, karkassi samm jne).
5. Teeb vajalikud tööd energiatõhususe parandamiseks oma kutseala piires.

Teadmised:
a) energiatõhususe üldmõisted ja nende tähendused, energiatõhusust mõjutavad tegurid;
b) peamised energiaallikad Eestis (sh taastuvad energiaallikad);
c) ehitustööde kvaliteedinõuded ja nende mõju energiatõhususele;
d) piirete soojusjuhtivust ja hoone energiatarbimist mõjutavad tegurid (sh ehitusmaterjalide ja ehitustoodete omadused);
e) mitmesugused tehnosüsteemid, nende mõju hoone energiatõhususele;
f) võimalused hoonete energiatõhususe parendamiseks;
g) töökultuuri mõju ehitustegevuse energiakulule;
h) ilmastikutingimuste mõju hoonete välispiiretele;
i) käitumisharjumuste mõju energiakulule hoonete ekspluateerimisel.

Hindamismeetod(id):
Hindamine dokumentide alusel ja/või vestlus ja/või kirjalik teadmiste test

Kompetents on välja töötatud Buildest projekti raames.
Spetsialiseerumistega seotud kompetentsid
5. taseme tööjuhi kutse on spetsialiseerumispõhine. Kutse saamiseks peab taotleja tõendama kõik kohustuslikud (B.2.1 - B.2.8), läbivad (B.2.23 – B.2.27) ja vähemalt ühe spetsialiseerumisega seotud kompetentsi.
Üldehitustööde tegemine
    Kompetents EKR tase
B.2.9 Üldehituslik ehitamine 5

Tegevusnäitajad:
1. Juhib puitkonstruktsioonide ehitamisega seotud ehitustöid, lähtudes tehnoloogiliste protsesside järjestusest, projektdokumentatsioonist ja ehitusnormides kirjeldatud nõuetest ning tagades tööohutuse ja keskkonnaohutuse nõuete täitmise ehitustehnoloogiast lähtudes.
2. Juhib kivikonstruktsioonide ehitamisega seotud ehitustöid, lähtudes tehnoloogiliste protsesside järjestusest, projektdokumentatsioonist ja ehitusnormides kirjeldatud nõuetest ning tagades tööohutuse ja keskkonnaohutuse nõuete täitmise ehitustehnoloogiast lähtudes.
3. Juhib monteeritavate ehituskonstruktsioonide paigaldustöid, lähtudes tehnoloogiliste protsesside järjestusest, projektdokumentatsioonist ja ehitusnormides kirjeldatud nõuetest ning tagades tööohutuse ja keskkonnaohutuse nõuete täitmise ehitustehnoloogiast lähtudes.
4. Juhib betoonkonstruktsioonide ehitamisega seotud ehitustöid, lähtudes tehnoloogiliste protsesside järjestusest, projektdokumentatsioonist ja ehitusnormides kirjeldatud nõuetest ning tagades tööohutuse ja keskkonnaohutuse nõuete täitmise ehitustehnoloogiast lähtudes.

Teadmised:
a) puitkonstruktsioonides kasutatavad materjalid (puidu omadused, puiduklassid jne.);
b) puiduliited;
c) puitkonstruktsioonide tüübid (tööstuslikud konstruktsioonid jne.) ja nende eripära;
d) puitkonstruktsioonide ehitamise tehnoloogiad;
e) kivikonstruktsioonides kasutatavad materjalid (looduslikud kivid, tehiskivid jne);
f) kivikonstruktsioonide tüübid ja nende eripära;
g) kivikonstruktsioonide ehitamise tehnoloogiad;
h) mitmesugused kinnitussõlmed ja paigaldustehnoloogiad;
i) ajutiste kinnituste ja tugede paigaldamise põhimõtted (nt tööde järjekord monteerimisel);
j) metallpindade eeltöötlemine ja puhastamine;
k) mitmesugused korrosioonikaitsevahendid ja nende kasutamine;
l) ilmastikutingimuste mõju betoon- ja metallkonstruktsioonidele;
m) konstruktsioonielementidele esitatavad kvaliteedinõuded;
n) betoonkonstruktsioonides kasutatavad materjalid (monteeritavad raudbetoonelemendid või monoliitbetoon), armeeringud ja tarindid;
o) betoonkonstruktsioonide tüübid ja nende eripära;
p) betoonkonstruktsioonide ehitamise tehnoloogiad, tehnoloogilised seadmed (raketised jne).

Hindamismeetod(id):
Hindamine dokumentide alusel ja/või vestlus ja/või kirjalik teadmiste test
 
Puitkonstruktsioonide ehitamine
    Kompetents EKR tase
B.2.10 Puitkonstruktsioonide ehitamine 5

Tegevusnäitajad:
1. Juhib puitkonstruktsioonide ehitamisega seotud ehitustöid, lähtudes tehnoloogiliste protsesside järjestusest ja projekt-dokumentatsioonist.
2. Tagab ehitustööde kvaliteedi, lähtudes projektdokumentatsioonis ja ehitusnormides kirjeldatud nõuetest ning järgides head ehitustava.
3. Tagab ehitustööde tegemisel tööohutuse ja keskkonnaohutuse nõuete täitmise ehitustehnoloogiast lähtudes.

Teadmised:
a) puitkonstruktsioonides kasutatavad materjalid (puidu omadused, puiduklassid jne.);
b) puiduliited;
c) puitkonstruktsioonide tüübid (tööstuslikud konstruktsioonid jne.) ja nende eripära;
d) puitkonstruktsioonide ehitamise tehnoloogiad.

Hindamismeetod(id):
Hindamine dokumentide alusel ja/või vestlus ja/või kirjalik teadmiste test
 
Kivikonstruktsioonide ehitamine
    Kompetents EKR tase
B.2.11 Kivikonstruktsioonide ehitamine 5

Tegevusnäitajad:
1. Juhib kivikonstruktsioonide ehitamisega seotud ehitustöid, lähtudes tehnoloogiliste protsesside järjestusest ja projektdokumentatsioonist.
2. Tagab ehitustööde kvaliteedi, lähtudes projektdokumentatsioonis ja ehitusnormides kirjeldatud nõuetest ning järgides head ehitustava.
3. Tagab ehitustööde tegemisel tööohutuse ja keskkonnaohutuse nõuete täitmise ehitustehnoloogiast lähtudes.

Teadmised:
a) kivikonstruktsioonides kasutatavad materjalid (looduslikud kivid, tehiskivid jne);
b) kivikonstruktsioonide tüübid ja nende eripära;
c) kivikonstruktsioonide ehitamise tehnoloogiad.

Hindamismeetod(id):
Hindamine dokumentide alusel ja/või vestlus ja/või kirjalik teadmiste test
 
Monteeritavate ehituskonstruktsioonide paigaldamine
    Kompetents EKR tase
B.2.12 Monteeritavate ehituskonstruktsioonide paigaldamine 5

Tegevusnäitajad:
1. Juhib monteeritavate ehituskonstruktsioonide paigaldamisega seotud ehitustöid, lähtudes tehnoloogiliste protsesside järjestusest ja projekt-dokumentatsioonist lähtuvalt.
2. Tagab monteeritavate ehituskonstruktsioonide paigaldamisega seotud ehitustööde kvaliteedi, lähtudes projektdokumentatsioonis ja ehitusnormides kirjeldatud nõuetest ning heast ehitustavast.
3. Tagab monteeritavate ehituskonstruktsioonide paigaldamisega seotud ehitustööde tegemisel tööohutuse ja keskkonnaohutuse nõuete täitmise ehitustehnoloogiast lähtudes.

Teadmised:
a) mitmesugused kinnitussõlmed ja paigaldustehnoloogiad;
b) ajutiste kinnituste ja tugede paigaldamise põhimõtted (nt tööde järjekord monteerimisel);
c) metallpindade eeltöötlemine ja puhastamine;
d) mitmesugused korrosioonikaitsevahendid ja nende kasutamine;
e) ilmastikutingimuste mõju betoon- ja metallkonstruktsioonidele;
f) konstruktsioonielementidele esitatavad kvaliteedinõuded.

Hindamismeetod(id):
Hindamine dokumentide alusel ja/või vestlus ja/või kirjalik teadmiste test
 
Betoonkonstruktsioonide ehitamine
    Kompetents EKR tase
B.2.13 Betoonkonstruktsioonide ehitamine 5

Tegevusnäitajad:
1. Juhib betoonkonstruktsioonide ehitamisega seotud ehitustöid, lähtudes tehnoloogiliste protsesside järjestusest ja projektdokumentatsioonist.
2. Tagab ehitustööde kvaliteedi, lähtudes projektdokumentatsioonis ja ehitusnormides kirjeldatud nõuetest ning järgides head ehitustava.
3. Tagab ehitustööde tegemisel tööohutuse ja keskkonnaohutuse nõuete täitmise ehitutehnoloogiast lähtudes.

Teadmised:
a) betoonkonstruktsioonides kasutatavad materjalid (monteeritavad raudbetoonelemendid või monoliitbetoon), armeeringud ja tarindid;
b) betoonkonstruktsioonide tüübid ja nende eripära;
c) betoonkonstruktsioonide ehitamise tehnoloogiad, tehnoloogilised seadmed (raketised jne).

Hindamismeetod(id):
Hindamine dokumentide alusel ja/või vestlus ja/või kirjalik teadmiste test
 
Ehitusviimistlustööde tegemine
    Kompetents EKR tase
B.2.14 Ehitusviimistlustööde tegemine 5

Tegevusnäitajad:
1. Juhib maalritööde tegemist, lähtudes tehnoloogiliste protsesside järjestusest, projekt-dokumentatsioonist ja ehitusnormides kirjeldatud nõuetest ning tagab tööohutuse ja keskkonnaohutuse nõuete täitmise ehitutehnoloogiast lähtudes.
2. Juhib plaatimistööde tegemist, lähtudes tehnoloogiliste protsesside järjestusest, projekt-dokumentatsioonist ja ehitusnormides kirjeldatud nõuetest ning tagab tööohutuse ja keskkonnaohutuse nõuete täitmise ehitutehnoloogiast lähtudes.
3. Juhib põrandakatmistööde tegemist, lähtudes tehnoloogiliste protsesside järjestusest, projekt-dokumentatsioonist ja ehitusnormides kirjeldatud nõuetest ning tagab tööohutuse ja keskkonnaohutuse nõuete täitmise ehitutehnoloogiast lähtudes.
4. Juhib krohvimistööde tegemist, lähtudes tehnoloogiliste protsesside järjestusest, projekt-dokumentatsioonist ja ehitusnormides kirjeldatud nõuetest ning tagab tööohutuse ja keskkonnaohutuse nõuete täitmise ehitutehnoloogiast lähtudes.

Teadmised:
a) viimistlustöödes kasutatavad materjalid ( jne.) ja töövahendid;
b) viimistlustööde tehnoloogiad;
c) viimistletavatele aluspindadele ja viimistletud pindadele esitatavad kvaliteedinõuded;
d) keskkonnatingimuste mõju viimistletud pindadele;
e) nõuded viimistlustööde teostamisele erinevates keskkonna- ja ilmastikutingimustes;
f) vigade võimalikud tekkepõhjused, nende ennetamise ja parandamise meetodid.

Hindamismeetod(id):
Hindamine dokumentide alusel ja/või vestlus ja/või kirjalik teadmiste test
 
Maalritööde tegemine
    Kompetents EKR tase
B.2.15 Maalritööde tegemine 5

Tegevusnäitajad:
1. Juhib maalritööde tegemist, lähtudes tehnoloogiliste protsesside järjestusest ja projektdokumentatsioonist.
2. Tagab maalritööde kvaliteedi, lähtudes projektdokumentatsioonis ja ehitusnormides kirjeldatud nõuetest ning järgides head ehitustava.
3. Tagab maalritööde tegemisel tööohutuse ja keskkonnaohutuse nõuete täitmise.

Teadmised:
a) maalritöödel kasutatavad materjalid ( jne.) ja töövahendid;
b) maalritööde tehnoloogiad;
c) viimistletavatele aluspindadele ja viimistletud pindadele esitatavad kvaliteedinõuded;
d) keskkonnatingimuste mõju viimistletud pindadele;
e) nõuded viimistlustööde teostamisele erinevates keskkonna- ja ilmastikutingimustes;
f) vigade võimalikud tekkepõhjused, nende ennetamise ja parandamise meetodid.

Hindamismeetod(id):
Hindamine dokumentide alusel ja/või vestlus ja/või kirjalik teadmiste test
 
Plaatimistööde tegemine
    Kompetents EKR tase
B.2.16 Plaatimistööde tegemine 5

Tegevusnäitajad:
1. Juhib plaatimistööde tegemist, lähtudes tehnoloogiliste protsesside järjestusest ja projektdokumentatsioonist.
2. Tagab plaatimistööde kvaliteedi, lähtudes projektdokumentatsioonis ja ehitusnormides kirjeldatud nõuetest ning järgides head ehitustava.
3. Tagab plaatimistööde tegemisel tööohutuse ja keskkonnaohutuse nõuete täitmise.

Teadmised:
a) plaatimistöödel kasutatavad materjalid ( jne.) ja töövahendid;
b) plaatimistööde tehnoloogiad;
c) viimistletavatele aluspindadele ja viimistletud pindadele esitatavad kvaliteedinõuded;
d) keskkonnatingimuste mõju plaaditud pindadele;
e) nõuded plaatimistööde teostamisele erinevates keskkonna- ja ilmastikutingimustes;
f) vigade võimalikud tekkepõhjused, nende ennetamise ja parandamise meetodid.

Hindamismeetod(id):
Hindamine dokumentide alusel ja/või vestlus ja/või kirjalik teadmiste test
 
Põrandakatmistööde tegemine
    Kompetents EKR tase
B.2.17 Põrandakatmistööde tegemine 5

Tegevusnäitajad:
1. Juhib põrandakatmistööde tegemist, lähtudes tehnoloogiliste protsesside järjestusest ja projektdokumentatsioonist.
2. Tagab põrandakatmistööde kvaliteedi, lähtudes projektdokumentatsioonis ja ehitusnormides kirjeldatud nõuetest ning järgides head ehitustava.
3. Tagab põrandakatmistööde tegemisel tööohutuse ja keskkonnaohutuse nõuete täitmise.

Teadmised:
a) mitmesugused põrandakatmistöödel kasutatavad materjalid (PVC rull- ja plaatmaterjalid, parkett, tekstiil jne) ja töövahendid;
b) erinevate materjalide paigaldamise tehnoloogiad;
c) kaetavatele aluspindadele ja esitatavad kvaliteedinõuded;
d) vigade võimalikud tekkepõhjused, nende ennetamise ja parandamise meetodid.

Hindamismeetod(id):
Hindamine dokumentide alusel ja/või vestlus ja/või kirjalik teadmiste test
 
Krohvimistööde tegemine
    Kompetents EKR tase
B.2.18 Krohvimistööde tegemine 5

Tegevusnäitajad:
1. Juhib krohvimistööde tegemist, lähtudes tehnoloogiliste protsesside järjestusest ja projektdokumentatsioonist.
2. Tagab krohvimistööde kvaliteedi, lähtudes projektdokumentatsioonis ja ehitusnormides kirjeldatud nõuetest ning järgides head ehitustava.
3. Tagab krohvimistööde tegemisel tööohutuse ja keskkonnaohutuse nõuete täitmise.

Teadmised:
a) krohvimistöödel kasutatavad materjalid ( jne.) ja töövahendid;
b) erinevad krohvimise tehnoloogiad;
c) krohvitavatele aluspindadele ja krohvitud pindadele esitatavad kvaliteedinõuded;
d) keskkonnatingimuste mõju krohvitud pindadele;
e) nõuded krohvimistööde teostamisele erinevates keskkonna- ja ilmastikutingimustes;
f) vigade võimalikud tekkepõhjused, nende ennetamise ja parandamise meetodid.

Hindamismeetod(id):
Hindamine dokumentide alusel ja/või vestlus ja/või kirjalik teadmiste test
 
Küttesüsteemide ehitamine
    Kompetents EKR tase
B.2.19 Küttesüsteemide ehitamine 5

Tegevusnäitajad:
1. Juhib küttesüsteemide ehitustöid, lähtudes tehnoloogiliste protsesside järjestusest ja projektdokumentatsioonist.
2. Tagab küttesüsteemide ehitustööde kvaliteedi, lähtudes projektdokumentatsioonis ja ehitusnormides kirjeldatud nõuetest ning järgides head ehitustava.
3. Tagab küttesüsteemide ehitustööde tegemisel tööohutuse ja keskkonnaohutuse nõuete täitmise ehitustehnoloogiast lähtudes.

Teadmised:
a) mitmesugused küttesüsteemide lahendused;
b) küttesüsteemide ehitamiseks kasutatavad materjalid (metall-, plast- jm torud, isolatsioonimaterjalid jne);
c) küttesüsteemide ehitamisel kasutatavad seadmed (pumbad, mahutid jne);
d) küttesüsteemide ehitamisel kasutatavad ehitustehnoloogiad.

Hindamismeetod(id):
Hindamine dokumentide alusel ja/või vestlus ja/või kirjalik teadmiste test
 
Jahutussüsteemide ehitamine
    Kompetents EKR tase
B.2.20 Jahutussüsteemide ehitamine 5

Tegevusnäitajad:
1. Juhib jahutussüsteemide ehitustöid, lähtudes tehnoloogiliste protsesside järjestusest ja projektdokumentatsioonist.
2. Tagab jahutussüsteemide ehitustööde kvaliteedi, lähtudes projektdokumentatsioonis ja ehitusnormides kirjeldatud nõuetest ning järgides head ehitustava.
3. Tagab jahutussüsteemide ehitustööde tegemisel tööohutuse ja keskkonnaohutuse nõuete täitmise ehitustehnoloogiast lähtudes.

Teadmised:
a) mitmesugused küttesüsteemide lahendused;
b) jahutussüsteemide ehitamisel kasutatavad materjalid (metall-, plast- jm torud, isolatsioonimaterjalid jne);
c) jahutussüsteemide ehitamisel kasutatavad seadmed (kompressorid, pumbad, mahutid, soojusvahetid jne.);
d) jahutussüsteemide ehitamisel kasutatavad ehitustehnoloogiad.

Hindamismeetod(id):
Hindamine dokumentide alusel ja/või vestlus ja/või kirjalik teadmiste test
 
Ventilatsioonisüsteemide ehitamine
    Kompetents EKR tase
B.2.21 Ventilatsioonisüsteemide ehitamine 5

Tegevusnäitajad:
1. Juhib ventilatsioonisüsteemide ehitustöid, lähtudes tehnoloogiliste protsesside järjestusest ja projektdokumentatsioonist.
2. Tagab ventilatsioonisüsteemide ehitustööde kvaliteedi, lähtudes projektdokumentatsioonist ja ehitusnormides kirjeldatud nõuetest ning järgides head ehitustava.
3. Tagab ventilatsioonisüsteemide ehitamisel tööohutuse ja keskkonnaohutuse nõuete täitmise ehitustehnoloogiast lähtudes.

Teadmised:
a) mitmesugused ventilatsioonisüsteemide lahendused;
b) ventilatsioonisüsteemide ehitamisel kasutatavad materjalid (metall-, plast- jm kanalid, isolatsioonimaterjalid jne);
c) ventilatsioonisüsteemide ehitamisel kasutatavad seadmed (ventilaatorid, filtrid, soojustagastusseadmed jne);
d) ventilatsioonisüsteemide ehitamisel kasutatavad ehitustehnoloogiad;
e) mitmesugused jahutussüsteemide lahendused.

Hindamismeetod(id):
Hindamine dokumentide alusel ja/või vestlus ja/või kirjalik teadmiste test
 
Hoone ja selle juurde kuuluvate vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ehitamine
    Kompetents EKR tase
B.2.22 Hoonesiseste ja kinnistusiseste vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ehitamine 5

Tegevusnäitajad:
1. Juhib hoonesiseste ja kinnistusiseste vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ehitustöid, lähtudes tehnoloogiliste protsesside järjestusest ja projektdokumentatsioonist.
2. Tagab hoonesiseste ja kinnistusiseste vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ehitustööde kvaliteedi, lähtudes projektdokumentatsioonis ja ehitusnormides kirjeldatud nõuetest ning järgides head ehitustava.
3. Tagab hoonesiseste ja kinnistusiseste vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ehitustööde tegemisel tööohutuse ja keskkonnaohutuse nõuete täitmise ehitustehnoloogiast lähtudes.

Teadmised:
a) mitmesugused vee- ja kanalisatsioonisüsteemide lahendused;
b) veevarustuse ja kanalisatsioonisüsteemide ehitamisel kasutatavad materjalid (metall-, plast- jm torud, isolatsioonimaterjalid jne);
c) veevarustuse ja kanalisatsioonisüsteemide ehitamisel kasutatavad seadmed (pumbad, mahutid jne.);
d) veevarustuse ja kanalisatsioonisüsteemide ehitamisel kasutatavad ehitustehnoloogiad

Hindamismeetod(id):
Hindamine dokumentide alusel ja/või vestlus ja/või kirjalik teadmiste test

Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.23 Kutse-eetika põhimõtete järgimine 5

Tegevusnäitajad:
1) Juhindub oma tegevuses heast ehitustavast.
2) Tunneb ja aktsepteerib koostööpartnerite käitumise aluseks olevaid häid tavasid.
3) On oma tegevuses orienteeritud tulemusele.
4) On vastutustundlik, juhtimis- ja meeskonnatööoskusi.
B.2.24 Meeskonnatöös osalemine 5

Tegevusnäitajad:
1. Suudab töötada multidistsiplinaarses ja rahvusvahelises meeskonnas, olles võimeline kohandama oma suhtlemisstiili erinevate olukordade ja inimestega.
2. On algatusvõimeline ja täidab oma tööülesandeid enesekindlalt.
3. Saab aru oma rollist meeskonnas, suudab operatiivselt hinnata kujunenud olukordi ning tekkinud konflikte ja käituda adekvaatselt, suhtudes mõistvalt kriitikasse.
B.2.25 Enesearendamine ja elukestva õppe protsessis osalemine 5

Tegevusnäitajad:
1. Kasutab tööülesannete lahendamiseks oma valdkonnaspetsiifilisi teadmisi ja arendab oma kompetentse läbi pideva kutsealase enesetäiendamise, kasutades pakutavaid arengu- ja koolitusvõimalusi.
2. On kursis tehnoloogiliste muutustega ehitussektoris ja ühiskonnas tervikuna panustab innovatsioonile ja loovusele suunatud enesearendamisele.
B.2.26 Keelteoskus 5

Tegevusnäitajad:
1. Sõnastab oma tööülesannete täitmisega seotud mõtteid terminoloogiliselt korrektses eesti keeles (nõutav tase B2).
2. Suhtleb tööalaselt ühes võõrkeeles (soovitavalt tasemel A2).
Vt lisa 1 „Keelte oskustasemete kirjeldused“.
B.2.27 Arvuti kasutamise oskused 5

Tegevusnäitajad:
Kasutab kontoritarkvara tasemel Moodul 1 - Moodul 4, Moodul 7 ja Moodul 12.
Vt lisa 2 „Arvuti kasutamise oskused“

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamisega.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 13-21012015-01/1k
Kutsetegevuse valdkond: Arhitektuur, Geomaatika, Ehitus ja Kinnisvara
Vastutav kutsenõukogu: Ehituse, Kinnisvara ja Geomaatika Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 34
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 21.01.2015
EKR tase: 5
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5
Valdkond: EHITUS, ARHITEKTUUR, KINNISVARA, GEOMAATIKA
Kutseala: Üldehitus
Kutse grupp: Ehitusjuht
Ametite (ISCO) klassifikaator: 3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
31 Loodus- ja inseneriteaduste keskastme spetsialistid
312 Kaevanduse, tööstuse ja ehituse töödejuhatajad
3123 Ehituse töödejuhatajad
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
073 Arhitektuur ja ehitus
0732 Ehitus ja tsiviilrajatised
EMTAK klassifikaator: F EHITUS
43 Eriehitustööd
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Arvuti kasutamise oskused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Indrek Peterson Eesti Ehitusettevõtjate Liit
Meelis Kann AS Nordecon
Enno Põder Merko Ehitus Eesti AS
Ago Rehand OÜ Viljandi Õhumeister
Margus Keerutaja AS Sovek
Tõnu Armulik Tallinna Ehituskool

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist