Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Tööjuht, tase 5
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Tööjuht, tase 5
EN: Construction Site Manager, EstQF Level 5
Spetsialiseerumised:
  • Ehitusviimistlustööde tegemine
  • Hoonesisese ja selle juurde kuuluva vee- ja kanalisatsioonisüsteemi ehitamine
  • Sisekliima tagamise süsteemi ehitamine
  • Üldehitustööde tegemine
Osakutsed:
Kehtib alates: 28.05.2019
Kehtib kuni: 15.02.2021
Kutsestandardi versiooni number: 3
Muudatused:
Kutsestandardisse on tehtud järgmised muudatused:
a) Kutsestandardi struktuuri (A.1 kutse kirjeldus, A.2 Tööosad ja tööülesanded) on lisatud täiendavalt järgmised valitavad kompetentsid:
- lamekatuste ehitamine
- kaldkatuste ehitamine
- ehitusplekksepatööde tegemine
b) Kutsestandardi B-osasse on täiendavalt sõnastatud kompetentsid
- B.2.20 Lamekatuste ehitamine
- B.2.21 Kaldkatuste ehitamine
- B.2.21 Ehitusplekksepatööde tegemine
Lisatud täiendused võimaldavad edaspidi ka nende kitsamat...
e erialade spetsialistidel taotleda tööjuhi kutset.
Loe edasi
Peida
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Tööjuht on oma töövõtu ulatuses vastutav tehnilise ja majandusliku tegevuse ning tööohutuse eest objektil. Ta juhib ehitustöid ja tagab tehtud tööde vastavuse projektdokumentatsioonile ning ehitusnormidele. Tööjuhina tegutsedes on lisaks ehituse kutsealastele teadmistele ja oskustele oluline juhtim...isoskus.
Tööjuhi kutse on spetsialiseerumispõhine ja võimalik on spetsialiseeruvad ühele neljast tegevusalast:
1) Üldehitustööd
2) Ehitusviimistlustööde tegemine
3) Sisekliima tagamise süsteemi ehitamine
4) Hoonesisese ja selle juurde kuuluva vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ehitamine
Üldehitustööde tegemisele, ehitusviimistlustööde tegemisele ja sisekliima tagamise süsteemide ehitamisele spetsialiseerudes on võimalik tõendada tervikspetsialiseerumine või teha valik ka loetletud kitsamate valdkondade (valikkompetentside) vahel:
1) Üldehitustööd
- Puitkonstruktsioonide ehitamine
- Kivikonstruktsioonide ehitamine
- Monteeritavate ehituskonstruktsioonide paigaldamine
- Betoonkonstruktsioonide ehitamine
- Lamekatuste ehitamine
- Kaldkatuste ehitamine
- Ehitusplekksepatööde tegemine
2) Ehitusviimistlustööd
- Maalritööde tegemine
- Plaatimistööde tegemine
- Põrandakatmistööde tegemine
- Krohvimistööde tegemine
3) Sisekliima tagamise süsteemide ehitamine
- Küttesüsteemide ehitamine
- Jahutussüsteemide ehitamine
- Ventilatsioonisüsteemide ehitamine

Tööjuht, tase 5 kutsetunnistus annab selle omanikule seadusest tulenevatel alustel õiguse tegutseda otsetöövõtu korral pädeva isikuna ehitusseadustiku mõistes.
Selle kutsetunnistuse omanik võib iseseisvalt ja omal vastutusel tegutseda ainult järgnevalt kirjeldatud piirangute ulatuses:
I ÜLDEHITUS- JA EHITUSVIIMISTLUSTÖÖD
Eramute ja EVS-EN 1990:2002+NA:2002 standardi CC1 tagajärgede klassi liigituvad muud hooned
II SISEKLIIMA TAGAMISE SÜSTEEMIDE EHITAMINE
Eramute ja EVS-EN 1990:2002+NA:2002 standardi CC1 tagajärgede klassi liigituvad muud hooned
III HOONESISESE JA SELLE JUURDE KUULUVA VEE- JA KANALISATSIOONISÜSTEEMIDE EHITAMINE:
Eramute ja EVS-EN 1990:2002+NA:2002 standardi CC1 tagajärgede klassi liigituvad muud hooned

Keerukamate objektide ehitamisel on 5. taseme tööjuhil õigus tegutseda ainult vastaval tegevusalal alltöövõtu korras kõrgemat pädevust (vähemalt EKR 6. taseme kutset) omava spetsialisti vastutusel.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Ehituspakkumuse koostamine
1. Tellija esitatud dokumentatsiooni läbitöötamine
2. Tutvumine objektiga
3. Ehitustööde ajagraafiku koostamine
4. Ehitustööde omahinna arvutamine
5. Ehitustööde finantsplaani koostamine
6. Pakkumuse koostamine ja esitamine

A.2.2 Ehitamise ettevalmistamine j...
a kavandamine
1. Ehitustöövõtulepingu sõlmimine
2. Projekti organisatsiooniskeemi määratlemine
3. Ehituseks vajalike lubade hankimine

A.2.3 Ressursside juhtimine
1. Materjalikulu planeerimine
2. Töömahu ja tööaja arvestamine
3. Ehitusmehhanismide ja transpordivahendite töö planeerimine
4. Tegelike ehituskulude võrdlemine finantsplaaniga

A.2.4 Ehitustööde juhtimine ja korraldamine
1. Ehituslike mõõtmete mahamärkimine ja kõrgusmärkide ülekandmine
2. Ehitustööde vahetu juhtimine objektil
3. Ehitustööde nõuetekohane dokumenteerimine
4. Lisa- ja muudatustööde kooskõlastamine ja korraldamine

A.2.5 Ohutu töö korraldamine ehitustöödel
1. Töötervishoiu- ja tööohutusnõuete täitmise tagamine
2. Ehitusplatsi korrashoiu ja keskkonnaohutuse tagamine
3. Tegutsemine hädaolukorras (tööõnnetus, avarii, tulekahju, konstruktsiooni lagunemine vm)

A.2.6 Kvaliteedi tagamine ehitustöödel
1. Ehitustööde kvaliteedinõuetele vastavuse kontrollimine
2. Kaetavate tööde ja ehitise osade ülevaatuse korraldamine

A.2.7 Ehitustööde üleandmine
1. Tehtud tööde üleandmine-vastuvõtmine
2. Ehitise täitedokumentatsiooni komplekteerimine
3. Ehitise haldajale vajalike kasutuskoolituste korraldamine
4. Garantiiperioodi toimingute korraldamine

A.2.8 Energiatõhus ehitamine

Loe edasi
Peida
Spetsialiseerumisega seotud tööosad
Spetsialiseerumine toimub vastavalt ehitustegevuse valdkonnale kas üldehitustöödele, ehitusviimistlustöödele, sisekliima tagamise süsteemi ehitamisele või hoonesisese ja selle juurde kuuluva vee- ja kanalisatsioonisüsteemi ehitamisele.
Kutsestandardis kirjeldatud kohustuslikud tööosad ja valikkomp...
etentsid on otseselt seotud spetsialiseerumistega.
Loe edasi
Peida
Valitavad tööosad
A.2.9 Puitkonstruktsioonide ehitamine
1. Tööde juhtimine ehitustehnoloogiast lähtuvalt
2. Ehitustööde kvaliteedi tagamine
3. Tööohutuse ja keskkonnaohutuse nõuete täitmine ehitustehnoloogiast lähtuvalt

A.2.10 Kivikonstruktsioonide ehitamine
1. Tööde juhtimine ehitustehnoloogiast lähtuvalt
2...
. Ehitustööde kvaliteedi tagamine
3. Tööohutuse ja keskkonnaohutuse nõuete täitmine ehitustehnoloogiast lähtuvalt

A.2.11 Monteeritavate ehituskonstruktsioonide paigaldamine
1. Tööde juhtimine ehitustehnoloogiast lähtuvalt
2. Ehitustööde kvaliteedi tagamine
3. Tööohutuse ja keskkonnaohutuse nõuete täitmine ehitustehnoloogiast lähtuvalt

A.2.12 Betoonkonstruktsioonide ehitamine
1. Tööde juhtimine ehitustehnoloogiast lähtuvalt
2. Ehitustööde kvaliteedi tagamine
3. Tööohutuse ja keskkonnaohutuse nõuete täitmine ehitustehnoloogiast lähtuvalt

A.2.13 Maalritööde tegemine
1. Tööde juhtimine ehitustehnoloogiast lähtuvalt
2. Ehitustööde kvaliteedi tagamine
3. Tööohutuse ja keskkonnaohutuse nõuete täitmine ehitustehnoloogiast lähtuvalt

A.2.14 Plaatimistööde tegemine
1. Tööde juhtimine ehitustehnoloogiast lähtuvalt
2. Ehitustööde kvaliteedi tagamine
3. Tööohutuse ja keskkonnaohutuse nõuete täitmine ehitustehnoloogiast lähtuvalt

A.2.15 Põrandakatmistööde tegemine
1. Tööde juhtimine ehitustehnoloogiast lähtuvalt
2. Ehitustööde kvaliteedi tagamine
3. Tööohutuse ja keskkonnaohutuse nõuete täitmine ehitustehnoloogiast lähtuvalt

A.2.16 Krohvimistööde tegemine
1. Tööde juhtimine ehitustehnoloogiast lähtuvalt
2. Ehitustööde kvaliteedi tagamine
3. Tööohutuse ja keskkonnaohutuse nõuete täitmine ehitustehnoloogiast lähtuvalt

A.2.17 Küttesüsteemide ehitamine
1. Tööde juhtimine ehitustehnoloogiast lähtuvalt
2. Ehitustööde kvaliteedi tagamine
3. Tööohutuse ja keskkonnaohutuse nõuete täitmine ehitustehnoloogiast lähtuvalt

A.2.18 Jahutussüsteemide ehitamine
1. Tööde juhtimine ehitustehnoloogiast lähtuvalt
2. Ehitustööde kvaliteedi tagamine
3. Tööohutuse ja keskkonnaohutuse nõuete täitmine ehitustehnoloogiast lähtuvalt

A.2.19 Ventilatsioonisüsteemide ehitamine
1. Tööde juhtimine ehitustehnoloogiast lähtuvalt
2. Ehitustööde kvaliteedi tagamine
3. Tööohutuse ja keskkonnaohutuse nõuete täitmine ehitustehnoloogiast lähtuvalt

A.2.20 Hoonesisese ja selle juurde kuuluva vee- ja kanalisatsioonisüsteemi ehitamine
1. Tööde juhtimine ehitustehnoloogiast lähtuvalt
2. Ehitustööde kvaliteedi tagamine
3. Tööohutuse ja keskkonnaohutuse nõuete täitmine ehitustehnoloogiast lähtuvalt


A.2.21 Lamekatuste ehitamine
1. Tööde juhtimine ehitustehnoloogiast lähtuvalt
2. Ehitustööde kvaliteedi tagamine
3. Tööohutuse ja keskkonnaohutuse nõuete täitmine ehitustehnoloogiast lähtuvalt

A.2.22 Kaldkatuste ehitamine
1. Tööde juhtimine ehitustehnoloogiast lähtuvalt
2. Ehitustööde kvaliteedi tagamine
3. Tööohutuse ja keskkonnaohutuse nõuete täitmine ehitustehnoloogiast lähtuvalt

A.2.23 Ehitusplekksepatööde tegemine
1. Tööde juhtimine ehitustehnoloogiast lähtuvalt
2. Ehitustööde kvaliteedi tagamine
3. Tööohutuse ja keskkonnaohutuse nõuete täitmine ehitustehnoloogiast lähtuvalt

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Tööjuhi põhitööd tehakse ehitusobjektil. Tööaeg on paindlik – üldjuhul töötatakse viiel päeval nädalas, kuid vajadusel tuleb töötada ka nädalavahetusel. Töö rütm võib sõltuvalt ehitustehnoloogilistest vajadusest, hooajalisusest või tööde ajagraafikust olla intensiivne, töötada tuleb sõltuvalt ehitus...objektist suurtel kõrgustel või süvendis.
Töökeskkond ehitusobjektil on seotud kõrgendatud riskidega, mistõttu tööjuht peab järgima keskkonna-, tööohutus- ja töötervishoiu nõudeid.

Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Tööjuht kasutab oma töös vastavalt spetsialiseerumisele tööriistu- ja -vahendeid, kontoritehnikat (arvutid, kommunikatsiooniseadmed jne) ja nõuetekohasuse esmaseks tõendamiseks vastavat kontroll- ja mõõtetehnikat.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Tööjuht peab suutma langetada otsuseid iseseisvalt, juhtima meeskonda ja töötama meeskonnas. Tema töös on vajalikud kõrge stressi- ja pingetaluvus, hea suhtlemisoskus ja võime ennast kehtestada. Kasuks tulevad ka analüüsi- ja algatusvõime ning hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus. Tööjuhi ku...tse eeldab kohusetundlikkust ja korrektsust.
Loe edasi
Peida
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Tööjuhina töötavad inimesed, kellel on kas ehitusalane kutseharidus ja praktiline töökogemus ehitusettevõttes või praktilise töökogemuse ja erialaste täiendkoolitustega omandatud kutsealased oskused. Lisaks on tööjuhina töötavad isikud läbinud täiendõppe tööjuhtimises.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Meister, töödejuhataja, projektijuht (spetsialiseerumisvaldkonna raames)
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Ehitusseadustik ja selle asjakohased rakendusaktid
Muud erialased standardid, juhendmaterjalid ja normid
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
Tööjuht, tase 5 kutsestandard koosneb kaheksast kohustuslikust (B.2.1-B.2.8), viieteistkümnest spetsialiseerumisega seotud valitavast (B.2.9-B.2.23) ja viiest kutset läbivast (B.2.24-B.2.28) kompetentsist.
Tööjuhi kutse on spetsialiseerumispõhine. Kutse saamiseks tuleb spetsialiseerumisele juurde v...
alida vähemalt üks spetsialiseerumisele kohane valitav kompetents. Kompetentside hindamine toimub vastavalt spetsialiseerumisele ja valikkompetentsi(de)le. Lisaks tuleb taotlejal tõendada kõik kutset läbivad kompetentsid.
Loe edasi
Peida
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Ehituspakkumuse koostamine 5

Tegevusnäitajad:
1. Töötab läbi tellija esitatud dokumentatsiooni, vajadusel esitab täpsustavaid küsimusi.
2. Tutvub kohapeal ehitusobjektiga.
3. Koostab ehitustööde ajagraafiku, lähtudes ehitustööde tehnoloogilistest protsessidest.
4. Arvutab välja ehitustööde omahinna, lähtudes oma jõududega tehtavate tööde maksumusest.
5. Koostab ehitustööde finantsplaani, lähtudes ehituse arvestuslikust omahinnast, üld- ja isikustatud kulude kalkulatsioonist ja tehtavate tööde aja- ja maksegraafikutest ning arvestades omafinantseeringu vajadust.
6. Koostab ja esitab tellijale ehitustööde hinnapakkumise tellija esitatud lepingutingimustest ja projektdokumentatsioonist lähtudes.

Teadmised:
1) tööde tegemiseks vajalikud ehitusmaterjalid ja nende omadused;
2) tööde tegemiseks vajalikud ehitustehnoloogiad;
3) ehituse üldmõisted ja -terminid;
4) valdkonnaspetsiifilised ehitusnormid, standardid ja juhendid;
5) ehitusjooniste lugemine;
6) valdkonnaspetsiifilised õigusaktid;
7) ehitusmõõdistamine;
8) hea ehitustava;
9) tööohutuse ja keskkonnaohutuse nõuded ehitustöödel;
10) tööde dokumenteerimise nõuded.
B.2.2 Ehitamise ettevalmistamine ja kavandamine 5

Tegevusnäitajad:
1. Peab tellijaga läbirääkimisi ja sõlmib ehitustöövõtulepingu.
2. Komplekteerib tööde tegemiseks vajaliku tööjõu. Jagab tööülesanded.
3. Hangib erinevatest institutsioonidest ehituslepingu täitmiseks vajalikud load (kaeve-, raie-, tänavate sulgemise jne load).

Teadmised:
1) ehituse üldmõisted ja -terminid;
2) valdkonnaspetsiifilised ehitusnormid, standardid ja juhendid;
3) ehitustööde tehnoloogiline järjekord;
4) ehitusjooniste lugemine;
5) valdkonnaspetsiifilised õigusaktid;
6) hea ehitustava;
7) tööohutuse ja keskkonnaohutuse nõuded ehitustöödel;
8) tööde dokumenteerimise nõuded.
B.2.3 Ressursside juhtimine 5

Tegevusnäitajad:
1. Planeerib ehitustööde tegemiseks vajalike materjalide kulu ja tellib vajalikud materjalid, arvestades ehitustööde ajagraafikut ja tarneaegu. Ohjab materjalide kasutamist ehitustöödel. Tõendab jooksvalt materjalide ja seadmete nõuetele vastavust.
2. Planeerib ehitustööde töömahu ja komplekteerib sellest lähtuvalt vajaliku tööjõu, võttes arvesse ehitustööde ajagraafikut. Jagab vajalikud töökäsud ja -ülesanded. Tagab tööjõu optimaalse rakendamise.
3. Planeerib ehitustöödeks vajalike mehhanismide ja transpordivahendite vajaduse ja tellib need, lähtudes ehitustööde ajagraafikust.
4. Võrdleb ja analüüsib ehitusperioodi vältel tegelike ehituskulude vastavust finantsplaanile.

Teadmised:
1) valdkonnaspetsiifilised ehitusnormid, standardid ja juhendid;
2) ehitustööde tehnoloogiline järjekord;
3) hea ehitustava;
4) tööohutuse ja keskkonnaohutuse nõuded ehitustöödel;
5) tööde dokumenteerimise nõuded;
6) ehitusmaterjalide ja -seadmete vastavusnõuded.
B.2.4 Ehitustööde juhtimine ja korraldamine 5

Tegevusnäitajad:
1. Määrab ja märgib maha kõik ehitamiseks vajalikud mõõdud ja asukohad (välja arvatud geodeetilised tööd).
2. Juhendab tööliste tegevust ja juhib ehitustöid objektil tehnoloogilisest protsessist lähtudes.
3. Tagab kehtivatest õigusaktidest lähtuvalt ehitustööde nõuetekohase dokumenteerimise.
4. Teostab vajalike lisa- ja muudatustööde hindamise, kooskõlastamise, korraldamise ja dokumenteerimise.

Teadmised:
1) ehituse üldmõisted ja -terminid;
2) valdkonnaspetsiifilised ehitusnormid, standardid ja juhendid;
3) ehitustööde tehnoloogiline järjekord;
4) ehitusjooniste lugemine;
5) valdkonnaspetsiifilised õigusaktid;
6) ehitusmõõdistamine;
7) hea ehitustava;
8) tööohutuse ja keskkonnaohutuse nõuded ehitustöödel;
9) tööde dokumenteerimise nõuded.
B.2.5 Ohutu töö korraldamine ehitustöödel 5

Tegevusnäitajad:
1. Tagab töötervishoiu- ja tööohutusnõuete täitmise ehitusobjektil, lähtudes kehtivatest õigusaktidest.
2. Tagab tööpiirkonna korrashoiu. Tagab tööpiirkonnas keskkonnaohutuse, lähtudes kehtivatest õigusaktidest.
3. Ohjab tööpiirkonnas tekkinud hädaolukordasid, tegutsedes lähtuvalt olukorrast.

Teadmised:
1) tööde tegemiseks vajalikud ehitusmaterjalid ja nende omadused;
2) tööde tegemiseks vajalikud ehitustehnoloogiad;
3) ehituse üldmõisted ja -terminid;
4) valdkonnaspetsiifilised ehitusnormid, standardid ja juhendid;
5) ehitusjooniste lugemine;
6) valdkonnaspetsiifilised õigusaktid;
7) hea ehitustava;
8) tööohutuse ja keskkonnaohutuse nõuded ehitustöödel.
B.2.6 Kvaliteedi tagamine ehitustöödel 5

Tegevusnäitajad:
1. Kontrollib ehitustööde kvaliteeti, lähtudes lepingus etteantud nõuetest.
2. Korraldab kaetavate tööde ülevaatuse (vajadusel kaasab pädevad eksperdid) ja dokumenteerib ülevaatuse vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

Teadmised:
1) tööde tegemiseks vajalikud peamised ehitusmaterjalid ja nende omadused;
2) tööde tegemiseks vajalikud peamised ehitustehnoloogiad;
3) valdkonnaspetsiifilised ehitusnormid, standardid ja juhendid;
4) ehitusjooniste lugemine;
5) valdkonnaspetsiifilised õigusaktid;
6) hea ehitustava.
B.2.7 Ehitustööde üleandmine 5

Tegevusnäitajad:
1. Korraldab tehtud tööde üleandmise-vastuvõtmise tegevused.
2. Tagab tehtud tööde üleandmise ja vastuvõtmise tegevuste käigus nõutava dokumentatsiooni täitmise. Komplekteerib lepingus ettenähtud täitedokumentatsiooni (nt ehituspäevikud, teostusjoonised, kaetud tööde aktid, mõõdistusprotokollid, survestusaktid jne.).
3. Korraldab vajadusel ehitise haldajale tehtud tööde ulatuses vajalikud kasutuskoolitused. Edastab kasutusjuhendid ja hooldusraamatud.
4. Viib läbi lepingus sätestatud perioodilised ülevaatused, vormistab aktid ja kavandab garantiiperioodi tegevused. Ehitusvigade ilmnemisel korraldab nende hindamise ja kõrvaldamise.

Teadmised:
1) valdkonnaspetsiifilised ehitusnormid, standardid ja juhendid;
2) ehitusjooniste lugemine;
3) valdkonnaspetsiifilised õigusaktid;
4) hea ehitustava;
5) tööde dokumenteerimise nõuded.
B.2.8 Energiatõhus ehitamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Enne töö alustamist valmistab ette nõuetele vastava töökoha, pidades silmas energiasäästu põhimõtteid.
2. Teostab omal kutsealal kõiki tööosasid, rakendades sealjuures baasteadmisi energiatõhususest. Arvestab oma tööülesandeid täites ehitustegevuse energiakulukusega ning kasutab tööks vajaminevaid energiaallikaid (elekter, vesi, valgustus, soojapuhurid jne) sihipäraselt ja säästlikult.
3. Valib energiatõhususe nõudeid ja oma eriala spetsiifikat silmas pidades ning talle antud volituste piires sobilikud materjalid (ehitusmaterjalid, kinnitusvahendid, muud abivahendid jne).
4. Valib energiatõhususe nõudeid ja oma eriala spetsiifikat silmas pidades tööülesande sooritamiseks õige tehnoloogia ja sobilikud töövõtted. Rakendab võimalusel oma kutseala ehitustööde tegemisel kvaliteedi ja kuluefektiivsuse tagamiseks sobilikke moodulmõõtude süsteeme (materjalide mõõdud, karkassi samm jne).
5. Teeb vajalikud tööd energiatõhususe parandamiseks oma kutseala piires.

Teadmised:
1) energiatõhususe üldmõisted ja nende tähendused, energiatõhusust mõjutavad tegurid;
2) peamised energiaallikad Eestis (sh taastuvad energiaallikad);
3) ehitustööde kvaliteedinõuded ja nende mõju energiatõhususele;
4) piirete soojusjuhtivust ja hoone energiatarbimist mõjutavad tegurid (sh ehitusmaterjalide ja ehitustoodete omadused);
5) mitmesugused tehnosüsteemid, nende mõju hoone energiatõhususele;
6) võimalused hoonete energiatõhususe parendamiseks;
7) töökultuuri mõju ehitustegevuse energiakulule;
8) ilmastikutingimuste mõju hoonete välispiiretele;
9) käitumisharjumuste mõju energiakulule hoonete ekspluateerimisel.

Kompetents on välja töötatud Buildest projekti raames.
Spetsialiseerumistega seotud kompetentsid
Üldehitustööde tegemine
 
Ehitusviimistlustööde tegemine
 
Sisekliima tagamise süsteemi ehitamine
 
Hoonesisese ja selle juurde kuuluva vee- ja kanalisatsioonisüsteemi ehitamine

Valitavad kompetentsid
Kutse saamiseks tuleb spetsialiseerumisele juurde valida vähemalt üks spetsialiseerumisele kohane valitav kompetents (B.2.9 – B.2.23).
    Nimetus EKR tase
B.2.9 Puitkonstruktsioonide ehitamine 5

Tegevusnäitajad:
1. Juhib puitkonstruktsioonide ehitamisega seotud ehitustöid, lähtudes tehnoloogiliste protsesside järjestusest ja projekt-dokumentatsioonist.
2. Tagab ehitustööde kvaliteedi, lähtudes projektdokumentatsioonis ja ehitusnormides kirjeldatud nõuetest ning järgides head ehitustava.
3. Tagab ehitustööde tegemisel tööohutuse ja keskkonnaohutuse nõuete täitmise ehitustehnoloogiast lähtudes.

Teadmised:
1) puitkonstruktsioonides kasutatavad materjalid (puidu omadused, puiduklassid jne.);
2) puiduliited;
3) puitkonstruktsioonide tüübid (tööstuslikud konstruktsioonid jne.) ja nende eripära;
4) puitkonstruktsioonide ehitamise tehnoloogiad.
B.2.10 Kivikonstruktsioonide ehitamine 5

Tegevusnäitajad:
1. Juhib kivikonstruktsioonide ehitamisega seotud ehitustöid, lähtudes tehnoloogiliste protsesside järjestusest ja projektdokumentatsioonist.
2. Tagab ehitustööde kvaliteedi, lähtudes projektdokumentatsioonis ja ehitusnormides kirjeldatud nõuetest ning järgides head ehitustava.
3. Tagab ehitustööde tegemisel tööohutuse ja keskkonnaohutuse nõuete täitmise ehitustehnoloogiast lähtudes.

Teadmised:
1) kivikonstruktsioonides kasutatavad materjalid (looduslikud kivid, tehiskivid jne);
2) kivikonstruktsioonide tüübid ja nende eripära;
3) kivikonstruktsioonide ehitamise tehnoloogiad.
B.2.11 Monteeritavate ehituskonstruktsioonide paigaldamine 5

Tegevusnäitajad:
1. Juhib monteeritavate ehituskonstruktsioonide paigaldamisega seotud ehitustöid, lähtudes tehnoloogiliste protsesside järjestusest ja projekt-dokumentatsioonist lähtuvalt.
2. Tagab monteeritavate ehituskonstruktsioonide paigaldamisega seotud ehitustööde kvaliteedi, lähtudes projektdokumentatsioonis ja ehitusnormides kirjeldatud nõuetest ning heast ehitustavast.
3. Tagab monteeritavate ehituskonstruktsioonide paigaldamisega seotud ehitustööde tegemisel tööohutuse ja keskkonnaohutuse nõuete täitmise ehitustehnoloogiast lähtudes.

Teadmised:
1) mitmesugused kinnitussõlmed ja paigaldustehnoloogiad;
2) ajutiste kinnituste ja tugede paigaldamise põhimõtted (nt tööde järjekord monteerimisel);
3) metallpindade eeltöötlemine ja puhastamine;
4) mitmesugused korrosioonikaitsevahendid ja nende kasutamine;
5) ilmastikutingimuste mõju betoon- ja metallkonstruktsioonidele;
6) konstruktsioonielementidele esitatavad kvaliteedinõuded.
B.2.12 Betoonkonstruktsioonide ehitamine 5

Tegevusnäitajad:
1. Juhib betoonkonstruktsioonide ehitamisega seotud ehitustöid, lähtudes tehnoloogiliste protsesside järjestusest ja projektdokumentatsioonist.
2. Tagab ehitustööde kvaliteedi, lähtudes projektdokumentatsioonis ja ehitusnormides kirjeldatud nõuetest ning järgides head ehitustava.
3. Tagab ehitustööde tegemisel tööohutuse ja keskkonnaohutuse nõuete täitmise ehitutehnoloogiast lähtudes.

Teadmised:
1) betoonkonstruktsioonides kasutatavad materjalid (monteeritavad raudbetoonelemendid või monoliitbetoon), armeeringud ja tarindid;
2) betoonkonstruktsioonide tüübid ja nende eripära;
3) betoonkonstruktsioonide ehitamise tehnoloogiad, tehnoloogilised seadmed (raketised jne).
B.2.13 Maalritööde tegemine 5

Tegevusnäitajad:
1. Juhib maalritööde tegemist, lähtudes tehnoloogiliste protsesside järjestusest ja projektdokumentatsioonist.
2. Tagab maalritööde kvaliteedi, lähtudes projektdokumentatsioonis ja ehitusnormides kirjeldatud nõuetest ning järgides head ehitustava.
3. Tagab maalritööde tegemisel tööohutuse ja keskkonnaohutuse nõuete täitmise.

Teadmised:
1) maalritöödel kasutatavad materjalid ( jne.) ja töövahendid;
2) maalritööde tehnoloogiad;
3) viimistletavatele aluspindadele ja viimistletud pindadele esitatavad kvaliteedinõuded;
4) keskkonnatingimuste mõju viimistletud pindadele;
5) nõuded viimistlustööde teostamisele erinevates keskkonna- ja ilmastikutingimustes;
6) vigade võimalikud tekkepõhjused, nende ennetamise ja parandamise meetodid.
B.2.14 Plaatimistööde tegemine 5

Tegevusnäitajad:
1. Juhib plaatimistööde tegemist, lähtudes tehnoloogiliste protsesside järjestusest ja projektdokumentatsioonist.
2. Tagab plaatimistööde kvaliteedi, lähtudes projektdokumentatsioonis ja ehitusnormides kirjeldatud nõuetest ning järgides head ehitustava.
3. Tagab plaatimistööde tegemisel tööohutuse ja keskkonnaohutuse nõuete täitmise.

Teadmised:
1) plaatimistöödel kasutatavad materjalid ( jne.) ja töövahendid;
2) plaatimistööde tehnoloogiad;
3) viimistletavatele aluspindadele ja viimistletud pindadele esitatavad kvaliteedinõuded;
4) keskkonnatingimuste mõju plaaditud pindadele;
5) nõuded plaatimistööde teostamisele erinevates keskkonna- ja ilmastikutingimustes;
6) vigade võimalikud tekkepõhjused, nende ennetamise ja parandamise meetodid.
B.2.15 Põrandakatmistööde tegemine 5

Tegevusnäitajad:
1. Juhib põrandakatmistööde tegemist, lähtudes tehnoloogiliste protsesside järjestusest ja projektdokumentatsioonist.
2. Tagab põrandakatmistööde kvaliteedi, lähtudes projektdokumentatsioonis ja ehitusnormides kirjeldatud nõuetest ning järgides head ehitustava.
3. Tagab põrandakatmistööde tegemisel tööohutuse ja keskkonnaohutuse nõuete täitmise.

Teadmised:
1) mitmesugused põrandakatmistöödel kasutatavad materjalid (PVC rull- ja plaatmaterjalid, parkett, tekstiil jne) ja töövahendid;
2) erinevate materjalide paigaldamise tehnoloogiad;
3) kaetavatele aluspindadele ja esitatavad kvaliteedinõuded;
4) vigade võimalikud tekkepõhjused, nende ennetamise ja parandamise meetodid.
B.2.16 Krohvimistööde tegemine 5

Tegevusnäitajad:
1. Juhib krohvimistööde tegemist, lähtudes tehnoloogiliste protsesside järjestusest ja projektdokumentatsioonist.
2. Tagab krohvimistööde kvaliteedi, lähtudes projektdokumentatsioonis ja ehitusnormides kirjeldatud nõuetest ning järgides head ehitustava.
3. Tagab krohvimistööde tegemisel tööohutuse ja keskkonnaohutuse nõuete täitmise.

Teadmised:
1) krohvimistöödel kasutatavad materjalid ( jne.) ja töövahendid;
2) erinevad krohvimise tehnoloogiad;
3) krohvitavatele aluspindadele ja krohvitud pindadele esitatavad kvaliteedinõuded;
4) keskkonnatingimuste mõju krohvitud pindadele;
5) nõuded krohvimistööde teostamisele erinevates keskkonna- ja ilmastikutingimustes;
6) vigade võimalikud tekkepõhjused, nende ennetamise ja parandamise meetodid.
B.2.17 Küttesüsteemide ehitamine 5

Tegevusnäitajad:
1. Juhib küttesüsteemide ehitustöid, lähtudes tehnoloogiliste protsesside järjestusest ja projektdokumentatsioonist.
2. Tagab küttesüsteemide ehitustööde kvaliteedi, lähtudes projektdokumentatsioonis ja ehitusnormides kirjeldatud nõuetest ning järgides head ehitustava.
3. Tagab küttesüsteemide ehitustööde tegemisel tööohutuse ja keskkonnaohutuse nõuete täitmise ehitustehnoloogiast lähtudes.

Teadmised:
1) mitmesugused küttesüsteemide lahendused;
2) küttesüsteemide ehitamiseks kasutatavad materjalid (metall-, plast- jm torud, isolatsioonimaterjalid jne);
3) küttesüsteemide ehitamisel kasutatavad seadmed (pumbad, mahutid jne);
4) küttesüsteemide ehitamisel kasutatavad ehitustehnoloogiad.
B.2.18 Jahutussüsteemide ehitamine 5

Tegevusnäitajad:
1. Juhib jahutussüsteemide ehitustöid, lähtudes tehnoloogiliste protsesside järjestusest ja projektdokumentatsioonist.
2. Tagab jahutussüsteemide ehitustööde kvaliteedi, lähtudes projektdokumentatsioonis ja ehitusnormides kirjeldatud nõuetest ning järgides head ehitustava.
3. Tagab jahutussüsteemide ehitustööde tegemisel tööohutuse ja keskkonnaohutuse nõuete täitmise ehitustehnoloogiast lähtudes.

Teadmised:
1) mitmesugused küttesüsteemide lahendused;
2) jahutussüsteemide ehitamisel kasutatavad materjalid (metall-, plast- jm torud, isolatsioonimaterjalid jne);
3) jahutussüsteemide ehitamisel kasutatavad seadmed (kompressorid, pumbad, mahutid, soojusvahetid jne.);
4) jahutussüsteemide ehitamisel kasutatavad ehitustehnoloogiad.
B.2.19 Ventilatsioonisüsteemide ehitamine 5

Tegevusnäitajad:
1. Juhib ventilatsioonisüsteemide ehitustöid, lähtudes tehnoloogiliste protsesside järjestusest ja projektdokumentatsioonist.
2. Tagab ventilatsioonisüsteemide ehitustööde kvaliteedi, lähtudes projektdokumentatsioonist ja ehitusnormides kirjeldatud nõuetest ning järgides head ehitustava.
3. Tagab ventilatsioonisüsteemide ehitamisel tööohutuse ja keskkonnaohutuse nõuete täitmise ehitustehnoloogiast lähtudes.

Teadmised:
1) mitmesugused ventilatsioonisüsteemide lahendused;
2) ventilatsioonisüsteemide ehitamisel kasutatavad materjalid (metall-, plast- jm kanalid, isolatsioonimaterjalid jne);
3) ventilatsioonisüsteemide ehitamisel kasutatavad seadmed (ventilaatorid, filtrid, soojustagastusseadmed jne);
4) ventilatsioonisüsteemide ehitamisel kasutatavad ehitustehnoloogiad;
5) mitmesugused jahutussüsteemide lahendused.
B.2.20 Hoonesisese ja selle juurde kuuluva vee- ja kanalisatsioonisüsteemi ehitamine 5

Tegevusnäitajad:
1. Juhib hoone ja selle juurde kuuluvate vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ehitustöid, lähtudes tehnoloogiliste protsesside järjestusest ja projektdokumentatsioonist.
2. Tagab hoone ja selle juurde kuuluvate vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ehitustööde kvaliteedi, lähtudes projektdokumentatsioonis ja ehitusnormides kirjeldatud nõuetest ning järgides head ehitustava.
3. Tagab hoone ja selle juurde kuuluvate vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ehitustööde tegemisel tööohutuse ja keskkonnaohutuse nõuete täitmise ehitustehnoloogiast lähtudes.

Teadmised:
1) mitmesugused vee- ja kanalisatsioonisüsteemide lahendused;
2) veevarustuse ja kanalisatsioonisüsteemide ehitamisel kasutatavad materjalid (metall-, plast- jm torud, isolatsioonimaterjalid jne);
3) veevarustuse ja kanalisatsioonisüsteemide ehitamisel kasutatavad seadmed (pumbad, mahutid jne.);
4) veevarustuse ja kanalisatsioonisüsteemide ehitamisel kasutatavad ehitustehnoloogiad.
B.2.21 Lamekatuste ehitamine 5

Tegevusnäitajad:
1. Juhib lamekatuse ehitustöid, lähtudes tehnoloogiliste protsesside järjestusest ja projektdokumentatsioonist.
2. Tagab lamekatuse ehitustööde kvaliteedi, lähtudes projektdokumentatsioonist ja ehitusnormides kirjeldatud nõuetest ning järgides head ehitustava.
3. Tagab lamekatuse ehitamisel tööohutuse ja keskkonnaohutuse nõuete täitmise ehitustehnoloogiast lähtudes.

Teadmised:
1) Lamekatuste kattematerjalid (bituumen- ja plastikrullmaterjalid, vedelplastid jms);
2) Soojustus- ja aurutõkkematerjalid, kallete ehitusmaterjalid;
3) Lamekatuste materjalide paigaldustehnoloogiad;
4) Lamekatuste aluskonstruktsioonide üldteadmised (betoon, metall, puit).
B.2.22 Kaldkatuste ehitamine 5

Tegevusnäitajad:
1. Juhib kaldkatuse ehitustöid, lähtudes tehnoloogiliste protsesside järjestusest ja projektdokumentatsioonist.
2. Tagab kaldkatuse ehitustööde kvaliteedi, lähtudes projektdokumentatsioonist ja ehitusnormides kirjeldatud nõuetest ning järgides head ehitustava.
3. Tagab kaldkatuse ehitamisel tööohutuse ja keskkonnaohutuse nõuete täitmise ehitustehnoloogiast lähtudes.

Teadmised:
1) Kaldkatuste kattematerjalid (kivi, profiilplekk, laineplaat, (kärg)bituumen jms);
2) Soojustus-, tuuletõkke- ja aurutõkkematerjalid;
3) Puitkonstruktsioonide ehituspõhimõtted (sarikad, roovitis jms);
4) Kaldkatuste materjalide paigaldustehnoloogiad.
B.2.23 Ehitusplekksepatööde tegemine 5

Tegevusnäitajad:
1. Juhib kaldkatuse ehitustöid, lähtudes tehnoloogiliste protsesside järjestusest ja projektdokumentatsioonist.
2. Tagab kaldkatuse ehitustööde kvaliteedi, lähtudes projektdokumentatsioonist ja ehitusnormides kirjeldatud nõuetest ning järgides head ehitustava.
3. Tagab kaldkatuse ehitamisel tööohutuse ja keskkonnaohutuse nõuete täitmise ehitustehnoloogiast lähtudes.

Teadmised:
1) Erinevate katuse plekkmaterjalide omadused (elastsusnäitajad jms);
2) Pleki valtsimise-, lõikamise- ja painutamise alased teadmised;
3) Soojustus-, tuuletõkke- ja aurutõkkematerjalid;
4) Puitkonstruktsioonide ehituspõhimõtted (sarikad, roovitis jms).
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.24 Kutse-eetika põhimõtete järgimine 5

Tegevusnäitajad:
1. Juhindub oma tegevuses heast ehitustavast.
2. Tunneb ja aktsepteerib koostööpartnerite käitumise aluseks olevaid häid tavasid.
3. On oma tegevuses orienteeritud tulemusele.
4. On vastutustundlik, juhtimis- ja meeskonnatööoskusi.
B.2.25 Meeskonnatöös osalemine 5

Tegevusnäitajad:
1. Suudab töötada multidistsiplinaarses ja rahvusvahelises meeskonnas, olles võimeline kohandama oma suhtlemisstiili erinevate olukordade ja inimestega.
2. On algatusvõimeline ja täidab oma tööülesandeid enesekindlalt.
3. Saab aru oma rollist meeskonnas, suudab operatiivselt hinnata kujunenud olukordi ning tekkinud konflikte ja käituda adekvaatselt, suhtudes mõistvalt kriitikasse.
B.2.26 Enesearendamine ja elukestva õppe protsessis osalemine 5

Tegevusnäitajad:
1. Kasutab tööülesannete lahendamiseks oma valdkonnaspetsiifilisi teadmisi ja arendab oma kompetentse läbi pideva kutsealase enesetäiendamise, kasutades pakutavaid arengu- ja koolitusvõimalusi.
2. On kursis tehnoloogiliste muutustega ehitussektoris ja ühiskonnas tervikuna panustab innovatsioonile ja loovusele suunatud enesearendamisele.
B.2.27 Keelteoskus 5

Tegevusnäitajad:
1. Sõnastab oma tööülesannete täitmisega seotud mõtteid terminoloogiliselt korrektses eesti keeles (nõutav tase B2).
2. Suhtleb tööalaselt ühes võõrkeeles (soovitavalt tasemel A2).
Vt lisa 1 „Keelte oskustasemete kirjeldused“.
B.2.28 Arvuti kasutamise oskused 5

Tegevusnäitajad:
1. Kasutab oma igapäevatöös arvutit infotöötluse, ohutuse, kommunikatsiooni ja probleemilahenduse osas iseseisva kasutaja tasemel ning sisuloome osas algaja tasemel (Lisa 2 – Digipädevuste enesehindamise skaala).
2. Kasutab oma töös sobivaid ja kaasaegseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogia vahendeid ja võimalusi ning erialaseks tööks vajaminevaid erialaspetsiifilisi tarkvaralahendusi.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 22-28052019-02/3k
Kutsetegevuse valdkond: Arhitektuur, Geomaatika, Ehitus ja Kinnisvara
Vastutav kutsenõukogu: Arhitektuuri, Geomaatika, Ehituse ja Kinnisvara Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 23
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 28.05.2019
EKR tase: 5
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5
Valdkond: EHITUS, ARHITEKTUUR, KINNISVARA, GEOMAATIKA
Kutseala: Üldehitus
Kutse grupp: Ehitusjuht
Ametite (ISCO) klassifikaator: 3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
31 Loodus- ja inseneriteaduste keskastme spetsialistid
312 Kaevanduse, tööstuse ja ehituse töödejuhatajad
3123 Ehituse töödejuhatajad
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
073 Arhitektuur ja ehitus
0732 Ehitus ja tsiviilrajatised
EMTAK klassifikaator: F EHITUS
43 Eriehitustööd
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Digipädevuste enesehindamise skaala
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Indrek Peterson Eesti Ehitusettevõtjate Liit
Meelis Kann AS Nordecon
Enno Põder Merko Ehitus Eesti AS
Ago Rehand OÜ Viljandi Õhumeister
Margus Keerutaja AS Sovek
Tõnu Armulik Tallinna Ehituskool

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist