Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Personalispetsialist, tase 5
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Personalispetsialist, tase 5 kutsestandard on aluseks tööturu vajadustest lähtuva täiendusõppe õppe- ja koolituskavade koostamisele ning isikute kompetentsuse hindamisele sh enesehindamisele ja vastavushindamisele kutse andmisel.
Nimetus: ET: Personalispetsialist, tase 5
EN: Human resource specialist, level 5
Spetsialiseerumised:
  • Koolitusspetsialist, tase 5
  • Personaliarvestusspetsialist, tase 5
  • Värbamisspetsialist, tase 5
Osakutsed:
Kehtib alates: 05.12.2014
Kehtib kuni: 09.05.2019
Kutsestandardi versiooni number: 8
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Personalitöö kutsealal on neli kutset: personalispetsialist, tase 5; personalijuht, tase 6; personalijuht, tase 7 ja personalijuht, tase 8.

Personalispetsialist, tase 5 omab üldist arusaama kõikidest personalijuhtimise töövaldkondadest ja nende omavahelistest seostest. Ta töötab etteantud reeglit...
e piires iseseisvalt, tunneb hästi ja korraldab iseseisvalt vähemalt ühte kitsamat personalitöö valdkonda, nt personaliarvestust, kuid võib toetada ka teisi personalijuhtimise valdkondi (nt värbamine, koolituste korraldamine) lähtuvalt organisatsiooni vajadusest. Valdavalt on töö seotud dokumentatsiooniga, selle väljatöötamise, vormistamise ja haldamisega.
Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Personalitöö korraldamine
1) Töösuhete administreerimises ja personaliarvestuses osalemine
2) Värbamise ja valikuprotsessis osalemine
3) Motiveerimis- ja tasustamisprotsessis osalemine
4) Töötajate arendamises ja hindamisprotsessis osalemine

A.2.2 Personalijuhtimise alase sisekommunikat...
siooni korraldamise toetamine
1) Sisekommunikatsiooni tegevustes osalemine
2) Personaliürituste tehniline korraldamine
3) Kirjalike teadete koostamine ja edastamine

A.2.3 Töötajate motiveerimine ja tasustamine
1) Organisatsioonile motiveerimis- ja tasustamispõhimõtete loomisel osalemine
2) Motivatsiooni- ja tasusüsteemi toimivuse analüüsimisel osalemine
3) Palgaturu analüüsimisel osalemine

Loe edasi
Peida
Spetsialiseerumisega seotud tööosad
A.2.4 Töösuhete administreerimine ja personaliarvestus
1) Välis- ja sisekeskkonna analüüsimine (sh organisatsiooni tööjõustatistiliste andmete ja tööturu näitajate kogumine, töötlemine ja analüüs)
2) Personalidokumentide koostamine, haldamine ja arhiveerimine
3) Personaliandmebaasi haldamine ja i...
nfo sisestamine
4) Väärtegude ja töövaidluste menetlemises osalemine sh dokumenteerimine ning organisatsiooni esindamise korraldamine töövaidlustes
5) Töötajate sh juhtide nõustamine personaliarvestuse ja töösuhte (sh tööõiguse) valdkonnas

A.2.5 Personali värbamine ja valik
1) Värbamis- ja valikuprotsessi läbiviimisel osalemine
2) Organisatsiooni esindamine värbamisüritustel
3) Värbamis- ja hindamismeetodite kasutamine


A.2.6 Töötajate arendamine ja hindamine
1) Personali arendamise vajaduse väljaselgitamises osalemine
2) Arendus- ja koolitusprogrammide tehniline korraldamine
3) Hindamisprotsessi tehniline korraldamine

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Tööd tehakse enamasti kontorikeskkonnas. Kutse eeldab valmisolekut viibida töölähetustes. Töö on intensiivne ja nõuab suhtlemisvalmidust ning vaimset pingutust.
A.4 Töövahendid
Kõige olulisemaks töövahendiks on laua- või sülearvuti, professionaalne (valdkonnale iseloomulik) tarkvara, andmebaasid ja nende erinevad rakendused. Tüüpilisteks töövahenditeks on ka erinevad esitlus- ja diagnostikavahendid.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Personalitöötaja töö nõuab koostöö- ja suhtlemisvalmidust, head kohanemisvõimet, tolerantsust, arengule orienteeritust, eesmärgipärasust, täpsust ja usaldusväärsust.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
5. taseme personalispetsialistidel on tavapäraselt personalitööalane koolitus või on läbitud kutsealane õpe või kutseoskused on saadud töökohal õppides.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Personalispetsialist, personalitöötaja, koolitusspetsialist, värbamisspetsialist, personaliarvestusspetsialist, tasustamisspetsialist.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
Personalispetsialist, tase 5 tervikkutse tõendamisel on vajalik kohustuslike kompetentside B.2.1–B.2.3, spetsialiseerumisega seotud kompetentside B.2.4–B.2.6 ja läbivate kompetentside B.2.7–B.2.13 tõendamine.
Spetsialiseerumisel
personaliarvestusspetsialistiks on vajalik täiendavalt tõendada kompe...
tents B.2.4;
värbamisspetsialistiks on vajalik täiendavalt tõendada kompetents B.2.5;
koolitusspetsialistiks on vajalik täiendavalt tõendada kompetents B.2.6.

Loe edasi
Peida
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Personalitöö korraldamine 5

Tegevusnäitajad:
1) lähtudes organisatsiooni töökorraldusest ja etteantud juhistest:
- osaleb töösuhete administreerimises ja personaliarvestuses;
- osaleb värbamise ja valikuprotsessi erinevates etappides;
- osaleb motiveerimis- ja tasustamisprotsessis;
- osaleb töötajate arendamises ja hindamisprotsessis;
2) nõustab kaastöötajaid personalitöö erinevates etappides oma vastutusala ja valdkonna piires.

Teadmised:
1) personaliarvestuse alused;
2) personali värbamise ja valiku alused;
3) töötajate motiveerimise ja tasustamise alused;
4) töötajate arendamise ja hindamise alused.

Hindamismeetod(id):
Kirjalik test või ülesanne ja töömapp ning vestlus
B.2.2 Personalijuhtimise alase sisekommunikatsiooni korraldamise toetamine 5

Tegevusnäitajad:
1) osaleb sisekommunikatsiooni tegevustes vastavalt etteantud juhistele;
2) osaleb sisekommunikatsiooniteemaliste ürituste ettevalmistamisel ja tehnilisel korraldamisel vastavalt etteantud juhistele;
3) koostab personalijuhtimise teemalisi siseteateid töötajatele edastamiseks, arvestades sihtgrupi vajadusi.

Teadmised:
1) sisekommunikatsiooni ja info liikumise alused;
2) sisekommunikatsiooni kanalid ja vahendid.

Hindamismeetod(id):
Kirjalik test või ülesanne ja töömapp ning vestlus
B.2.3 Töötajate motiveerimine ja tasustamine 5

Tegevusnäitajad:
1) teeb tehnilisi muudatusi tasustamist puudutavatesse dokumentidesse vastavalt saadud juhistele;
2) kogub andmeid motivatsiooni- ja tasustamispõhimõtete toimimise kohta (nt väljamakstud tasud või soodustuste kasutamise maht) vastavalt etteantud juhistele; esitab ettepanekuid süsteemi muutmiseks; esitab infosüsteemi päringute põhjal algandmed palgaturu-uuringu teostamiseks;
3) kogub andmeid turuolukorra kohta, kasutades sobivaid infokanaleid, teeb infosüsteemi päringuid ja esitab algandmed palgaturu-uuringu teostamiseks.

Teadmised:
1) tasu liigid ja nende rakendamise põhimõtted;
2) tasusüsteemi loomise põhimõtted;
3) tasustamisele õigusaktidega sätestatud nõuded.

Hindamismeetod(id):
Kirjalik test või ülesanne ja töömapp ning vestlus
Spetsialiseerumistega seotud kompetentsid
Spetsialiseerumisel personaliarvestusspetsialistiks on vajalik täiendavalt tõendada kompetents B.2.4; värbamisspetsialistiks on vajalik täiendavalt tõendada kompetents B.2.5; koolitusspetsialistiks on vajalik täiendavalt tõendada kompetents B.2.6.
Personaliarvestusspetsialist, tase 5
    Kompetents EKR tase
B.2.4 Töösuhete administreerimine ja personaliarvestus 5

Tegevusnäitajad:
1) kogub ja töötleb iseseisvalt organisatsiooni töötajaskonna kohta statistilisi andmeid ja tööjõuturu näitajaid, juhindudes sisemisest töökorraldusest ja kordadest; koondab personaliaruanded ja ülevaated tööjõuturu olukorrast, kasutades selleks nii organisatsioonisiseseid andmebaase kui ka erinevaid avalikke kanaleid;
2) koostab, haldab ja arhiveerib personalidokumente (sh töölepingud, käskkirjad ja korraldused, koolituslepingud, avaldused, taotlused jne) töösuhte alustamiseks, muutmiseks ja lõpetamiseks vastavalt organisatsioonisisestele dokumendivormidele ja töökorraldusele;
3) sisestab andmeid andmebaasi vastavalt sisemisele töökorraldusele ning teeb ettepanekuid andmebaasi täiendamiseks ja arendamiseks;
4) vormistab väärtegusid ja töövaidlusi, kogub tõendusmaterjale, vormistab käskkirju ja korraldusi, juhindudes seadusandlusest ning etteantud juhistest;
5) nõustab töötajaid tööõiguse valdkonnas, selgitades ja põhjendades personalidokumentide sisu ja valikut.

Teadmised:
1) personaliarvestuse põhimõtted;
2) dokumendihalduse põhimõtted;
3) tööseadusandlus ja teised kutsealaga seotud õigusaktidega sätestatud nõuded (sh usaldusisikuna käitumine);
4) juhtimisarvestuse (sh tööjõu voolavuse näitajate, produktiivsusnäitajate arvutamine) alused;
5) tööturunäitajate kogumise (demograafilised muudatused, töötuse näitajad, palgaanalüüs jne) meetodid ja põhimõtted.

Hindamismeetod(id):
Kirjalik test või ülesanne ja töömapp ning vestlus
 
Värbamisspetsialist, tase 5
    Kompetents EKR tase
B.2.5 Personali värbamine ja valik 5

Tegevusnäitajad:
1) osaleb värbamis- ja valikuprotsessis, sh kasutab kokkulepitud värbamiskanaleid; avaldab töökuulutusi, koostades neid ise või tellides nende koostamise, lähtudes kokkulepitud ajakavast ja eelarvest, ning annab konkursi lõppedes kandidaatidele tagasisidet;
2) esindab organisatsiooni värbamisüritustel, lähtudes organisatsiooni töökorraldusest (või sisemistest kokkulepetest);
3) osaleb sobiva värbamismeetodi valimisel (konkurss, sihtotsing, tööjõu rent jne) ning teeb andmebaasi sihtotsinguid; osaleb hindamisprotsessis, hallates kandideerimismaterjale ja -infot, viies läbi esmast personalivalikut ning tehes taustauuringuid.

Teadmised:
1) personali värbamise ja valiku alused;
2) esitlemise meetodid.

Hindamismeetod(id):
Kirjalik test või ülesanne ja töömapp ning vestlus
 
Koolitusspetsialist, tase 5
    Kompetents EKR tase
B.2.6 Töötajate arendamine ja hindamine 5

Tegevusnäitajad:
1) kogub andmeid personali arendamise vajaduse kohta, lähtudes organisatsioonis kehtestatud kokkulepetest ja põhimõtetest, analüüsib neid ja teeb ettepanekuid organisatsiooni või üksuse arenguvajaduste kohta;
2) kogub andmeid arendus- ja koolitusvõimaluste, sh hindade, kohta, arvestades etteantud juhiseid; küsib pakkumisi, tellib standardseid koolitusi ja arendusprojekte, arvestades etteantud kriteeriume;
3) tagab vajalikud ruumid, tehnilised vahendid, korraldab toitlustuse ja materjalid, registreerib osalejad ja kogub tagasiside vastavalt organisatsiooni tavadele.

Teadmised:
1) statistika alused, sh andmete kogumise, töötlemise ja esitamise meetodid;
2) andmebaaside ülesehituse põhimõtted.

Hindamismeetod(id):
Kirjalik test või ülesanne ja töömapp ning vestlus

Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.7 Projekti- ja protsesside juhtimine 5

Tegevusnäitajad:
1) viib ellu temale projektiplaanis ette nähtud tegevused, lähtudes projekti lähteülesandest ja selle osadest;
2) teab oma rolli protsessides, milles osaleb, haldab protsessiga seotud dokumentatsiooni, viib ellu oma protsessi eesmärke.

Teadmised:
1) projektijuhtimise alused;
2) protsessijuhtimise alused.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult teiste kutsestandardis toodud kompetentsidega
B.2.8 Enesejuhtimine 5

Tegevusnäitajad:
1) teadvustab oma tugevaid ja nõrku külgi, harjumusi, avalikke ja varjatud omadusi;
2) teab, millised on tema väärtused ja kuidas need tema käitumist mõjutavad;
3) keskendub olukorrale ja kohandab vajadusel oma käitumist;
4) küsib ja otsib enda kohta tagasisidet;
5) tegeleb enda arendamisega, seab enese arendamisele eesmärgid ja tunneb rõõmu isiksuslikust kasvamisest, reflekteerib oma kogemust (sh ebaõnnestumisi, ebamugavat tagasisidet, reaktsiooni ebameeldivatele emotsioonidele), katsetab uusi võimalusi;
6) omab selgeid aja kasutamise põhimõtteid ja prioriteete ning hoolitseb oma tervise, vaimse ja füüsilise tasakaalu eest;
7) rakendab omandatud teadmisi ja kogemusi asjakohaselt, seisab oma seisukohtade eest.

Teadmised:
1) isiksuse- ja sotsiaalpsühholoogia alused;
2) positiivse psühholoogia alused;
3) täiskasvanu õppimise põhimõtted;
4) ajajuhtimise ja selle abivahendite kasutamise põhimõtted.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult teiste kutsestandardis toodud kompetentsidega
B.2.9 Inimeste juhtimine 5

Tegevusnäitajad:
1) osaleb meeskonna eesmärkide seadmisel ja lähtub nendest oma töös;
2) teab oma rolli ja vastutust, esitab oma seisukohad ja juhib tähelepanu erimeelsustele.

Teadmised:
1) meeskonnatöö põhimõtted.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult teiste kutsestandardis toodud kompetentsidega
B.2.10 Suhtlemine 5

Tegevusnäitajad:
1) loob suhteid ja hoiab neid teadlikult;
2) keskendub olukorrale ja partnerile nii tegude kui mõtetega;
3) analüüsib oma mõtteid ja tundeid, jagab neid teistega;
4) toetab partneri(te) mõtteavaldusi asjakohaste küsimustega;
5) suhtleb avatud meelel erineva positsiooni, kultuuritausta ja maailmavaatega inimestega;
6) väljendab oma seisukoha kindlalt ja hinnanguvabalt, aktsepteerib enese ja teiste vajadusi;
7) reageerib ootamatutele olukordadele tasakaalukalt;
8) kohaneb muutuvate oludega, sh tunnustab uusi ideid ja arengusuundi.

Teadmised:
1) suhtlemise põhimõtted.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult teiste kutsestandardis toodud kompetentsidega
B.2.11 Analüüsimine ja tõlgendamine 5

Tegevusnäitajad:
1) kasutab teavet mitmekülgselt ja struktureerib selle, tugineb järeldustes tõenditele ja faktidele, märkab, seoseid ja suhteid;
2) saab aru põhjuse ja tagajärje seosest;
3) analüüsib nii numbrilist kui sõnalist teavet.

Teadmised:
1) uurimisküsimuse püstitamise põhimõtted;
2) kvalitatiivsete ja kvantitatiivsete uurimismeetodite kasutamise põhimõtted.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult teiste kutsestandardis toodud kompetentsidega
B.2.12 Arvuti kasutamine 5

1) kasutab arvutit igapäevatöös, suutes leida vajalikku infot elektroonilistest andmebaasidest,
kasutades enamlevinud otsingumootoreid;
2) koostab ja kasutab veebipõhiseid küsitlusi;
3) kasutab teabe analüüsimiseks tarkvaralisi tabeltöötluslahendusi (vähemalt Excel);
4) kasutab arvutit moodulites 1-7 ja 12 (vt lisa 1 „Arvuti kasutamise oskuse tasemed“).

Teadmised:
1) andmetöötlusprogrammid ja nende töö põhimõte.

Hindamismeetod(id): Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult teiste kutsestandardis toodud kompetentsidega.
B.2.13 Keelte kasutamine 5

1) kasutab oma töös eesti keelt tasemel C1;
2) kasutab oma töös vähemalt ühte võõrkeelt tasemel B1 (vt lisa 2 „Keelte oskustasemete kirjeldused“).

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult teiste kutsestandardis toodud kompetentsidega.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 14-05122014-1.1/8k
Kutsetegevuse valdkond: Äriteenindus ja Muu Äritegevus
Vastutav kutsenõukogu: Äriteeninduse ja Muu Äritegevuse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 22
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 05.12.2014
EKR tase: 5
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5
Valdkond: ÄRINDUS, HALDUS
Kutseala: Personalitöö
Kutse grupp: Personalijuht
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
24 Äri ja halduse tippspetsialistid
242 Halduse tippspetsialistid
2423 Personali ja karjääri tippspetsialistid
ISCED klassifikaator: 04 Ärindus, haldus ja õigus
041 Ärindus ja haldus
0417 Tööoskused
EMTAK klassifikaator: N HALDUS- JA ABITEGEVUSED
78 Tööhõive
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Arvuti kasutamise oskused
Lisa 2 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Jane Etverk, ekspert
Maria Kütt, ekspert MTÜ Eesti Personalijuhtimise Ühing PARE
Anu Peljo Riigikantselei
Helo Tamme ISS Eesti AS, MTÜ Eesti Personalijuhtimise Ühing PARE
Terje Tiiman Elektrilevi OÜ

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist