Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Loovterapeut, tase 7
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Loovterapeudi 7. taseme kutsestandard on õppekavade koostamise ning isikute kompetentsuse hindamise alus kutse andmisel.
Nimetus: ET: Loovterapeut, tase 7
EN: Creative arts therapist, level 7
Spetsialiseerumised:
  • Muusikateraapia
  • Tantsu- ja liikumisteraapia
  • Visuaalkunstiteraapia
Osakutsed:
Kehtib alates: 27.11.2014
Kehtib kuni: 17.11.2019
Kutsestandardi versiooni number: 1
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Loovterapeut (ingl k creative arts therapist) on psühhoterapeutilise ravi ja rehabilitatsiooni spetsialist. Loovteraapia (ingl k creative arts therapy) on põhjendatud, eesmärgipärane ja planeeritud tegevus psühhoterapeutilises ravis ja rehabilitatsioonis, kus selgelt määratletud kliendi-terapeudi su...htes rakendatakse loovus- ja kunstipõhiseid meetodeid ja tehnikaid kliendi tervislikust seisundist lähtuvate eesmärkide saavutamiseks. Loovteraapia hõlmab nelja spetsialiseerumissuunda: visuaalkunstiteraapia (ingl k art therapy), muusikateraapia (ingl k music therapy), draamateraapia (ingl k drama therapy) ning tantsu- ja liikumisteraapia (ingl k dance and movement therapy). Loovteraapias rakendatakse nn kolmiksuhte printsiipi: terapeut-klient-kunstilooming. Loovteraapia loob võimaluse kaheks paralleelseks kommunikatsioonikanaliks, mis:
• võimaldab suhtlust neil juhtudel, kus verbaalne suhtlus on piiratud, takistatud, mittesoovitud või võimatu;
• loob võimaluse saada lisaks kliinilisele intervjuule täiendavat informatsiooni, mida kasutatakse ka diagnostilistel eesmärkidel;
• loob võimaluse jõuda loomingulise protsessi kaudu oluliste ressursside ja edasiviivate lahendusteni, mis verbaalses suhtluses ei pruugi esile tulla.
Kliendi/patsiendi ravi või rehabilitatsiooni eesmärgist lähtudes võib loovterapeut töötada erinevatel sekkumise tasanditel.
Ravi või rehabilitatsiooni eesmärgist lähtuvalt võib loovterapeut töötada viiel erinevatel sekkumise tasandil:
• diagnostilisel tasandil toimub esmane hindamine. Patsiendi/kliendi loomingulise käitumise ja/või kunstipõhiste hindamismeetodite kaudu kogutakse informatsiooni, mille alusel kirjeldatakse tema tervislikku seisundit, elusituatsiooni ja toimetulekut ning hinnatakse loovteraapia vajadust/sobivust ning määratletakse sekkumistasand.
• psühhoterapeutilisel tasandil toimub psüühilise tervise ja toimetuleku toetamine, järgides psühhoteraapilise lähenemise põhimõtteid. Psühhoterapeutilist sekkumist rakendatakse psüühiliste ja somaatiliste häirete ja haiguste ning nendega seotud kehaliste, emotsionaalsete, sotsiaalsete kannatuste leevendamiseks, psüühilise kasvu ja isiksusliku arengu toetamiseks ning valmiduse loomiseks ise probleemidele lahendusi otsida.
• funktsionaalsel tasandil sekkumise kaudu toimub spetsiifilise funktsiooni või funktsionaalsete võimete arengu, taastumise ja säilitamise eesmärgistatud toetamine, nt tähelepanu, motoorika ja liikumise arendamine, mälu säilitamine/taastamine, üldise arengu toetamine, toimetulekuoskuste õppimise toetamine loovteraapia meetodite ja tehnikatega. Sellel tasandil on oluline osa psühho-hariduslikul lähenemisel ning reprodutseerival loomingu kasutusel, kus psühhoteraapilis-loomingulised võtted on abiks teatud tegevuste või käitumise õppimisel.
• rekreatiivsel tasandil toimub tervisedenduslik heaolule ja loovuse arendamisele suunatud loovteraapiliste võtete rakendamine, mis toetab inimese toimetulekut, soodustab emotsionaalset tasakaalu ja eneseteostust. Protsess võib sisaldada psühho-hariduslikku komponenti ja loomingulise eneseväljenduse võtete õppimist ning sageli on esiplaanil loominguline produkt. Rekreatiivse lähenemise puhul tähtsustatakse positiivset emotsionaalset muutust ja hedoonilist kogemust loomingulisest tegevusest. Rekreatiivse tasandi sekkumisel saab loovteraapilisi tegevusi rakendada ka rahvatervise laiemas kontekstis, suunatuna sotsiaalse, paikkonna või organisatsiooni tervise eesmärkidele.
• palliatiivse tasandi sekkumisel osutatakse loominguliste tegevuste ja kunstide kaudu psühhosotsiaalset toetust haigusega seotud kannatuste leevendamiseks ning patsiendi ja tema lähedaste parima võimaliku elukvaliteedi saavutamiseks. Palliatiivne loovteraapia integreerib vastavalt patsiendi/kliendi eesmärkidele teiste sekkumistasandite töövõtteid spetsiifilises lohutust ja leevendust pakkuvas vormis.
Loovterapeut rakendab oma kutseoskusi ja teadmisi igale inimesele või grupile, lähtudes nende eripärast. Loovterapeudi töös on olulisel kohal eetiliste põhimõtete ja konfidentsiaalsuse nõuete järgimine. Loovterapeudid töötavad tervishoiu- ja rehabilitatsiooniteenuse osutaja juures, sotsiaal- ja haridusasutustes ning erapraksises.

Loovterapeut rakendab oma kutseoskusi ja teadmisi iga inimese või grupi eripärast lähtudes. Loovterapeudi töös on olulisel kohal eetiliste põhimõtete ja konfidentsiaalsuse nõuete järgimine.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Kliendi/patsiendi loovteraapiline hindamine.
A.2.2 Loovterapeutiline sekkumine.
A.2.3 Loovterapeudi töö dokumenteerimine.
A.2.4 Suhtlemine loovteraapias.
A.2.5 Koostöö loovteraapias.
A.2.6 Nõustamine loovteraapias.
A.2.7 Loovterapeudi kutseline käitumine ja tegutsemine.
Spetsialiseerumisega seotud tööosad
VISUAALKUNSTITERAAPIA
A.2.8 Kliendi/patsiendi hindamine visuaalkunstiteraapias.
A.2.9 Loovterapeutiline sekkumine visuaalkunstiteraapias.
MUUSIKATERAAPIA
A.2.10 Kliendi/patsiendi hindamine muusikateraapias.
A.2.11 Loovterapeutiline sekkumine muusikateraapias.
TANTSU- JA LIIKUMISTERAAPIA
A.2.1...
2 Kliendi/patsiendi hindamine tantsu- ja liikumisteraapias.
A.2.13 Loovterapeutiline sekkumine tantsu- ja liikumisteraapias.

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Töö on emotsionaalne ja pingeline. Tööaeg on paindlik ja tuleneb asutuse eripärast.
Tööruum on eraldiasetsev, mitteläbikäidav, sobiva akustika ja hea heliisolatsiooniga, avar, hea valgustuse (sh loomuliku valgusega) ja ventilatsiooniga. Tööruumides peab olema kraanikauss, WC ja dušš. Tööruum on li...
gipääsetav ja sobiv ka puudega inimestele.
Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
• Loovteraapia materjalid ja vahendid: muusikainstrumendid, kunsti- ja kirjatarbed, loodusmaterjalid, mänguasjad, raamatud, postkaardid, tantsu- ja sporditarbed, dekoratsioonid, valgustus jm rekvisiidid.
• Tehnilised töövahendid: muusikakeskus ja muu loovteraapia spetsiifikast lähtuv tehnika; arvu...
ti, internetiühendus, telefon; foto-, video- ja helitehnika seansside ja klienditööde salvestamiseks, kopeerimisvõimalus; lauad ja toolid; riiulid, kapid, kastid ja karbid, plaadihoidja/-riiul töövahendite ja loovtööde hoidmiseks; lukustatav kapp dokumentatsiooni hoidmiseks, matid või madratsid; puhastus ja koristusvahendid; muud loovteraapia spetsiifikast lähtuvad töövahendid.
• Kirjandus: erialakirjandus.

Loe edasi
Peida
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Loovterapeudi töös on olulised loovus ja loomingulised võimed, usaldusväärsus, empaatilisus, kannatlikkus, pingetaluvus, iseseisvus, paindlikkus, suhtlemis- ja koostöövalmidus, võime kriitiliselt mõelda, planeerida, analüüsida ja eesmärgistatult tegutseda.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Kutse saadakse kutsestandardile vastava õppe läbimisel ja märgitakse lõputunnistusele. Kutsetunnistuse taotlemisel on lisaks nõutav kutsealane töökogemus.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Loovterapeut, muusikaterapeut, tantsu- ja liikumisterapeut, kunstiterapeut, draamaterapeut.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: 7. taseme loovterapeudi kutse taotlemisel tuleb tõendada kohustuslikud kompetentsid B.2.1 – B.2.7 ja vähemalt üks spetsialiseerumine järgmistest:
1) visuaalkunstiteraapia (B.2.8 – B.2.9);
2) muusikateraapia (B.2.10 – B.2.11);
3) tantsu- ja liikumisteraapia (B.2.12 – B.2.13).
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Kliendi/patsiendi loovteraapiline hindamine 7

Tegevusnäitajad:
1. Selgitab kliendi pöördumise põhjuse.
2. Kasutab kliendi/patsiendi seisundi hindamiseks loomingupõhiseid tehnikaid, lähtudes oma spetsialiseerumissuunast, ning kvantitatiivseid mõõtmisvahendeid, vaatlust, vestlust, intervjuud.
Protokollib (vajadusel salvestab heli ja pildi, transkribeerib) ja analüüsib hindamistulemusi.
Määratleb koos kliendi/patsiendi või tema hooldajaga, vajadusel koos ravimeeskonnaga, loovteraapia eesmärgi.
3. Kasutab loovtegevusi, vaatlust ja intervjuud loovteraapia vajaduse ja loovterapeudi kasutatava loovteraapia spetsialiseerumissuuna sobivuse määratlemiseks.
4. Valib patsiendile/kliendile sobiva tööviisi (individuaal-, diaadi- või rühmatöö). Vajadusel suunab patsiendi/kliendi teise spetsialisti juurde.
5. Määratleb loovteraapia sekkumistasandi(d) loovteraapia vajaduse ja eesmärkide alusel
6. Hindab seisundi muutumist ja loovteraapia sobivust teraapiaprotsessi jooksul, kasutades selleks sobivaid tehnikaid (nt vaatlust, vestlust, kvantitatiivseid mõõtmisvahendeid, loomingupõhiseid tehnikaid), lähtudes oma spetsialiseerumissuunast jms).
7. Protokollib hindamistulemused, analüüsib ja planeerib edasise sekkumise.

Teadmised:
1) teaduspõhised loovterapeutilised hindamisemeetodid;
2) andmeanalüüsi meetodid.
B.2.2 Loovterapeutiline sekkumine 7

Tegevusnäitajad:
1. Koostöös kliendi/patsiendiga määratleb loovteraapia eesmärgi, vajadusel kaasab kliendi/patsiendi võrgustiku (nt kliendi/patsiendi lähedasi , hooldajaid või ravimeeskonna või tugivõrgustiku liikmeid). Vastavalt loovteraapia eesmärgile ja sekkumistasandi(te)le valib sekkumise meetodid ja tehnikad. Koostab sekkumisplaani.
2. Tutvustab loovteraapia töövõtteid ja -vahendeid. Loob terapeutilis-loomingulise koostöösuhte kliendiga/patsiendiga. Muutuste esilekutsumiseks sekkub loovterapeutiliselt vastavalt eesmärgistatud teraapiaplaanile. Vajadusel korrigeerib loovteraapia eesmärke ja sekkumisplaani. Lähtuvalt kliendi/patsiendi vajadustest rakendab paindlikult loovteraapia töövõtteid. Jälgib, analüüsib ja reflekteerib kliendi/patsiendi reaktsioone, loomingulises tegevuses esiletulevaid metafoore ja sümboleid. Dokumenteerib ja vajadusel salvestab teraapiaprotsessi.
3. Annab kliendile/patsiendile tagasisidet, toetudes loovteraapias ilmnenud ressurssidele ja tugevustele (verbaalselt, mitteverbaalselt, loominguliselt). Vajadusel video/audio tagasiside.
Küsib kliendilt/patsiendilt tagasisidet loovteraapia protsessi kulgemise ja kliendi/patsiendi eesmärkidele ja vajadustele vastavuse kohta.
4. Analüüsib loovteraapia protsessi dünaamikat, eesmärgile vastavust, kasutatavate meetodite ja tehnikate efektiivsust, loomingulist käitumist. Analüüsi aluseks on kliendi/patsiendi loovteraapias loodud loominguline materjal, verbaalne ja mitteverbaalne eneseväljendus ning informatsioon kliendi/patsiendi toimetuleku kohta. Analüüsimisel kasutab selleks sobivaid tehnikaid, toetub loovteraapia protsessi hindamise tulemustele, vaatlusele, vestlusele, teraapias loodud loomingu analüüsile, lähtudes oma spetsialiseerumissuunast jms.
5. Määratleb kliendi/patsiendi raviga seotud loovteraapilise konsulteerimise ja nõustamise vajaduse. Loob võrdsusel ja austusel põhineva suhte konsulteeritava/nõustatavaga kliendi/patsiendi emotsionaalset seisundit ja tegevusvõimet puudutava informatsiooni saamiseks ja/või edastamiseks. Juhendab kliendi/patsiendi lähedasi loovteraapia eesmärki toetavate (loov)tegevuste läbiviimiseks väljaspool loovteraapia seansse.

Teadmised:
1) loovteraapia põhimõisted, põhiprotsessid (sh grupiprotsessid) ja komponendid ning sekkumistasandid;
2) loovteraapia ajalugu, teooriad ja lähenemised vastavalt spetsialiseerumissuunale;
3) loovteraapia meetodid ja tehnikad vastavalt spetsialiseerumissuunale;
4) arengu, isiksuse ja üldpsühholoogia;
5) psühhosotsiaalne ja neuropsühholoogiline rehabilitatsioon;
6) psühhopatoloogia;
7) anatoomia ja füsioloogia;
8) enamlevinud haigused;
9) terviseolukorrast tulenevad erivajadused;
10) tervisekäitumine;
11) psühhoteraapia erinevad koolkonnad
12) loovuseteooriad;
13) tervishoiu korraldus.
B.2.3 Loovterapeudi töö dokumenteerimine 7

Tegevusnäitajad:
1. Dokumenteerib järjepidevalt ja süstemaatiliselt loovteraapiat puudutavad andmed (kirjutab seansi kokkuvõtte ja tulemuste analüüsi, salvestab heli ja pildi, teeb märkmeid jne).
2. Lähtudes andmekaitseseadusest, asutuse ja erialastest nõuetest salvestab ja säilitab teraapiaga seotud materjale ja dokumentatsiooni. Süstematiseerib kliendi/patsiendi kohta käivat informatsiooni vastavalt aruandlusvormile ning esitab vajadusel kliendi/patsiendi kohta käivat asjakohast informatsiooni klienti/patsienti respekteerivalt ning järgides konfidentsiaalsuse nõudeid.

Teadmised:
1) loovteraapia ja vastava spetsialiseerumissuuna terminoloogia;
2) isikuandmete kaitse seadus.
B.2.4 Suhtlemine loovteraapias 7

Tegevusnäitajad:
1. Kasutab korrektset, arusaadavat ja olukorraga sobivat erialast terminoloogiat, vajadusel selgitab erialaste mõistete tähendust ja seotust olukorraga.
2. Valib ja kasutab sobivaid (sh loomingupõhiseid) suhtlemismeetodeid ja -stiili, arvestades situatsiooni ja protsessis osalejate individuaalseid ja kultuurilisi erinevusi. Tuleb toime mitmesugustes situatsioonides (sh konfliktsituatsioonides), suhtleb viisakalt ja eetiliselt.
B.2.5 Koostöö loovteraapias 7

Tegevusnäitajad
1. Vajadusel kaasab kliendi/patsiendi lähedasi ja teisi asjasse puutuvaid spetsialiste loovteraapia protsessi. Loob ja hoiab harmoonilisi ja koostööl põhinevaid suhteid kolleegide ja koostööpartneritega.
2. Töötab meeskonnaliikmena kliendi/patsiendi teraapiaeesmärgi saavutamiseks. Jagab oma teadmisi ja valdkonnaspetsiifikat kolleegidega, arvestades konfidentsiaalsuse nõudeid. On tolerantne kliendi/patsiendi, ravimeeskonna liikmete, teiste erialade spetsialistide erinevate vaatenurkade suhtes.
B.2.6 Nõustamine loovteraapias 7

Tegevusnäitajad
1. Nõustab vajadusel kolleege jt spetsialiste ja peab vajadusel eriala tutvustavaid ettekandeid, kasutades sobivaid suhtlemisviise, tõenduspõhiseid erialaseid teadmisi ja töökogemust.
2. Juhendab loovteraapia praktikante oma eriala piires, kasutades sobivaid suhtlemisviise ja lähtudes praktikajuhendist.

Teadmised:
1) nõustamise põhimõtted
2) juhendamise alused.
B.2.7 Loovterapeudi kutseline käitumine ja tegutsemine 7

Tegevusnäitajad
1. Osaleb erinevates erialastes tegevustes, erialakonverentsidel, töögruppides, koostöövõrgustikes jne.
2. Osaleb erialastel täienduskoolitustel, kovisioonis ja supervisioonis.
3. Lähtub oma töös tõenduspõhistest loovteraapia teooriatest ja meetoditest.
4. Tegeleb eneserefleksiooniga, arvestab oma füüsilise, vaimse ja emotsionaalse seisundiga, võttes kasutusele abinõud tasakaalu saavutamiseks ja säilitamiseks. Järgib oma töös kutse-eetikat:
http://www.loovteraapiad.ee/eetikakoodeks.html ja http://www.muusikateraapia.ee/.
5. Arvestab protsesside ja tegevuste finantsilist poolt.
6. Järgib tööeeskirju ja ohutusnõudeid.
7. Vajadusel annab esmaabi.
8. Esitab kirjalikud materjalid struktureeritult ja loogiliselt.
9. Kirjutab selgelt ja korrektselt.
10. Kasutab oma töös riigikeelt tasemel B2 ja ühte võõrkeelt tasemel B1 (vt. lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused).
11. Kasutab oma töös arvutit tasemel moodulid 1-4, 7, ja 12 (vt. lisa 2 Arvuti kasutamise oskused).
Spetsialiseerumistega seotud kompetentsid
Kutse taotlemisel tuleb tõendada vähemalt üks spetsialiseerumine järgmistest: 1) visuaalkunstiteraapia (B.2.8 – B.2.9); 2) muusikateraapia (B.2.10 – B.2.11); 3) tantsu- ja liikumisteraapia (B.2.12 – B.2.13).
Visuaalkunstiteraapia
    Kompetents EKR tase
B.2.8 Kliendi/patsiendi hindamine visuaalkunstiteraapias 7

Tegevusnäitajad
1. Kasutab kliendi/patsiendi seisundi hindamiseks kunstipõhiseid tehnikaid (sh kunstipõhiseid projektiivseid hindamistehnikaid) ning kunstilise eneseväljenduse ja käitumise analüüsi
2. Tutvustab visuaalkunstiteraapia vahendeid ja töövõtteid. Pakub kliendile/patsiendile võimaluse materjale proovida. Jälgib kliendi/patsiendi loomingulist käitumist, hindab patsiendi/kliendi valmidust kasutada kunstimaterjale ja -vahendeid. Määratleb kliendi/patsiendi kunstilise käitumise põhjal sobiva kunstiterapeutilise tööviisi.
B.2.9 Loovterapeutiline sekkumine visuaalkunstiteraapias 7

Tegevusnäitajad
1. Sekkumisplaani koostamisel lähtub visuaalkunstiteraapia meetoditest ja tehnikatest.
2. Tutvustab visuaalkunstiteraapia töövõtteid ja -vahendeid.
3. Kasutab eesmärgistatult visuaalkunstiteraapia sekkumismeetodeid ja-tehnikaid, korrigeerib sekkumist lähtuvalt visuaalkunstiteraapia teooriatest ja tõenduspõhistest visuaalkunstiteraapia praktikatest.
4. Analüüsib kliendi/patsiendi kunstitöid ja muutusi kunstilises eneseväljenduses, lähtudes kunstitöö analüüsi põhimõtetest. Reflekteerib ja annab tagasisidet. Jälgib kliendi/patsiendi kunstitegevust, märkab reaktsioone, visuaalseid ja verbaalseid metafoore ja sümboleid ning reflekteerib, analüüsib ja rakendab neid teraapiaprotsessis.
5. Konsulteerib ja nõustab klienti/patsienti kunstivahendite ja kunstipõhiste tegevuste rakendamise osas, mis toetavad kliendi/patsiendi seisundi paranemist.
6. kasutab kunstipõhist suhtlemist, vajadusel ka tagasiside andmisel.
 
Muusikateraapia
    Kompetents EKR tase
B.2.10 Kliendi/patsiendi hindamine muusikateraapias 7

Tegevusnäitajad:
1. Kasutab kliendi/patsiendi hindamisel muusikalistel tegevustel ja muusikalisel suhtlemisel põhinevaid hindamismeetodeid ja -tehnikaid ning koostab hindamiskokkuvõtte.
B.2.11 Loovterapeutiline sekkumine muusikateraapias 7

Tegevusnäitajad:
1. Juhib ja analüüsib muusikateraapia protsessi, arvestades teraapia eesmärke. Vajadusel korrigeerib sekkumist, lähtudes muusikateraapia teooriatest ja tõenduspõhistest muusikateraapia praktikatest.
2. Valib teadlikult ja sihipäraselt muusikateraapia ekspressiivsed ja/või retseptiivsed tehnikad muutuste esilekutsumise eesmärgil.
3. Rakendab teraapiatöös muusikalisi pädevusi: valdab heal tasemel vähemalt ühte meloodiainstrumenti (klaver, kitarr, hääl), lisaks oskab mängida vähemalt kahte muusikainstrumenti. Valdab muusikalisi improvisatsioonitehnikaid ja muusikalist kirjaoskust, tunneb muusika toime põhimõtteid ja muusika valiku printsiipe terapeutilistes sekkumistes.
4. Jälgib kliendi/patsiendi muusikalist tegevust, märkab reaktsioone, muusikalisi ja verbaalseid metafoore ja sümboleid ning reflekteerib, analüüsib ja rakendab neid teraapiaprotsessis.
 
Tantsu- ja liikumisteraapia
    Kompetents EKR tase
B.2.12 Kliendi/patsiendi hindamine tantsu- ja liikumisteraapias 7

Tegevusnäitajad
1. Kasutab kliendi/patsiendi seisundi ja terapeutilise protsessi hindamiseks liikumise vaatluse ja analüüsi meetodeid.
2. Tutvustab tantsu- ja liikumisteraapia töövõtteid. Jälgib kliendi/patsiendi loomingulist käitumist, hindab patsiendi/kliendi valmidust keha- ja liikumispõhiste meetodite ja tehnikate kasutamiseks. Määratleb kliendi keha- ja liikumispõhise käitumise põhjal sobiva tantsu- ja liikumisterapeutilise tööviisi.
B.2.13 Loovterapeutiline sekkumine tantsu- ja liikumisteraapias 7

Tegevusnäitajad
1. Sekkumisplaani koostamisel lähtub tantsu- ja liikumisteraapia meetoditest ja tehnikatest.
2. Kasutab loovteraapia tegemisel eesmärgistatult tantsu- ja liikumisteraapia sekkumismeetodeid ning vahendeid, korrigeerib sekkumist lähtuvalt tantsu- ja liikumisteraapia teooriatest ja tõenduspõhistest tantsu- ja liikumisteraapia praktikatest.
3. Analüüsib kliendi/patsiendi kehalist eneseväljendust ja muutusi selles, lähtudes liikumise vaatluse ja analüüsi meetoditest.
4. Konsulteerib ja nõustab klienti/patsienti seisundi paranemist toetava kehateadlikkuse ja liikumispõhiste tegevuste rakendamise osas.
5. Kasutab keha- ja liikumispõhist suhtlemist, vajadusel ka tagasiside andmisel.

C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 05-27112014-7.1/1k
Kutsetegevuse valdkond: Tervishoid
Vastutav kutsenõukogu: Tervishoiu ja Sotsiaaltöö Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 22
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 27.11.2014
EKR tase: 7
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 7
Valdkond: TERVIS JA HEAOLU
Kutseala: Psühholoogia
Kutse grupp: Loovterapeut
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
22 Tervishoiu tippspetsialistid
226 Muud tervishoiu tippspetsialistid
2269 Tervishoiu tippspetsialistid, mujal liigitamata
ISCED klassifikaator: 03 Sotsiaalteadused, ajakirjandus ja teave
031 Sotsiaal- ja käitumisteadused
0313 Psühholoogia
EMTAK klassifikaator: Q TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE
86 Tervishoid
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Arvuti kasutamise oskused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Eha Rüütel Tallinna Ülikool, ERSI Kliinik
Helen Tartes-Babkina Eesti Loovteraapiate Ühing, Fertilitas AS
Ene Pill Eesti Loovteraapiate Ühing
Katrin Heinloo PERH Psühhiaatriakliinik, TLÜ
Marika Ratnik Eesti Pereteraapia Ühing, MTÜ Perede ja Laste Nõuande keskus
Terje Kaldur Eesti Koolipsühholoogide Ühing, Kohila Gümnaasium, ERSI Kliinik, TLÜ Adeli Rahvusvaheline Rehabilitatsioonikeskus
Merle Hillep Eesti Muusikateraapia Ühing
Malle Luik Eesti Muusikateraapia Ühing

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist