Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Loovterapeut, tase 7
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Loovterapeut, tase 7
EN: Creative arts therapist, level 7
Spetsialiseerumised:
  • Kunstiterapeut, tase 7
  • Muusikaterapeut, tase 7
  • Tantsu- ja liikumisterapeut, tase 7
Osakutsed:
Kehtib alates: 18.11.2019
Kehtib kuni: 11.11.2024
Kutsestandardi versiooni number: 2
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
Peamise uuendusena on loovterapeudi spetsialiseerumised valdkonnapõhised, st kutse taotlemisel tuleb kohustuslikke kompetentse tõendada lähtuvalt spetsialiseerumise valdkonnast, mida kajastab ka kutse nimi väljastataval kutsetunnistusel (nt Kunstiterapeut, tase 7). Spetsialiseerumisega seotud kompetentse eraldi nõuetena kirjeldatud ei ole. Varasemalt eraldi tööosadena kirjeldatud töö dokumenteerimise, suhtlemise, koostöö jms seotud kompetentsid on nüüd kirjeldatud üldoskuste raames. Valitavate k...ompetentsidena on lisatud Koolitamine ja Superviseerimine. Täpsustatud on haridusliku ettevalmistuse sõnastust.
Loe edasi
Peida
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Loovterapeut on psühhoteraapia ja rehabilitatsiooni spetsialist. Loovteraapia on põhjendatud, eesmärgipärane ja planeeritud tegevus psühhoterapeutilises sekkumises ja rehabilitatsioonis, kus selgelt määratletud kliendi-terapeudi suhtes rakendatakse loovus- ja kunstipõhiseid meetodeid ja tehnikaid kl...iendi tervislikust seisundist lähtuvate eesmärkide saavutamiseks. Loovteraapia hõlmab kolme spetsialiseerumissuunda: kunstiteraapia (inglise keeles art therapy), muusikateraapia (inglise keeles music therapy) ning tantsu- ja liikumisteraapia (inglise keeles dance and movement therapy).
Loovteraapias rakendatakse nn kolmiksuhte printsiipi: terapeut-klient-kunstilooming.
Olenevalt eesmärgist võib loovterapeut töötada viiel erinevatel sekkumise tasandil: diagnostilisel, psühhoterapeutilisel, funktsionaalsel, rekreatiivsel ja palliatiivsel tasandil.
Loovterapeut rakendab oma kutseoskusi ja teadmisi inimesele või grupile, lähtudes nende eripärast.
Loovterapeudi töös on olulisel kohal eetiliste põhimõtete ja konfidentsiaalsuse nõuete järgimine. Loovterapeudid töötavad nt tervishoiu- ja rehabilitatsiooniteenuse osutaja juures, sotsiaal- ja haridusasutustes või erapraksises.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Kliendi/patsiendi loovterapeutiline hindamine
A.2.2 Loovterapeutiline sekkumine
Valitavad tööosad
A.2.3 Koolitamine
A.2.4 Superviseerimine
A.3 Kutsealane ettevalmistus
Tavaliselt on 7. taseme loovterapeudil erialane magistritasemel haridus (selle puudumisel magistritasemel haridus soovitatavalt meditsiini-, tervise-, sotsiaal-, psühholoogia- või haridusteaduse valdkonnas) ja erialane väljaõpe ning erialane töökogemus.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Muusikaterapeut, tantsu- ja liikumisterapeut, kunstiterapeut, loovterapeut.
A.5 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks puuduvad.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Kutse taotlemisel tuleb tõendada üldoskused, kompetentsid B.3.1 ja B.3.2. Lisaks on võimalik tõendada valitavaid kompetentse B.3.3 ja B.3.4.
Loovterapeudi spetsialiseerumised on valdkonnapõhised, kohustuslikke kompetentse tõendatakse lähtuvalt spetsialiseerumise valdkonnast.
B.2 Loovterapeut, tase 7 üldoskused
Tegevusnäitajad:
1) tugineb baasteadmistele terviseteadusest, psühholoogiast, psühhoteraapiast, psühhopatoloogiast, loovusteooriatest, loovteraapia rakendusvaldkondadest;
2) kasutab oma töös teadmisi ja loomingulisi oskusi vastavalt spetsialiseerumissuunale:
- muusikateraapia spetsialiseerumise...
l valdab heal tasemel vähemalt ühte meloodiainstrumenti (nt klaver, kitarr, hääl), lisaks oskab mängida vähemalt kahte muusikainstrumenti, valdab muusikalisi improvisatsioonitehnikaid ja muusikalist kirjaoskust, tunneb muusika toime põhimõtteid ja oskab neid rakendada terapeutilistes sekkumistes;
- kunstiteraapia spetsialiseerumisel oskab kasutada kunsti- ja meisterdamise materjale ja töövahendeid, tunneb peamisi kunstitehnikaid (nt maal, joonistus, kollaaž, skulptuur, foto, video, installatsioon, soovitavalt ka digitehnoloogiad) ja tähtsustab personaalset loomingulist protsessi, oskab kunstitööd analüüsida lähtudes sisust, vormist ja kompositsioonist;
- oskab eesmärgipäraselt luua ja arendada liikumissuhet ning oskab liikumist analüüsida lähtuvalt liikumise analüüsi meetodi(te)st (nt Labani liikumissüsteem, Body-Mind Centering), tantsu- ja liikumisteraapia spetsialiseerumisel omab kogemust erinevates keha- ja liikumispõhistes distsipliinides ning mitmekülgset liikumisrepertuaari ja improvisatsioonioskust;
3) dokumenteerib järjepidevalt teraapiaprotsessi, lähtudes isikuandmete kaitsega seotud õigusaktidest;
4) kasutab korrektset, arusaadavat ja olukorraga sobivat erialast terminoloogiat, vajadusel selgitab erialaste mõistete tähendust ja seotust olukorraga;
5) osaleb meeskonnatöös, jagab oma teadmisi ja valdkonnaspetsiifikat kolleegidega; loob ja hoiab harmoonilisi ja koostööl põhinevaid suhteid kolleegide ja koostööpartneritega;
6) suhtub lugupidavalt töövahenditesse ja teraapiaprotsessis valminud loomingusse;
7) valib ja kasutab sobivaid (sh loomingupõhiseid) suhtlemismeetodeid ja -stiili, arvestades situatsiooni ja protsessis osalejate individuaalseid ja kultuurilisi erinevusi;
8) osaleb erialastel täienduskoolitustel, kovisioonis ja supervisioonis;
9) järgib oma töös kutse-eetikat (lisa 1);
10) järgib õigusakte (sh isikuandmete kaitsega seotud õigusakte), tööeeskirju ja ohutusnõudeid;
11) kasutab oma töös riigikeelt tasemel C1 ja ühte võõrkeelt tasemel B2 (vt lisa 2 Keelte oskustasemete kirjeldused);
12) kasutab oma töös digioskuste osaoskust Sisuloome algtasemel kasutaja tasemel ning Infotöötlus, Kommunikatsioon, Probleemilahendus ja Ohutus iseseisva kasutaja tasemel (vt lisa 3 Digipädevuste enesehindamise skaala).

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Kliendi/patsiendi loovteraapiline hindamine 7

Tegevusnäitajad:
1. selgitab välja teraapiaprotsessis osaleja(te) pöördumise või suunamise põhjuse, küsitledes osalejat (osalejaid) ja tutvudes vajadusel asjakohase eelinfoga;
2. hindab kliendi/patsiendi vajadusi ja ressursse, eelistusi, motivatsiooni, vaimse tervise seisundit ja psühhosotsiaalse funktsioneerimise taset, kasutades asjakohaseid teadus- ja suunapõhiseid hindamismeetodeid;
3. analüüsib hindamistulemusi; hindab vastava loovteraapia spetsialiseerumissuuna sobivust kliendile/patsiendile ja vajadusel suunab edasi või kaasab teisi spetsialiste;
4. määratleb koos kliendi/patsiendi või tema hooldajaga, vajadusel koos teiste spetsialistidega teraapia eesmärgi;
5. valib patsiendile/kliendile sobiva tööviisi (individuaal-, diaadi- või rühmatöö) ja määratleb loovteraapia sekkumistasandi(d).
B.3.2 Loovterapeutiline sekkumine 7

Tegevusnäitajad:
1. koostab teraapiaplaani, valib sekkumise meetodid ja tehnikad (ekspressiivsed ja/või retseptiivsed), lähtudes tõenduspõhistest teooriatest ja praktikatest;
2. vajadusel kaasab kliendi/patsiendi võrgustiku (nt kliendi/patsiendi lähedasi, hooldajaid või teisi spetsialiste või tugivõrgustiku liikmeid);
3. loob kliendiga/patsiendiga terapeutilis-loomingulise koostöösuhte, lähtudes kolmiksuhte (terapeut, klient/patsient ja kunstimeedium) printsiibist;
4. viib muutuste esilekutsumiseks läbi teraapia protsessi vastavalt eesmärgistatud teraapiaplaanile;
5. annab kliendile/patsiendile (vajadusel ka kliendi/patsiendi lähedastele, hooldajatele, teistele spetsialistidele või tugivõrgustiku liikmetele) tagasisidet, toetudes loovteraapias ilmnenud ressurssidele ja tugevustele;
6. küsib kliendilt/patsiendilt (vajadusel ka kliendi/patsiendi lähedastelt, hooldajatelt, teistelt spetsialistidelt või tugivõrgustiku liikmetelt) tagasisidet loovteraapia protsessi kulgemise ja kliendi/patsiendi eesmärkidele ja vajadustele vastavuse kohta;
7. analüüsib loovteraapia protsessi dünaamikat, eesmärgile vastavust, kasutatavate meetodite ja tehnikate efektiivsust, lähtudes kliendi/patsiendi loovteraapias loodud loomingulisest materjalist, verbaalsest ja mitteverbaalsest eneseväljendusest, kasutades sobivaid analüüsimeetodeid;
8. hindab seisundi muutumist ja loovteraapia sobivust teraapiaprotsessi jooksul, kasutades selleks sobivaid tehnikaid;
9. vajadusel korrigeerib loovteraapia eesmärke ja sekkumisplaani;
10. juhendab kliendi/patsiendi lähedasi loovteraapia eesmärki toetavate (loov)tegevuste läbiviimiseks väljaspool loovteraapia seansse.
Spetsialiseerumistega seotud kompetentsid
Loovterapeudi spetsialiseerumised on valdkonnapõhised, kohustuslikke kompetentse tõendatakse lähtuvalt spetsialiseerumise valdkonnast.
Kunstiterapeut, tase 7
    Kompetents EKR tase
B.3.1 Kliendi/patsiendi loovteraapiline hindamine 7

Tegevusnäitajad:
1. selgitab välja teraapiaprotsessis osaleja(te) pöördumise või suunamise põhjuse, küsitledes osalejat (osalejaid) ja tutvudes vajadusel asjakohase eelinfoga;
2. hindab kliendi/patsiendi vajadusi ja ressursse, eelistusi, motivatsiooni, vaimse tervise seisundit ja psühhosotsiaalse funktsioneerimise taset, kasutades asjakohaseid teadus- ja suunapõhiseid hindamismeetodeid;
3. analüüsib hindamistulemusi; hindab vastava loovteraapia spetsialiseerumissuuna sobivust kliendile/patsiendile ja vajadusel suunab edasi või kaasab teisi spetsialiste;
4. määratleb koos kliendi/patsiendi või tema hooldajaga, vajadusel koos teiste spetsialistidega teraapia eesmärgi;
5. valib patsiendile/kliendile sobiva tööviisi (individuaal-, diaadi- või rühmatöö) ja määratleb loovteraapia sekkumistasandi(d).
B.3.2 Loovterapeutiline sekkumine 7

Tegevusnäitajad:
1. koostab teraapiaplaani, valib sekkumise meetodid ja tehnikad (ekspressiivsed ja/või retseptiivsed), lähtudes tõenduspõhistest teooriatest ja praktikatest;
2. vajadusel kaasab kliendi/patsiendi võrgustiku (nt kliendi/patsiendi lähedasi, hooldajaid või teisi spetsialiste või tugivõrgustiku liikmeid);
3. loob kliendiga/patsiendiga terapeutilis-loomingulise koostöösuhte, lähtudes kolmiksuhte (terapeut, klient/patsient ja kunstimeedium) printsiibist;
4. viib muutuste esilekutsumiseks läbi teraapia protsessi vastavalt eesmärgistatud teraapiaplaanile;
5. annab kliendile/patsiendile (vajadusel ka kliendi/patsiendi lähedastele, hooldajatele, teistele spetsialistidele või tugivõrgustiku liikmetele) tagasisidet, toetudes loovteraapias ilmnenud ressurssidele ja tugevustele;
6. küsib kliendilt/patsiendilt (vajadusel ka kliendi/patsiendi lähedastelt, hooldajatelt, teistelt spetsialistidelt või tugivõrgustiku liikmetelt) tagasisidet loovteraapia protsessi kulgemise ja kliendi/patsiendi eesmärkidele ja vajadustele vastavuse kohta;
7. analüüsib loovteraapia protsessi dünaamikat, eesmärgile vastavust, kasutatavate meetodite ja tehnikate efektiivsust, lähtudes kliendi/patsiendi loovteraapias loodud loomingulisest materjalist, verbaalsest ja mitteverbaalsest eneseväljendusest, kasutades sobivaid analüüsimeetodeid;
8. hindab seisundi muutumist ja loovteraapia sobivust teraapiaprotsessi jooksul, kasutades selleks sobivaid tehnikaid;
9. vajadusel korrigeerib loovteraapia eesmärke ja sekkumisplaani;
10. juhendab kliendi/patsiendi lähedasi loovteraapia eesmärki toetavate (loov)tegevuste läbiviimiseks väljaspool loovteraapia seansse.
 
Muusikaterapeut, tase 7
    Kompetents EKR tase
B.3.1 Kliendi/patsiendi loovteraapiline hindamine 7

Tegevusnäitajad:
1. selgitab välja teraapiaprotsessis osaleja(te) pöördumise või suunamise põhjuse, küsitledes osalejat (osalejaid) ja tutvudes vajadusel asjakohase eelinfoga;
2. hindab kliendi/patsiendi vajadusi ja ressursse, eelistusi, motivatsiooni, vaimse tervise seisundit ja psühhosotsiaalse funktsioneerimise taset, kasutades asjakohaseid teadus- ja suunapõhiseid hindamismeetodeid;
3. analüüsib hindamistulemusi; hindab vastava loovteraapia spetsialiseerumissuuna sobivust kliendile/patsiendile ja vajadusel suunab edasi või kaasab teisi spetsialiste;
4. määratleb koos kliendi/patsiendi või tema hooldajaga, vajadusel koos teiste spetsialistidega teraapia eesmärgi;
5. valib patsiendile/kliendile sobiva tööviisi (individuaal-, diaadi- või rühmatöö) ja määratleb loovteraapia sekkumistasandi(d).
B.3.2 Loovterapeutiline sekkumine 7

Tegevusnäitajad:
1. koostab teraapiaplaani, valib sekkumise meetodid ja tehnikad (ekspressiivsed ja/või retseptiivsed), lähtudes tõenduspõhistest teooriatest ja praktikatest;
2. vajadusel kaasab kliendi/patsiendi võrgustiku (nt kliendi/patsiendi lähedasi, hooldajaid või teisi spetsialiste või tugivõrgustiku liikmeid);
3. loob kliendiga/patsiendiga terapeutilis-loomingulise koostöösuhte, lähtudes kolmiksuhte (terapeut, klient/patsient ja kunstimeedium) printsiibist;
4. viib muutuste esilekutsumiseks läbi teraapia protsessi vastavalt eesmärgistatud teraapiaplaanile;
5. annab kliendile/patsiendile (vajadusel ka kliendi/patsiendi lähedastele, hooldajatele, teistele spetsialistidele või tugivõrgustiku liikmetele) tagasisidet, toetudes loovteraapias ilmnenud ressurssidele ja tugevustele;
6. küsib kliendilt/patsiendilt (vajadusel ka kliendi/patsiendi lähedastelt, hooldajatelt, teistelt spetsialistidelt või tugivõrgustiku liikmetelt) tagasisidet loovteraapia protsessi kulgemise ja kliendi/patsiendi eesmärkidele ja vajadustele vastavuse kohta;
7. analüüsib loovteraapia protsessi dünaamikat, eesmärgile vastavust, kasutatavate meetodite ja tehnikate efektiivsust, lähtudes kliendi/patsiendi loovteraapias loodud loomingulisest materjalist, verbaalsest ja mitteverbaalsest eneseväljendusest, kasutades sobivaid analüüsimeetodeid;
8. hindab seisundi muutumist ja loovteraapia sobivust teraapiaprotsessi jooksul, kasutades selleks sobivaid tehnikaid;
9. vajadusel korrigeerib loovteraapia eesmärke ja sekkumisplaani;
10. juhendab kliendi/patsiendi lähedasi loovteraapia eesmärki toetavate (loov)tegevuste läbiviimiseks väljaspool loovteraapia seansse.
 
Tantsu- ja liikumisterapeut, tase 7
    Kompetents EKR tase
B.3.1 Kliendi/patsiendi loovteraapiline hindamine 7

Tegevusnäitajad:
1. selgitab välja teraapiaprotsessis osaleja(te) pöördumise või suunamise põhjuse, küsitledes osalejat (osalejaid) ja tutvudes vajadusel asjakohase eelinfoga;
2. hindab kliendi/patsiendi vajadusi ja ressursse, eelistusi, motivatsiooni, vaimse tervise seisundit ja psühhosotsiaalse funktsioneerimise taset, kasutades asjakohaseid teadus- ja suunapõhiseid hindamismeetodeid;
3. analüüsib hindamistulemusi; hindab vastava loovteraapia spetsialiseerumissuuna sobivust kliendile/patsiendile ja vajadusel suunab edasi või kaasab teisi spetsialiste;
4. määratleb koos kliendi/patsiendi või tema hooldajaga, vajadusel koos teiste spetsialistidega teraapia eesmärgi;
5. valib patsiendile/kliendile sobiva tööviisi (individuaal-, diaadi- või rühmatöö) ja määratleb loovteraapia sekkumistasandi(d).
B.3.2 Loovterapeutiline sekkumine 7

Tegevusnäitajad:
1. koostab teraapiaplaani, valib sekkumise meetodid ja tehnikad (ekspressiivsed ja/või retseptiivsed), lähtudes tõenduspõhistest teooriatest ja praktikatest;
2. vajadusel kaasab kliendi/patsiendi võrgustiku (nt kliendi/patsiendi lähedasi, hooldajaid või teisi spetsialiste või tugivõrgustiku liikmeid);
3. loob kliendiga/patsiendiga terapeutilis-loomingulise koostöösuhte, lähtudes kolmiksuhte (terapeut, klient/patsient ja kunstimeedium) printsiibist;
4. viib muutuste esilekutsumiseks läbi teraapia protsessi vastavalt eesmärgistatud teraapiaplaanile;
5. annab kliendile/patsiendile (vajadusel ka kliendi/patsiendi lähedastele, hooldajatele, teistele spetsialistidele või tugivõrgustiku liikmetele) tagasisidet, toetudes loovteraapias ilmnenud ressurssidele ja tugevustele;
6. küsib kliendilt/patsiendilt (vajadusel ka kliendi/patsiendi lähedastelt, hooldajatelt, teistelt spetsialistidelt või tugivõrgustiku liikmetelt) tagasisidet loovteraapia protsessi kulgemise ja kliendi/patsiendi eesmärkidele ja vajadustele vastavuse kohta;
7. analüüsib loovteraapia protsessi dünaamikat, eesmärgile vastavust, kasutatavate meetodite ja tehnikate efektiivsust, lähtudes kliendi/patsiendi loovteraapias loodud loomingulisest materjalist, verbaalsest ja mitteverbaalsest eneseväljendusest, kasutades sobivaid analüüsimeetodeid;
8. hindab seisundi muutumist ja loovteraapia sobivust teraapiaprotsessi jooksul, kasutades selleks sobivaid tehnikaid;
9. vajadusel korrigeerib loovteraapia eesmärke ja sekkumisplaani;
10. juhendab kliendi/patsiendi lähedasi loovteraapia eesmärki toetavate (loov)tegevuste läbiviimiseks väljaspool loovteraapia seansse.

Valitavad kompetentsid
Lisaks on võimalik tõendada valitavaid kompetentse B.3.3 ja B.3.4.
    Nimetus EKR tase
B.3.3 Koolitamine 7

Tegevusnäitajad:
1. analüüsib koolituse sihtrühma õpivajadusi, juhindudes valdkonna arengust ja koolitusvajaduse analüüsimise teoreetilistest alustest; sõnastab koolituse eesmärgid ja õpiväljundid, koostab õppe- ja koolituskavu, juhindudes õpetamise teaduslikest põhimõtetest ja sihtrühma õpivajaduse analüüsist;
2. koostab koolitusmaterjalid, lähtudes valitud metoodikast, sihtrühmast ja koolituse eesmärkidest ja tuginedes asjakohastele allikatele;
3. viib läbi kursusi, loenguid, seminare, töötubasid, e-õppekursusi jm koolitusi, lähtudes valdkonna teooriatest ja meetoditest; kujundab õppimist soodustava vaimse, sotsiaalse ja füüsilise keskkonna; juhib õppeprotsessi, lähtudes õppekavast, sihtrühma vajadustest ja õppija individuaalsetest õppe-eesmärkidest;
4. kogub kohaseid meetodeid kasutades tagasisidet õppeprotsessi kohta, analüüsib õpitulemusi ja planeerib edasisi tegevusi.
B.3.4 Superviseerimine 7

Tegevusnäitajad:
1. loob ja säilitab superviseeritavaga usaldusliku ja eetilise koostöösuhte, eristades supervisioonisuhet terapeutilisest suhtest (toetab superviseeritavat juhtumite esitamisel ja oma tegevuse reflekteerimisel, annab superviseeritavale adekvaatset ja konstruktiivset tagasisidet);
2. kasutab erinevaid meetodeid ja tehnikaid, soodustades superviseeritava professionaalset ja isiklikku arengut (nt teraapiaseansside kirjelduste ja salvestuste analüüsimine, osalemine superviseeritava juhitud teraapiaseanssidel, arutelude soodustamine teadusuuringutel põhinevate ideede ja seisukohtade üle);
3. annab superviseeritavale konstruktiivset tagasisidet.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 23-12112019-4.2/2k
Kutsetegevuse valdkond: Tervishoid
Vastutav kutsenõukogu: Tervishoiu Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 17
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 12.11.2019
EKR tase: 7
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 7
Valdkond: TERVIS JA HEAOLU
Kutseala: Psühholoogia
Kutse grupp: Loovterapeut
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
26 Õigus-, sotsiaal- ja kultuurivaldkonna tippspetsialistid
263 Sotsiaal- ja religioonivaldkonna tippspetsialistid
2634 Psühholoogid
ISCED klassifikaator: 03 Sotsiaalteadused, ajakirjandus ja teave
031 Sotsiaal- ja käitumisteadused
0313 Psühholoogia
EMTAK klassifikaator: Q TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE
86 Tervishoid
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Loovterapeudi eetikakoodeks
Lisa 2 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 3 Digipädevuste enesehindamise skaala
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Kaire Bachmann Papaver MTÜ
Katrin Heinloo Põhja-Eesti Regionaalhaigla
Terje Kaldur Tallinna Euroopa Kool
Kaia Laurik Eesti Muusikateraapia Ühing
Kairi Miller MT Teraapia OÜ
Ene Pill Eesti Loovteraapiate Ühing
Eha Rüütel Tallinna Ülikool

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist