Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Raseduskriisi nõustaja, tase 6
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala:
Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.Raseduskriisi nõustaja 6. taseme kutsestandard on tööturu nõudmistele vastavate koolituskavade ja õppeprogrammide koostamise ja isikute kompete...
ntsuse hindamise alus.
Loe edasi
Peida
Nimetus: ET: Raseduskriisi nõustaja, tase 6
EN: Psychosocial (crisis) counsellor during child planning, pregnancy and postnatal period, level 6
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 27.11.2014
Kehtib kuni: 11.11.2019
Kutsestandardi versiooni number: 1
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Raseduskriis on olukord, kus väheneb naise, mehe ja tema lähedaste toimetulek füsioloogiliste, sotsiaalsete ja psühholoogiliste muutuste või traumaatiliste kogemustega, mis on seotud rasestumise, raseduse katkemise või katkestamise, lapseootuse, sünni ning lapsevanemaks kasvamisega.
Raseduskriisi n...
õustaja tegevuse eesmärk on kaitsta, toetada ja aidata säilitada nõustatavate (perekonna, lähedaste ja fertiilses eas olevate naiste ning meeste) emotsionaalset ja sotsiaalset heaolu, võimaldades neile optimaalset psühholoogilist ja psühhofüsioloogilist arengut, parandades naiste ja perede toimetulekuvõimet seoses raseduse planeerimise, lapseootuse ja sünnitusjärgse perioodiga. Raseduskriisi nõustaja töö on mitmekesine, olulisel kohal on valmisolek nõustada kliente/patsiente erakorraliselt. Raseduskriisi nõustaja nõustab ambulatoorselt ja/või statsionaarselt nii üksikisikuid kui gruppe.
Raseduskriisi nõustaja töös on oluline koht enese erialasel täiendamisel ja eriala uusimate arengusuundadega kursis olekul.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Raseduskriisi nõustamise vajaduse määratlemine
A.2.2 Kliendi/patsiendi seisundi ja olukorra hindamine
A.2.3 Raseduskriisialane nõustamine ja sekkumine
A.2.4 Teabe jagamine
A.2.5 Raseduskriisi nõustaja erialane areng ja koostöö
A.2.6 Kriisitöö läbiviimine (kriisiväljakutse)
A.2.7 Rasedu...
skriisi nõustaja kutseline tegutsemine ja käitumine
Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Raseduskriisi nõustaja osutab klientide vajadustest lähtuvat kvaliteetset teaduspõhist nõustamisteenust. Ta töötab tervishoiuasutustes, raseduskriisi-, sotsiaalabi- ja perekeskuste juures vm. Töö võib toimuda ka riiklikel pühadel ja puhkepäevadel, vajadusel ka öisel ajal väljakutse korral.
A.4 Töövahendid
Raseduskriisi nõustajal on spetsiaalse sisustusega (laud ja toolid, riiulid avalike töövahenditega ja
lukustatavad kapid delikaatseid isikuandmeid sisaldav info hoidmiseks) eraldi tööruum. Tavapärased kontoritarbed ja sidevahendid. Arvuti andmete sisestamiseks, materjalide väljaprintimiseks, andme...
baaside kasutamiseks, internetilehekülgede sirvimiseks ja kliendi/patsiendiga suhtlemiseks elektroonilisel teel.
Loe edasi
Peida
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Töö haavatavas olukorras inimestega nõuab raseduskriisi nõustajalt empaatiat, delikaatsust ja pingetaluvust. Kuna töö toimub mitmekesistes, muutuvates ja sageli ka ennustamatutes olukordades erinevate inimestega, nõuab töö temalt loovust, analüüsivõimet, iseseisva ja kriitilise mõtlemise võimet ning... paindlikkust.
Loe edasi
Peida
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Raseduskriisi nõustaja.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Selle kutse taotlemisel on nõutav kõigi kompetentside tõendamine.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Raseduskriisinõustamise vajaduse eesmärkide määratlemine 6

Tegevusnäitajad:
1. Kogub infot pöördumise põhjuste ja vajaduste kohta kliendilt/patsiendilt, pereliikmetelt, teistelt spetsialistidelt ja asjakohasest dokumentatsioonist (nt rasedakaart jm).
2. Analüüsib infot ja struktureerib kliendi/patsiendi tugivõrgustiku, lähtudes kliendi/patsiendi sotsiaalsest, majanduslikust ja/või vaimse tervisega seotud toimetulekust.
3. Püstitab patsiendiga läbirääkimiste teel kliendi/patsiendi vajadustest lähtuvad eesmärgid ja ajakava, lähtudes tema vaimse tervise seisundist, majanduslikest ja/või sotsiaalsetest vajadustest.

Teadmised:
1) viljatus – algtase;
2) neonatoloogia - algtase
3) sünnitus – kesktase;
4) rasedus – kesktase;
5) sünnitusjärgne kohanemine – kesktase;
6) kognitiivne psühholoogia – kesktase;
7) seksuoloogia – kesktase;
8) vaimne tervis – kõrgtase;
9) suhtlemistehnikad – kõrgtase.
B.2.2 Kliendi/patsiendi seisundi ja olukorra hindamine 6

Tegevusnäitajad:
1. Hindab patsiendi vaimse tervise seisundit, majanduslikku ja/või sotsiaalset toimetulekut, lähtudes kliendi/patsiendi probleemist, vajadusel kogub anamneesi ja kasutab erinevaid intervjueerimistehnikad (nt aktiivne kuulamine, peegeldamine jm) ja tõenduspõhiseid hindamisvahendeid.
2. Analüüsib ja tõlgendab hindamistulemusi ja sellest lähtudes määratleb ja sõnastab kliendi/patsiendi probleemi, kasutades juhtumikaarti.
3. Hindab toimetulekut, olemaolevaid ressursse igapäevaelus (pereelu, töö jm) pärast nõustamist, kasutades erinevaid intervjueerimistehnikaid ja tõenduspõhiseid hindamisvahendeid (nt motiveeriv intervjueerimine jm).

Teadmised:
1) tervisepsühholoogia – algtase;
2) sotsioloogia – kesktase;
3) sotsiaalpsühholoogia – kesktase;
4) psühhopatoloogia – kesktase;
5) sõltuvuskäitumine – kesktase;
6) arengupsühholoogia – kõrgtase.
B.2.3 Raseduskriisialane nõustamine ja sekkumine 6

Tegevusnäitajad:
1. Lepib kliendi/patsiendiga kokku raseduskriisinõustamise ajakava, lähtudes tema vaimse tervise seisundist, majanduslikest ja/või sotsiaalsetest vajadustest.
2. Konsulteerimine vms, mis vastavad patsiendi vajadustele ja temaga tehtud hindamiste tulemustele.
3. Kokkuleppel kliendi/patsiendiga kaasab vajadusel eesmärkide saavutamiseks kliendi/patsiendi pereliikmeid ja/või tugivõrgustikku ning teisi spetsialiste.
4. Nõustab individuaalselt, lähtudes kliendi/patsiendi probleemidest ja rakendab situatsioonist lähtuvalt probleemile suunatud sekkumisi (nt toetava keskkonna kujundamine, jõustamine jm), kasutades tõenduspõhiseid meetodeid;
5. Reageerib kriisiväljakutsetele ja sekkub ööpäeva jooksul.

Teadmised:
1) nõustamispsühholoogia – kõrgtase;
2) perepsühholoogia – kõrgtase;
3) isiksusepsühholoogia – kõrgtase;
4) grupinõustamine – kõrgtase.
B.2.4 Teabe jagamine 6

Tegevusnäitajad:
1. Annab teavet raseduskriisinõustamisest kliendile/patsiendile arusaadaval viisil;
2. Kirjutab saadud tulemuste põhjal iga kliendi/patsiendi kohta töö kokkuvõtteid teenuse suunajale või ametlikesse dokumentidesse, kasutades korrektset erialast terminoloogiat ja riigikeelt;
3. Vajadusel teavitab avalikkust raseduskriisinõustamise olemusest ja abi saamise võimalusest, kasutades sobivaid avalikkusega suhtlemise vahendeid ja tehnikaid;
4. Kokkuleppel kliendi/patsiendiga ja lähtuvalt eetikakoodeksist (www.rasedus.ee) annab tagasisidet teistele spetsialistidele jt infot vajavatele isikutele ja organisatsioonidele;
5. Kasutab oma töös riigikeelt ja ühte võõrkeelt tasemel B2 (vt lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused).

Teadmised:
1) andmekaitse ja konfidentsiaalsus;
2) kommunikatsioon ja info liikumine.
B.2.5 Raseduskriisi nõustaja erialane areng ja koostöö 6

Tegevusnäitajad:
1. Teeb koostööd teiste spetsialistidega (nt pere- ja eriarstid, ämmaemandad jm) ning osaleb koostöövõrgustiku töös.
2. Vajadusel annab kliendi/patsiendi nõusolekul ja konfidentsiaalsuse nõudeid arvestades tagasisidet raseduskriisi nõustamisteenuse osutamisest teenusele suunajale (nt arst, ämmaemand, perearst jt).
3. Osaleb kovisiooni ja supervisiooni gruppides, juhtumiaruteludes vms igapäevatöö analüüsimise tegevustes. Selgitab enesearengu vajadused ning kavandab tegevused enda erialaseks arendamiseks, lähtudes supervisioonist ja iseenda hinnangust oma erialasele tegevusele.
4. Reflekteerib ja hindab enda erialast tegevust, kasutades eneseanalüüsi vahendeid, töötulemuste analüüsi ja saadud hinnanguid.
B.2.6 Kriisitöö läbiviimine (kriisiväljakutse) 6

Tegevusnäitajad:
1. Teavitab vastavalt oma pädevusele ja volitustele kriisisituatsiooniga seotud isikuid, lähtudes teabest ja vajadusest.
2. Osaleb kriisiolukorra lahendamises vastavalt oma pädevusele ja volitustele, lähtudes kriisiabi põhimõtetest.
3. Nõustab kriisiolukorras, lähtudes kriisiabi põhimõtetest, nõustamisprintsiipidest ja heast tavast. On oma tegevuses delikaatne, arvestades abivajaja vajadusi.

Teadmised:
1) psühhotraumatoloogia – kesktase;
2) kriisinõustamine – kõrgtase.
B.2.7 Raseduskriisi nõustaja kutseline tegutsemine ja käitumine 6

Tegevusnäitajad:
1. Loob ja hoiab toetavat suhet kliendi/patsiendiga, mis on nõustamisprotsessi aluseks. Teavitab klienti/patsienti selgelt ja arusaadavalt nõustamisprotsessi lõppemisest kokkuvõtte tegemisega.
2. Toetab nõustamisprotsessi kaudu naise, mehe ja tema lähedaste arengut ja toimetulekut raseduse planeerimise, raseduse- ja sünnitusjärgsel perioodil. Rakendab oma töös teaduspõhiseid rasedusnõustamise põhimõtteid ja toetab kohanemist läbi võimestamise.
3. Annab erakorralist psühholoogilist abi kriisisituatsioonis (sh raseduse katkemine ja katkestamine, lapse või teise lähedase surm jne).
4. Lähtub oma töös eetikakoodeksist (http://rasedus.ee/noustamine/eetilised-pohimotted) ning vajadusel soovitab kliendile/patsiendile teisi spetsialiste (nt psühhiaater, kliiniline psühholoog, sotsiaaltöötaja jm), lähtudes esmase hindamise tulemustest. Lähtub kliendi/patsiendi seisundist, vajadusel suunab teise spetsialisti juurde.
5. Järgib oma töös kõiki valdkonnaga seonduvaid õigusakte.
6. Rakendab nõustamise teooriaid ja tehnikaid, kombineerib ja integreerib erialaseid teadmisi ja meetodeid vastavalt nõustamissituatsioonile ja kliendi/patsiendi vajadustele.
7. On salliv ja arvestab oma töös nõustatava kultuurilise, religioosse vm eripäraga.
8. Vajadusel korraldab esmaabi andmise.
9. Järgib oma töös ohutusnõudeid.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 05-27112014-7.2/1k
Kutsetegevuse valdkond: Tervishoid
Vastutav kutsenõukogu: Tervishoiu ja Sotsiaaltöö Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 22
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 27.11.2014
EKR tase: 6
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 6
Valdkond: TERVIS JA HEAOLU
Kutseala: Ämmaemandus
Kutse grupp: Raseduskriisi nõustaja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
32 Tervishoiu keskastme spetsialistid
325 Muud tervishoiu keskastme spetsialistid
3259 Tervishoiu keskastme spetsialistid, mujal liigitamata
ISCED klassifikaator: 03 Sotsiaalteadused, ajakirjandus ja teave
031 Sotsiaal- ja käitumisteadused
0313 Psühholoogia
EMTAK klassifikaator: Q TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE
86 Tervishoid
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Teadmiste ja oskuste tasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Ena Soodla SA Väärtustades Elu
Kristi Kuura SA Väärtustades Elu
Margit Emberg, raseduskriisi nõustaja
Irena Bartels Eesti Ämmaemandate Ühing
Tiina Tõemets Sotsiaalministeerium
Andrea Kink Sotsiaalministeerium

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist