Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Raseduskriisi nõustaja, tase 6
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Raseduskriisi nõustaja, tase 6
EN: Psychosocial (crisis) counsellor during child planning, pregnancy and postnatal period, level 6
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 12.11.2019
Kehtib kuni: 11.11.2024
Kutsestandardi versiooni number: 2
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
Uuendatud kutsestandardis on tööosad ümberstruktureeritud ja kompetentsusnõudeid on kirjeldatud kompaktsemalt, üldoskused on kirjeldatud kutset läbivas kompetentsis. Varem eraldiseisvana esitatud nõuded teadmistele on uues versioonis integreeritud tegevusnäitajatesse. Suuri sisulisi muudatusi kutsestandardis ei ole.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Raseduskriisi nõustaja töö eesmärk on kaitsta, toetada, taastada ja jõustada nõustatavate (perekonna, lähedaste ja fertiilses eas naiste ning meeste) emotsionaalset ja sotsiaalset heaolu. Nõustamise eesmärk on võimaldada optimaalset ja toimivat psühholoogilist ja psühhofüsioloogilist arengut, toetad...es naiste, meeste ja perede toimetulekuvõimet raseduse planeerimise, lapseootuse ja sünnitusjärgsel perioodil (kuni 2 aastat peale sünnitust). Raseduskriisi nõustaja nõustab nii üksikisikuid, paare kui gruppe.
Raseduskriisi nõustaja töötab esmatasandi- ja statsionaarset tervishoiuteenust osutavates asutustes, perede tugikeskustes või eraettevõtluses. Töö võib toimuda ka riiklikel pühadel ja puhkepäevadel, kriisiväljakutse korral ka öisel ajal. Raseduskriisi nõustajal on spetsiaalse sisustusega eraldi tööruum.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Kliendi/patsiendi seisundi ja olukorra hindamine ning nõustamise eesmärkide püstitamine
A.2.2 Raseduskriisialane sekkumine
A.2.3 Erakorraline raseduskriisi nõustamine (kriisiväljasõit)
A.2.4 Võrgustikutöö
A.3 Kutsealane ettevalmistus
Raseduskriisi nõustajal on kõrgharidus (soovitatavalt meditsiini-, tervise-, sotsiaal- või haridusteaduse valdkonnas), erialane väljaõpe ja töökogemus.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Raseduskriisi nõustaja.
A.5 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks puuduvad.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Kutse taotlemisel tuleb tõendada kõik kompetentsid.
B.2 Raseduskriisi nõustaja, tase 6 üldoskused
Tegevusnäitajad:
1. rakendab psühholoogilise nõustamise teooriaid ja tehnikaid (sh kriisiabi, psühholoogiline esmaabi), kasutab raseduskriisi nõustaja erialaseid teadmisi ja teaduspõhiseid meetodeid vastavalt nõustamissituatsioonile ja kliendi/patsiendi vajadustele;
2. on oma tegevuses delikaatne,...
arvestades kliendi/patsiendi vajadusi;
3. tuleb professionaalselt toime keerulistes ja konfliktsituatsioonides;
4. lähtub oma töös raseduskriisi nõustaja eetilistest põhimõtetest (lisa 1);
5. reflekteerib ja hindab enda erialast tegevust, kasutades eneseanalüüsi vahendeid, töötulemuste analüüsi ja saadud hinnanguid; osaleb kovisiooni ja supervisiooni gruppides, tegeleb erialase enesearendamisega;
6. dokumenteerib oma tegevuse, kasutades korrektset erialast terminoloogiat;
7. järgib oma töös kõiki valdkonnaga seonduvaid õigusakte, sh isikuandmete kaitsega seotud õigusakte;
8. kasutab eesti keelt vähemalt tasemel C1, nõustamisel kasutatavat keelt tasemel C1 ja ühte võõrkeelt tasemel B2 (vt lisa 2 Keelte oskustasemete kirjeldused);
9. kasutab oma töös arvutit vastavalt DigComp enesehindamisskaala tasemetele: Infotöötluse, Kommunikatsiooni, Ohutuse ja Probleemilahenduse osaoskustes iseseisva kasutaja tasemel, Sisuloome osaoskuses algtasemel kasutaja tasemel (vt. lisa 3 Digipädevuste enesehindamise skaala).

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Kliendi/patsiendi seisundi ja olukorra hindamine ning nõustamise eesmärkide püstitamine 6

Tegevusnäitajad:
1. kogub infot pöördumise põhjuste ja vajaduste kohta kliendilt/patsiendilt, pereliikmetelt, teistelt spetsialistidelt ja asjakohasest dokumentatsioonist (nt rasedakaart);
2. hindab patsiendi vaimse tervise seisundit, lähtudes probleemist; kogub anamneesi ja kasutab erinevaid intervjueerimistehnikad (nt aktiivne kuulamine, peegeldamine) ja tõenduspõhiseid hindamisvahendeid;
3. kaardistab kliendi/patsiendi keskkonna, tugivõrgustiku ja ressursid ning hindab psühhosotsiaalset toimetulekut, kasutades erinevaid intervjueerimistehnikaid;
4. analüüsib ja tõlgendab hindamistulemusi, määratleb ja sõnastab kliendi/patsiendi probleemi; püstitab koostöös kliendi/patsiendiga realistlikud ja ajaliselt piiritletud eesmärgid; hindab kliendi/patsiendi nõustamisvajadust ja vajadusel suunab kliendi/patsiendi edasi või kaasab teisi spetsialiste;
5. koostab koostöös kliendi/patsiendiga raseduskriisinõustamise ajakava, lähtudes püstitatud eesmärgist; valib sobivad sekkumisviisid, lähtuvalt kliendi/patsiendi vajadustest ja juhtumi eripärast.
B.3.2 Raseduskriisialane sekkumine 6

Tegevusnäitajad:
1. loob ja hoiab nõustamisprotsessi aluseks olevat toetavat suhet kliendi/patsiendiga, arvestades kliendi/patsiendi seisundit; annab teavet raseduskriisi nõustamisest kliendile/patsiendile arusaadaval viisil, sõlmib kliendi/patsiendiga nõustamiskokkuleppe;
2. nõustab klienti/patsienti, rakendades tõenduspõhiseid nõustamistehnikaid (nt aktiivne kuulamine, toetava keskkonna kujundamine, jõustamine), lähtudes kliendi/patsiendi vajadustest ja nõustamiseesmärkidest; toetab nõustamisprotsessi kaudu kliendi/patsiendi ja vajadusel tema lähedaste toimetulekut raseduse planeerimise, raseduse- ja sünnitusjärgsel perioodil;
3. analüüsib nõustamisprotsessi, hindab sekkumise tulemusi ja annab patsiendile tagasisidet; lõpetab nõustamise kokkuleppel kliendi/patsiendiga eesmärkide saavutamisel; vajadusel suunab kliendi/patsiendi edasi.
B.3.3 Erakorraline raseduskriisi nõustamine (kriisiväljasõit) 6

Tegevusnäitajad:
1. reageerib kriisiväljakutsele, kogub juhtumi kohta infot ja planeerib sekkumiskava;
2. annab erakorralist psühholoogilist esmaabi kliendile/patsiendile ja tema lähedastele, lähtudes kriisiabi põhimõtetest;
3. teavitab ja nõustab kriisisituatsiooniga seotud isikuid, lähtudes kliendi/patsiendi seisundist, vajadustest ja kriisiabi põhimõtetest.
B.3.4 Võrgustikutöö 6

Tegevusnäitajad:
1. teeb koostööd kliendi/patsiendi tugivõrgustikuga (lähedastega), lähtudes kliendi/patsiendi vajadustest;
2. kokkuleppel kliendi/patsiendiga jagab infot ja annab tagasisidet teistele spetsialistidele; vajadusel kaasab teisi spetsialiste või suunab kliendi/patsiendi edasi.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 23-12112019-4.1.1/2k
Kutsetegevuse valdkond: Tervishoid
Vastutav kutsenõukogu: Tervishoiu Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 17
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 12.11.2019
EKR tase: 6
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 6
Valdkond: TERVIS JA HEAOLU
Kutseala: Ämmaemandus
Kutse grupp: Raseduskriisi nõustaja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
32 Tervishoiu keskastme spetsialistid
325 Muud tervishoiu keskastme spetsialistid
3259 Tervishoiu keskastme spetsialistid, mujal liigitamata
ISCED klassifikaator: 03 Sotsiaalteadused, ajakirjandus ja teave
031 Sotsiaal- ja käitumisteadused
0313 Psühholoogia
EMTAK klassifikaator: Q TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE
86 Tervishoid
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Raseduskriisi nõustaja eetilised põhimõtted
Lisa 2 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 3 Digipädevuste enesehindamise skaala
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Irena Bartels Eesti Ämmaemandate Ühing
Margit Emberg Pelgulinna Sünnitusmaja
Kaia Kapsta-Forrester SA Väärtustades Elu
Kristi Kuura Raseduskriisi Nõustajate Selts
Ena Soodla SA Väärtustades Elu

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist