Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Mehhatroonik, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Nimetus: ET: Mehhatroonik, tase 4
EN: Mechatronic, level 4
Kutsestandardi tähis: 10-18122014-1.1/6k
Kutsestandardi versiooni number: 6
Kutsestandardi versioonid:
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kutsetegevuse valdkond: Tehnika, Tootmine ja Töötlemine
Vastutav kutsenõukogu: Masina-, Metalli- ja Aparaaditööstuse Kutsenõukogu
Valdkond: TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE
Kutseala: Metalli töötlemine ja metalltoodete tootmine. Mehaanika.
Kutse grupp: Mehhatroonik
Kutsenõukogu otsuse number: 10
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 18.12.2014
Kehtib alates: 18.12.2014
Kehtib kuni: 17.12.2019
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
74 Elektri- ja elektroonikavaldkonna töölised
742 Elektroonika- ja telekommunikatsiooniseadmete paigaldajad ja hooldajad
7421 Elektroonikaseadmete mehaanikud ja hooldajad
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
071 Tehnikaalad
0714 Elektroonika ja automaatika
EMTAK klassifikaator: C TÖÖTLEV TÖÖSTUS
26 Arvutite, elektroonika- ja optikaseadmete tootmine
Muudatused:
Kutse andjad:
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Tööosad ja tööülesanded
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Eduard Brindfeldt Tallinna Tööstushariduskeskus
Raivo Sell Tallinna Tehnikaülikool
Jüri Riives IMECC OÜ
Tõnu Vaher Eli OÜ
Anu Tuuksam SA Innove
Kutsekirjeldus
Kutsestandardi kasutusala:
Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.

Mehhatrooniku 4. taseme kutsestandard on aluseks kutsehariduse õppekavadele, täiendusõppe õppekavadele ja isikute kutsealase kompetentsuse hind...
amisele.
Loe edasi
Peida
Töö kirjeldus:
Mehhatroonika on mehaanika-, elektroonika- ja infotehnoloogiasüsteemide samasuunalist koostoimet käsitlev tehnikavaldkond.

Mehhatroonik on oskustööline, kes töötab mehhatroonika-, automaatika-, aparaaditööstuse või elektroonika valdkonna ettevõttes. Tema peamine tööülesanne on mehhatrooniliste ...
seadmete, süsteemide ja alamsüsteemide koostamine, kasutamine ja testimine, kindlustamaks nende tõrgeteta toimimise. Ta häälestab tööjuhendi alusel mehhatroonilisi süsteeme, kasutades selleks sobivaid kontroll- ja mõõtevahendeid.
Oma tööülesannete täitmisel juhindub mehhatroonik etteantud tööjuhendist, tehnilistest ja normdokumentidest ning kvaliteedinõuetest.

4. taseme mehhatrooniku tööülesandeks on mehhatrooniliste komponentide ja toodete valmistamine ning mehhatrooniliste alamsüsteemide koostamine. Selle taseme mehhatroonik tuleb oma tööülesannete täitmisega tavapärastes olukordades toime iseseisvalt ning vastutab nende kvaliteetse täitmise eest. Keerulisemate tööülesannete täitmise korral võib vajada juhendamist.
Ta võtab oma töös arvesse energiatõhususe, säästlikkuse ja keskkonnahoiu põhimõtteid.

Loe edasi
Peida
Tööosad:
A.2.1 Mehhatroonikaseadmete ja alamsüsteemide koostamine ja paigaldamine
2.1.1 Mehhatroonikaseadmete ja alamsüsteemide komponentide koostamine, paigaldamine ja demonteerimine.
2.1.2 Mehhatrooniliste alamsüsteemide koostamine, paigaldamine ja demonteerimine.
2.1.3 Mehhatrooniliste alamsü...
steemide komponentide paigaldamine ja seadistamine.
2.1.4 Tööde dokumenteerimine, kasutusjuhendite ja teostusjooniste koostamine.
A.2.2 Mehhatroonikaseadmete ja alamsüsteemide käit
2.2.1 Mehhatroonikaseadme või alamsüsteemi käitamine, seadistamine ja testimine.
2.2.2 Elektriliste ja mitteelektriliste suuruste mõõtmine.
2.2.3 Mehhatroonikaseadmete ja alamsüsteemide töö plaanipärane seire.
2.2.4 Mehhatroonikaseadmete ja alamsüsteemide hooldus- ja remonditööde tegemine.
2.2.5 Seadme kasutajakoolituse tegemine kliendile.
A.2.3 Tööstus- ja tootmismehhatroonika seadmete ja -alamsüsteemide paigaldamine, seadistamine ja käit
2.3.1 Tööstus- ja tootmismehhatroonika seadmete ning alamsüsteemide paigaldamine ja seadistamine.
2.3.2 Tööstus- ja tootmismehhatroonika seadmete ning alamsüsteemide juhtprogrammide sisestamine, häälestamine ja kasutamine.
2.3.3 Tööstus- ja tootmismehhatroonika seadmete ning alamsüsteemide tehnoloogiliste protsesside jälgimine ja kontrollimine.
2.3.4 Tööstus- ja tootmismehhatroonika seadmete ning alamsüsteemide hooldamine.

Loe edasi
Peida
Töö keskkond ja eripära:
Mehhatrooniku tööaeg võib sõltuvalt tööandjast olla vahetustega ja töögraafiku alusel, hõlmates ka öist aega, nädalavahetusi ning riigipühasid. Töötempo võib periooditi olla kiire ja pingeline. Töö võib nõuda tööoperatsioonide täitmist sundasendis. Töökeskkond võib asuda nii siseruumides kui ka õues....
Töökeskkonna ohutusnõuete eiramine võib kaasa tuua tööõnnetuse.

Loe edasi
Peida
Töövahendid:
Mehhatrooniku peamised töövahendid on arvuti koos spetsiaaltarkvaraga; elektrilised mõõteriistad (multimeeter, signaalianalüsaator, signaaligeneraator, ostsilloskoop jms); käsimõõtevahendid (nihik, joonlaud, mõõdulint, erinevad kaliibrid jms); käsi-töövahendid (kruvikeeraja, näpitsad, pintsetid, juh...tmelõikur, kaabliühenduste koostamise erivahendid, jootekolb jms); elektrilised tööriistad (elektriline kruvikeeraja, trell jms); eritehnika (foto- ja videosalvestustehnika, andurid, täiturid) aga ka kontoritehnika. Mõningatel juhtudel tuleb kokku puutuda ka hüdro- või pneumosüsteemidega.
Loe edasi
Peida
Tööks vajalikud isikuomadused:
Mehhatrooniku töö eeldab matemaatilis-loogilist võimekust ja analüüsioskust, süsteemset mõtlemist, kontsentreerumisvõimet, käelist tegevust ja visuaalset mälu.
Töö eeldab liigutuste täpsust, koordinatsiooni, kohanemisvõimet ning head nägemist.
Olulised on korrektsus, täpsus, õppimisvõime ja vastut...
ustundlikkus ning koostööoskus.
Loe edasi
Peida
Kutsealane ettevalmistus: Tavapäraselt töötavad 4. taseme mehhatroonikutena erialase kutsekeskhariduse või keskharidusega inimesed. Erialast haridust mitte omavad inimesed on tööks vajalikud oskused omandanud täiendkoolituste käigus või töökohal õppides.
Enamlevinud ametinimetused: Mehhatroonik.
Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Mehhatroonik, tase 4 kutse saamiseks peab taotleja tõendama kõik kohustuslikud (B.2.1-B.2.3) ja kutset läbivad (B.2.4) kompetentsid.
Kompetentsid
  Nimetus EKR tase
Mehhatroonikaseadmete ja -süsteemide koostamine ja paigaldamine 4
Mehhatroonikaseadmete ja alamsüsteemide käit 4
Tööstus- ja tootmismehhatroonika seadmete ning alamsüsteemide paigaldamine ja käit 4
Kutset läbivad kompetentsid
  Nimetus EKR tase
Mehhatroonik, tase 4 kutset läbiv kompetents 4

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist