Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Soojusenergeetikainsener, tase 6
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala:
Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.
Soojusenergeetikainsener, tase 6 kutsestandard on kõrghariduse õppekavade koostamise, Soojusenergeetikainsener, tase 6 esmase kutse andmise ning ...
kutsete ja kvalifikatsioonide võrdlemise alus.
Loe edasi
Peida
Nimetus: ET: Soojusenergeetikainsener, tase 6
EN: Thermal Power Engineer, level 6
Spetsialiseerumised:
  • Soojusenergeetikainsener energiamuundamise seadmete alal, tase 6
  • Soojusenergeetikainsener soojusmajanduse ja kütuste alal, tase 6
  • Soojusenergeetikainsener soojustehnoloogia seadmete alal, tase 6
Osakutsed:
Kehtib alates: 19.02.2015
Kehtib kuni: 24.04.2019
Kutsestandardi versiooni number: 4
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Soojusenergeetika on lai insenerivaldkond, mis hõlmab kütte- ja jahutus-, soojusülekande ning kütusemajanduse tehnoloogiate kasutamist ja arendamist.
Soojusenergeetikainsenerid töötavad soojust tootvates ja kasutavates energeetika- ja tööstusettevõtetes, hoonete soojusvarustuse (küte, ventilatsioo...
n ja jahutus) ning kütuste majandamise ja kütusevarustusega (nt biogaasi, põlevkiviõli tootmine) seotud ettevõtetes.
Soojusenergeetikainsenerid töötavad meeskonnas koos sidusvaldkondade (mehhaanika, elektroonika, IKT, automaatika, keemia jt) inseneride ja spetsialistidega.
Soojusenergeetikainsenerid arvestavad oma töös keskkonna, tööohutuse, majanduslike, eetiliste ja sotsiaalsete aspektidega.
Soojusenergeetikainsenerid spetsialiseeruvad soojustehnoloogia seadmetele (nt tööstusahjud, ehitusmaterjalide tootmise seadmed), energiamuundamise seadmetele (nt katelseadmed, soojuspumbad, taastuvenergiaseadmed) ning soojusmajandusele ja kütustele.

See kutsestandard sisaldab 6. taseme soojusenergeetikainseneri kutsekirjeldust ja -nõudeid.

6. taseme soojusenergeetikainsener on võimeline töötama keerulistes olukordades, jagama ressursse ning võtma vastutust meeskonna töö tulemuste eest.
Ta korraldab väljatöötatud ja kasutusel olevate tehnoloogiliste seadmete ja süsteemide paigaldust ja käitu ning osaleb uute tehnoloogiate arendamises.
Tema tööks on koordineerida elektri-, automaatika jm spetsialistide töid objektil. Nimetatud spetsialistid peavad omama vastavat pädevust vt p A.8.
Juhul kui 6. taseme soojusenergeetikainsener omab elektri- ja survetööde tegemiseks vastavaid pädevusi võib ta neid töid ise juhtida.

Soojusenergeetikainseneride kutsed:
soojusenergeetikainsener, tase 6 (sh esmane kutse);
diplomeeritud soojusenergeetikainsener, tase 7 (sh esmane kutse);
volitatud soojusenergeetikainsener, tase 8.
Soojusenergeetikainseneride kutsetasemete kirjeldusi vt lisast 1.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Energiavarustussüsteemide käidu korraldamine.
A.2.2 Paigaldustegevuse juhtimine objektil.
A.2.3 Paigaldustegevuse järelevalve.
A.2.4 Arendustöös osalemine.
Spetsialiseerumisega seotud tööosad
A.2.5 Soojustehnoloogia seadmete käitamine.
A.2.6 Energiamuundamisseadmete käitamine.
A.2.7 Soojus- ja kütusemajandus.
A.3 Töö keskkond ja eripära
Soojusenergeetikainsenerid töötavad nii büroos kui väliobjektidel. Vajadusel tuleb töötada töölõikudel, kus võib esineda plahvatus- ja tuleohtu ning kokkupuudet ohtlikke kemikaalidega, mistõttu tuleb rangelt juhinduda töötervishoiu-, tööohutuse ja valdkonnaohutuse nõuetest. Tuleb valmis olla tööks k...õrgustes, mahutites ja süvendites.
Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Soojusenergeetikainsener kasutab oma töös lisaks tavapärasele kontoritehnikale (arvutid, kommunikatsiooniseadmed jms) ja -tarkvarale (tekstitöötlus-, tabelarvutus-, internetisuhtlus- jms) joonestusprogramme, spetsiaalseid arvutusprogramme ning spetsiaalseid töövahendeid ja mõõtetehnikat.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Töö eeldab insenerlikku ja keskkonnahoidlikku ning säästvat arengut toetavat mõtlemist, loovust, iseseisvust, otsustamisjulgust, analüüsivõimet, täpsust, vastutustunnet, suhtlemis- ja koostöövalmidust, kohanemis- ning ruumilist kujutlusvõimet.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Soojusenergeetikainsener on üldjuhul saanud erialase ettevalmistuse kõrgkoolis. Ta on oma teadmisi perioodiliselt täiendanud ja tal on iseseisva erialase töö kogemus. Kutse taotlemise eeldusi ja täiendõppe nõudeid vt lisadest 2 ja 3.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
6. taseme soojusenergeetikainsener töötab ametikohtadel, mille nimetused on nt soojustehnikainsener, soojusautomaatikainsener, režiimi dispetšer, energiasüsteemide spetsialist, energeetikainsener, projekteerija, projektijuht, objektijuht, ehitusjuht jm.
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Kõrgendatud ohtlikkusega surve -, gaasi- ja elektriseadmetega seotud töölõikudel nõutakse vastavat pädevustunnistust.
Alus: surveseadmete ohutuse seadus, elektriohutusseadus, küttegaasi ohutuse seadus.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Soojusenergeetikainseneri kutse taotlemisel on nõutav kompetentside B.2.1–B.2.4 tõendamine, valikust B.2.5–B.2.7 ühe kompetentsi tõendamine ning läbivate kompetentside B.2.8–B.2.11 tõendamine.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Energiavarustussüsteemide käidu korraldamine 6

Tegevusnäitajad:
1) jälgib ja hindab protsesside kulgu ning juhib kompleksseid tehnoloogilisi seadmeid, hindab käitamisega kaasnevaid riske;
2) kindlustab energiaseadmete ja süsteemide standarditele, normdokumentidele ja tehnilistele nõuetele vastavuse ning käiduvalmiduse;
3) korraldab ja juhib seadmete ning süsteemide hooldamist ja reguleerimist vastavalt hooldusjuhenditele;
4) koostab seadmete käidujuhendeid;
5) tuvastab seadmete ja süsteemide töös esinevaid kõrvalekalded varem välja töötatud meetodite ja juhendite abil, pakub meetmeid probleemide lahendamiseks;
6) kavandab ja korraldab seadmete ja süsteemide hooldus- ja remonditöid vastavalt seadmetootjate hooldusjuhenditele.

Teadmised:
1) soojusenergeetikasüsteemide käidule, hooldusele, remondile esitatavad ohutus-, keskkonna- ja energitõhususenõuded.

Hindamismeetod(id):
Tõendusdokumendid: tööalase tegevuse kirjeldus (portfoolio) koos enesehinnangu ja tööandja tagasidega.
B.2.2 Paigaldustegevuse juhtimine objektil 6

Tegevusnäitajad:
1) kaardistab ja kogub vajalikke läheandmeid: hindab seadmete ja süsteemide olukorda, tutvub valmis projektide ja nende lähteandmetega ning hindab võimalikke kaasnevaid riske;
2) korraldab soojusseadmete, kaugküttesüsteemide, hoonesiseste ja kinnistusiseste küttesüsteemide ehitust;
3) korraldab komplekssete süsteemide paigaldustöid (lukksepa-, elektri- ja automaatikatööd);
4) koordineerib sidusvaldkondade spetsialistide tööd objektil ja teeb järelevalvet;
5) osaleb seadmete käivitamisel ja testimisel (nt survekatsed, mõõdistamised, juht- ja ohutusautomaatika katsed ja seadistamised).

Teadmised:
1) soojustehniliste seadmete montaaži käsitlevad juhised ja põhimõtted;
2) soojustehniliste seadmete ehitamise alused.

Hindamismeetod(id):
Tõendusdokumendid: tööalase tegevuse kirjeldus (portfoolio) koos enesehinnangu ja tööandja tagasidega.
B.2.3 Paigaldustegevuse järelevalve 6

Tegevusnäitajad:
1) hindab energiaseadmete ja süsteemide paigaldamise vastavust projektile ja tehnilistele tingimustele;
2) jälgib regulaarselt paigalduse kulgu ning aitab lahendada seadmete paigaldamisel esinevaid kõrvalekaldeid;
3) jälgib seadmete paigaldamise planeeritud ajakavast kinnipidamist;
4) dokumenteerib paigaldustegevust, sh koostab aruandeid esinenud probleemidest.

Hindamismeetod(id):
Tõendusdokumendid: tööalase tegevuse kirjeldus (portfoolio) koos enesehinnangu ja tööandja tagasidega.
B.2.4 Arendustöös osalemine 6

Tegevusnäitajad:
1) tutvub projekteerimisel kasutatud lähteandmete ja projektdokumentatsiooniga;
2) lahendab rakendatava projektiga seotud praktilisi insenertehnilisi ülesandeid, arvestades energiatõhususe ja säästlikkuse ning tööohutuse ja keskkonnahoiu põhimõtetega;
3) koostab tehnilisi jooniseid;
4) teeb katsetegevusega seotud mõõdistusi ja dokumenteerib tulemuse;
5) esitleb enda kavandatud lahendusi.

Teadmised:
1) projekteeritava soojustehnilise seadme eripära;
2) projekteerimistarkvara;
3) soojustehniliste seadmete projekteerimise, sh kulusäästliku projekteerimise põhimõtted.

Hindamismeetod(id):
Tõendusdokumendid: tööalase tegevuse kirjeldus (portfoolio) koos enesehinnangu ja tööandja tagasidega.
Spetsialiseerumistega seotud kompetentsid
Kutse taotlemisel on nõutav valikust B.2.5 - B.2.7 ühe kompetentsi tõendamine.
Soojusenergeetikainsener soojustehnoloogia seadmete alal, tase 6
    Kompetents EKR tase
B.2.5 Soojustehnoloogia seadmete käitamine 6

Tegevusnäitajad:
1) korraldab soojustehnoloogial põhinevatel seadmete (tööstusahjud ning toiduainete, kütuse, ehitusmaterjalide tootmise seadmed) kasutamist, tagades seadmete optimaalse töö;
2) osaleb soojuse transformeerimise (külmutusseadmete või/ja soojuspumpade) otstarbekuse analüüsis (nt teeb energiatõhususe arvutusi, koostab koormusgraafikuid);
3) rakendab töödeldavate materjalide jaoks termilise töötlemise ja kuivatamise tehnoloogiaid ning protsesse;
4) teeb või koordineerib tehnoloogias kasutatavate surveseadmete (autoklaavid, katlad, mahutid jm) surve- ja käidukatseid seadmete perioodilise kontrolli raames;
5) osaleb energiaobjekti ehitusjärgsel käidukatsetustel;
6) koostab soojustehnoloogiaseadmete käidujuhendeid;
7) jälgib tähtajalise kontrolli tähtaegu seadmete tehnilise seisukorra määramiseks ja teeb ettepanekuid nende tegemiseks.

Teadmised:
1) materjalide töötlemise meetodid ja seadmed;
2) soojus- ja massilevi homogeensetes ja poorsetes kehades ning seadmetes;
3) niiske õhuga seotud protsessid;
4) elektrotehnika ja elektroonika alused;
5) sünergiaprotsesside põhimõtted;
6) soojuse transformeerimine (külmutusseadmed ja soojuspumbad, külmaained ja -kandjad).

Hindamismeetod(id):
Tõendusdokumendid: tööalase tegevuse kirjeldus (portfoolio) koos enesehinnangu ja tööandja tagasidega.
 
Soojusenergeetikainsener energiamuundamise seadmete alal, tase 6
    Kompetents EKR tase
B.2.6 Energiamuundamisseadmete käitamine 6

Tegevusnäitajad:
1) korraldab energiamuundamisseadmete kasutamist, tagades seadmete optimaalse töö;
2) valib oma vastutusalas lähteandmete (nt soojuskoormus) alusel sobiva energiamuundamise tehnoloogia;
3) aitab teha mõõtmisi suure võimsusega energiamuundusseadmete materjali jääkressursi uuringutes;
4) koordineerib oma vastutusalas energiaobjekti ehitusjärgse käidu katsetuste läbiviimist;
5) teeb või koordineerib tehnoloogias kasutatavate surveseadmete (katlad, turbiinid, deaeraator jm) surve- ja käidukatseid seadmete perioodilise kontrolli raames;
6) koostab energiamuundamisseadmete käidujuhendeid;
7) jälgib tähtajalise kontrolli tähtaegu seadmete tehnilise seisukorra määramiseks ja teeb ettepanekuid nende tegemiseks.

Teadmised:
1) termodünaamilised protsessid energiamuundamise seadmetes;
2) soojuse ja massilevi ning gaasidünaamilised protsessid energiamuundamisseadmetes;
3) energiamuundamise tehnoloogiad;
4) soojussünergeetika;
5) kütuste koostis ja põlemisteooria;
6) energiasüsteemide optimeerimine;
7) katlaveele esitatavad nõuded ja vee ettevalmistus.

Hindamismeetod(id):
Tõendusdokumendid: tööalase tegevuse kirjeldus (portfoolio) koos enesehinnangu ja tööandja tagasidega.
 
Soojusenergeetikainsener soojusmajanduse ja kütuste alal, tase 6
    Kompetents EKR tase
B.2.7 Soojus- ja kütusemajandus 6

Tegevusnäitajad:
1) korraldab soojusseadmete, kaugküttesüsteemide, hoonesiseste ja kinnistusiseste küttesüsteemide käitu ja hooldust, juhib hoolduspersonali tegevust;
2) teeb oma vastusalas soojustehniliste seadmete paigalduse tellijapoolset järelevalvet olemasoleva soojusvarustuse projekti alusel;
3) leiab soojusvarustuse protsessis energiasäästu võimalusi ja teeb ettepanekuid nende rakendamiseks;
4) osaleb tarbija nõuetele vastava majanduslikult põhjendatud kütuse valikus.

Teadmised:
1) soojusmajanduse protsesside keskkonnamõju;
2) soojusmajanduse teoreetilised alused (mikro- ja makroökonoomika) ja rakendusvõimalused;
3) soojusmajanduse tõhususe ja riski analüüs;
4) tööstustorustikud ja nende arvutuse alused;
5) nõuded soojuskandjale ja vee ettevalmistus;
6) kütuste keemia ja tehnoloogia alused, kütuste liigid (gaas, tahke ja vedel kütus, fossiil- ja biokütused) ja nende omadused ning kasutusalad;
7) kütuste ladustamisnõuded;
8) linnade ja asulate soojus- ja kütusevarustuse põhimõtted;
9) gaasiseadmete ja gaasi kasutamise võimalused katlamajades, koostootmisjaamades jm.

Hindamismeetod(id):
Tõendusdokumendid: tööalase tegevuse kirjeldus (portfoolio) koos enesehinnangu ja tööandja tagasidega.

Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.8 Soojusenergeetika insener-tehniliste probleemide lahendamine 6

Tegevusnäitajad
1) rakendab teaduslikke, tehnilisi või tehnoloogilisi inseneriteadmisi, võimeid ja praktilisi oskusi;
2) määratleb ja analüüsib insener-tehnilisi probleeme;
3) kasutab lahenduste arendamisel olemasolevaid lahendusmeetodikaid;
4) võtab arvesse tellija vajadusi, turusituatsiooni ja piiranguid, ohutust, töökindlust, kvaliteedinorme;
5) orienteerub energeetikaga seotud seadusandluses ning töökorralduse ja -ohutusega seotud õigusaktides ja standardites.

Teadmised:
1) sotsiaal- ja humanitaarteaduste alused;
2) matemaatika ja loodusteaduste alused, soojusenergeetika valdkonnaga seotud tehnikateadused;
3) termodünaamika, soojus- ja massilevi, hüdrogaasidünaamika, kütuste keemia ja tehnoloogia alused, kütused ja põlemine;
4) materjaliõpetus (sh materjalide füüsikalis-keemilised omadused);
5) tugevusõpetus;
6) energeetikaga seotud seadusandlus ning töökorraldus ja -ohutus.

Hindamismeetod(id):
Läbivat kompetentsi hinnatakse integreeritult teiste kutsestandardis toodud kompetentsidega.
B.2.9 Tehniline ja äriline juhtimine 6

Tegevusnäitajad:
1) juhib meeskonna tööd, juhendab ja nõustab kaastöötajaid;
2) juhib projektide rakendust: korraldab soojusenergeetika objektide järelevalvet, ehitust ja käitu;
3) töötab välja projekti teostuskava, tagab meeskonna motiveerituse ja töötajate tööohutuse;
4) kooskõlastab tegevuse tellijate, alltöövõtjate, tarnijate jt osapooltega oma pädevuse piires;
5) järgib kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteeme;
6) osaleb riskide väljaselgitamises ja ennetavate meetmete väljatöötamisel;
7) tagab etteantud ressursside optimaalse kasutuse, analüüsib valdkondlike hangete sisu ja otstarbekust.

Teadmised:
1) juhtimise ja meeskonnatöö põhimõtted;
2) projektijuhtimise põhimõtted;
3) majandustegevuse põhimõtted: ettevõtlus, eelarvestus, äriplaan, meeskonnatöö äriidee arendusel ja ettevõtte asutamisel, turundus, mikro- ja makroökonoomika;
4) tööõiguse ja tööohutusega seotud õigusaktid.

Hindamismeetod(id):
Läbivat kompetentsi hinnatakse integreeritult teiste kutsestandardis toodud kompetentsidega.
B.2.10 Kutsealale pühendumine 6

Tegevusnäitajad:
1) võtab endale kutsealaga seotud kohustusi;
2) juhindub oma tegevuses üldtunnustatud eetilistest tõekspidamistest ja väärtustest (vt lisa 4: inseneri kutse-eetika ja käitumiskoodeks);
3) teeb ettepanekuid energiatõhususe parandamiseks;
4) on kursis valdkonna uuendustega;
5) säilitab oma kvalifikatsiooni täiendõppe kaudu.

Hindamismeetod(id):
Läbivat kompetentsi hinnatakse integreeritult teiste kutsestandardis toodud kompetentsidega.
B.2.11 Tööalane suhtlemine 6

Tegevusnäitajad:
1) käitub vastavalt suhtlemise headele tavadele, loob positiivse suhtluskeskkonna;
2) tajub oma positsiooni meeskonnas, orienteerub kiirelt muutuvates situatsioonides, lahendab vajadusel konflikte;
3) koostab õigekirjanormidele ja standarditele vastavat tehnilist teksti ja dokumentatsiooni;
4) kasutab korrektselt erialast terminoloogiat;
5) osaleb aktiivselt aruteludel ja koosolekutel;
6) kasutab kaasaegseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogia vahendeid ja võimalusi;
7) valdab vähemalt ühte võõrkeelt tasemel B2.

Teadmised:
1) andragoogika ja suhtlemispsühholoogia põhitõed;
2) klienditeeninduse hea tava.

Hindamismeetod(id):
Läbivat kompetentsi hinnatakse integreeritult teiste kutsestandardis toodud kompetentsidega.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 15-19022015-4.1/4k
Kutsetegevuse valdkond: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstus
Vastutav kutsenõukogu: Inseneride Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 18
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 19.02.2015
EKR tase: 6
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 6
Valdkond: ENERGEETIKA JA ELEKTRIALA
Kutseala: Inseneeria (energeetika)
Kutse grupp: Soojustehnikainsener
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
21 Loodus- ja tehnikateaduste tippspetsialistid
215 Elektrotehnikainsenerid
2151 Elektriinsenerid
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
071 Tehnikaalad
0713 Elektrienergia ja energeetika
EMTAK klassifikaator: M KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS
71 Arhitekti- ja inseneritegevused; teimimine ja analüüs
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Soojusenergeetikainseneride kutsete tasemete ülevaade ja võrdlus
Lisa 2 Insenerikutsete taotlemise eeldused
Lisa 3 Inseneri täiendusõppe arvestus
Lisa 4 Kutse-eetika ja käitumiskoodeks
Lisa 5 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Imre Soorand Eesti Külmaliit
Kauri Koster Adven Eesti AS
Arvi Poobus Eesti Soojustehnikainseneride Selts (ESTIS), TTÜ
Kuuno Külasalu GasTerm Eesti OÜ

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist