Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Soojusenergeetikainsener, tase 6
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Soojusenergeetikainsener, tase 6
EN: Thermal Energy Engineer, EstQF Level 6
Spetsialiseerumised:
  • Gaasiseadmed ja -paigaldised
  • Kaugkütte- ja kaugjahutussüsteemid
  • Soojusallikad ja soojuskeskused
  • Soojusseadmed ja -süsteemid
  • Tööstuslikud ja kaubanduslikud külmaseadmed ja -süsteemid
Vaata veelPeida
Osakutsed:
Kehtib alates: 01.01.2019
Kehtib kuni: 29.03.2023
Kutsestandardi versiooni number: 5
Muudatused:
• Määratleti õigusaktide nõuetest lähtuvad spetsialiseerumised ja valitavad ametialad;
• Lisati gaasi ja külma spetsialiseerumised, kuna gaasialal on vajalik arendada õppekava ja külmaalal kutse andmine (alus: OSKA uuring, EL uued õigusaktid);
• Toodi täpsemalt välja spetsialiseerumistega seotud seadmed ja süsteemid;
• Määratleti valitavate ametialadel kehtivad pädevuspiirid, Lisa 1;
• Kutsealane ettevalmistus - võeti välja kutse andmisega seotud info
• Regulatsioonid kutsealal teguts...
emiseks - nimetati kehtivad õigusaktid ja ametid, kus on tegevus reguleeritud.
Loe edasi
Peida
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Soojusenergeetikainseneride töö eesmärk on luua insenertehnilisi lahendusi soojus- ja energiatehnoloogiate efektiivseks ja ohutuks toimimiseks.
Soojusenergeetikainseneride kutsed:
Soojusenergeetikainsener, tase 6
Diplomeeritud soojusenergeetikainsener tase 7
Volitatud soojusenergeetikainsener, t...
ase 8.
6. taseme soojusenergeetikainsener korraldab väljatöötatud ja kasutusel olevate soojus- ja energiatehnoloogiate ehitamist ja käitu. Ta töötab iseseisvalt keerulistes ja ettearvamatutes olukordades, võtab vajadusel juhi rolli ning teeb koostööd sidusavaldkonna spetsialistidega.

6. taseme soojusenergeetikainsener spetsialiseerub:
- soojusseadmetele ja -süsteemidele*;
- kaugkütte- ja kaugjahutussüsteemidele**;
- gaasiseadmetele ja -paigaldistele***;
- soojusallikatele ja soojuskeskustele**** või
- tööstuslikele ja kaubanduslikele külmaseadmetele ja -süsteemidele*****.

6. taseme soojusenergeetikainseneri kitsamad ametialad on järgmised:
- tehnilise dokumentatsiooni koostamine;
- ehitustegevuse juhtimine (v.a gaasi- ja külmaseadmed ja -süsteemidele spetsialiseerumisel);
- käidu korraldamine.
Ametialadel kehtivad pädevuspiirangud vt. lisa 1.
-------------------------
*Soojusseadmete ja -süsteemide alla kuuluvad primaarenergiaid kasutavad ja energiat muundavad soojus- ja abiseadmed (katlad, tööstusahjud, kuivatid, soojuspumbad, päikesepaneelid, külma- ja jahutusseadmed, kütuse ettevalmistamise süsteemid, soojussalvestid jm);
**Kaugkütte- ja kaugjahutussüsteemide alla kuuluvad pinnasesse või tugedele paigaldatud terviklikud ringlussüsteemid (torustik, sulge-, reguleer- ja mõõteseadmed, lekketuvastussüsteemid, termiliste pingete kompenseerimise vahendid jm), mis on mõeldud tsentraalselt toodetud kütte- või jahutusenergia transportimiseks tarbijateni. Energia transportimiseks kasutatav soojuskandja on üldjuhul puhastatud ja keemiliselt ettevalmistatud vesi;
***Soojusallikate ja soojuskeskuste alla kuuluvad soojussõlmed, kohalikud katelseadmed, soojuspumbad, päikesepaneelid ja soojussõlmed;
Siia ei kuulu radiaatori-, õhk- ja põrandaküttesüsteemid, soojaveevarustussüsteemid, olmeventilatsioonisüsteemid, õhukonditsioneerimise süsteemid ja mürasummutavad süsteemid.
****Gaasiseadmete ja -paigaldiste alla kuuluvad gaasi tootmiseks, töötlemiseks, edastamiseks, ladustamiseks, kasutamiseks või gaasianumate täitmiseks kasutatavad seadmed ja küttegaaside maa-, vedel-, bio- või tööstusgaasi surveanumad, aurustid, sise- ja välistorustikud, terminalid, täitejaamad, tanklad ja gaasijaamad;
*****Tööstuslike ja kaubanduslike külmaseadmete ning -süsteemide alla kuuluvad külma- ja soojuspumpsüsteemid sh otseaurustus-, pumba-, absorberjahutus- ning adiabaatilised süsteemid, kompressorseadmed, soojusvahetid, surveanumad ja torustikud.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Valdkondlik inseneritöö
1. Insenertehniliste ülesannete täitmine.
2. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) kasutamine.
3. Kutsealaste normide järgimine.

A.2.2 Koostöö ja juhendamine
1. Koostöö korraldamine.
2. Juhendamine.
Spetsialiseerumisega seotud tööosad
A.2.3 Soojusseadmed ja -süsteemid
A.2.4 Kaugkütte- ja kaugjahutussüsteemid
A.2.5 Gaasiseadmed ja -paigaldised
A.2.6 Soojusallikad ja soojuskeskused
A.2.7 Tööstuslikud ja kaubanduslikud külmaseadmed ning -süsteemid
Valitavad tööosad
A.2.8 Tehnilise dokumentatsiooni koostamine
1. Projektlahenduse väljatöötamise ettevalmistamine.
2. Dokumentatsiooni vormistamine.

A.2.9 Ehitustegevuse juhtimine (v.a gaasi- ning tööstuslikud ja kaubanduslikud külmaseadmed ning -süsteemid)
1. Ehitamise ettevalmistamine.
2. Ehitustegevuse ko...
rraldamine.
3. Objekti üleandmise korraldamine.

A.2.10 Seadmete käidu korraldamine
1. Käidu- ja hooldustoimingute korraldamine.
2. Kõrvakallete tuvastamine ja kõrvaldamine.
3. Käidu dokumenteerimine.

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Soojusenergeetikainsenerid töötavad nii büroos kui objektidel. Tööaeg võib olla paindlik.
A.4 Töövahendid
Soojusenergeetikainsener kasutab oma töös IKT vahendeid ja tarkvara (nt erialased arvutusprogrammid, töövahendid ja mõõtetehnika).
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Töö eeldab insenerlikku ja keskkonnahoidlikku ning säästvat arengut toetavat mõtlemist, loovust, iseseisvust, otsustamisjulgust, analüüsivõimet, täpsust, vastutustunnet, suhtlemis- ja koostöövalmidust, ruumilist kujutlus- ning kohanemisvõimet.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
6. taseme soojusenergeetikainsener on läbinud erialase kõrgharidusõppe. Ta on läbinud täiendusõppe ja tal on iseseisva erialase töö kogemus.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Soojustehnikainsener, tootmisinsener, tootmisjuht, soojusautomaatikainsener, režiimiinsener, dispetšer, energiasüsteemide spetsialist, energeetikainsener, külmutusseadmete insener, energiaplokkide spetsialist, projekteerija, projektijuht, objektijuht, osakonnajuhataja jm.
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Seadme ohutuse seadus ja ehitusseadustik rakendusaktidega ning EVS EN 378 ja EU määrus nr 517/2014.
Nimetatud regulatsioonid reguleerivad kaugkütte- ja kaugjahutussüsteemide projekti koostaja, ehitusprojekti ekspertiisi läbiviija, ehituse juhi, ehitise auditi läbiviija, omanikujärelevalve tegija, k...
üttegaasipaigaldiste, külmutusseadmete paigaldaja ja surveseadme kasutamise nõuete täitmist korraldava isiku (kasutamise järelevaataja) tegevust.
Kutsetunnistus annab võimaluse pädevuse saamiseks, mille saab MTR registreeringuga.

Loe edasi
Peida
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
Soojusenergeetikainsener, tase 6 kutse taotlemisel on nõutav kompetentside B.2.1–B.2.2 tõendamine ja vähemalt ühe spetsialiseerumisega seotud kompetentsi tõendamine valikust B.2.3–B.2.7.
Soojusseadmetele ja -süsteemidele, kaugkütte- ja kaugjahutussüsteemidele ning soojusallikatele ja soojuskeskuste...
le spetsialiseerumisel on nõutud vähemalt ühe valitava kompetentsi tõendamine valikust B.2.8–B.2.10.
Gaasiseadmetele ja -paigaldistele ning tööstuslikele ja kaubanduslikele külmaseadmetele ning -süsteemidele spetsialiseerudes tuleb tõendada valitav kompetents B.2.8 või B.2.10.


Loe edasi
Peida
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Valdkondlik inseneritöö 6

Tegevusnäitajad:
1. lahendab insenertehnilisi ülesandeid, kasutades tänapäevaseid ja asjakohaseid loodus- ja inseneriteaduste alaseid teadmisi (matemaatika, füüsika, insenerimehaanika, materjalitehnika, programmeerimine, termodünaamika, soojusmassilevi, hüdrogaasimehaanika, kütused ja põlemine, insenerigraafika, tugevusõpetus jm);
2. arvestab inseneritegevuse sotsiaalsete, majanduslike, keskkonnahoiu ja eetiliste aspektidega;
3. kasutab soojusenergeetika valdkonnaga seotud tehnika-, inseneeria-, majandusvaldkondade (nt IKT, ehitus, elekter, automaatika, mehaanika) üleseid lahendusi;
4. võtab arvesse kasutaja vajadusi, turusituatsiooni ja piiranguid;
5. kasutab oma töös arvutit infotöötluse, kommunikatsiooni, ohutuse ja probleemilahenduse osas iseseisva kasutaja tasemel, sisuloome osas vilunud kasutaja tasemel ( vt. lisa 2 – Digipädevuste enesehindamise skaala);
6. kasutab sobivat riistvara ja nüüdisaegseid tarkvaralahendusi erialaste probleemide lahendamiseks (nt modelleerimise, simulatsiooni ning analüüsi- ja sünteesitehnikad, targad lahendused), oskab valida nendest parima;
7. hoiab end kursis digitehnoloogia arengusuundadega ning toetab teisi IKT oskuste täiendamisel;
8. täidab kutsealaste õigusaktide ja standardite sh töökorralduse ja –ohutuse nõudeid.
9. juhindub oma töös inseneride kutse-eetika nõuetest (vt. lisa 3 – Inseneri kutse-eetika ja käitumiskoodeks);
10. toetab oma tegevuse kaudu inseneritöö ja -kutse laiemat tutvustamist, kaitseb kutseala huve;
11. säilitab ja arendab oma kutseoskusi, hoiab end kursis tehnoloogiliste muutustega, teeb ettepanekuid uuendusteks ja energiatõhususe parandamiseks;
12. vahendab sh esitab tehnilist informatsiooni kõigile arusaadavalt, osaleb aktiivselt diskussioonidel ja koosolekutel;
13. kasutab vähemalt ühte võõrkeelt tasemel B2 (vt. lisa 4 – Keelte oskustasemete kirjeldused).
B.2.2 Koostöö ja juhendamine 6

Tegevusnäitajad:
1. loob ja hoiab tõhusaid tööalaseid suhteid üksikisikute, töökaaslaste ja koostööpartneritega (sh erialaorganisatsioonidega), orienteerudes tegevuse eesmärkidele ja teenuse kvaliteedile;
2. korraldab töörühma tööd: algatab ja käivitab tegevusi, juhtides nende kulgu ja tulemuste suunas liikumist;
3. delegeerib töö asjakohaselt ja õiglaselt, kaasates ja motiveerides töötajaid;
4. jälgib ja kontrollib töö tulemuslikkust, annab õigeaegselt asjakohast/konstruktiivset tagasisidet;
5. annab edasi kutsealaseid oskusi ja teadmisi, arvestades juhendatava vajadusi ja eeldusi.
Spetsialiseerumistega seotud kompetentsid
Kutse taotlemisel on nõutav vähemalt ühe spetsialiseerumisega seotud kompetentsi tõendamine valikust B.2.3–B.2.7.
Soojusseadmed ja -süsteemid
    Kompetents EKR tase
B.2.3 Soojusseadmed ja -süsteemid 6

Tegevusnäitajad:
1. töötab välja optimaalsed tehnilised lahendused, kasutades sobivaid meetodeid, mis põhinevad kogemustel, oskustel ja asjakohastel teadmistel:
a) termodünaamika ning soojus- ja massilevi protsesside põhimõtted;
b) soojusseadmete ja -süsteemide kasutamisele kehtestatavad nõuded
c) seadmete ja süsteemide tehnoloogiaprotsesside tööpõhimõtted
d) soojusseadmete ja -süsteemide peamised tehnilised lahendused ja nende valiku põhimõtted;
e) soojusseadmete ja -süsteemide energiatõhususele kehtestatud nõuded.
2. arvestab sidusvaldkondade (elektrivarustus, automaatika, konstruktsioonid, veevarustus, kütusemajandus jm) spetsiifikat.
 
Kaugkütte- ja kaugjahutussüsteemid
    Kompetents EKR tase
B.2.4 Kaugkütte- ja kaugjahutussüsteemid 6

Tegevusnäitajad:
1. töötab välja optimaalsed tehnilised lahendused, kasutades meetodeid, mis põhinevad kogemustel, oskustel ja asjakohastel teadmistel:
a) termodünaamiliste ja hüdrauliliste protsesside põhimõtted;
b) termiliste pingete tekkimise kompenseerimisvõimalused;
c) automaatjuhtimise ja tehnoloogiliste protsesside toimimise põhimõtted;
d) ülevaade kaugkütte- ja kaugjahutussüsteemide peamistest tehnilistest lahendustest ja valiku põhimõtetest;
e) kaugkütte- ja kaugjahutussüsteemide energiatõhususele kehtestatud nõuded.
2. arvestab sidusvaldkondade (väliskommunikatsioonid, geotehnika, automaatika, teedeehitus, konstruktsioonid jm) spetsiifikat.
 
Gaasiseadmed ja -paigaldised
    Kompetents EKR tase
B.2.5 Gaasiseadmed ja -paigaldised 6

Tegevusnäitajad:
1. töötab välja optimaalsed tehnilised lahendused, kasutades meetodeid, mis põhinevad kogemustel, oskustel ja asjakohastel teadmistel:
a) gaasipaigaldiste ehitamisel kasutatavad materjalid (nt plast, teras, vask) ja nende eripära;
b) gaasidünaamiliste protsesside põhimõtted;
c) küttegaaside omadused ja kasutusala, gaasi termodünaamiline olek ja koostis, põlemisteooria;
d) gaasiseadmete kasutamisele kehtestatavad nõuded;
e) küttegaaside ladustamise ja gaasivarustuse lahendused, nende kasutamise võimalused;
f) gaasiseadmete ja -paigaldiste peamised tehnilised lahendused ja nende valiku põhimõtted;
g) gaasiseadmete ja -paigaldiste plahvatusohtlikkuse ja energiatõhususele kehtestatud nõuded.
2. arvestab sidusvaldkondade (väliskommunikatsioonid, geotehnika, automaatika, teedeehitus, konstruktsioonid, tuleohutus jm) spetsiifikat.
 
Soojusallikad ja soojuskeskused
    Kompetents EKR tase
B.2.6 Soojusallikad ja soojuskeskused 6

Tegevusnäitajad:
1. töötab välja optimaalsed tehnilised lahendused, kasutades meetodeid, mis põhinevad kogemustel, oskustel ja asjakohastel teadmistel:
a) hoonete ehitusfüüsikalised omadused;
b) termodünaamiliste, hüdrauliliste ja aerodünaamiliste protsesside põhimõtted;
c) hoone juurde kuuluvate küttesüsteemide peamised tehnilised lahendused ja nende valiku põhimõtted;
d) hoone juurde kuuluvate küttesüsteemide energiatõhususele kehtestatud nõuded.
2. arvestab sidusvaldkondade (konstruktsioonid, elektrivarustus, automaatika, veevarustus jm) spetsiifikat.
 
Tööstuslikud ja kaubanduslikud külmaseadmed ja -süsteemid
    Kompetents EKR tase
B.2.7 Tööstuslikud ja kaubanduslikud külmaseadmed ja -süsteemid 6

Tegevusnäitajad:
1. töötab välja optimaalsed tehnilised lahendused, kasutades meetodeid, mis põhinevad kogemustel, oskustel ja asjakohastel teadmistel:
a) termodünaamiliste protsesside põhimõtted;
b) külmasüsteemi komponentide ehitus, tööpõhimõtted ja kasutusala;
c) kontrolli ja hoolduse põhimõtted;
d) mitmeastmeline külmasüsteem.
2. järgib külmaringi kasutust vastavalt külmutusagentsi ohutuskaardile (EN-378 ja F-GAs nõuded);
3. arvestab sidusvaldkondade (konstruktsioonid, elektrivarustus, automaatika, veevarustus jm) spetsiifikat.

Valitavad kompetentsid
Soojusseadmetele ja -süsteemidele, kaugkütte- ja kaugjahutussüsteemidele ning soojusallikatele ja soojuskeskustele spetsialiseerumisel on nõutud vähemalt ühe valitava kompetentsi tõendamine valikust B.2.8–B.2.10. Gaasiseadmetele ja -paigaldistele ning tööstuslikele ja kaubanduslikele külmaseadmete...le ning -süsteemidele spetsialiseerudes tuleb tõendada valitav kompetents B.2.8 või B.2.10.
Loe edasi
Peida
    Nimetus EKR tase
B.2.8 Ehitise projekteerimine 6

Tegevusnäitajad:
1. kogub ja süstematiseerib edaspidiseks projekteerimiseks vajalikke lähteandmed, kasutades asjakohast tarkvara;
2. koostab tüüpprojektide alusel tehnilise dokumentatsiooni, kasutades sobivat tarkvara;
3. koostab juhendamisel projektdokumentatsiooni (sh joonised, seletuskirjad, materjalide kokkuvõtted) vastavalt projekteerimisülesandele ja projekti üldlahendusele.
B.2.9 Ehitustegevuse juhtimine 6

Tegevusnäitajad:
1. järgib ehitustegevuse juhtimise tehnilisi piiranguid (vt. lisa 1);
2. hindab projektist lähtudes ehitustöö mahtu ning küsib hinnapakkumist vajalike materjalide, seadmete varumiseks ja alltöövõtutööde tegemiseks;
3. koostab või tellib erialaste tööde teostamise projekti (sh. ehitusplatsi organiseerimisskeemi, tööohutusmeetmed, tööde teostamise ajagraafiku) ja tööde eesmärkeelarve;
4. komplekteerib ehitusobjekti spetsialiseerumisalaste tööde tegemiseks vajalikud ressursid;
5. korraldab ehitustöid spetsialiseerumisalal lähtudes ehitatava osa erialastandarditest, tööde ajagraafikust ja projekti eesmärk-eelarvest, järgides töötervishoiu- ja tööohutusnõudeid ning keskkonnahoiu nõudeid;
6. tellib või koostab tootejoonised, seletuskirjad jm dokumendid, tagades nende ehitusnormidele ja kvaliteedinõuetele vastavuse;
7. korraldab nõuetekohase dokumenteerimise (nt kaetud tööde, mõõdistuste ja katsetuste aktid, teostusjoonised, seadmete ja materjalide dokumentatsioon, hooldus- ja kasutusjuhendid);
8. korraldab enne objekti üleandmist ehitustööde ehitusnormidele ja kvaliteedinõuetele vastavuse kvaliteedikontrolli.
B.2.10 Seadmete käidu korraldamine 6

Tegevusnäitajad:
1. järgib seadmete käidu korraldamise tehnilisi piiranguid (vt. lisa 1);
2. korraldab hooldustöid vastavalt tehnovõrkude ning tehnosüsteemide hoolduskavale ja käidujuhendile ning seadmete tootjate kasutus- ja hooldusjuhenditele;
3. jälgib ja hindab tehnoloogiliste protsesside (gaas, kaugküte, külmutus jne)kulgu;
4. korraldab tehnovõrkude ning tehnosüsteemide käitu vastavalt käidukavale, hindab käitamisega kaasnevaid riske;
5. hindab energiaseadmete ja -süsteemide tehnilistele nõuetele vastavust ning käiduvalmidust;
6. tuvastab tehnovõrkude ning tehnosüsteemide töös esinevaid kõrvalekalded varem välja töötatud meetodite ja juhendite abil;
7. teavitab vastutavat isikut ning kõrvaldab rikke vastavalt kehtivale protseduurile;
8. dokumenteerib käidu- ja hooldusalased tegevused taasesitamist võimaldavas vormis.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 07-01112018-1.1.1/5k
Kutsetegevuse valdkond: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstus
Vastutav kutsenõukogu: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 12
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 01.11.2018
EKR tase: 6
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 6
Valdkond: ENERGEETIKA JA ELEKTRIALA
Kutseala: Inseneeria (energeetika)
Kutse grupp: Soojustehnikainsener
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
21 Loodus- ja tehnikateaduste tippspetsialistid
215 Elektrotehnikainsenerid
2151 Elektriinsenerid
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
071 Tehnikaalad
0713 Elektrienergia ja energeetika
EMTAK klassifikaator: M KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS
71 Arhitekti- ja inseneritegevused; teimimine ja analüüs
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Ametialadel kehtivad pädevuspiirid
Lisa 2 Digipädevuste enesehindamise skaala
Lisa 3 Inseneri kutse-eetika ja käitumiskoodeks
Lisa 4 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Eimar Jõgisu Nomine Consult OÜ
Aleksander Iivanainen Inspecta Estonia OÜ
Toomas Rähmonen Termopilt OÜ (Skype)
Kauri Koster Adven Eesti AS, Eesti Soojustehnikainseneride Selts
Riho Pilv Cooltec OÜ
Andres Siirde Tallinna Tehnikaülikool
Igor Krupenski Heatconsult OÜ
Vladislav Mašatin AS Utilitas Tallinn
Aleksei Lebedev Eesti Mereakadeemia
Imre Soorand Eesti Külmaliit

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist