Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Diplomeeritud automaatikainsener, tase 7
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala:
Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.

Diplomeeritud automaatikainseneri 7. taseme kutsestandard on kõrghariduse õppekavade, diplomeeritud automaatikainseneri 7. taseme esmase kutse ...
andmise ning kutsete ja kvalifikatsioonide võrdlemise alus.
Loe edasi
Peida
Nimetus: ET: Diplomeeritud automaatikainsener, tase 7
EN: Diploma Automation Engineer, level 7
Spetsialiseerumised:
  • Ehitusautomaatika
  • Tööstus- ja tootmisautomaatika
Osakutsed:
Kehtib alates: 19.02.2015
Kehtib kuni: 04.10.2016
Kutsestandardi versiooni number: 1
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Automaatika valdkonna insenerid loovad, hooldavad ja arendavad automaatikasüsteeme.
Automaatikasüsteem (edaspidi ka süsteem) on keskkonnaga vahetult seotud tark- ja riistvara kompleks, mida kasutatakse tehnoloogiliste protsesside (edaspidi ka protsess) toimimise juhtimiseks ja kontrollimiseks etten...
ähtud töörežiimides ilma inimese otsese osalemiseta.
Automaatikainsenerid töötavad tööstus- ja tootmis- ja ehitusettevõtetes ning tehastes, laborites, projekt- ja inseneribüroodes, õppe- ja teadusasutustes.
Automaatikainsenerid spetsialiseeruvad tööstus- ja tootmise või ehitiste tehnosüsteemide tehnoloogiliste protsesside automatiseerimisele ning vähemalt ühele kitsamale ametialale järgmiste hulgast: projekteerimine, süsteemide ehitus, süsteemide tööshoid ja hooldus, teadustöö ja insenerikoolitus või arendustegevus.
Automaatikainsenerid töötavad interdistsiplinaarses meeskonnas koos sidusvaldkondade inseneride, tehnoloogiainseneride jt spetsialistidega.
See kutsestandard sisaldab diplomeeritud automaatikainseneri kutsekirjeldust ja kompetentsusnõudeid.

7. taseme diplomeeritud automaatikainsener on kogemustega spetsialist, kelle ülesanne on loodavate, olemasolevate või arendatavate tehnoloogiliste protsesside automatiseerimine ja automaatikasüsteemide tööshoid. Diplomeeritud automaatikainsener töötab iseseisvalt keerulistes ja uuenduslikku käsitlust nõudvates olukordades. Tööülesannete täitmisega kaasneb ressursside jagamine.
Ta on võimeline juhtima töörühmi ja võtma vastutust teiste töö tulemuste eest.

Automaatikainseneride kutsed:
Diplomeeritud automaatikainsener, tase 7 (sh esmane kutse);
Volitatud automaatikainsener, tase 8.
Kõigi automaatika valdkonna inseneride kutsete ülevaated on toodud lisas 1.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Automaatikasüsteemide loomine, tööshoid ja arendamine.
Spetsialiseerumisega seotud tööosad
A.2.2 Tööstus- ja tootmisprotsesside automatiseerimine.
A.2.3 Ehitiste tehnosüsteemide töö automatiseerimine.
Valitavad tööosad
A.2.4 Projekteerimine.
A.2.5 Süsteemide ehitamine.
A.2.6 Süsteemide kasutus ja hooldus.
A.2.7 Teadustöö ja insenerikoolitus.
A.3 Töö keskkond ja eripära
Automaatikainseneri töö nõuab tihti suurt vaimset pingutust ning võib olla kiire ja pingeline.
Tööaeg võib olla paindlik, sest erijuhtudel (nt pideva protsessi käikulaskmine, pideva protsessi erakorraline hooldus) võib olla vajalik töötamine väljaspool tavapärast tööaega.
Vajadusel tuleb töötada v...
älitingimustes ja keskkondades, kus võib esineda plahvatus- ja tuleohtu ning kokkupuudet kemikaalidega.
Objektil töötades tuleb juhinduda üldise tööohutuse ja elektriohutuse nõuetest. Steriilsetes keskkondades töötades (nt haiglad) tuleb kinni pidada rangetest hügieeninõuetest.

Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Automaatikainseneri põhilised töövahendid on üldkasutatav bürootarkvara, infotehnoloogilised vahendid, arvutustehnika riist- ja tarkvara, telekommunikatsioonivahendid, kontrollerseadmed, mõõteriistad, automaatikaseadmete seadistamise ja programmeerimise spetsiaalsed tarkvarad, konfigureerimis- ja hä...älestamisprogrammid, CAD-programmidel põhinev joonestus- ja projekteerimistarkvara.
Loe edasi
Peida
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Automaatikainseneri töö eeldab innovaatilisust, õpivalmidust, kiiret ja loogilist mõtlemist, analüüsivõimet, teaduslik-tehnilist mõtlemist, otsustamisjulgust, tulemusele orienteeritust, visuaalset mälu, täpsust, vastutustundlikkust, suhtlemis- ja koostöövalmidust, kohanemisvõimet ning emotsionaalset... stabiilsust.
Loe edasi
Peida
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Diplomeeritud automaatikainsener on tavaliselt omandanud kõrgkoolis automaatika erialal magistrikraadi. Ta omab erialast töökogemust ning ta on oma teadmisi perioodiliselt täiendanud.
Insenerikutse taotlemise eeldusi vt lisast 2 ja täiendusõppe arvestuse nõudeid vt lisast 3.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Peainsener, juhtivinsener, projekteerija, projektijuht, peaspetsialist, osakonna juhataja, vanemteadur, koolitusjuht jm.
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Diplomeeritud automaatikainseneri kutsetunnistuse omamine võimaldab tegutseda ehitusautomaatikaalal vastutava spetsialistina (sh eksperdina) MKM poolt tunnustatud tegevusvaldkonnas.
Alus: Majandus- ja taristuministri 10.07.2014 vastu võetud määrus nr 54 „Ehitusala tegevusalade alaliikide loetelu ni...
ng vastutava spetsialisti kutsenimetuste ja -tasemete nõude täpne jagunemine tegevusalade alaliikide kaupa“. https://www.riigiteataja.ee/akt/112072014176
Loe edasi
Peida
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Diplomeeritud automaatikainsener, tase 7 kutse taotlemisel on nõutav kompetentside B.2.1, spetsialiseerumisega seotud kompetentsi B.2.2 või B.2.3, vähemalt ühe valitava kompetentsi tõendamine valikust B.2.4–B.2.7 ning läbivate kompetentside B.2.8-B.2.10 tõendamine.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Automaatikasüsteemide loomine, tööshoid ja arendamine 7

Tegevusnäitajad:
1) kasutab teaduslikke, tehnilisi või tehnoloogia automatiseerimise alaseid põhimõtteid ja nüüdisaegseid metoodikaid erialaga seotud probleemide lahendamiseks (nagu nt IKT-vahendite kasutamine protsesside automaatikasüsteemide modelleerimisel ja simulatsioonil ning analüüsi- ja sünteesitehnikas);
2) leiab sobivaima automatiseerimise tehnilise lahenduse, selle toimimise viisi ja/või meetodi ja tutvustab tellijale automatiseerimislahendust; selgitab protsessi osade juhtimise, reguleerimise ja kontrolli põhimõtteid ja nende toimimist;
3) hindab uute tehnoloogiate rakendatavust oma valdkonnas, võttes arvesse tellija ja kasutaja vajadusi, süsteemide tehnilist olukorda ja vajadusel ka võimalikke piiranguid;
4) tagab olemasolevate süsteemide toimimise;
5) laiendab automatiseerimise teoreetilist käsitlust (uut lähenemist), mis võimaldab kasutusele võtta tehnoloogiliste protsesside kaasaegseid automatiseerimise võimalusi;
6) kavandab ja täiustab automatiseerimise lahendusi ja viib neid ellu, arvestades kulude, ohutuse, töökindluse, kvaliteedi, keskkonnamõjude jm aspektidega;
7) analüüsib automaatikasüsteemi realiseerimise võimalikku maksumust;
8) analüüsib olemasolevaid projekte ja otsib võimalusi nende arendamiseks;
9) kasutab informatsiooniks erinevate tehnoloogiatega seotud tehnika- ja majandusvaldkondade (infotehnoloogia, elektroonika, elektrotehnika, majanduse ja keskkonnakaitse) üleseid lahendusmetoodikaid;
10) kasutab sobivaid info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (edaspidi IKT) vahendeid ja võimalusi;
11) dokumenteerib tehnilist informatsiooni, järgides teabe talletamise põhimõtteid;
12) kasutab võimalusi enesearendamiseks, hoiab end kursis automaatikaala valdkondlike uuendustega.

Teadmised:
1) üldteoreetilised: matemaatika ja loodusteadused, kutsealaga seonduv seadusandlus, tasuvusarvutus;
2) üldinsenerlikud: elektrotehnika alused, elektroonika ja andmeside alused, elektriohutus ja elektromagnetiline ühildatavus, informaatika, projektdokumentatsiooni koostamise põhimõtted;
3) valdkondlikud: automaatjuhtimise alused, süsteemiteooria, elektrimõõtmised, automaatikasüsteemide andmesiire, automaatika riist- ja tarkvaratehnika alused, küberturvalisus;
4) ohutusalased: töö- ja töökeskkonnaohutus, ergonoomika.

Hindamismeetod(id):
Dokumentide alusel (diplomeeritud automaatikainseneri kutsetunnistus, enesehinnang, tööpoole hinnang jm), vajadusel intervjuu või VÕTA programmi meetodid.
Spetsialiseerumistega seotud kompetentsid
Kutse taotlemisel on nõutav spetsialiseerumisega seotud kompetentsi B.2.2 või B.2.3 tõendamine.
Tööstus- ja tootmisautomaatika
    Kompetents EKR tase
B.2.2 Tööstus- ja tootmisprotsesside automatiseerimine 7

Tegevusnäitajad:
1) töötab tehnoloogiliste protsessidega, mille tulemuseks on toodang (nt energia, toiduained, kemikaalid või muu);
2) analüüsib ja hindab protsessi automatiseerimise taset;
3) hindab protsessi automatiseerimise mahtu ja võimalikku saavutatavat automatiseerimise taset;
4) hindab ja annab nõuded automatiseeritavatele seadmetele (nt ajamid, sagedusmuundurid) ja tööga kaasnevatele projektidele (ehitus, elekter);
5) tutvustab projektlahendust tellijale, selgitades automaatikasõlmedes juhtimise, reguleerimise ja kontrolli lahendusi ja nende toimimist tehnoloogilises seadmestikus;
6) testib süsteemi toimimist tehnilisel mudelil või maketil.

Teadmised:
1) automatiseeritava tehnoloogilise protsessi põhiolemus ja tehnoloogilisest protsessist tulenevad iseärasused;
2) automaatjuhtimise ja -reguleerimise põhimõtted;
3) tööstusautomaatika seadmed ja nende jaoks kasutatavate andmesidevõrkude avatud standardid;
4) automaatikasüsteemide andmesiire ja andmesidevõrkude ülesehitus ning nende kasutamise tehnilised võimalused;
5) süsteemi ja protsessi optimeerimise põhimõtted.

Hindamismeetod(id):
Dokumentide alusel: tööalase tegevuse kirjeldus ja tööde loetelu (portfoolio), enesehinnang ja tööandja hinnang teostatud projektidele.
 
Ehitusautomaatika
    Kompetents EKR tase
B.2.3 Ehitiste tehnosüsteemide töö automatiseerimine 7

Tegevusnäitajad:
1) koostab automatiseerimise lähteülesande, hindab võimalikku automatiseerimise mahtu ja taset, et kooskõlastada seda tellijaga ning sidusvaldkonna spetsialistidega;
2) projekteerib, ehitab ja hooldab automaatikasüsteeme hoonete ja rajatiste tehnosüsteemide töö juhtimiseks, mis tagavad kinnistutes kavandatud ventilatsiooni, sooja- ja külmavarustuse, ruumide kütte ja jahutuse ning veevarustus- ja kanalisatsiooni süsteemide toimimise (nn VKJVK tehnosüsteemid);
3) projekteerib, ehitab välja ja hooldab hoone automaatikasüsteemide juhtimise ja kontrollisüsteemi (BACS - Building Automation and Control System) lokaalse juhtimisvõrgu ja järelevalvekeskusega või veebipõhise järelevalvega, mis on ette nähtud hoonete ja rajatiste energiasäästlikumaks ja operatiivsemaks haldamiseks (tõhususe klass vastavalt standardile EVS-EN 15232);
4) ühendab tehnoloogilise ülesande kohaselt BACS -iga elektrivarustuse üldkontrolli ja valgustussüsteemide juhtimise ning teabe kogumise muudelt olulistelt tehnoseadmetelt ja
-sõlmedest (sh häired liftidelt, sprinkler- ja tulekustutusvee ning valve- ja tulekahjusignalisatsioonilt) ning näidud kuluarvestitelt (elektri- ja soojusenergia ja veekulu).

Teadmised:
1) ehitiste või rajatiste tehnosüsteemides kulgevate tehnoloogiliste protsesside automatiseerimise meetodid ja põhimõtted ning nendest lähtuvate tehniliste lahenduste koostamise nõuded automaatjuhtimise ja –reguleerimis- ning kontrollipõhimõtete rakendamiseks;
2) hoonetes kasutatavad automaatikasüsteemide juhtimis- ja kontrollisüsteemid (BACS) lokaalsete juhtimisvõrkude ja järelevalvekeskustega vastavalt standardile EVS-EN 15232;
3) automaatikasüsteemide lokaalsetes juhtimisvõrkudes kasutatavad andmesideprotokollid (nt võrkudele LonWorks, BACnet, KNX jms);
4) kaasaegsed spetsiaalselt ehitusautomaatika tarbeks valmistatavad oluliste firmade automaatikaseadmed ja -vahendid ning komplekssed automaatikasõlmed, sh nende hinnangulised maksumused;
5) automaatikasüsteemide ja lokaalsete juhtimisvõrkude valmisehitamise, tööshoiu ja hooldamise põhimõtted;
6) ehitusautomaatika alase tehnilise informatsiooni dokumenteerimise ja arhiveerimise põhimõtted;
7) ehitiste tehnosüsteemide tehnoloogilistes seadmetes/süsteemides kasutatavate elektriajamite kaitse, koht- ja distantsjuhtimise ning töö- ja häiresignalisatsiooni rakendamise põhimõtted.

Hindamismeetod(id):
Dokumentide alusel: tööalase tegevuse kirjeldus ja tööde loetelu (portfoolio), enesehinnang ja/või tööandja hinnang teostatud projektidele.

Valitavad kompetentsid
Kutse taotlemisel on nõutav vähemalt ühe valitava kompetentsi tõendamine valikust B.2.4–B.2.7.
    Nimetus EKR tase
B.2.4 Projekteerimine 7

Tegevusnäitajad:
1) tutvub tehnoloogiliste protsessidega ja analüüsib projekteerimiseks vajalikke lähteülesandeid ja tingimusi ning lähteülesande realiseerimise võimalusi, arvestades kõikide esitatud nõuetega (välja arvatud kõrgendatud ohu allikatega keskkondades);
2) hindab kavandatavat ja tegelikult väljakujunevat tehnoloogia automatiseerimise mahtu ja taset;
3) rakendab ja järgib automaatikasüsteemide projekteerimisel ja projektdokumentatsiooni koostamisel Eesti Vabariigis kehtivaid õigusakte, standardeid ja muid normdokumente;
4) koostab lähteülesandele vastava automaatikasüsteemi riistvaralisi lahendusi ning riist- ja tarkvaralisi nõudeid;
5) vormistab automaatika projektdokumentatsiooni joonised ja tekstmaterjalid (nt tabelid, tehnilised nõuded) vastavuses normdokumentidega;
6) teeb koostööd tellijaga kõigis projekteerimisstaadiumides ning küsib kasutaja tagasisidet projektide kvaliteedi tõstmiseks;
7) koostab automaatika töövõtudokumentatsiooni (töövõtuprogramm ja -piirid, töökirjeldus, loendiprogrammid, aruanded, raportid, automaatika reguleerimise ja toimimise skeemid koos kirjeldustega, riistvarapunktide loetelud, seadmete- ja punktitunnuste määratlus, töömahtude loetelu, korruste plaanid).

Teadmised:
1) automaatikasüsteemide projekteerimise normdokumendid;
2) automatiseerimisel kasutatav riist- ja tarkvara;
3) elektriajamite juhtimise, toite- ja kaitseskeemide koostamise põhimõtted elektriprojektides.

Hindamismeetod(id):
Dokumentide alusel: tööalase tegevuse kirjeldus ja tööde loetelu (portfoolio), enesehinnang ja tööandja hinnang teostatud projektidele.
B.2.5 Süsteemide ehitamine 7

Tegevusnäitajad:
1) analüüsib automaatikaseadmete ja -vahendite kasutamise võimalusi ja tarneid automaatikasüsteemi valmisehitamiseks;
2) korraldab lähteülesande või põhiprojekti alusel töö- ja teostusdokumentatsiooni koostamise;
3) korraldab osalemise automaatikasüsteemide valmisehitamiseks läbiviidaval konkursil;
4) korraldab automaatikasüsteemi tööprojekti kooskõlastamise tellijaga reaalse automaatikapaigaldise valmisehitamiseks;
5) valmistab ette automaatikasüsteemi ehitamise ajakava;
6) korraldab ehitatavale objektile paigaldatud tehnoloogiliste seadmete, masinate ja torustike ülevaatuse automaatikapaigaldise tehniliste lahenduste täpsustamiseks või väljatöötamiseks;
7) juhib tööprojekti järgset automaatikavahendite ja -seadmete hankimist, paigaldust ja montaaži;
8) kontrollib mõõte- ja juhtimiskaablite paigaldust kaabliteedel kohapeal, vajadusel kooskõlastab nende paigaldust elektrikutega;
9) juhib ja kontrollib automaatikakilpide valmistamist ja paigaldust;
10) juhib automaatikasüsteemi lokaalse juhtimisvõrgu võrguseadmete ja -aparatuuri ning operaator- või järelevalvekeskustes aparatuuri tarnet, paigaldust ja montaaži, kontrollib andmesidevõrgu kaabelduse elektrilise montaaži võrguseadmetel, arvutikomplektides ja automaatikakilpides;
11) korraldab automaatikasüsteemide ehitamise kvaliteedikontrolli ja tagab kasutuselevõtmise üldnõuete järgimise (seadmete- ja nende paigalduse kontroll, toimimiskatsetused, automatiseeritud tehnosüsteemide vastuvõtukontroll, kasutuse- ja hooldusjuhised, koolitus, garantiihooldus jm);
12) juhib valmisehitatud automaatikasüsteemi katsetusi (seadmete häälestust) tehnoloogilise protsessi juhtimisel, korraldab katsetulemuste dokumenteerimise;
13) koostab vajadusel lähteülesandeid spetsiaalse riist- ja tarkvara loomiseks ning selle integreerimiseks süsteemi;
14) töötab välja tarkvaralisi lahendusi:
a) tutvub automaatikaprojekti tarkvaralistega vajadustega ja analüüsib projekti realiseermiseks vajalikke lähteülesannet ja -tingimusi, esitatud tehnilisi ja kvaliteedi- nõudeid, süstematiseerib informatsiooni;
b) koostab projektile vastava automaatikasüsteemi tarkvaralised lahendused (sh juhtimisalgoritmide realiseerimine, häiresignaalide konfigureerimine, tehnologilise protsessi visualiseerimine jne), mis võimaldavad tehnoloogilisi protsesse juhtida ja kontrollida nende stabiilseks tööks ettenähtud tehnoloogilistes režiimides;
c) korraldab tarkvaralise realiseerimise töögrupi tegevust.

Teadmised:
1) Eesti Vabariigis kehtivaid õigusaktid ja normdokumendid (määrused, standardid, eeskirjad ja juhendmaterjalid) automaatikasüsteemide ehitamisel;
2) projektiga seonduvate sidusalade töö- ja ehitusprojektdokumentatsiooni lugemise ja analüüsimise põhimõtted;
3) seeriaviisiliselt toodetava automaatika riist- ja tarkvara, vabalt programmeeritavate seadmete tehnilised võimalused;
4) automaatikavahendite ja kaabelduse paigaldamise nõuded;
5) valmisehitatud automaatikasüsteemide kontrollipõhimõtted;
6) tarkvaratehnika ja automaatikaseadmete programmeerimise põhimõtted;
7) automaatikasüsteemide tootjate tarkvaralised töövahendid;
8) andmehõive põhimõtted ja automaatikas kasutatav andmetöötlus ning seosed muude tarkvaradega.

Hindamismeetod(id):
Dokumentide alusel: tööalase tegevuse kirjeldus ja tööde loetelu (portfoolio), enesehinnang ja tööandja hinnang teostatud projektidele.
B.2.6 Süsteemide kasutus ja hooldus 7

Tegevusnäitajad:
1) korraldab valmisehitatud automaatikasüsteemi käitu ja hooldust ning vajadusel süsteemirikete kõrvaldamist, kasutades vajadusel rikete diagnostikas asjakohaseid seadmeid ja aparatuuri;
2) planeerib perioodilisi automaatikasüsteemi testimisi ja hooldustöid;
3) koostab automaatikasüsteemide tehniliseks hooldamiseks vajalikku tehnilist dokumentatsiooni, korraldab valmisehitatud süsteemide üleandmist tellijale;
4) koostab tehnoloogilise süsteemi automaatikapaigaldise tehnilise lahenduse töödokumentatsiooni;
5) analüüsib vajadusi süsteemi või nende osade uuendamiseks ning esitab põhjendused äriplaanide koostamiseks;
6) teeb automaatikasüsteemi häirete analüüsi;
7) lahendab automatiseeritava tehnoloogia muudatuste, süsteemide testimise ja seadmete riketega seotud tehnilisi probleeme (v.a kõrgendatud ohuallikatega keskkondades).

Teadmised:
1) kasutatava tehnoloogilise protsessi ja seadmete töötingimused ning töörežiimid;
2) tööshoiu ja hoolduse põhimõtted;
3) kasutatava tehnika ning juhtimise, reguleerimise ja kontrollisüsteemide tööpõhimõtted.

Hindamismeetodid:
Dokumentide alusel: tööalase tegevuse kirjeldus ja tööde loetelu (portfoolio), enesehinnang ja tööandja hinnang teostatud projektidele.
B.2.7 Teadustöö ja insenerikoolitus 7

Tegevusnäitajad:
1) analüüsib teadustöid;
2) hindab kriitiliselt katsetulemusi ja teeb üldistusi;
3) teeb teadusuuringuid (nt uudsed algoritmid, prototüübi väljatöötamine jm) ja publitseerib tulemused;
4) osaleb õppe- ja ainekavade koostamisel;
5) korraldab erialast insenerikoolitust (sh täiendõpet);
6) õpetab insenere, kasutades sobivaid õppemeetodeid.

Teadmised:
1) põhjalikud erialateadmised;
2) pedagoogika ja andragoogika.

Hindamismeetodid:
Dokumentide alusel: tööalase tegevuse kirjeldus ja tööde loetelu (portfoolio), enesehinnang ja tööandja hinnang teostatud projektidele.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.8 Juhtimine 7

Tegevusnäitajad:
1) juhib tehnilise personali tööd: delegeerib ülesandeid, hindab töötulemusi, korrigeerib vajadusel tegevusi;
2) tagab töötajate motiveerituse ja tööohutuse, juhendab ja nõustab kaastöötajaid;
3) arvestab töötajate võimete ja arenguvajadustega ning planeerib nende arengut;
4) planeerib ja juhib oma vastutusalas projekti majandustegevust, haldab ressursse, võtab arvesse kulusid, ohutust ja mõju keskkonnale, hoiab projekti vastavuses planeeritud eelarvega, järgib tööohutuse, kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteemide nõudeid.

Teadmised:
1) juhtimise sh projektjuhtimise põhimõtted;
2) majandustegevuse põhimõtted;
3) andragoogika ja psühholoogia põhitõed;
4) kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimise põhitõed;
5) tööõigus ja -ohutus.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
B.2.9 Kutsealale pühendumine 7

Tegevusnäitajad:
1) juhindub oma töös üldtunnustatud eetilistest tõekspidamistest ja väärtustest (kutse-eetika koodeks vt lisa 4);
2) toetab oma tegevuste kaudu inseneritöö laiemat teadvustamist ning väärtustamist ühiskonnas;
3) mõistab erialase inseneritegevuse seotust sotsiaal-, majandus-, keskkonna- ning eetiliste probleemide, ülesannete ja lahendusviisidega;
4) järgib säästvat arengu põhimõtteid;
5) säilitab professionaalse kompetentsuse pideva erialalise täiendõppe/koolituse kaudu, säilitab ja arendab oma kutseoskusi, hoiab end kursis automaatikaalaste ja tehnoloogiliste muutustega;
6) kujundab oma eeskujuga algajate inseneride väärtusi;
7) selgitab automaatikainseneride kutsete olemust ja tähtsust ning taotlemise võimalusi.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
B.2.10 Suhtlemine 7

Tegevusnäitajad:
1) loob positiivse suhtluskeskkonna ja käitub vastavalt headele suhtlemistavadele;
2) vahendab kõigile arusaadavalt tehnilist informatsiooni;
3) kasutab oma töös korrektset eesti keelt kõnes ja kirjas;
4) valdab vähemalt ühte võõrkeelt tasemel B2 (vt lisa 5);
5) osaleb aktiivselt diskussioonidel ja koosolekutel;
6) koostab esitlusi, dokumente, kirju ja aruandeid.

Teadmised:
1) meeskonnatöö põhimõtted;
2) suhtlemispsühholoogia.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 15-19022015-4.5/1k
Kutsetegevuse valdkond: Tehnika, Tootmine ja Töötlemine
Vastutav kutsenõukogu: Inseneride Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 18
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 19.02.2015
EKR tase: 7
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 7
Valdkond: TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE
Kutseala: Inseneeria (tehnika, mehaanika)
Kutse grupp: Automaatikainsener
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
21 Loodus- ja tehnikateaduste tippspetsialistid
215 Elektrotehnikainsenerid
2151 Elektriinsenerid
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
071 Tehnikaalad
0714 Elektroonika ja automaatika
EMTAK klassifikaator: M KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS
71 Arhitekti- ja inseneritegevused; teimimine ja analüüs
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Automaatikainseneri kutsete tasemete ülevaade ja võrdlus
Lisa 2 Insenerikutsete taotlemise eeldused
Lisa 3 Inseneri täiendusõppe arvestus
Lisa 4 Inseneri kutse-eetika ja käitumiskoodeks
Lisa 5 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Aleksander Grünstam Allux SG OÜ, ESIS
Andres Rähni TTÜ automaatikainstituut, ESIS
Vitali Vansovitš Metso AS
Kristi Jõers ESIS
Sergei Bessonov KB Automaatika, ESIS
Eerik Laid Ecomatic AS
Ellen Mihklepp AS Tallinna Vesi

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist