Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Diplomeeritud tööstusautomaatikainsener, tase 7
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Diplomeeritud tööstusautomaatikainsener, tase 7
EN: Diploma Industrial Automation Engineer, EstQF Level 7
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 05.11.2020
Kehtib kuni: 04.11.2025
Kutsestandardi versiooni number: 4
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
Diplomeeritud tööstusautomaatikainsener, tase 7 kutsestandard kirjeldab varasematest Diplomeeritud Automaatikainsener, tase 7 kutsestandardist eraldatud tööstusautomaatika kutsenõudeid.
Kutsestandardites tehtud muudatused:
1) Kohustuslikud tööosad ja kompetentsid p A.2, p B.3 on määratletud konkreetsemalt ja kompetentsipõhisemalt
2) Valitavate kompetentside tegevusnäitajad p B.3 on muudetud täpsemaks ja selgemaks
3) Jaotises A.7 Tulevikuoskused on esitatud ülevaade tööstusautomaatikainse...
neride tulevikutrendidest ja kõrgtehnoloogilistest rakendustest
4) Üldoskused (teadmised, meeskonnatöö, suhtlemine jm) on koondatud p B.2, varasemalt olid läbivad kutsealased ja suhtlemise kompetentsid eraldi punktides

Loe edasi
Peida
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Tööstusautomaatikainseneride töö eesmärk on luua insenertehnilisi lahendusi automaatikasüsteemide ohutuks ja kvaliteetseks toimimiseks.
Automaatikasüsteem on keskkonnaga vahetult seotud tark- ja riistvara kompleks, mida kasutatakse tehnoloogiliste protsesside toimimise juhtimiseks ja kontrollimise...
ks ettenähtud töörežiimides ilma inimese otsese osalemiseta.
7. taseme diplomeeritud tööstusautomaatikainseneri tööks on olemasolevate või arendatavate tehnoloogiliste protsesside automatiseerimine ja automaatikasüsteemide töös hoidmine.
Automatiseerimine hõlmab automaatikasüsteemide kõrgtehnoloogilist loomist ja rakendamist toodete ja teenuste tootmiseks ja tarnimiseks.

Diplomeeritud tööstusautomaatikainsener on kogenud spetsialist, kes teeb koostööd tellijate ja sidusvaldkondade spetsialistidega ning juhib vajadusel meeskonna tööd.

Tööstusautomaatikainseneride töö on seotud infotehnoloogia, elektri ja nõrkvoolu valdkondadega ja robootikaga, eeldades kompleksseid kutseoskusi ning arusaamist kasutatavast tootmistehnoloogiast. Kindlustada tuleb tootmisprotsessi sujuvus, standarditele vastavus ja tellijale sobiv ratsionaalne lõpptulemus.

Töötempo võib olla kiire ja pingeline. Töötamine võib toimuda välitingimustes või keskkondades, kus võib esineda plahvatus- ja tuleohtu ning kokkupuudet kemikaalide, mürgiste ainete, nakkusohtliku materjali, ioniseeriva kiirguse, mistõttu on nõutav erikaitsevahendite kasutamine.

Kutseala kõrgema taseme kutse:
Volitatud tööstusautomaatikainsener, tase 8
Tööülesanded seonduvad kõrgeima keerukusega tehnoloogiliste protsesside kompleksse automatiseerimise ja automaatikasüsteemide innovaatilise töös hoidmisega.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Arhitektuuri arendamine
A.2.2 Riistvara valimine
A.2.3 Tarkvara arendamine
A.2.4 Süsteemi hindamine
A.2.5 Tõrgete haldamine
A.2.6 Dokumenteerimine
Valitavad tööosad
A.2.7 Projekteerimine (v.a kõrgendatud ohuga keskkondade süsteemides)
A.2.8 Süsteemide ehitamine
A.2.9 Süsteemide kasutus ja hooldus
A.2.10 Arendus- ja koolitustegevus
A.3 Kutsealane ettevalmistus
Tööstusautomaatikainsenerina töötamine eeldab tavaliselt erialast magistrikraadi või sellega samaväärset kõrgharidust. Mõlemal juhul on nõutav erialane töökogemus.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Automaatikainsener, automaatika hooldusinsener, automaatika hooldusjuht, automaatika projektimüügi insener, automaatika projekteerija, automaatika projektijuht, protsessiinsener, robootikainsener.
A.6 Tulevikuoskused
Seoses suurema IT lahendustega integreerumisega tuleb arvestada trendi, kus olemasolevad tööstusseadmed muutuvad järk-järgult kõrgtehnoloogilisemaks.
Automatiseerimist mõjutavad innovaatiliste digitehnoloogiliste lahenduste rakendamine nagu Tööstus 4.0 tehnoloogiad ning Tööstuslik Internet ja IoT. ...

Tulevikuarengu vaates on suure tähtsusega tööstus- ja tootmisprotsesside elukaare (sh müügi ja tarbimise) tundmine, töö- ja keskkonnaohutus, küberturvalisus, ruumiline mõtlemine, masinnägemine ja liitreaalsus, kaasaegne andmeanalüüs (tehisintellekt, suurandmed).
Üldise tendentsina võib välja tuua, et tööstuse erinevad põhikutsealad ja kompetentsid hakkavad üha enam sulanduma ja enam ei ole võimalik eri ameteid nii täpselt määratleda kui varem.

Loe edasi
Peida
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Selle kutse taotlemisel on nõutav üldoskuste (B.2) ja kohustuslike kompetentside (B.3.1 - B.3.6) tõendamine.
Valitavatest kompetentsidest (B.3.7 – B.3.10) tuleb tõendada vähemalt üks kompetents.
B.2 Diplomeeritud tööstusautomaatikainsener, tase 7 üldoskused
1. Tugineb oma tegevuses järgmistele teadmistele:
a) loodus-, tehnoloogia- ja inseneriteadused;
b) automaatikasüsteemide hoolduse ja käidu (tööshoiu) põhimõtted;
c) projektijuhtimise põhimõtted.
2. Säilitab ja arendab oma kutseoskusi, kasutab võimalusi enesetäiendamiseks, on kursis erialase tehn...
oloogia arenguga.
3. Suudab uuenduslikke ideid oma töös rakendada, et maksimeerida protsessi tootlikkust ja efektiivsust.
4. Kogub, talletab ja dokumenteerib kirjalikult tehnilise informatsiooni.
5. Töötab süsteemselt, tõhusalt ja organiseeritult, oskab seada prioriteete tegevuste elluviimisel.
6. Loob positiivse suhtluskeskkonna ja käitub vastavalt headele suhtlemistavadele.
7. Osaleb meeskonnatöös, jagab teistega vajalikku informatsiooni ja tegutseb parima ühise tulemuse saavutamise nimel.
8. Suudab selgitada kõigi tasandite sidusrühmadele ja multidistsiplinaarsetele meeskondadele uudseid ja keerukaid ideid.
9. Kasutab võõrkeelena inglise keelt vähemalt tasemel B2 (vt lisa 1).
10. Teavitab, suunab, juhendab ja kontrollib töötajate töösooritust lähtudes juhtimise ning organisatsioonikäitumise põhimõtetest.
11. Planeerib projekti majandustegevust, hoiab projekti vastavuses planeeritud eelarvega.
12. Järgib organisatsioonis kehtivaid standardeid.
13. Arvestab ohutuse ja keskkonnamõjuga; hindab oma ja meeskonna tegevuse mõju keskkonnale, väldib keskkonnakahjusid.
14. Juhindub inseneri kutse-eetikast ja käitumiskoodeksist, peab tähtsaks eetilisi tõekspidamisi ja väärtusi ning juhib tähelepanu ebaeetilisele käitumisele (vt lisa 2).

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Arhitektuuri arendamine 7

Tegevusnäitajad:
1. Analüüsib lähteülesannet ja automatiseerimise mahtu.
2. Planeerib arhitektuuri lähtudes parimatest praktikatest.
B.3.2 Riistvara valimine 7

Tegevusnäitajad:
1. Täpsustab vajadusel seadmetele esitatavad nõuded info kogumise teel.
2. Valib arhitektuuri alusel vajalikud seadmed süsteemi ehitamiseks lähtudes standarditest.
3. Kontrollib valitud seadmete ühildumist tehnilise dokumentatsiooni alusel.
B.3.3 Tarkvara arendamine 7

Tegevusnäitajad:
1. Valib tarkvara arenduse vahendid arhitektuuri ja valitud automaatikasüsteemi alusel.
2. Vormistab süsteemi lähteülesande alusel tarkvara spetsifikatsioonid.
3. Arendab projektile vajalikud tarkvara komponendid.
4. Testib koostöös toimivate tarkvara komponentide vastavust spetsifikatsioonile ja lähteülesandele.
B.3.4 Süsteemi hindamine 7

Tegevusnäitajad:
1. Hindab lähteülesande ja projektdokumentatsiooni vastavust ning projektdokumentatsiooni ja ehitatud süsteemi vastavust.
2. Teeb süsteemi ülevaatuse ja hindab võimalusi olemasoleva süsteemi arenduseks.
B.3.5 Tõrgete haldamine 7

Tegevusnäitajad:
1. Viib läbi tehnilise riskianalüüsi, määrab kindlaks potentsiaalsed tõrked, planeerib meetmed tõrgete ennetamiseks või tõrke mõjude leevendamiseks.
2. Korraldab tekkinud riketest ja tõrgetest informatsiooni kogumise protsessi: SCADA süsteemide kasutamise, personali rollide määramise ja protokollide täitmise.
3. Analüüsib kogutud informatsiooni ja töötab välja tõrgete kõrvaldamise lahendused.
B.3.6 Dokumenteerimine 7

Tegevusnäitajad:
1. Teostab tehniliste projektide, protseduuride, probleemide ja tegevuste dokumenteerimise.
2. Korraldab dokumentatsiooni säilitamise vastavalt organisatsioonis ettenähtud korrale.
Valitavad kompetentsid
Valitavatest kompetentsidest (B.3.7 – B.3.10) tuleb tõendada vähemalt üks kompetents.
    Nimetus EKR tase
B.3.7 Projekteerimine (v.a kõrgendatud ohuga keskkondade süsteemides) 7

Tegevusnäitajad:
1. Analüüsib projekteerimiseks vajalikke lähteülesandeid ja tingimusi ning lähteülesande realiseerimise võimalusi, järgides kõikide esitatud nõudeid.
2. Hindab kavandatavat ja tegelikult väljakujunevat tehnoloogia automatiseerimise mahtu ja taset.
3. Koostab lähteülesandele vastavad automaatikasüsteemi riistvaralised lahendused ning riist- ja tarkvaralised nõuded.
4. Vormistab automaatika projektdokumentatsiooni joonised ja tekstmaterjalid (nt tabelid, tehnilised nõuded) järgides õigusakte, standardeid jm normdokumente.
5. Teeb koostööd tellijaga kõigis projekteerimisstaadiumides ning küsib kasutaja tagasisidet projektide kvaliteedi tõstmiseks.
6. Koostab automaatika töövõtudokumentatsiooni (töövõtuprogramm ja -piirid, töökirjeldus, loendiprogrammid, aruanded, raportid, automaatika reguleerimise ja toimimise skeemid koos kirjeldustega, riistvarapunktide loetelud, seadmete- ja punktitunnuste määratlus, töömahtude loetelu, korruste plaanid).
B.3.8 Süsteemide ehitamine 7

Tegevusnäitajad:
1. Valmistab ette süsteemide ehitamise kõik etapid (sh automaatikasüsteemi vahendite kasutusvõimaluste analüüs, tarned, dokumenteerimine, tellijaga kooskõlastamine, ajakava) vastavalt planeeritud mahtudele ja kvaliteedinõuetele;
2. Juhib tööprojekti järgselt automaatikavahendite ja -seadmete hankimist, paigaldust ja kaabeldust (sh nõrkvoolu toite- ja andmesidevõrgud), kasutades projektijuhtimise kaasaegseid meetodeid;
3. Korraldab automaatikasüsteemide ehitamise kvaliteedikontrolli ja tagab kasutuselevõtmise üldnõuete järgimise (seadmete- ja nende paigalduse kontroll, toimimiskatsetused, automatiseeritud tehnosüsteemide vastuvõtukontroll, kasutuse- ja hooldusjuhised, koolitus, garantiihooldus jm).
4. Töötab välja IKT terviklahendusi sh analüüsib projekti realiseerimiseks lähteülesannet ja -tingimusi ning korraldab vastava töögrupi tegevust.
5. Koostab projektile vastava automaatikasüsteemi tarkvaralised lahendused (sh juhtimisalgoritmide realiseerimine, häiresignaalide konfigureerimine, tehnoloogilise protsessi visualiseerimine jne), mis võimaldavad tehnoloogilisi protsesse juhtida ja kontrollida nende stabiilseks tööks ettenähtud tehnoloogilistes režiimides;
6. Korraldab valmisehitatud automaatikasüsteemi katsetusi (seadmete häälestust) ja katsetulemuste dokumenteerimist.
B.3.9 Süsteemide kasutus ja hooldus 7

Tegevusnäitajad:
1. Korraldab valmisehitatud automaatikasüsteemi käitu ja hooldust ning vajadusel süsteemirikete kõrvaldamist, kasutades vajadusel rikete diagnostikas asjakohaseid seadmeid ja aparatuuri.
2. Planeerib perioodilisi automaatikasüsteemi testimisi ja hooldustöid.
3. Analüüsib süsteemi või nende osade uuendamise vajadust ning esitab põhjendused eelarve koostamiseks.
4. Teeb automaatikasüsteemi häirete analüüsi, lahendab tuvastatud probleemi või teavitab sellest vastutavat spetsialisti;
5. Lahendab automatiseeritava tehnoloogia muudatuste, süsteemide testimise ja seadmete riketega seotud tehnilisi probleeme (v.a kõrgendatud ohuallikatega keskkondades);
6. Vormistab automaatikasüsteemide tehnilise hoolduse ja muudatuste dokumentatsiooni.
B.3.10 Arendus- ja koolitustegevus 7

Tegevusnäitajad:
1. Analüüsib ja kasutab teadustöid arendustegevuste jaoks (nt töötab välja prototüüpe).
2. Hindab kriitiliselt arendustöö katsetulemusi, teeb üldistusi ja ettepanekuid arendustegevusteks kasutades teadmisi uutest ja väljatöötamisel olevatest tehnoloogiates.
3. Annab soovitusi õppe- ja ainekavade koostamisel.
4. Korraldab erialast insenerikoolitust (sh täiendõpet) valdkonna kokkulepetele vastavalt.
5. Koolitab eriala insenere, kasutades sobivaid õppemeetodeid.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 24-05112020-02/4k
Kutsetegevuse valdkond: Tehnika, Tootmine ja Töötlemine
Vastutav kutsenõukogu: Tehnika, Tootmise ja Töötlemise Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 17
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 05.11.2020
EKR tase: 7
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 7
Valdkond: TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE
Kutseala: Inseneeria (tehnika, mehaanika)
Kutse grupp: Automaatikainsener
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
21 Loodus- ja tehnikateaduste tippspetsialistid
215 Elektrotehnikainsenerid
2152 Elektroonikainsenerid
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
071 Tehnikaalad
0714 Elektroonika ja automaatika
EMTAK klassifikaator: M KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS
71 Arhitekti- ja inseneritegevused; teimimine ja analüüs
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Inseneri kutse-eetika ja käitumiskoodeks
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Andres Rähni Eesti Süsteemiinseneride Selts, Tallinna Tehnikaülikool
Vitali Vansovitš Valmet Automation Oy
Andrei Popov ABB AS
Samo Saarts Tallinna Tehnikakõrgkool
Sergei Bessonov ÅF-Automaatika

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist