Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Täiskasvanute koolitaja, tase 6
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala:
Kutsestandard on dokument, mis kirjeldab tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid

Kutsestandardi kasutusalad
1) Tööturu nõudmistele vastavate õppekavade ja koolitusprogrammide koostamine
2) Inimeste kompetentsuse hindamine, sh ene...
sehindamine ja vastavushindamine kutse andmisel
3) Ametite kirjeldamine ja tutvustamine
4) Inimese karjääri planeerimine ja aluse loomine elukestvaks õppeks
5) Koolitusvajaduste väljaselgitamine ning koolituse planeerimine
6) Ametijuhendite koostamine ja töötajate värbamine
7) Kutsete ja kvalifikatsioonide võrdlemine

Loe edasi
Peida
Nimetus: ET: Täiskasvanute koolitaja, tase 6
EN: Adult educator, level 6
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 01.04.2015
Kehtib kuni: 22.11.2016
Kutsestandardi versiooni number: 8
Muudatused:
Kompetentsi B.2.6 Täiskasvanute koolitaja kutset läbiv kompetents 7. tegevusnäitaja muutmine.
Lisa 2 "Täiskasvanute koolitaja eetikakoodeks" uuendamine.
Lisade 3 "Keelte oskustasemete kirjeldused" ja Lisa 4 "Arvuti kasutamise oskused" kustutamine.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Täiskasvanute koolitaja on spetsialist, kes sihipäraselt loodud õpisituatsioonis toetab täiskasvanud inimeste õppimist ja enesearengut. 6. taseme täiskasvanute koolitaja on enamasti kolmeaastase praktilise kogemusega koolitaja, kes täidab tööülesandeid iseseisvalt ja vastutab oma töö tulemuste ee...st. Ta kavandab õppe ja korraldab koolitusi lähtuvalt sihtrühma vajadustest ning õppekavast tulenevatest eesmärkidest, valmistades selleks ette vajalikud materjalid.
Koolituse läbiviimisel arvestab ta seda, et täiskasvanud õppijad on erineva vanuse, kogemuse, eelneva hariduse ja sotsiaalse staatusega inimesed, kellel on oma väljakujunenud teadmiste süsteem, mõtlemisharjumused, eelarvamused, stereotüübid, hoiakud ja väärtushinnangud, mille nad toovad kaasa õpisituatsiooni.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Õppeprotsessi ettevalmistamine
A.2.2 Õppeprotsessi läbiviimine
A.2.3 Õppeprotsessi analüüs ja hindamine
A.2.4 Arendus-, loome- ja teadustegevus
A.2.5 Professionaalne eneseareng

Tööülesannete täielik loetelu on toodud Lisas 1: Tööosad ja tööülesanded.
A.3 Töö keskkond ja eripära
Täiskasvanute koolitaja füüsilisele töökeskkonnale esitatavad nõuded sõltuvad koolituse eesmärgist ja/või valdkonnast, milles koolitust läbi viiakse. Need lepitakse eelnevalt koolituse tellija ja koolitaja vahel kokku. Sotsiaalse ja vaimse keskkonna loob koolitaja õppeprotsessi käigus ise.
A.4 Töövahendid
Täiskasvanute koolitaja peamisteks töövahenditeks on info- ja kommunikatsioonitehnoloogia vahendid, õppevahendid ja muud õppe tulemuslikuks läbiviimiseks ning loovtegevusteks vajalikud vahendid. Töövahendite kasutamisel lähtub täiskasvanuõppe eripäradest.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Edukat tegutsemist täiskasvanute koolitajana toetavad järgmised võimed ja iseloomuomadused:
õpivõime, koostöövalmidus, verbaalne võimekus, empaatia, pühendumus, pingetaluvus, tolerantsus, eneseregulatsiooni võime, otsustusvõime, kohanemisvõime, loovus, sihikindlus, avatus ja kriitilise mõtlemise võ...
ime.
Täiskasvanute koolitaja põhiväärtusteks on väärikus, ausus, sallivus, vastutus, avatus ja inimest väärtustav hoiak. Oluline on täiskasvanute koolitaja eetikanõuetest kinnipidamine.

Loe edasi
Peida
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Kuuenda taseme koolitaja on enamasti bakalaureusekraadi või rakenduskõrghariduse ja andragoogilise ettevalmistusega koolitaja. Tema kutsealane õpe võib toimuda põhi- või kõrvalaine või lisaeriala õppekava raames kõrgkoolis, kvalifikatsiooni- ja/või täiendõppe kursustel. Vajalikud kompetentsid võib ...omandada ka praktilise tegevuse käigus.
Loe edasi
Peida
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Täiskasvanute koolitaja kutse ei eelda ühtse ametinimetuse olemasolu. Kutse omanik võib töötada paljudel erinevatel ametikohtadel nagu koolitaja, õpetaja, lektor, õppejõud, tuutor, mentor, konsultant/konsulent jm.
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Sõltuvalt valdkonnast, kus koolitus toimub ja/või konkreetsest koolituse tellijast, võidakse koolitajalt nõuda erinevaid dokumente. Näiteks täiskasvanute koolitaja/andragoogi kutse omamist, erialast kompetentsust tõestavaid dokumente vm.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Täiskasvanute koolitaja tase 6 kutse moodustub kuuest kompetentsist. Selle kutse taotlemisel on nõutav kompetentside B.2.1 – B.2.6 tõendamine.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Õppeprotsessi ettevalmistamine 6

Tegevusnäitajad:
1) Analüüsib konkreetse õpperühma õpivajadusi, juhindudes koolituse sisust ja eesmärkidest.
2) Koostab koolituskava ja planeerib oma tegevuse, lähtudes etteantud/olemasolevast õppekavast.
3) Valmistab ette konkreetse koolituse/tunni sisu ja metoodika, lähtudes õpperühma vajadustest ja õppekavas fikseeritud õpiväljunditest.
4) Koostab uusi ja/või kohandab vanu õppematerjale, lähtudes oma teema käsitlemise loogikast, arvestab õpikeskkonna võimalusi ja konkreetse õpperühma eripära. Loob uusi õppematerjale, mis vastavad uuendustele õppekavas ja/või muudatustele õpikeskkonnas, kasutades mitmekesiseid allikaid.

Teadmised:
1) koolituse eesmärgid ja oodatavad õpiväljundid,
2) andmete kogumine,
3) analüüsimeetodid,
4) õpperühma vajadused,
5) õppekava,
6) õppematerjalidele esitatavad nõuded.

Hindamismeetod(id):
Dokumendid, portfoolio (s.h. eneseanalüüs), tõenduspõhine intervjuu.
B.2.2 Õppeprotsessi läbiviimine 6

Tegevusnäitajad:
1) Toetab õppijaid individuaalsete õpieesmärkide kirjeldamisel, aidates ühitada neid õppekavast tulenevate eesmärkidega.
2) Kujundab õpikeskkonda, rakendades erinevaid võtteid õppimist toetava füüsilise keskkonna loomiseks.
3) Juhib õppeprotsessi, tagades õppeks ettenähtud aja efektiivse ja tulemusliku kasutamise ja järgides õppekavas sätestatud eesmärke.
4) Jälgib õpperühma arengut ja selle mõju iga liikme õpimotivatsioonile ning õppimise tulemuslikkusele. Konflikti ilmnemisel rakendab konflikti lahendamise võtteid, püüeldes “võit-võit“ lahenduse saavutamisele.
5) Toetab õppijate arengut, tuginedes seejuures õppijatelt saadud tagasisidestusele ja soodustades õppijate individuaalsete toimetulekuoskuste kujunemist.

Teadmised:
1) õppekava eesmärgid,
2) füüsiline õpikeskkond,
3) ajakasutuse põhimõtted,
4) grupiprotsesside olemus,
5) õpimotivatsiooni kujundamine,
6) arendava tagasisidestamise põhimõtted.

Hindamismeetod(id):
Dokumendid, portfoolio (s.h. eneseanalüüs), tõenduspõhine intervjuu.
B.2.3 Õppeprotsessi ja õpitulemuste analüüs ning hindamine 6

Tegevusnäitajad:
1) Kogub õppijatelt arvamusi õppeprotsessi kohta, kasutades etteantud meetodeid.
2) Analüüsib õppeprotsessi ja õpitulemusi, lähtudes kavandatud eesmärkidest ja kasutades etteantud meetodeid.
3) Hindab õpperühma kui terviku tegevust õppeprotsessis ja õppijate arengut, kasutades etteantud hindamismeetodeid.
4) Reflekteerides hindab enda tegevust õppeprotsessis, selgitab välja puudused ning võimalused nende kõrvaldamiseks, kasutades eneseanalüüsi vahendeid ja koolitatavatelt saadud hinnanguid.
5) Teavitab kokkuleppel inimesi õppe tulemustest, kasutades kokkulepitud meetodit ja tuginedes faktidele ning argumentidele.

Teadmised:
1) andmete ja arvamuste kogumise meetodid,
2) küsitlusmeetodite kasutamise põhimõtted,
3) hindamismeetodite kasutamise põhimõtted,
4) eneseanalüüs.

Hindamismeetod(id):
Dokumendid, portfoolio (s.h. eneseanalüüs), tõenduspõhine intervjuu koos sellele järgneva analüüsiga.
B.2.4 Arendus-, loome- ja teadustegevus 6

Tegevusnäitajad:
1) Osaleb õppekava arenduses õppeasutuse tasandil ja/või avalikes diskussioonides piirkonna tasandil , avaldades oma arvamust täiskasvanuõpet puudutavates küsimustes.
2) Osaleb koostöövõrgustike tegevuses, jagades kolleegidele oma arvamusi ja ettepanekuid.

Teadmised:
1) õppekava arendus
2) probleemid täiskasvanute koolitamisel,
3) koostöövõrgustikud,
4) koostööprintsiibid,
5) täiskasvanuharidust ja -koolitust reguleerivad dokumendid.

Hindamismeetod(id):
Dokumendid, portfoolio (s.h. eneseanalüüs), tõenduspõhine intervjuu.
B.2.5 Professionaalne eneseareng 6

Tegevusnäitajad:
1) Uuendab õppemeetodeid ja ajakohastab vajadusel õppe sisu, lähtudes valdkonna arengust ja uusimast erialakirjandusest.
2) Tegeleb eneserefleksiooniga, arvestab oma füüsilise, vaimse ja emotsionaalse seisundiga, võttes kasutusele abinõud tasakaalu saavutamiseks ja säilitamiseks.
3) On kursis uuemate suundadega oma erialal ja täiendab end andragoogika valdkonnas, omandades täiskasvanute koolitaja 6. tasemele vastavad kompetentsid.
4) Arendab edukaks tegutsemiseks vajalikke võimeid ja isiksuseomadusi, väärtustades pidevat
enesearengut.

Teadmised:
1) erialase valdkonna areng,
2) uusim erialakirjandus,
3) füüsiline, vaimne ja emotsionaalne seisund,
4) enesejuhtimise alused,
5) täiskasvanute koolitajale vajalikud isiksuseomadused ja võimed,
6) eneseanalüüsi ja -refleksiooni meetodid.

Hindamismeetod(id):
Dokumendid, portfoolio (s.h. eneseanalüüs) ja tõenduspõhine intervjuu.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.6 Täiskasvanute koolitaja kutset läbiv kompetents 6

Tegevusnäitajad:
1) Tunneb koolitustel käsitlevat valdkonda/teemat/ainet.
2) Teab andragoogika põhiprintsiipe ja lähtub koolitusel täiskasvanud õppija eripäradest.
3) Väärtustab täiskasvanud õppijat, peab tähtsaks eetilisi tõekspidamisi, järgib täiskasvanute koolitaja kutse-eetikat (vt Lisa 2: Täiskasvanute koolitaja eetikakoodeks).
4) Loob õppimist ja suhtlemist soodustava keskkonna.
5) Järgib täiskasvanuõpet reguleerivaid seadusi.
6) Käsitleb ennast õppijana, käitub enesearengu subjektina.
7) Kasutab korrektset koolituse läbiviimise keelt kõnes ja kirjas koolitamiseks vajalikul tasemel. Kasutab enamasti ühte võõrkeelt, mis toetab koolitaja enesearengut.
8) Kasutab sobilikke IKT (info- ja kommunikatsioonitehnoloogia) vahendeid õppeprotsessi ettevalmistamisel, läbiviimisel ja hindamisel; oskab allikakriitiliselt veebipõhist infot otsida ja kasutab seda vastavalt autorikaitseseadusele; teab e-õppe võimalusi ja oskab kasutada sobilikke metoodikaid e-õppe läbiviimiseks täiskasvanute koolituses; oskab luua, kasutada ja jagada veebipõhiseid materjale; kasutab sobilikke IKT vahendeid enesearengu toetamisel.

Teadmised:
1) õpetatav valdkond/teema/aine,
2) täiskasvanud õppija eripärad,
3) andragoogika põhiprintsiibid,
4) suhtlemispsühholoogia baasteadmised (kontakt, selge eneseväljendus, aktiivne kuulamine, enesekehtestamine),
5) täiskasvanuharidust ja -koolitust reguleerivad õigusaktid,
6) eneserefleksiooni põhimõtted,
7) täiskasvanute koolitaja eetikakoodeks.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamisel.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 21-01042015-6.2/8k
Kutsetegevuse valdkond: Haridus
Vastutav kutsenõukogu: Hariduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 15
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 01.04.2015
EKR tase: 6
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 6
Valdkond: HARIDUS JA KULTUUR
Kutseala: Nõustamine ja koolitus
Kutse grupp: Täiskasvanute koolitaja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
24 Äri ja halduse tippspetsialistid
242 Halduse tippspetsialistid
2424 Töötajate koolituse ja täiendõppe tippspetsialistid
ISCED klassifikaator: 01 Haridus
011 Haridus
0111 Kasvatusteadus
EMTAK klassifikaator: P HARIDUS
85 Haridus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Tööosad ja -ülesanded
Lisa 2 Täiskasvanute koolitaja eetikakoodeks
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Talvi Märja ETKA Andras
Larissa Jõgi Tallinna Ülikool
Merle Lõhmus EBS Juhtimiskoolituse Keskus
Kristel Jalak Enics Eesti AS
Heiki Kiidli Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium
Tiina Jääger Eesti Vabaharidusliit
Eda Anton Tartu Kutsehariduskeskus
Külli All Haridus- ja Teadusministeerium
Kerttu Taidre ETKA Andras

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist