Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Täiskasvanute koolitaja, tase 6
Tagasi: Kutsestandardid |

Nimetus: ET: Täiskasvanute koolitaja, tase 6
EN: Adult educator, level 6
Kutsestandardi tähis: 21-07112018-2.5/10k
Kutsestandardi versiooni number: 10
Kutsestandardi versioonid:
Spetsialiseerumised:
  • Täiskasvanute koolitaja-suhtlemistreener, tase 6
Osakutsed:
Kutsetegevuse valdkond: Haridus
Vastutav kutsenõukogu: Hariduse Kutsenõukogu
Valdkond: HARIDUS JA KULTUUR
Kutseala: Nõustamine ja koolitus
Kutse grupp: Täiskasvanute koolitaja
Kutsenõukogu otsuse number: 18
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 07.11.2018
Kehtib alates: 07.11.2018
Kehtib kuni: 05.02.2022
EKR tase: 6
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 6
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
24 Äri ja halduse tippspetsialistid
242 Halduse tippspetsialistid
2424 Töötajate koolituse ja täiendõppe tippspetsialistid
ISCED klassifikaator: 01 Haridus
011 Haridus
0111 Kasvatusteadus
EMTAK klassifikaator: P HARIDUS
85 Haridus
Muudatused:
Lisatud täiskasvanute koolitaja-suhtlemistreener, tase 6 spetsialiseerumisega seotud kompetentsid.
Kutse andjad:
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Täiskasvanute koolitaja kutsete kirjeldused
Lisa 2 Kutsestandardis kasutatud terminid
Lisa 3 Täiskasvanute koolitaja eetikakoodeks
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Annika Allikas Eesti Sisekoolituse Arendamise Liit
Anu Harjo Estonian Education Centre
Kristel Jalak DevelopDesign Koolitus & Konsultatsioon
Larissa Jõgi Tallinna Ülikooli Haridusteaduste instituut
Tiina Jääger Eesti Vabaharidusliit
Anu Kaiv Eesti Koolitusfirmade Liit
Merle Lõhmus Tallinna Tehnikaülikool
Külli Meier Danske Bank A/S Eesti filiaal
Sirje Plaks Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon Andras
Marvi Remmik Tartu Ülikooli Haridusteaduste instituut
Jevgenia Smirnova Eesti Töötukassa
Terje Veide Riigikantselei
Spetsialiseerumise töörühm:
Endel Hango Self II OÜ
Kadri Kõiv DevelopDesign, Eesti Suhtlemistreenerite Ühing
Külli Meier Danske Bank Eesti filiaal
Helle Saaremägi SA Viljandi Haigla, Eesti Suhtlemistreenerite Ühing
Kutsekirjeldus
Kutsestandardi kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Töö kirjeldus:
Täiskasvanute koolitaja, tase 6 on koolitaja ettevalmistuse ja koolitamise kogemusega spetsialist, kes sihipäraselt loodud õppesituatsioonis toetab täiskasvanud inimeste õppimist ja enesearengut. Ta arvestab täiskasvanud õppija eripära ja grupiprotsessidega. Kavandab õppe ja viib läbi koolitusi läh...tuvalt sihtrühma vajadustest ning õppekava õpiväljunditest. 6. taseme täiskasvanute koolitaja valmistab ette koolitusprogrammi, valib õppe- ja hindamismeetodid ning valib või koostab vajalikud materjalid. Ta täidab tööülesandeid iseseisvalt ja vastutab oma töö tulemuste eest.

Täiskasvanute koolitaja, tase 6 kutse puhul on võimalik spetsialiseerumine täiskasvanute koolitaja-suhtlemistreeneriks.
Suhtlemistreening on aktiivõppe meetod, kus õppimise intensiivsus tagatakse kolmekordse tagasisidega õppijatele – suhtlemistreenerilt, grupiliikmetelt ja videolt. Treeningu põhiosa moodustavad praktilised harjutused, kus õppijad saavad võimaluse oma käitumist ise analüüsida ja vajaduse korral treenerite ning teiste grupiliikmete toel muuta. Suhtlemise käsitlemisel treeningul on aluseks võidan-võidad lähenemisviis.
Suhtlemistreener aitab treenitavatel arendada oma suhtlemisoskusi ning korrigeerida oskuste valdamiseks vajalikke hoiakuid.
Suhtlemistreener juhindub oma töös Eesti Suhtlemistreenerite Ühingu eetikakoodeksist.

Kutsealal tegutsevad ka 5., 7. ja 8. taseme täiskasvanute koolitajad (vt lisa 1 Täiskasvanute koolitaja kutsete kirjeldused).

Loe edasi
Peida
Tööosad:
A.2.1 Õppeprotsessi ettevalmistamine
1. Õpperühma õpivajaduste väljaselgitamine.
2. Õppekava koostamine ja koolituse planeerimine.
3. Koolituse sisu ettevalmistamine.
4. Õppematerjalide ja -vahendite koostamine, valimine, kohandamine ja uuendamine.

A.2.2 Õppeprotsessi läbiviimine
1. Õppija...
te toetamine õpieesmärkide seadmisel.
2. Õppekeskkonna kujundamine.
3. Õppeprotsessi läbiviimine.
4. Grupiprotsesside suunamine.
5. Õpiväljundite saavutamise hindamine.

A.2.3 Õppeprotsessi analüüs ja hindamine
1. Informatsiooni kogumine.
2. Informatsiooni analüüsimine.
3. Hindamine.
4. Huvitatud osapoolte teavitamine õppe tulemustest.

A.2.4 Arendus-, loome- või teadustegevus täiskasvanukoolituse valdkonnas
1. Võrgustike ja/või töögruppide töös osalemine

A.2.5 Professionaalne enesearendamine
1. Enda tegevuse hindamine õppeprotsessis.
2. Oma füüsilise, vaimse ja emotsionaalse tervise hoidmine.
3. Kutse- ja erialane enesetäiendamine.

Loe edasi
Peida
Spetsialiseerumisega seotud tööosad:
Suhtlemistreening
A.2.6 Koostöö kaastreeneriga
1. Treeningueelne koostöö kaastreeneriga.
2. Koostöö suhtlemistreeningu üheaegsel juhendamisel.
3. Suhtlemistreeningu järelanalüüs koos kaastreeneriga.

A.2.7 Grupiprotsesside kavandamine ja juhtimine
1. Suhtlemistreeningu ettevalmistamine grup...
iprotsessi arvestades.
2. Grupiprotsessi juhtimine suhtlemistreeningu käigus.

A.2.8 Videometoodika kasutamine
1. Videoharjutuste ettevalmistamine.
2. Videoharjutuste läbiviimine ja osalejate juhendamine.
3. Videoharjutuste analüüsimine, tagasisidestamine.
4. Konfidentsiaalsuse tagamine.

A.2.9 Suhtlemismudelite ja -kompetentside õpetamine
1. Suhtlemismudelite õpetamine.
2. Suhtlemisoskuste mudeldamine.
3. Suhtlemisoskuste arendamise propageerimine.

Loe edasi
Peida
Töö keskkond ja eripära: Töökeskkonnale esitatavad nõuded sõltuvad õppijate erivajadustest, koolituse eesmärgist, õpiväljunditest ja valdkonnast, milles koolitust läbi viiakse. Koolitaja võtab vastutuse töökeskkonna nõuetele vastavuse eest.
Töövahendid: Töövahenditeks on õpet toetavad, sh info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ja muud õppe läbiviimiseks ning loovtegevusteks vajalikud vahendid.
Tööks vajalikud isikuomadused: Täiskasvanute koolitajale on olulised võimed ja iseloomuomadused, mis toetavad koostööd, inimese arengut ja loovust.
Kutsealane ettevalmistus: Täiskasvanute koolitaja, tase 6 on enamasti kesk-, kutse- või kõrgharidusega spetsialist, kes on läbinud täiskasvanute koolitaja koolituse ja/või arendanud oma kompetentse praktilise tegevuse käigus.
Enamlevinud ametinimetused: Täiskasvanute koolitaja kutse ei eelda ühtse ametinimetuse olemasolu. Kutse omanik võib töötada erinevatel ametikohtadel.
Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Täiskasvanute koolitaja, tase 6 kutse taotlemisel tuleb tõendada kompetentsid B.2.1 – B.2.5 ja B.2.10 (läbiv kompetents). Spetsialiseerumise täiskasvanute koolitaja-suhtlemistreener, tase 6 taotlemisel tuleb lisaks tõendada kompetentsid B.2.6 - B.2.9.
Kompetentsid
  Nimetus EKR tase
Õppeprotsessi ettevalmistamine 6
Õppeprotsessi läbiviimine 6
Õppeprotsessi analüüs ja hindamine 6
Arendus-, loome- või teadustegevus täiskasvanukoolituse valdkonnas 6
Professionaalne enesearendamine 6
Spetsialiseerumistega seotud kompetentsid
Spetsialiseerumise täiskasvanute koolitaja-suhtlemistreener, tase 6 taotlemisel tuleb lisaks tõendada kompetentsid B.2.6 - B.2.9.
Täiskasvanute koolitaja-suhtlemistreener, tase 6
  Kompetents EKR tase
Koostöö kaastreeneriga 6
Grupiprotsesside kavandamine ja juhtimine 7
Videometoodika kasutamine 6
Suhtlemismudelite ja -kompetentside õpetamine 6

Kutset läbivad kompetentsid
  Nimetus EKR tase
Täiskasvanute koolitaja kutset läbiv kompetents 6

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist