Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Täiskasvanute koolitaja, tase 8
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala:
Kutsestandard on dokument, mis kirjeldab tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid

Kutsestandardi kasutusalad
1) Tööturu nõudmistele vastavate õppekavade ja koolitusprogrammide koostamine
2) Inimeste kompetentsuse hindamine, sh ene...
sehindamine ja vastavushindamine kutse andmisel
3) Ametite kirjeldamine ja tutvustamine
4) Inimese karjääri planeerimine ja aluse loomine elukestvaks õppeks
5) Koolitusvajaduste väljaselgitamine ning koolituse planeerimine
6) Ametijuhendite koostamine ja töötajate värbamine
7) Kutsete ja kvalifikatsioonide võrdlemine

Loe edasi
Peida
Nimetus: ET: Täiskasvanute koolitaja, tase 8
EN: Adult educator, level 8
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 01.04.2015
Kehtib kuni: 22.11.2016
Kutsestandardi versiooni number: 8
Muudatused:
Kompetentsi B.2.6 Täiskasvanute koolitaja kutset läbiv kompetents 7. tegevusnäitaja muutmine.
Lisa 2 "Täiskasvanute koolitaja eetikakoodeks" uuendamine.
Lisade 3 "Keelte oskustasemete kirjeldused" ja Lisa 4 "Arvuti kasutamise oskused" kustutamine.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Täiskasvanute koolitaja on tippspetsialist, kes sihipäraselt loodud õpisituatsioonis toetab täiskasvanud inimeste õppimist ja enesearengut. 8. taseme täiskasvanute koolitaja on enamasti kümneaastase praktilise kogemusega koolitaja, kes töötab iseseisvalt keerulistes ja ettearvamatutes olukordades ...ning võtab vastutuse enda ja töörühmade töö tulemuste eest. Ta osaleb täiskasvanuhariduse süsteemi, hariduspoliitika, -kontseptsioonide ja -strateegiate loomisel, andes oma panuse valdkonna arengusse. Korraldab uuringuid ja analüüsib õpivajadusi, püstitab sihid ja eesmärgid, koostab, hindab ning akrediteerib õppekavu. Osaleb elukestva õppe propageerimisel ja täiskasvanud õppijate motivatsiooni kujundamisel. Esineb konverentsidel ja/või seminaridel. Võtab osa mitmesuguste organite tööst ja projektide hindamisest. Juhendab täiskasvanute koolitajate ettevalmistust ja nõustab nende arendus-, loome- ja/või teadustegevust.
Koolituse korraldamisel arvestab ta seda, et täiskasvanud õppijad on erineva vanuse, kogemuse, eelneva hariduse ja sotsiaalse staatusega inimesed, kellel on oma väljakujunenud teadmiste süsteem, mõtlemisharjumused, eelarvamused, stereotüübid, hoiakud ja väärtushinnangud, mille nad toovad kaasa õpisituatsiooni.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Õppeprotsessi ettevalmistamine
A.2.2 Õppeprotsessi läbiviimine
A.2.3 Õppeprotsessi analüüs ja hindamine
A.2.4 Arendus-, loome- ja teadustegevus
A.2.5 Professionaalne eneseareng

Tööülesannete täielik loetelu on toodud Lisas 1: Tööosad ja tööülesanded.
A.3 Töö keskkond ja eripära
Täiskasvanute koolitaja füüsilisele töökeskkonnale esitatavad nõuded sõltuvad koolituse eesmärgist ja/või valdkonnast, milles koolitust läbi viiakse. Need lepitakse eelnevalt koolituse tellija ja koolitajavahel kokku. Sotsiaalse ja vaimse keskkonna loob koolitaja õppeprotsessi käigus ise.
A.4 Töövahendid
Täiskasvanute koolitaja peamisteks töövahenditeks on info- ja kommunikatsioonitehnoloogia vahendid, õppevahendid ja muud õppe tulemuslikuks läbiviimiseks ning loovtegevusteks vajalikud vahendid. Töövahendite kasutamisel lähtub täiskasvanuõppe ja täiskasvanute õpetamise ja õppimise eripäradest.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Edukat tegutsemist täiskasvanute koolitajana toetavad järgmised võimed ja iseloomuomadused:
õpivõime, koostöövalmidus, verbaalne võimekus, empaatia, pühendumus, pingetaluvus, tolerantsus, eneseregulatsiooni võime, otsustusvõime, kohanemisvõime, loovus, sihikindlus, avatus, kriitilise mõtlemise võim...
e.
Täiskasvanute koolitaja põhiväärtusteks on väärikus, ausus, sallivus, vastutus, avatus ja inimest väärtustav hoiak, oluline on täiskasvanute koolitaja eetikanõuetest kinnipidamine.

Loe edasi
Peida
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Kaheksanda taseme täiskasvanute koolitaja on enamasti doktorikraadiga koolitaja. Tema kutsealane õpe toimub kraadiõppes, põhi- või kõrvalaine või lisaeriala õppekava raames kõrgkoolis, kvalifikatsiooni- ja/või täiendõppe kursustel. Vajalikud kompetentsid võib omandada ka praktilise tegevuse käigus.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Täiskasvanute koolitaja kutse ei eelda ühtse ametinimetuse olemasolu. Kutse omanik võib töötada paljudel erinevatel ametikohtadel nagu koolitaja, õpetaja, lektor, õppejõud, tuutor, mentor, konsultant/ konsulent jm.
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Sõltuvalt valdkonnast, kus koolitus toimub ja/või konkreetsest koolituse tellijast, võidakse koolitajalt nõuda erinevaid dokumente. Näiteks täiskasvanute koolitaja kutse omamist, erialast kompetentsust tõestavaid dokumente vm.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Täiskasvanute koolitaja, tase 8 kutse moodustub kuuest kompetentsist. Selle kutse taotlemisel on nõutav kompetentside B.2.1 – B.2.6 tõendamine.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Õppeprotsessi ettevalmistamine 8

Tegevusnäitajad:
1) Analüüsib, hindab ja üldistab erinevate sihtgruppide õpivajadusi, juhindudes ühiskonna arengusuundadest. Arendab ja kohandab õpivajaduste analüüsimise metoodikaid ning nõustab sellealast tegevust, juhindudes uusimatest teadmistest ja parimatest praktikatest.
2) Koostab, analüüsib ja arendab õppekavu, juhib ja/või nõustab töörühmade tegevust õppekavade koostamisel ja rakendamisel.
3) Valmistab ette uusi teemasid, juhendab ja nõustab koolituse sisu ettevalmistamist ühe või mitme õppekava kontekstis, lähtudes valdkonna vajadusest muuta ja/või uuendada õppekava.
4) Koostab õppematerjale ja/või õpikuid täiskasvanute koolitajatele ja andragoogidele, lähtudes nende arengu vajadustest.

Teadmised:
1) andmete kogumine,
2) analüüsimeetodid,
3) õppekava koostamine ja arendamine,
4) ressursside juhtimine,
5) planeerimine,
6) õppematerjalide koostamine,
7) õpikeskkond.

Hindamismeetod(id):
Dokumendid, portfoolio (s.h. eneseanalüüs), tõenduspõhine intervjuu.
B.2.2 Õppeprotsessi läbiviimine 8

Tegevusnäitajad:
1) Toetab õppijaid individuaalsete õpieesmärkide määratlemisel ning nende edasiarendamisel, lähtudes õppijate isiksusliku arengu eesmärkidest.
2) Kujundab motiveeriva õpikeskkonna, juhindudes õpimotivatsiooni kujunemise seaduspärasustest ja tehes õppijatega koostööd, arvestades õppijate individuaalseid vajadusi. Kujundab õppimist soodustava vaimse ja sotsiaalse keskkonna ka siis, kui füüsiline keskkond seda ei soodusta, rakendades oma loovust ja pikaajalist kogemust.
3) Juhib õppeprotsessi, pidades silmas õppekavast tulenevaid ja õppijate individuaalseid õpieesmärke. Viib põhjendatud vajaduse korral sisse muudatusi õppe etappide järjestuses ja töövormides, kaasates õpperühma ja arvestades iga üksiku õppija vajadusi.
4) Suunab grupiprotsesse, kasutades õpieesmärkide saavutamiseks ka iseregulatsiooni õpperühmas andes sellele õigusi ja volitusi oma vajaduste ja soovide teostamiseks. Vajaduse tekkimisel algatab ja juhib tegevusi vastupanu ületamiseks õpperühmas, kasutades konfliktolukordi õppimise allikana.
5) Toetab õppijate isiksuslikku arengut, respekteerides individuaalseid vajadusi ja andes toetavat tagasisidet. Suunab positiivsete hoiakute kujunemist enesearengule, julgustades katsetama ja käsitlema ebaõnnestumisi õppimise väärtuslike allikatena.

Teadmised:
1) eriala,
2) õpieesmärgid,
3) õpimotivatsioon,
4) vaimse, sotsiaalse ja füüsilise keskkonna eripära õpisituatsioonis,
5) õppekava ja koolitusprogramm,
6) andragoogika põhimõtted,
7) iseregulatsioon,
8) grupiprotsessid,
9) õppeprotsessi juhtimine, sh vastupanu tekke võimalused,
10) hoiakute kujunemine,
11) enesearengu subjekt.

Hindamismeetod(id):
Dokumendid, portfoolio (s.h. eneseanalüüs), tõenduspõhine intervjuu.
B.2.3 Õppeprotsessi ja õpitulemuste analüüs ning hindamine 8

Tegevusnäitajad:
1) Kogub õppijatelt, kaaskoolitajatelt, sihtgrupilt ja teistelt sidusgruppide liikmetelt arvamusi õppeprotsessi kohta, valides selleks sobivaimad meetodid. Tegeleb tagasisidestamise metoodikate uuendamisega ja juhendab aruteludel ja seminaridel teisi koolitajaid selles valdkonnas.
2) Analüüsib ja üldistab õpitulemusi ja edasist koolitusvajadust, kasutades asjakohaseid kvantitatiivseid ja kvalitatiivseid analüüsimeetodeid. Nõustab teisi koolitajaid õpitulemuste ja koolitusvajaduse analüüsimisel, lähtudes nende vajadustest.
3) Hindab ja analüüsib õpperühmade tegevust. Lähtudes analüüsi tulemustest kujundab sobivaid hindamismeetodeid. Uurib õppes ettetulevate probleemide paremaks mõistmiseks nende põhjuseid ja seoseid, tuginedes õppijate poolt antud hinnangutele.
4) Õppijate arengu tuvastamiseks arendab hindamissüsteeme, lähtudes õpitulemuste analüüsist, uuemate teadusuuringute tulemustest ja parimast praktikast.
5) Reflekteerib ja hindab enda tegevust õpi-, grupi- ja isiksuslike protsesside juhtimisel, selgitab enesearengu vajadused ning kavandab tegevused nende realiseerimiseks, kasutades eneseanalüüsi vahendeid, õpitulemuste analüüsi ja saadud hinnanguid.
6) Teavitab sidusgruppe koolituse tulemustest ja järeldustest (hinnangud, edasine tegevus, muudatusvajadused jm asjassepuutuv), juhindudes kaasamise ja koostöö põhimõtetest.

Teadmised:
Teadmised:
1) andmete kogumise meetodid,
2) analüüsimeetodid,
3) hindamissüsteemid ja -meetodid,
4) eneserefleksiooni vahendid,
5) tagasisidestamise metoodikad,
6) koostöö põhimõtted.

Hindamismeetod(id):
Dokumendid, portfoolio (s.h. eneseanalüüs), tõenduspõhine intervjuu.
B.2.4 Arendus-, loome- ja teadustegevus 8

Tegevusnäitajad:
1) Osaleb arendus-, loome- ja/või teadustegevuses, kogudes, analüüsides ja üldistades informatsiooni ning juhtides töögruppe.
2) Levitab arendus-, uurimis- ja loometöö tulemusi, kirjutades ja publitseerides artikleid, õpikuid, raamatuid jm täiskasvanuhariduse alast kirjandust.
3) Osaleb aktiivselt teadus- ja/või erialakonverentsidel või muudel rahvusvahelistel üritustel Eestis ja välismaal, esinedes ettekandega, modereerides või juhtides töögruppi ning valmistades ette ja levitades oma ettekande tekste.
4) Osaleb täiskasvanuhariduse poliitika kujundamises ja süsteemi edendamises, võttes osa hariduspoliitilistest diskussioonidest, tehes ettepanekuid täiendusteks ja/või muudatusteks täiskasvanuharidust ja elukestvat õpet reguleerivatesse seadustesse vm raamdokumentidesse.
5) Osaleb ja/või juhib töögruppe või koostöövõrgustikke, sh ka rahvusvahelisi. Hindab eksperdina projekte ja õppekavu, juhindudes ühiskonna vajadustest ja valdkonna arengust.
6) Juhendab ja nõustab madalama kutsetasemega või kutseta koolitajaid, jagades neile vajalikku informatsiooni ja osaledes koolitajate koolitamisel.

Teadmised:
1) uurimismeetodid, sh infokogumis- ja analüüsimeetodid,
2) täiskasvanuhariduse valdkonna problemaatika,
3) ülevaade (vajalikust) kirjandusest,
4) hariduspoliitika,
5) täiskasvanuhariduse seadusandlus,
6) õppekavad,
7) projektihindamise juhised,
8) juhendamine ja nõustamine, mentorlus, supervisioon.

Hindamismeetod(id):
Dokumendid, portfoolio (s.h. eneseanalüüs), tõenduspõhine intervjuu.
B.2.5 Professionaalne eneseareng 8

Tegevusnäitajad:
1) Uuendab õppemeetodeid ja ajakohastab vajadusel õppe sisu, lähtudes valdkonna arengust ja uusimast erialakirjandusest.
2) Tegeleb eneserefleksiooniga, arvestab oma füüsilise, vaimse ja emotsionaalse seisundiga, võttes kasutusele abinõud tasakaalu saavutamiseks ja säilitamiseks.
3) On kursis uuemate suundadega oma erialal ja täiendab end andragoogika valdkonnas, omandades täiskasvanute koolitaja 8. tasemele vastavad kompetentsid.
4) Teab, millised võimed ja isiksuseomadused on eelduseks edukale tegutsemisele koolitajana, väärtustades pidevat enesearengut.

Teadmised:
1) valdkonna funktsioneerimine, muutumine ja areng,
2) uusim erialakirjandus,
3) andragoogi kompetentsid (5., 6., 7. ja 8. tase),
4) füüsiline, vaimne ja emotsionaalne seisund,
5) täiskasvanute koolitajale vajalikud isiksuseomadused ja võimed.

Hindamismeetod(id):
Dokumendid, portfoolio (s.h. eneseanalüüs), tõenduspõhine intervjuu.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.6 Täiskasvanute koolitaja kutset läbiv kompetents 6

Tegevusnäitajad:
1) Tunneb koolitustel käsitlevat valdkonda/teemat/ainet.
2) Teab andragoogika põhiprintsiipe ja lähtub koolitusel täiskasvanud õppija eripäradest.
3) Väärtustab täiskasvanud õppijat, peab tähtsaks eetilisi tõekspidamisi, järgib täiskasvanute koolitaja kutse-eetikat (vt Lisa 2: Täiskasvanute koolitaja eetikakoodeks).
4) Loob õppimist ja suhtlemist soodustava keskkonna.
5) Järgib täiskasvanuõpet reguleerivaid seadusi.
6) Käsitleb ennast õppijana, käitub enesearengu subjektina.
7) Kasutab korrektset koolituse läbiviimise keelt kõnes ja kirjas koolitamiseks vajalikul tasemel. Kasutab enamasti ühte võõrkeelt, mis toetab koolitaja enesearengut.
8) Kasutab sobilikke IKT (info- ja kommunikatsioonitehnoloogia) vahendeid õppeprotsessi ettevalmistamisel, läbiviimisel ja hindamisel; oskab allikakriitiliselt veebipõhist infot otsida ja kasutab seda vastavalt autorikaitseseadusele; teab e-õppe võimalusi ja oskab kasutada sobilikke metoodikaid e-õppe läbiviimiseks täiskasvanute koolituses; oskab luua, kasutada ja jagada veebipõhiseid materjale; kasutab sobilikke IKT vahendeid enesearengu toetamisel.

Teadmised:
1) õpetatav valdkond/teema/aine,
2) täiskasvanud õppija eripärad,
3) andragoogika põhiprintsiibid,
4) suhtlemispsühholoogia baasteadmised (kontakt, selge eneseväljendus, aktiivne kuulamine, enesekehtestamine),
5) täiskasvanuharidust ja -koolitust reguleerivad õigusaktid,
6) eneserefleksiooni põhimõtted,
7) täiskasvanute koolitaja eetikakoodeks.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamisel.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 21-01042015-6.4/8k
Kutsetegevuse valdkond: Haridus
Vastutav kutsenõukogu: Hariduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 18
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 01.04.2015
EKR tase: 8
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 8
Valdkond: HARIDUS JA KULTUUR
Kutseala: Nõustamine ja koolitus
Kutse grupp: Täiskasvanute koolitaja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
24 Äri ja halduse tippspetsialistid
242 Halduse tippspetsialistid
2424 Töötajate koolituse ja täiendõppe tippspetsialistid
ISCED klassifikaator: 01 Haridus
011 Haridus
0111 Kasvatusteadus
EMTAK klassifikaator: P HARIDUS
85 Haridus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Tööosad ja -ülesanded
Lisa 2 Täiskasvanute koolitaja eetikakoodeks
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Talvi Märja ETKA Andras
Larissa Jõgi Tallinna Ülikool
Merle Lõhmus EBS Juhtimiskoolituse Keskus
Kristel Jalak Enics Eesti AS
Heiki Kiidli Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium
Tiina Jääger Eesti Vabaharidusliit
Eda Anton Tartu Kutsehariduskeskus
Külli All Haridus- ja Teadusministeerium
Kerttu Taidre ETKA Andras

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist