Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Tantsuspetsialist, tase 7
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala:
Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid

Tantsuspetsialist, tase 7 kutsestandard on aluseks taseme ja täiendusõppe õppekavade koostamisele ning isikute kompetentsuse hindamisele kutse ...
andmisel.
Loe edasi
Peida
Nimetus: ET: Tantsuspetsialist, tase 7
EN: Dance expert, level 7
Spetsialiseerumised:
  • Kaasaegse tantsu spetsialist, tase 7
  • Ladina ja standardtantsu spetsialist, tase 7
  • Rahvatantsuspetsialist, tase 7
Osakutsed:
Kehtib alates: 06.04.2015
Kehtib kuni: 30.06.2018
Kutsestandardi versiooni number: 5
Muudatused:
Kutsestandardis on tehtud muudatused struktuuris, eemaldatud on Koreograaf-lavastaja spetsialiseerumise suund. Kõik kolm spetsialiseerumise suunda saavad soovi korral tõendada koreograafia loomist ja lavastamist.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Tantsuspetsialistide töö on loominguline. Tantsuspetsialistid oskavad ise tantsida ning suudavad oma oskusi ka teistele edasi anda.

Tantsuspetsialisti kutsealal on neli kutset: tantsuspetsialist, tase 5; tantsuspetsialist, tase 6; tantsuspetsialist, tase 7 ja tantsuspetsialist, tase 8.

Tantsuv...
aldkond hõlmab järgnevaid spetsialiseerumisi:
1) rahvatantsuspetsialist;
2) kaasaegse tantsu spetsialist;
3) ladina ja standardtantsu spetsialist.

7. taseme tantsuspetsialist on loovisik, kes on tantsijate ja/või tantsuvaldkonnas osalevate isikute juhendaja ja kes on seotud tantsukunsti viljelemise ning valdkonna arendamisega. Valmistab ette ja viib läbi lavastusproove ja vajadusel treeningtunde (so töötab iseseisvalt ja juhib teisi). Töö tulem on tantsukollektiivi esinemine,(tantsu)lavastus ja/või erialane artikkel ja osalemine erialas(t)es töögruppides. Lisaks tantsualastele teadmistele ja oskustele eeldab tantsuspetsialisti töö metoodilisi, pedagoogilisi ja psühholoogilisi teadmisi. Lähtub oma töös heast tavast. Tantsuspetsialist töötab nii iseseisvalt kui meeskonnas. Töö eeldab aktiivset suhtlust tantsijatega, kolleegidega, lavastusmeeskonnaga, tööandja(te)ga ja tantsuvaldkonna ekspertidega. Vastutab lavastusliku terviku kunstilise taseme ja oma töö laiema mõju eest valdkonna arengule.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Repertuaari/koreograafia ettevalmistamine:
1) repertuaari valimine ja/või loomine;
2) repertuaari kohandamine.

A.2.2 Tantsutreeningu/proovi läbiviimine:
1) ettevalmistamine;
2) treeningtunni/proovi juhtimine;
3) liikumismaterjali ja/või koreograafia õpetamine;
4) analüüsimine;
5) t...
agasiside andmine.

A.2.3 Juhtimine:
1) trupi/ringi loominguline juhtimine;
2) trupi/ringi organisatoorne juhtimine;
3) koostöö osapooltega.

A.2.4 Esinemine:
1) sündmuse/teema kaardistamine;
2) repertuaari valimine ja/või kohandamine;
3) tagasiside ja analüüs.

A.2.5 Valdkonna arendamine:
1) mentorlus;
2) koolituste läbiviimine;
3) arendustegevuste kavandamine.

Loe edasi
Peida
Spetsialiseerumisega seotud tööosad
Spetsialiseerumine toimub vastavalt tantsustiilile ning kõik tööosad on spetsialiseerumisega otseselt seotud.
– rahvatantsuspetsialist,
- kaasaegse tantsu spetsialist,
- ladina ja standardtantsu spetsialist.
Valitavad tööosad
A.2.6 Koreograafia loomine ja edastamine:
1) idee tutvustamine;
2) koreograafilise materjali loomine, edastamine ja arendamine;
3) repeteerimine.

A.2.7 Lavastamine:
1) visiooni loomine;
2) tegevusplaani koostamine;
3) liikumismaterjali loomine ja/või valimine;
4) proovide juhtimine;
5) ...
loomingulise tulemuse esitlemine ja analüüs.

A.2.8 Projektijuhtimine/produtseerimine:
1) töötamine projekti ideega;
2) projekti ettevalmistamine;
3) projekti projekti juhtimine ja/või läbiviimine;
4) projekti analüüs.

A.2.9 Tantsukollektiivi loomine
1) vajaduste ja/või võimaluste väljaselgitamine;
2) kollektiivi loomine.

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Tööaeg on paindlik, võib sisaldada töötamist puhkepäevadel ja pühade ajal. Töö on vahelduvate tööülesannetega, füüsilist ja vaimset pingutust nõudev. Üldjuhul töötatakse sisetingimustes, riskiteguriteks tervisele võib olla tolm ja müra.
A.4 Töövahendid
Üldjuhul on töövahenditeks sobiv rõivastus ja jalanõud, muusikainstrument, muusikat mängiv seade või muud tehnilised vahendid.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
1) loovus, loomingulisus;
2) valmisolek meeskonnatööks;
3) pinge- ja koormustaluvus;
4) enesedistsipliin ja orienteeritus tulemusele;
5) vastutustunne;
6) empaatiavõime;
7) analüüsivõime.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
7. taseme tantsuspetsialistil on üldjuhul erialane magistrikraad (või sellega võrdsustatud haridus antud valdkonnas) ja töökogemus ning läbitud erialane täienduskoolitus.
Kutse taotlemise eeldused on kirjas kutse andmise korras.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Ringijuht, tantsuõpetaja, ballettmeister, kunstiline juht, loominguline juht, koreograaf, tantsuringi juhendaja, huviringi juht, liikumisjuht.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
7. taseme tantsuspetsialisti kutse taotlemisel on nõutav vähemalt ühe spetsialiseerumise valimine ning kohustuslike kompetentside B.2.1 – B.2.5 ja läbiva kompetentsi B.2.16 tõendamine, lisaks kahe kompetentsi tõendamine valitavate kompetentside B.2.12 - B.2.15 hulgast.
Kutsesiseselt spetsialiseerut...
akse vastavalt tantsustiilile:
-rahvatantsuspetsialist,
-kaasaegse tantsu spetsialist,
-ladina ja standardtantsu spetsialist.
Kompetentside hindamine toimub vastavalt spetsialiseerumisele tantsustiili põhiselt.

Loe edasi
Peida
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Repertuaari/koreograafia ettevalmistamine 7

Tegevusnäitajad:
1) valib repertuaari või loob koreograafia, lähtudes tantsijate east ja võimetest, tantsustiilist ja seatud eesmärkidest;
2) kohandab repertuaari vastavalt tantsijate eale ja võimetele ning seatud eesmärgile.

Teadmised:
1) tantsuajalugu;
2) valdkonnaga seotud õigusaktid (sh autorõiguse seadus);
3) tantsustiilide eripärad;
4) kinesioloogia alused;
5) kultuuriajalugu;
6) tantsukompositsiooni alused;
7) spetsialiseerumisest tulenev valdkonna terminoloogia.

Hindamismeetod(id): Portfoolio ja eksam (test + videoanalüüs, või praktiline ülesanne, või proovi/tunni vaatlus/digitaalne salvestus + intervjuu).
B.2.2 Tantsutreeningu/proovi läbiviimine 7

Tegevusnäitajad:
1) valmistab iseseisvalt ette treeningtunni, valides tantsijate eale ja füüsilistele võimetele ning tantsustiilile sobiva metoodika ja muusikalise materjali. Juhib treeningtundi vastavalt ettevalmistatud plaanile (vajadusel kohandab kavandatud tegevuse ümber);
2) treeningtunni käigus õpetab, arendab ja kinnistab tantsutehnikat, lähtudes valitud metoodikast ja kasutades oskussõnavara;
3) treeningtunni läbiviimisel järgib head tava ja õpetab tantsijatele lava- ja töökultuuri põhimõtteid;
4) seletab ja edastab liikumise sisulist ideed, emotsiooni, vormi, kujundit, lähtudes improvisatsioonilisest või varem loodud koreograafiast;
5) annab vajadusel informatsiooni õpetatava materjali kohta (autor, muusika, ajalooline taust jne);
6) pärast treeningtundi analüüsib iseennast, oma tööd, tunni tulemust, lähtudes seatud eesmärkidest;
7) annab tantsijatele treeningtunni jooksul või pärast seda tagasisidet.

Teadmised:
1) kinesioloogia;
2) pedagoogika alused;
3) treeningtunni ülesehituse põhimõtted;
4) spetsialiseerumisest tulenev valdkonnaterminoloogia;
5) andragoogika alused;
6) tagasisidestamise meetodid ja eneseanalüüs.

Hindamismeetod(id): Tantsutreeningu/proovi vaatlus või digitaalne salvestus nõutud ajaperioodil toimunud treeningtunni kohta.
B.2.3 Juhtimine 7

Tegevusnäitajad:
1) koostab, analüüsib ja arendab trupi/ringi pikaajalist tegevusplaani, lähtudes loomingulistest eesmärkidest (sh trupi koosseisust, potentsiaalist jms);
2) koordineerib trupi/ringi organisatoorset tegevust, lähtudes püstitatud eesmärkidest;
3) analüüsib trupi juhtimist, lähtudes arengukavast ja/või tegevusplaanist;
4) teeb koostööd erinevate partnerite (sponsorid, lapsevanemad, meedia jne) ja teiste spetsialistidega (lavatehniline ja loominguline tugi jne), lähtudes seatud eesmärkidest.

Teadmised:
1) organisatsioonijuhtimise alused;
2) valdkonnaga seotud õigusaktid;
3) majandusarvestuse alused;
4) asjaajamise alused;
5) meeskonnatöö alused;
6) suhtlemise alused;
7) kaasaegsed üldpedagoogilised teadmised kooskõlas tantsueriala spetsiifikaga.

Hindamismeetod(id): Portfoolio ja eksam (test + videoanalüüs, või praktiline ülesanne, või proovi/tunni vaatlus/digitaalne salvestus + intervjuu).
B.2.4 Esinemine 7

Tegevusnäitajad:
1) kaardistab sündmuse/teema eesmärgid ja sisu, sihtgrupi, aja, koha, tingimused, kestvuse jms;
2) valib sobivad esitajad (vanus, koosseis jms) vastavalt sündmusele ja sihtgrupile;
3) valib vastavalt sündmuse stiilile kostüümid, muusika, ruumikujunduse jms;
4) valib, kohandab ja/või loob sobiva repertuaari, lähtudes sündmuse eesmärgist;
5) kogub tagasisidet esinejatelt, sündmuse korraldajalt ja/või sihtgrupilt, kasutades selleks erinevaid võimalusi (vestlus, intervjuu, ankeet jne);
6) analüüsib tagasiside põhjal toimunud esinemist ning teeb järeldused järgnevateks tegevusteks;
7) vahendab tagasisidet esinejatele, lähtudes tehtud analüüsist.

Teadmised:
1) lavakultuur;
2) suhtlemise alused (sh läbirääkimine);
3) tagasisidestamise meetodid ja eneseanalüüs.

Hindamismeetod(id): Portfoolio ja eksam (test + videoanalüüs, või praktiline ülesanne, või proovi/tunni vaatlus/digitaalne salvestus +intervjuu).
B.2.5 Valdkonna arendamine 7

Tegevusnäitajad:
1) nõustab teisi tantsuvaldkonnas tegutsevaid juhendajaid vastavalt oma kompetentsile;
2) korraldab tantsukoolitusi (töötoad, seminarid jne) vastavalt oma kompetentsile, eesmärkidele ning sihtgrupile;
3) kavandab ja algatab tegevusi tantsuvaldkonna propageerimiseks, arendamiseks ja tutvustamiseks;
4) analüüsib tantsuvaldkonna informatsiooni lähtudes uuringu eesmärgist.

Teadmised:
1) tagasisidestamise meetodid ja eneseanalüüs;
2) suhtlemise alused (sh avalik esinemine);
3) esitlustehnikad;
4) andragoogika alused;
5) kultuuripoliitika (sh valdkonna arengusuunad).

Hindamismeetod(id): Portfoolio ja eksam (test + videoanalüüs, või praktiline ülesanne, või proovi/tunni vaatlus/digitaalne salvestus+intervjuu).
Spetsialiseerumistega seotud kompetentsid
Kutsesiseselt spetsialiseerutakse vastavalt tantsustiilile: -rahvatantsuspetsialist, -kaasaegse tantsu spetsialist, -ladina ja standardtantsu spetsialist. Kompetentside hindamine toimub vastavalt spetsialiseerumisele tantsustiili põhiselt. Õpetamine võib olla seotud lavastusprotsessiga, võ...ib toimuda periooditi.
Loe edasi
Peida
Rahvatantsuspetsialist, tase 7
    Kompetents EKR tase
B.2.6 Repertuaari ettevalmistamine 7

Tegevusnäitajad:
1) valib repertuaari või loob koreograafia, lähtudes tantsijate east ja võimetest, tantsustiilist ja seatud eesmärkidest;
2) kohandab repertuaari vastavalt tantsijate eale ja võimetele ning seatud eesmärgile.

Teadmised:
1) pärimustants ja selle kujunemine;
2) autoritants (sh loovisiku repertuaar);
3) tantsukirjelduste lugemise ja koostamise põhimõtted (sh põhiliikumised);
4) eesti tants (folkloorne ja lavatants);
5) repertuaari valik ja kavade koostamine;
6) valdkonnaterminoloogia;
7) etnograafia (rahvakombed, sündmused rahvakalendris);
8) kostüümiajalugu (sh rahvarõiva kandmise põhimõtted).

Hindamismeetod(id): Portfoolio ja eksam (test + videoanalüüs, või praktiline ülesanne, või proovi/tunni vaatlus/digitaalne salvestus + intervjuu).
B.2.2 Tantsutreeningu/proovi läbiviimine 7

Tegevusnäitajad:
1) valmistab iseseisvalt ette treeningtunni, valides tantsijate eale ja füüsilistele võimetele ning tantsustiilile sobiva metoodika ja muusikalise materjali. Juhib treeningtundi vastavalt ettevalmistatud plaanile (vajadusel kohandab kavandatud tegevuse ümber);
2) treeningtunni käigus õpetab, arendab ja kinnistab tantsutehnikat, lähtudes valitud metoodikast ja kasutades oskussõnavara;
3) treeningtunni läbiviimisel järgib head tava ja õpetab tantsijatele lava- ja töökultuuri põhimõtteid;
4) seletab ja edastab liikumise sisulist ideed, emotsiooni, vormi, kujundit, lähtudes improvisatsioonilisest või varem loodud koreograafiast;
5) annab vajadusel informatsiooni õpetatava materjali kohta (autor, muusika, ajalooline taust jne);
6) pärast treeningtundi analüüsib iseennast, oma tööd, tunni tulemust, lähtudes seatud eesmärkidest;
7) annab tantsijatele treeningtunni jooksul või pärast seda tagasisidet.

Teadmised:
1) kinesioloogia;
2) pedagoogika alused;
3) treeningtunni ülesehituse põhimõtted;
4) spetsialiseerumisest tulenev valdkonnaterminoloogia;
5) andragoogika alused;
6) tagasisidestamise meetodid ja eneseanalüüs.

Hindamismeetod(id): Tantsutreeningu/proovi vaatlus või digitaalne salvestus nõutud ajaperioodil toimunud treeningtunni kohta.
B.2.3 Juhtimine 7

Tegevusnäitajad:
1) koostab, analüüsib ja arendab trupi/ringi pikaajalist tegevusplaani, lähtudes loomingulistest eesmärkidest (sh trupi koosseisust, potentsiaalist jms);
2) koordineerib trupi/ringi organisatoorset tegevust, lähtudes püstitatud eesmärkidest;
3) analüüsib trupi juhtimist, lähtudes arengukavast ja/või tegevusplaanist;
4) teeb koostööd erinevate partnerite (sponsorid, lapsevanemad, meedia jne) ja teiste spetsialistidega (lavatehniline ja loominguline tugi jne), lähtudes seatud eesmärkidest.

Teadmised:
1) organisatsioonijuhtimise alused;
2) valdkonnaga seotud õigusaktid;
3) majandusarvestuse alused;
4) asjaajamise alused;
5) meeskonnatöö alused;
6) suhtlemise alused;
7) kaasaegsed üldpedagoogilised teadmised kooskõlas tantsueriala spetsiifikaga.

Hindamismeetod(id): Portfoolio ja eksam (test + videoanalüüs, või praktiline ülesanne, või proovi/tunni vaatlus/digitaalne salvestus + intervjuu).
B.2.4 Esinemine 7

Tegevusnäitajad:
1) kaardistab sündmuse/teema eesmärgid ja sisu, sihtgrupi, aja, koha, tingimused, kestvuse jms;
2) valib sobivad esitajad (vanus, koosseis jms) vastavalt sündmusele ja sihtgrupile;
3) valib vastavalt sündmuse stiilile kostüümid, muusika, ruumikujunduse jms;
4) valib, kohandab ja/või loob sobiva repertuaari, lähtudes sündmuse eesmärgist;
5) kogub tagasisidet esinejatelt, sündmuse korraldajalt ja/või sihtgrupilt, kasutades selleks erinevaid võimalusi (vestlus, intervjuu, ankeet jne);
6) analüüsib tagasiside põhjal toimunud esinemist ning teeb järeldused järgnevateks tegevusteks;
7) vahendab tagasisidet esinejatele, lähtudes tehtud analüüsist.

Teadmised:
1) lavakultuur;
2) suhtlemise alused (sh läbirääkimine);
3) tagasisidestamise meetodid ja eneseanalüüs.

Hindamismeetod(id): Portfoolio ja eksam (test + videoanalüüs, või praktiline ülesanne, või proovi/tunni vaatlus/digitaalne salvestus +intervjuu).
B.2.5 Valdkonna arendamine 7

Tegevusnäitajad:
1) nõustab teisi tantsuvaldkonnas tegutsevaid juhendajaid vastavalt oma kompetentsile;
2) korraldab tantsukoolitusi (töötoad, seminarid jne) vastavalt oma kompetentsile, eesmärkidele ning sihtgrupile;
3) kavandab ja algatab tegevusi tantsuvaldkonna propageerimiseks, arendamiseks ja tutvustamiseks;
4) analüüsib tantsuvaldkonna informatsiooni lähtudes uuringu eesmärgist.

Teadmised:
1) tagasisidestamise meetodid ja eneseanalüüs;
2) suhtlemise alused (sh avalik esinemine);
3) esitlustehnikad;
4) andragoogika alused;
5) kultuuripoliitika (sh valdkonna arengusuunad).

Hindamismeetod(id): Portfoolio ja eksam (test + videoanalüüs, või praktiline ülesanne, või proovi/tunni vaatlus/digitaalne salvestus+intervjuu).
 
Kaasaegse tantsu spetsialist, tase 7
    Kompetents EKR tase
B.2.7 Repertuaari ettevalmistamine 7

Tegevusnäitajad:
1) valib repertuaari või loob koreograafia, lähtudes tantsijate east ja võimetest, tantsustiilist ja seatud eesmärkidest;
2) kohandab repertuaari vastavalt tantsijate eale ja võimetele ning seatud eesmärgile.

Teadmised:
1)valdkonnaterminoloogia;
2) kaasaegse eesti ja maailma tantsu ajalugu;
3) kaasaegsed tantsustiilid ja põhiliikumised, sh välja arendatud isiklik treeningsüsteem või süvateadmised vähemalt ühest tunnustatud kaasaegse tantsu tehnikast (nt Graham, Limón);
4)tantsukompositsiooni alused;
5) stsenograafia, heli- ja valguskujunduse põhimõtted;
6) kinesioloogia alused;
7) refleksioonitehnikad.

Hindamismeetod(id): Portfoolio ja eksam (test + videoanalüüs, või praktiline ülesanne, või proovi/tunni vaatlus/digitaalne salvestus + intervjuu).
B.2.2 Tantsutreeningu/proovi läbiviimine 7

Tegevusnäitajad:
1) valmistab iseseisvalt ette treeningtunni, valides tantsijate eale ja füüsilistele võimetele ning tantsustiilile sobiva metoodika ja muusikalise materjali. Juhib treeningtundi vastavalt ettevalmistatud plaanile (vajadusel kohandab kavandatud tegevuse ümber);
2) treeningtunni käigus õpetab, arendab ja kinnistab tantsutehnikat, lähtudes valitud metoodikast ja kasutades oskussõnavara;
3) treeningtunni läbiviimisel järgib head tava ja õpetab tantsijatele lava- ja töökultuuri põhimõtteid;
4) seletab ja edastab liikumise sisulist ideed, emotsiooni, vormi, kujundit, lähtudes improvisatsioonilisest või varem loodud koreograafiast;
5) annab vajadusel informatsiooni õpetatava materjali kohta (autor, muusika, ajalooline taust jne);
6) pärast treeningtundi analüüsib iseennast, oma tööd, tunni tulemust, lähtudes seatud eesmärkidest;
7) annab tantsijatele treeningtunni jooksul või pärast seda tagasisidet.

Teadmised:
1) kinesioloogia;
2) pedagoogika alused;
3) treeningtunni ülesehituse põhimõtted;
4) spetsialiseerumisest tulenev valdkonnaterminoloogia;
5) andragoogika alused;
6) tagasisidestamise meetodid ja eneseanalüüs.

Hindamismeetod(id): Tantsutreeningu/proovi vaatlus või digitaalne salvestus nõutud ajaperioodil toimunud treeningtunni kohta.
B.2.3 Juhtimine 7

Tegevusnäitajad:
1) koostab, analüüsib ja arendab trupi/ringi pikaajalist tegevusplaani, lähtudes loomingulistest eesmärkidest (sh trupi koosseisust, potentsiaalist jms);
2) koordineerib trupi/ringi organisatoorset tegevust, lähtudes püstitatud eesmärkidest;
3) analüüsib trupi juhtimist, lähtudes arengukavast ja/või tegevusplaanist;
4) teeb koostööd erinevate partnerite (sponsorid, lapsevanemad, meedia jne) ja teiste spetsialistidega (lavatehniline ja loominguline tugi jne), lähtudes seatud eesmärkidest.

Teadmised:
1) organisatsioonijuhtimise alused;
2) valdkonnaga seotud õigusaktid;
3) majandusarvestuse alused;
4) asjaajamise alused;
5) meeskonnatöö alused;
6) suhtlemise alused;
7) kaasaegsed üldpedagoogilised teadmised kooskõlas tantsueriala spetsiifikaga.

Hindamismeetod(id): Portfoolio ja eksam (test + videoanalüüs, või praktiline ülesanne, või proovi/tunni vaatlus/digitaalne salvestus + intervjuu).
B.2.4 Esinemine 7

Tegevusnäitajad:
1) kaardistab sündmuse/teema eesmärgid ja sisu, sihtgrupi, aja, koha, tingimused, kestvuse jms;
2) valib sobivad esitajad (vanus, koosseis jms) vastavalt sündmusele ja sihtgrupile;
3) valib vastavalt sündmuse stiilile kostüümid, muusika, ruumikujunduse jms;
4) valib, kohandab ja/või loob sobiva repertuaari, lähtudes sündmuse eesmärgist;
5) kogub tagasisidet esinejatelt, sündmuse korraldajalt ja/või sihtgrupilt, kasutades selleks erinevaid võimalusi (vestlus, intervjuu, ankeet jne);
6) analüüsib tagasiside põhjal toimunud esinemist ning teeb järeldused järgnevateks tegevusteks;
7) vahendab tagasisidet esinejatele, lähtudes tehtud analüüsist.

Teadmised:
1) lavakultuur;
2) suhtlemise alused (sh läbirääkimine);
3) tagasisidestamise meetodid ja eneseanalüüs.

Hindamismeetod(id): Portfoolio ja eksam (test + videoanalüüs, või praktiline ülesanne, või proovi/tunni vaatlus/digitaalne salvestus +intervjuu).
B.2.5 Valdkonna arendamine 7

Tegevusnäitajad:
1) nõustab teisi tantsuvaldkonnas tegutsevaid juhendajaid vastavalt oma kompetentsile;
2) korraldab tantsukoolitusi (töötoad, seminarid jne) vastavalt oma kompetentsile, eesmärkidele ning sihtgrupile;
3) kavandab ja algatab tegevusi tantsuvaldkonna propageerimiseks, arendamiseks ja tutvustamiseks;
4) analüüsib tantsuvaldkonna informatsiooni lähtudes uuringu eesmärgist.

Teadmised:
1) tagasisidestamise meetodid ja eneseanalüüs;
2) suhtlemise alused (sh avalik esinemine);
3) esitlustehnikad;
4) andragoogika alused;
5) kultuuripoliitika (sh valdkonna arengusuunad).

Hindamismeetod(id): Portfoolio ja eksam (test + videoanalüüs, või praktiline ülesanne, või proovi/tunni vaatlus/digitaalne salvestus+intervjuu).
 
Ladina ja standardtantsu spetsialist, tase 7
    Kompetents EKR tase
B.2.8 Repertuaari ettevalmistamine 7

Tegevusnäitajad:
1) valib repertuaari või loob koreograafia, lähtudes tantsijate east ja võimetest, tantsustiilist ja seatud eesmärkidest;
2) kohandab repertuaari vastavalt tantsijate eale ja võimetele ning seatud eesmärgile.

Teadmised:
1) figuuride lugemine ja esitamine ning põhiliikumine
2) valdkonna terminoloogia (sh inglisekeelne) (nii ladina kui standardtantsud);
3) ladina ja standardtantsude muusika, rütmid, tempod;
4) kavade koostamise põhimõtted peamiste seltskonnatantsude põhifiguuridest;
5) erinevate seltskonnatantsude aja- ja kujunemislugu;
6) ladina ja standardtantsude esitamise tavad (riietus, kombed, olustik).
7) kavade koostamise põhimõtted seltskonnatantsudes (sh. moetantsud).

Hindamismeetod(id): Portfoolio ja eksam (test + videoanalüüs, või praktiline ülesanne, või proovi/tunni vaatlus/digitaalne salvestus + intervjuu).
B.2.2 Tantsutreeningu/proovi läbiviimine 7

Tegevusnäitajad:
1) valmistab iseseisvalt ette treeningtunni, valides tantsijate eale ja füüsilistele võimetele ning tantsustiilile sobiva metoodika ja muusikalise materjali. Juhib treeningtundi vastavalt ettevalmistatud plaanile (vajadusel kohandab kavandatud tegevuse ümber);
2) treeningtunni käigus õpetab, arendab ja kinnistab tantsutehnikat, lähtudes valitud metoodikast ja kasutades oskussõnavara;
3) treeningtunni läbiviimisel järgib head tava ja õpetab tantsijatele lava- ja töökultuuri põhimõtteid;
4) seletab ja edastab liikumise sisulist ideed, emotsiooni, vormi, kujundit, lähtudes improvisatsioonilisest või varem loodud koreograafiast;
5) annab vajadusel informatsiooni õpetatava materjali kohta (autor, muusika, ajalooline taust jne);
6) pärast treeningtundi analüüsib iseennast, oma tööd, tunni tulemust, lähtudes seatud eesmärkidest;
7) annab tantsijatele treeningtunni jooksul või pärast seda tagasisidet.

Teadmised:
1) kinesioloogia;
2) pedagoogika alused;
3) treeningtunni ülesehituse põhimõtted;
4) spetsialiseerumisest tulenev valdkonnaterminoloogia;
5) andragoogika alused;
6) tagasisidestamise meetodid ja eneseanalüüs.

Hindamismeetod(id): Tantsutreeningu/proovi vaatlus või digitaalne salvestus nõutud ajaperioodil toimunud treeningtunni kohta.
B.2.3 Juhtimine 7

Tegevusnäitajad:
1) koostab, analüüsib ja arendab trupi/ringi pikaajalist tegevusplaani, lähtudes loomingulistest eesmärkidest (sh trupi koosseisust, potentsiaalist jms);
2) koordineerib trupi/ringi organisatoorset tegevust, lähtudes püstitatud eesmärkidest;
3) analüüsib trupi juhtimist, lähtudes arengukavast ja/või tegevusplaanist;
4) teeb koostööd erinevate partnerite (sponsorid, lapsevanemad, meedia jne) ja teiste spetsialistidega (lavatehniline ja loominguline tugi jne), lähtudes seatud eesmärkidest.

Teadmised:
1) organisatsioonijuhtimise alused;
2) valdkonnaga seotud õigusaktid;
3) majandusarvestuse alused;
4) asjaajamise alused;
5) meeskonnatöö alused;
6) suhtlemise alused;
7) kaasaegsed üldpedagoogilised teadmised kooskõlas tantsueriala spetsiifikaga.

Hindamismeetod(id): Portfoolio ja eksam (test + videoanalüüs, või praktiline ülesanne, või proovi/tunni vaatlus/digitaalne salvestus + intervjuu).
B.2.4 Esinemine 7

Tegevusnäitajad:
1) kaardistab sündmuse/teema eesmärgid ja sisu, sihtgrupi, aja, koha, tingimused, kestvuse jms;
2) valib sobivad esitajad (vanus, koosseis jms) vastavalt sündmusele ja sihtgrupile;
3) valib vastavalt sündmuse stiilile kostüümid, muusika, ruumikujunduse jms;
4) valib, kohandab ja/või loob sobiva repertuaari, lähtudes sündmuse eesmärgist;
5) kogub tagasisidet esinejatelt, sündmuse korraldajalt ja/või sihtgrupilt, kasutades selleks erinevaid võimalusi (vestlus, intervjuu, ankeet jne);
6) analüüsib tagasiside põhjal toimunud esinemist ning teeb järeldused järgnevateks tegevusteks;
7) vahendab tagasisidet esinejatele, lähtudes tehtud analüüsist.

Teadmised:
1) lavakultuur;
2) suhtlemise alused (sh läbirääkimine);
3) tagasisidestamise meetodid ja eneseanalüüs.

Hindamismeetod(id): Portfoolio ja eksam (test + videoanalüüs, või praktiline ülesanne, või proovi/tunni vaatlus/digitaalne salvestus +intervjuu).
B.2.5 Valdkonna arendamine 7

Tegevusnäitajad:
1) nõustab teisi tantsuvaldkonnas tegutsevaid juhendajaid vastavalt oma kompetentsile;
2) korraldab tantsukoolitusi (töötoad, seminarid jne) vastavalt oma kompetentsile, eesmärkidele ning sihtgrupile;
3) kavandab ja algatab tegevusi tantsuvaldkonna propageerimiseks, arendamiseks ja tutvustamiseks;
4) analüüsib tantsuvaldkonna informatsiooni lähtudes uuringu eesmärgist.

Teadmised:
1) tagasisidestamise meetodid ja eneseanalüüs;
2) suhtlemise alused (sh avalik esinemine);
3) esitlustehnikad;
4) andragoogika alused;
5) kultuuripoliitika (sh valdkonna arengusuunad).

Hindamismeetod(id): Portfoolio ja eksam (test + videoanalüüs, või praktiline ülesanne, või proovi/tunni vaatlus/digitaalne salvestus+intervjuu).

Valitavad kompetentsid
Kutse taotlemisel on nõutav lisaks kahe kompetentsi tõendamine valitavate kompetentside B.2.12 - B.2.15 hulgast.
    Nimetus EKR tase
B.2.9 Koreograafia loomine ja edastamine 7

Tegevusnäitajad:
1) tutvustab esitajatele või tellijale koreograafia ideed, stiili (liikumiskeel ja/või muusikaline materjal), lähtudes loomingulistest taotlustest;
2) loob koreograafilist materjali (isikuline, grupitöö, improvisatsioon, vms), lähtudes loomingulistest taotlustest;
3) koreograafia loomisel edastab ja arendab koreograafilist materjali vastavalt sobivaimale meetodile;
4) täpsustab, ühtlustab, kinnistab loodud koreograafiat vastavalt valitud tantsustiilile ja -tehnikale ning sisule.

Teadmised:
1) valdkonnaga seotud terminoloogia;
2) tantsukompositsiooni alused;
3) repeteerimismeetodid;
4) tantsustiili liikumiskeel;
5) stsenograafia;
6) kunstide semiootika;
7) multimeedia ja lavatehnoloogia põhimõtted;
8) tantsukompositsioon;
9) valguskujundus;
10) helikujundus.

Hindamismeetod(id): Portfoolio ja eksam (test + videoanalüüs, või praktiline ülesanne, või proovi/tunni vaatlus/digitaalne salvestus + intervjuu).
B.2.10 Lavastamine 7

Tegevusnäitajad:
1) lähtudes eesmärgist täpsustab kontseptsiooni, valib vormi ja koostab stsenaariumi;
2) valib vajadusel lavastus- ja/või projektimeeskonna;
3) koostab tegevusplaani ja kooskõlastab selle lavastus- ja/või projektimeeskonnaga;
4) planeerib ja kooskõlastab prooviperioodi;
5) loob ja/või valib liikumismaterjali, lähtudes kontseptsioonist;
6) koostab ja kooskõlastab proovigraafiku lavastus- ja/või projektimeeskonnaga;
7) õpetab osaleja(te)le liikumismaterjali vastavalt tantsu kontseptsioonile ja kohaspetsiifikale;
8) juhib ning suunab tööd vastavalt koostatud stsenaariumile;
9) vastutab tööprotsessi eest ja kindlustab lavastuse/teose valmimise, lähtudes seatud eesmärkidest;
10) kogub ja analüüsib tagasisidet ning teeb vajadusel parendusettepanekuid.

Teadmised:
1) tantsustiili liikumiskeel;
2) meeskonnatöö alused;
3) suhtlemise alused;
4) ajaplaneerimine;
5) etenduskunstide olemus ja eripära.

Hindamismeetod(id): Portfoolio ja eksam (test + videoanalüüs, või praktiline ülesanne, või proovi/tunni vaatlus/digitaalne salvestus + intervjuu).
B.2.11 Projektijuhtimine/produtseerimine 7

Tegevusnäitajad:
1) sõnastab idee ja koostab projekti sisulise kirjelduse vastavalt valitud eesmärgile;
2) koostab projekti eelarve vastavalt kavandatud tegevustele;
3) valib meeskonna, koostab ajakava, vajadusel otsib vajalikud vahendid (ruum, tehnika jms) ja tuluallikad vastavalt eesmärgile;
4) esitab vajadusel rahastustaotlusi potentsiaalsetele rahastajatele vastavalt nende kehtestatud nõuetele;
5) kaasab projekti elluviimiseks vajalikke lisaressursse (vabatahtlikud, turvateenistus jms);
6) maandab projektiga kaasnevaid riske ja vajadusel kohandab projekti ümber;
7) viib projekti ellu vastavalt eesmärgile ja tegevusplaanile;
8) analüüsib meeskonnaga projekti tulemust, lähtudes püstitatud eesmärkidest ja korraldatud tegevustest;
9) koostab vajadusel rahastajatele projekti aruandluse vastavalt kehtestatud nõuetele.

Teadmised:
1) projektijuhtimise alused;
2) ettevõtluse alused;
3) asjaajamise alused;
4) organisatsioonikultuur;
5) läbirääkimistehnikad;
6) loomemajanduse alused.

Hindamismeetod(id): projektikirjeldus ja rahastatud projektitaotluste nimistu (viimase 3 aasta jooksul).
B.2.12 Tantsukollektiivi loomine 7

Tegevusnäitajad:
1) selgitab välja kollektiivi loomise vajaduse ja/või võimaluse (koostöös tööandja/koostööpartneriga), lähtudes enda ja/või kogukonna soovidest;
2) analüüsib saadud informatsiooni ja selle põhjal teeb otsused edasiseks tegevuseks;
3) teavitab kollektiivi loomisest võimalikke huvilisi, edastades infot otse ja/või avaliku ruumi kaudu;
4) moodustab huvilistest kollektiivi ja selle struktuuri, lähtudes püstitatud eesmärkidest.

Teadmised:
1) valdkonnaga seotud õigusaktid;
2) suhtlemise alused;
3) kommunikatsioonimeetodid;
4) meeskonnatöö alused;
5) organisatsioonikultuur.

Hindamismeetod(id):
Portfoolio ja eksam (test + videoanalüüs, või praktiline ülesanne, või proovi/tunni vaatlus/digitaalne salvestus + intervjuu).
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.13 Tantsuspetsialist, tase 7 kutset läbiv kompetents 7

Tegevusnäitajad:
1) kasutab oma töös riigikeelt tasemel B2 ja ühte võõrkeelt tasemel B2 (vt lisa 3 Keeleoskus);
2) 2) kasutab oma töös arvutit vastavalt baasmoodulitele: arvuti põhitõed; teksti töötlus; interneti põhitõed ja standardmoodulile IT turvalisus. (vt lisa 2 „Arvuti kasutamise oskused“);
3) on oma käitumisega eeskujuks meeskonnale ja võtab vastutuse olukordade lahendamisel, analüüsib igapäevast tööalast informatsiooni ja jagab seda meeskonnaga.
4) teeb vajadusel ettepanekuid töö efektiivsemaks korraldamiseks ning viib eelnevalt kooskõlastatud ettepanekud ellu.
5) külastab regulaarselt valdkonnas toimuvaid sündmusi/etendusi jms;
6) järgib valdkonnaga seonduvaid õigusakte ja kutse-eetikat;
7) kasutab korrektset erialast terminoloogiat, valib ja kasutab erinevaid suhtlemistehnikaid vastavalt olukorrale;
8) järgib tööohutus- ja töökeskkonnanõudeid, arvestades inimeste ja keskkonnaga enda ümber;
9) hindab abivajaja olukorda, annab vajadusel esmaabi ja/või kutsub abi.

Teadmised:
1) valdkonnaga seotud seadusandlus (sh autorikaitse)
2) meeskonnatöö;
3) suhtlemine;
4) organisatsioonikultuur.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamisega.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 19-06042015-05/5k
Kutsetegevuse valdkond: Kultuur
Vastutav kutsenõukogu: Kultuuri Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 23
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 06.04.2015
EKR tase: 7
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 7
Valdkond: HARIDUS JA KULTUUR
Kutseala: Muusika ja esituskunstid
Kutse grupp: Tantsuspetsialist
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
26 Õigus-, sotsiaal- ja kultuurivaldkonna tippspetsialistid
265 Loomingulised töötajad
2653 Tantsijad ja koreograafid
ISCED klassifikaator: 02 Humanitaaria ja kunstid
021 Kunstid
0215 Muusika ja esituskunstid
EMTAK klassifikaator: R KUNST, MEELELAHUTUS JA VABA AEG
90 Loome-, kunsti- ja meelelahutustegevus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Mõisted
Lisa 2 Arvuti kasutamise oskused
Lisa 3 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Lii Ainsalu Tantsuhariduse Liit
Angela Arraste Tallinna Ülikool
Ülle Feršel Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts
Urve Gromov Rahvakultuuri keskus
Laura Kvelstein Tallinna Ülikool
Heili Lindepuu ETHL, Tallinna Tantsuteater
Martin Medar Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts
Mall Noormets TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia
Silvia Purje Eesti Tantsuspordi Liit
Erika Põlendik Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts
Taimi Saarma Eesti Maaomavalitsuste Liit
Kadri Tiis Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist