Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Tantsuspetsialist, tase 7
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Tantsuspetsialist, tase 7
EN: Dance specialist, EstQF Level 7
Spetsialiseerumised:
  • Eesti rahvatants
Osakutsed:
Kehtib alates: 01.07.2024
Kehtib kuni: 30.06.2029
Kutsestandardi versiooni number: 8
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
Kutsestandardis uuendati töö kirjeldust, üldoskusi ja tegevusnäitajaid. Sõnastati tulevikuoskused, lisati kvalifikatsiooninõuded kutse taotlemisel ja taastõendamisel. Lisati nõue anda vajadusel esmaabi, orienteeruda muusikas vastavalt tantsustiili eripärale ja vajadustele.
Lisati nõutavad teadmised anatoomiast, füsioloogiast, kehaliste võimete arendamise kaasaegsetest teooriatest ja metoodikatest.
Uuendati terminite lisa – muudeti terminite lavastusprotsess; loome- ja õppeprotsess ning suurvor...
m seletusi.
Koostati tantsuspetsialisti hea tava – kutsestandardi lisa 1.

Loe edasi
Peida
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Tantsuspetsialist on loominguline töötaja, kes õpetamise ja/või tantsuloome kaudu väärtustab ning arendab tantsukunsti ja -haridust. Tantsuspetsialist arendab tantsutehnikat ja etendamise oskust; loovust ja eneseväljendust; mõtestamise oskust ja kultuuriteadlikkust.
Tantsuspetsialist, tase 7 on val...
dkonna arendaja (nt koolitab, on mentoriks), teeb lavastusi, koreograafiaid, viib läbi valdkondlikke projekte.

Kutsealal tegutsevad ka
tantsuspetsialist, tase 4, kes on vähese kogemusega ja vajab juhendamist;
tantsuspetsialist, tase 5, kes on vähese kogemusega ja töötab iseseisvalt;
tantsuspetsialist, tase 6, kes tegutseb iseseisvalt uudsetes ja keerulistes olukordades, tal on erialane väljaõpe või pikaajaline (kompetentside kujunemiseks vajalik) töökogemus;
tantsuspetsialist, tase 8, kes on valdkonna eestvedaja, kogukonna looja, laiaulatusliku mõjuga valdkonna arendaja.

Tööaeg on paindlik, võib sisaldada töötamist puhkepäevadel ja pühade ajal. Töö on füüsilist ja vaimset pingutust nõudev, riskiteguriks on vigastuste oht.
Töövahenditeks on tantsustiilist lähtuvalt sobivad jalanõud, riietus, rekvisiidid ja vahendid, muusikat mängiv seade või instrument ning infotehnoloogilised vahendid.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Tantsuks sobiva keskkonna loomine
A.2.2 Loome- ja õppeprotsessi juhtimine
A.2.3 Valdkonna arendamine
Spetsialiseerumisega seotud tööosad
A.2.4 Eesti rahvatants
Valitavad tööosad
A.2.5 Koreograafia loomine
A.2.6 Lavastamine
A.2.7 Eestvedamine
A.3 Kutsealane ettevalmistus
Tantsuspetsialist, tase 7 on kompetentside kujunemiseks vajalik töökogemus ja erialane kõrgharidus või läbitud erialane koolitus ning tööks vajalik täiendkoolitus.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Tantsuõpetaja, tantsukunstnik, tantsuspetsialist, liikumisjuht, koreograaf, lavastaja, tantsuringi, -rühma, -stuudio juhendaja
A.6 Tulevikuoskused
Teave oskuste ja trendide kohta, mille tähtsus valdkonnas kasvab.
Oskus töötada andmemahtudega, teisendada neid arusaadavateks mõisteteks ja aru saada andmetepõhisest otsustamisest.
Suhtlemisoskus.
Oskus kriitiliselt hinnata ja luua meediasisu ning kasutada seda veenvaks kommunikatsiooniks.
Osk...
us ja tahe kogu aeg õppida midagi uut ning võime mõtestada ja väärtustada õpitu sisulist tähendust.
Oskus asjakohaselt reageerida ootamatutele situatsioonidele ja muutustele.
Enesejuhtimise oskused, sh info filtreerimine tähtsuse järgi, koormuse ohjamine jne.
Oskus töötada tulemuslikult erinevates (ka virtuaalsetes) töörühmades, hoida inimesi pühendunud ja motiveeritud ning tekitada neis kollektiivi tunnet.
Oskus elada ja tegutseda loodust ja keskkonda säästes.

Loe edasi
Peida
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
Tantsuspetsialist, tase 7 kutse moodustub üldoskustest, kohustuslikest, spetsialiseerumisega seotud ja valitavatest kompetentsidest. Kutse taotlemisel tuleb tõendada üldoskused (B.2), kohustuslikud kompetentsid B.3.1−B.3.3 ja B.3.8 ning spetsialiseerumisel eesti rahvatantsule tuleb tõendada spetsial...iseerumisega seotud kompetents B.3.4. Valitavatest kompetentsidest B.3.5−B.3.7 tuleb tõendada vähemalt üks kompetents.
Loe edasi
Peida
Kvalifikatsiooninõuded haridusele ja töökogemusele:
Nõuded kutse taotlemisel
1. Erialane kõrgharidus ja töökogemus või kõrgharidus ja kompetentside kujunemiseks vajalik töökogemus
2. Erialaga seotud koolituse läbimine vm kutse kompetentsusnõuetega seotud enesetäiendamine kogumahus vähemalt 120 akadeemilist tundi viimase 5 aasta jooksul

Nõuded ku...
tse taastõendamisel
1. Taastõendatava kutsega seotud töökogemus
2. Eelnevalt väljastatud sama või võrdsustatud taseme kutse, mille kehtivuse lõpust ei ole möödunud rohkem kui 18 kuud

Loe edasi
Peida
B.2 Tantsuspetsialist, tase 7 üldoskused
Mõtlemisoskused
1. Lahendab teiste või iseenda püstitatud ülesandeid minimaalse juhendamisega.
2. Määratleb oma lühiajalised, keskpikad ja pikaajalised eesmärgid, arvestades erinevate karjäärivõimalustega.
3. Omandab uusi harjumusi, kui tööülesanded või vahendid muutuvad.
4. Mõistab oma tunnete,...
mõtete ja käitumise tagamaid ning reguleerib neid kriitilistes situatsioonides.
Enesejuhtimisoskused
5. Järgib oma tegevuses nii isiklikke, ühiskondlikke kui ka organisatsiooni väärtusi ja põhimõtteid.
6. Juhindub oma töös ja kutsealases tegevuses tantsuspetsialisti heast tavast (lisa 1).
7. Järgib oma tegudes õige ja vale üldtunnustatud põhimõtteid, käitub teiste inimestega ja tööülesandeid täites viisakalt, ausalt, õiglaselt, läbipaistvalt ja erapooletult.
8. Austab teiste väärikust ja privaatsust, kaitseb nende konfidentsiaalset teavet.
9. Austab oma ja teiste kultuuride, religioonide, identiteedi jm väärtusi ja norme ning arvestab oma tegevuses nendega.
10. Väldib oma tegevuses diskrimineerimist etnilise, religioosse, haridusliku või majandusliku tausta, seksuaalse identiteedi või sättumuse, soo, vanuse, puude vmt alusel.
11. Lähtub oma töös ja tegemistes organisatsiooni strateegilistest alustest (missioon, visioon, väärtused).
12. Väljendab oma käitumise ja väljaütlemistega organisatsiooni suhtes lojaalsust ja usaldusväärsust.
13. Lähtub oma tegevuses töökoha, kooli, hobiasutuse vmt organisatsiooni väärtustest.
14. Säilitab keerukates olukordades rahu ega kaota enesekontrolli.
15. Tuleb toime ebaühtlase töökoormusega. Talub koormuse ajutisi kõikumisi (sh ületunnitöö ja töötaolek).
16. Järgib tööd tehes asjakohaseid juhiseid, nõudeid, eeskirju, õigusakte, standardeid jmt.
17. Käitub tasakaalukalt ja läbimõeldult nii enda kui ka teiste tunnete korral. Vajaduse korral jagab muret asjakohaste inimestega ja otsib abi.
18. Tuleb toime varieeruvusega. Reageerib muutustele ja ootamatustele adekvaatselt ja asjalikult.
19. Reageerib viivitamata vaenulikule käitumisele, võttes adekvaatseid ja seaduslikke meetmeid agressiivse käitumise takistamiseks.
20. Osaleb avalikku huvi pakkuvates tegevustes (nt avalikud sündmused, kodanikualgatused, kogukonnatöö, erialaliidud, ühendused jmt).
21. Tuvastab ühiskonnas või selle rühmades toimuva rõhumise või ebaõigluse ja pakub tuge, et kodanikud saaksid võtta meetmeid elu ja keskkonna parandamiseks või muutmiseks.
Lävimisoskused
22. Kasutab oma töös eesti keelt tasemel B2 ja ühte võõrkeelt tasemel A2 (lisa 2 − keelte oskustasemete kirjeldused).
23. Kasutab oma töös arvutit infotöötluse, ohutuse ja kommunikatsiooni jaoks algtasemel (lisa 3 − digipädevuste enesehindamisskaala).
24. Teeb ühiste eesmärkide nimel tõhusat koostööd, mõistes oma ja kolleegide rolli meeskonnas ning käitudes usaldusväärselt ja koostööd soodustavalt.
25. Esitab argumente mingi tõekspidamise, idee, poliitika, huvi vmt kaitsmiseks teiste inimeste või kogukonna huvides.
26. Küsib oma tegevuse või teadmiste kohta tagasisidet teiselt inimeselt (nt kolleeg, ülemus, koostööpartner) või institutsioonilt, et täiendada oma teadmisi ja lihvida oskusi mingi ülesandega toimetulemisel.
27. Eristab fakte hinnangutest, suhtub saadud tagasisidesse rahulikult ning võimaluse korral arvestab tagasisidega edasises tegevuses.
28. Suhtleb, vahetab teavet, peab nõu ja teeb koostööd isikute ja isikute rühmadega, et leida ühine mõistmine, leppida vajaduse korral kokku kompromissides ja tagada töö maksimaalne tõhusus.
29. Kuulab kõnelejat tähelepanelikult, keskendunult ja katkestamata, andes vajaduse korral oma kaasamõtlemisest märku kehakeelega, peegeldavalt, täpsustades ja kuuldut ümber sõnastades.

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Tantsuks sobiva keskkonna loomine ja arendamine 7

Tegevusnäitajad
1. Hindab füüsilise keskkonna olukorda ja sobivust erialaseks tegevuseks; loob ohutu keskkonna.
2. Loob usaldusliku, loomingulist tegevust ja koostööd soodustava õhkkonna.
3. Tantsuks sobiva keskkonna loomisel arvestab tegevuse eesmärki ja osalejate eripära.
4. Mõistab ja mõtestab tantsu valdkonda kollektiivide, institutsioonide üleselt.
B.3.2 Loome- ja õppeprotsessi juhtimine 7

Tegevusnäitajad
1. Seab osalejatest lähtuvalt lühi- ja pikaajalised eesmärgid, arvestades valdkonda puudutavate tegevus- ning arengukavadega (lisa 4 − kutsestandardis kasutatud terminid).
2. Kaasab eesmärkide püstitamisse asjakohaseid osapooli; valib sisu ja meetodid, järgides nüüdisaegset õpikäsitust, ning kavandab pikaajalise loome- ja õppeprotsessi.
3. Arvestab loome- ja õppeprotsessis osalejate kehaliste ja vaimsete võimetega.
4. Arendab tantsu kaudu osalejate kehalisi, vaimseid ning sotsiaalseid oskusi, märkab ja hindab muutusi osalejate individuaalses arengus, teeb korrektuure oma tegevuses.
5. Viib loome- ja õppeprotsessi läbi, püsides kavandatud ajagraafikus, arvestades ressursse ja kaasates osapooli.
6. Järgib tantsuspetsialisti head tava ja tutvustab osalejatele tantsukultuuri (käitumine erinevates tantsuga seotud olukordades).
7. Hindab eesmärkide saavutamist; annab osalejatele ja võtab neilt vastu tagasisidet; reflekteerib ennast ja oma tööd, teeb järeldused ja arvestab nendega edasise tegevuse planeerimisel, toetab reflektiivset mõttelaadi.

Teadmised
Anatoomia, füsioloogia, kehaliste võimete arendamise kaasaegsed teooriad ja metoodikad.
B.3.3 Valdkonna arendamine 7

Tegevusnäitajad
1. Arendab valdkonda üldsusele suunatud tegevuste kaudu, nt algatab või veab eest valdkondlikult kaalukaid ja väärtust loovaid sündmusi; tegeleb järjepideva loometegevusega; loob avalikuks kasutamiseks õppevara; koolitab, korraldab koolitusi; kirjutab ja avaldab artikleid.
2. Teeb valdkonnaülest koostööd, nt osaleb erialaliidu/organisatsiooni tegevustes.
Spetsialiseerumistega seotud kompetentsid
Spetsialiseerumisel eesti rahvatantsule tuleb tõendada kompetents B.3.4
Eesti rahvatants
    Kompetents EKR tase
B.3.4 Eesti rahvatants 7

Tegevusnäitajad
1. Kasutab põhisamme ja -liikumisi ilma abimaterjalideta; leiab vähemlevinud põhisammud ja liikumised erialastest allikatest; loeb sammustikku ja liikumisi taktiosade kaupa.
2. On kursis olulisemate pärimustantsude ja erinevate ajastute autoriloominguga ning analüüsib repertuaarivalikuid rahvatantsuvaldkonnas.
3. Kasutab eesti rahvatantsu oskussõnavara vastavalt sihtgrupile ja olukorrale.
4. Orienteerub eesti pärimusmuusika maastikul; valib liikumisega sobiva muusika, kohandab liikumise muusikale; teeb või on teinud koostööd muusiku(te)ga.
5. Juhib iseseisvalt järjepidevalt tegutsevat rahvatantsukollektiivi või omab pikaajalist kogemust rahvatantsukollektiivi juhtimisel.
6. Loob üldsusele suunatud mitmeid kollektiive kaasavaid lavastusi; koolitab mentorina teisi tantsujuhte.
7. Arvestab rahvarõiva kandmise põhimõtteid ja leiab vajadusel lisainfot; väärtustab ja annab edasi rahvarõiva kandmise kultuuri.

Valitavad kompetentsid
Valitavatest kompetentsidest B.3.5−B.3.7 tuleb tõendada vähemalt üks kompetents.
    Nimetus EKR tase
B.3.5 Koreograafia loomine 7

Tegevusnäitajad
1. Loob tähenduslikuks tervikuks seatud liikumise. Koreograafiat on avalikult esitatud.
2. Sõnastab tähenduslikuks tervikuks seatud liikumise idee.
B.3.6 Lavastamine 7

Tegevusnäitajad
1. Sõnastab lavastusliku idee, täpsustab kontseptsiooni, valib vormi.
2. Valib lähtudes kontseptsioonist ja vormist meeskonna, lavastust toetavad komponendid.
3. Loob või arendab stsenaariumi.
4. Juhib lavastuse loomingulist protsessi, tagades lavastuse valmimise.
5. Teeb koos lavastusmeeskonnaga kokkuvõtte kogu lavastusprotsessist.
B.3.7 Eestvedamine 7

Tegevusnäitajad
1. Käivitab protsessi lähtuvalt eesmärkidest kaasates olulisi osapooli; planeerib ja leiab ressursid protsesside läbiviimiseks.
2. Jälgib tegevuste läbiviimist, prioriseerib tegevused, vajadusel kavandab muudatusi; analüüsib ja hindab tegevusi ning tulemusi, annab tagasisidet; korraldab probleemide lahendamise.
3. Korraldab meeskonna tööd, andes meeskonna liikmetele asjakohaseid ülesandeid vastavalt nende oskustele, võimetele ja isikuomadustele ja kasutades sobivaid juhtimisvõtteid; delegeerib tööülesandeid otstarbekalt ning annab selgeid juhiseid.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.8 Tantsuspetsialist, tase 7 kutset läbiv kompetents 7

Tegevusnäitajad
1. Valdab ühte või mitut tantsustiili või tantsutehnikat, sh kasutab korrektset erialast terminoloogiat; hoiab end kursis valdkondlike traditsioonide ja uuendustega.
2. Orienteerub muusikas vastavalt tantsustiili eripärale ja vajadustele.
3. Kasutab teadlikult verbaalset ja mitteverbaalset suhtlemisviisi, lähtuvalt kaaslastest ja olukorrast.
4. Hindab tegutsemise eesmärgist lähtuvalt ettevõtluse võimalusi.
5. Kasutab valdkonna maine kujundamiseks ja sihtgruppidega suhtlemiseks sobivaid kommunikatsioonivõimalusi.
6. Osutab esmaabi haigetele või vigastatud isikutele.
7. Suhtub vastutustundlikult elukeskkonda ning elab ja tegutseb loodust ja keskkonda säästes.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 19-26032024-2.8/8k
Kutsetegevuse valdkond: Kultuur
Vastutav kutsenõukogu: Kultuuri Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 32
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 26.03.2024
EKR tase: 7
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 7
Valdkond: HARIDUS JA KULTUUR
Kutseala: Muusika ja esituskunstid
Kutse grupp: Tantsuspetsialist
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
26 Õigus-, sotsiaal- ja kultuurivaldkonna tippspetsialistid
265 Loomingulised töötajad
2653 Tantsijad ja koreograafid
ISCED klassifikaator: 02 Humanitaaria ja kunstid
021 Kunstid
0215 Muusika ja esituskunstid
EMTAK klassifikaator: R KUNST, MEELELAHUTUS JA VABA AEG
90 Loome-, kunsti- ja meelelahutustegevus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Tantsuspetsialisti hea tava
Lisa 2 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 3 Digipädevuste enesehindamisskaala
Lisa 4 Kutsestandardis kasutatud terminid
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Sille Kapper-Tiisler Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituut
Heili Lindepuu Ilieh teater ja koolituskeskus
Jane Miller-Pärnamägi Eesti Tantsuhuvihariduse Liit, Eesti Tantsuagentuur
Erika Põlendik Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts
Karin Soosalu Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts
Anu Sööt Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia
Anne Tamm-Kivimets Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liit, MTÜ Just Tants
Maria Uppin-Sarv Eesti Rahvatantsuansamblite Liit

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist